Közgazdasági Szemle – 1934.

Tanulmányok - Heller Farkas: Áralakulás és nemzeti jólét

Áralakulás és nemzeti jóiét Ha a nemzetgazdaságra mint egészre gondolunk és a nem­zeti jólét feltételeiről elmélkedünk, List Fr. fejtegetései óta első sorban a nemzet termelő erőinek kibontakozása áll gondolkozá­sunk középpontjában. A nemzeti termelés nagy problémái, a nemzet természeti kincseinek céltudatos kihasználása, a lakos­ság számára munkaalkalmak teremtése és a tőke befektetési al­kalmainak feltárása lebegnek szemeink előtt. Tudatosan a min­dennapi forgalom, az árképződés és a jövedelemelosztási küz­delmek fölé emelkedő nézőpontot keresünk, mely eme a nem­zeti jólét szempontjából kicsinyesnek és mesterségesnek látszó jelenségeket kikapcsolja és abból a magas távlatból nézi a nem­zetgazdaságot, mely visszavezet a gazdaság eredeti fogalmá­hoz, ahhoz a tényálláshoz, hogy a gazdaság küzdelem a termé­szet szűkmarkúságával. Az ily irányú szemlélődésre korunknak különös hajlama van. A háború és a társadalmi ellentétek pusztitásai után a társadalmi összhang és a szerves együttműködés állanak vágya­kozása középpontjában. Ezért a közgazdaság szervezésének kérdései foglalják le korunk egész érdeklődését és mellettük mintegy eltörpül és egész jelentéktelennek látszik mindaz, ami a közgazdaság forgalomgazdasági vonatkozásaiból folyik. így mai eszmeáramlataink mindegyike valamilyen vonatkozásban a forgalmi gazdaság ellen fordul, vagy legalábbis erősen haj­lik jelentőségének lekicsinylésére. A nemzeti gyarapodás, a nemzeti jólét kérdése valóban nagyvonalú probléma., mely a nemzet erőinek céltudatos cso­portosításában és kifejlesztésében csúcsosodik ki. Emelkedett szintáju nézőpontot kiván, mely felülemelkedik az aprólékos­ság szétforgácsolódásán és csak a nagy összefüggéseket keresi. Kérdéses csupán az lehet, hogy mi az, ami az igazi nemzetgaz­dasági nézőpont keretébe tartozik és mi az, ami azon kivül esik. Hogy a nemzet termelő erőinek céltudatos táplálása, azok fejlesztése a magva a nemzeti jólét problémájának, nem lehet kérdéses. A javak kellő mennyiségét kell termelnünk, ha jólétet akarunk. Vizsgálatot csupán az kiván, lehet-e a nemzeti jólét kérdései kutatásánál a forgalmi gazdaság szövevényét a maga ár- és jövedelmi rendszerével a mellékes szempontok közé so­rolni és oly jelenségcsoportnak tekinteni, mely csak a magán-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék