Közgazdasági Szemle – 1925.

I. Tanulmányok - A szerkesztő előszava

A szerkesztő előszava. A Közgazdasági Szemle mult számában, melyet már készen találtam és csak a végső simításokkal láttam el, szomorú köte­lességnek kellett eleget tennem, elbúcsúztatva a Szemle eddigi felejthetetlen szerkesztőjét, Buday Lászlót. Kegyeletet sértő és akkori lelkiállapotommal összeegyeztethetetlen lett volna akkor fejtegetni azokat a gondolatokat, melyeket a Szemle szerkesz­tésében vezérfonalként látok magam előtt. Engedtessék meg tehát most ez irányban néhány rövid megjegyzést tennem. Oly folyóiratnál, mely, mint a Közgazdasági Szemle, a jövő évben lép félszázados fordulójába, a szerkesztő tervei nem állhatnak irányváltoztatásban, csak az eddigi irány elmélyí­tésében és további kidolgozásában. Hiszen egy fél század hagyo­mányt jelent, mit Szemlénknél még növel az a körülmény, hogy egy tudós társaság áll a háta mögött, mely maga is negyed­százados múltra tekint vissza, mely idő alatt kialakította alap­szabályszerű hivatását. Tgy tehát csakis a meglevő keretek széleshítésére és elmélyítésére irányulhatnak terveim. És ezt nem csupán a hagyomány tiszteletéből kifolyólag állapítom meg, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy a Magyar Közgaz­dasági Társaság és Szemléje hivatásuk magaslatán állanak. Tágításra és elmélyítésre azonban mindig szükség van és így ebben látom feladatomat. Huszonöt évvel ezelőtt az akkori szerkesztők kettős fel­adatot tűztek a Szemlének: vizsgálni és javaslatokkal kísérni a magyar gazdasági élet alakulását és kérdéseit, de egyúttal tájé­koztatni a magyar olvasóközönséget a külföld eseményeiről. Mindkét feladat erősen tágítható és ha ez sikerül, a Szemle foko­zottabb mértékben fog hivatásának megfelelni. A magyar közgazdasági élet minden fázisát és területét lehetőleg jelentőségéhez mérten a Szemle hasábjain figyelem­ben és méltatásban részesíteni és idejekorán megszólaltatni a Szemlét a megoldásra váró kérdésekben : oly feladat, melynek teljesítése esetén biztosan remélhetjük, hogy Szemlénk súlyát a gazdasági közvélemény előkészítésében és befolyásolásában nö­velni tudjuk. De a tudományosan dolgozni vágyóknak is segít­14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék