Közgazdasági Szemle – 1947.

január–február - TANULMÁNYOK - Judik József: A hároméves gazdasági terv

A hároméves gazdasági terv A második, világháború után az európai országok nagy részében több éves időszakra kiterjedő átfogó gazdasági tervet tettek a gazdaságpolitika tengelyévé. Minthogy gazdasági rendszerénél fogva a Szovjetunió az, amely gazdasági életében a tervgazdaságot a legtökéletesebben megvalósította, termé­szetes, hogy a második világháború után e gazdasági tervek sorát a Szovjetunió nyitotta meg az 1946. évben életbeléptetett negyedik ötéves tervével. Több éves átfogó gazdasági terv alapján akarják gazdasági életüket újraépíteni vagy reorgani­zálni Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország és Franciaor­szág is; a most említett országok gazdasági terveinek időtar­tama 2 és 5 év között váltakozik. Kidolgozás alatt van továbbá Jugoszlávia ötéves terve, Olaszország három évre tervezett pénzügyi és újjáépítési terve, valamint Belgium tízéves beru­házási terve. Magyarországon az inflációs időszakban komoly terv­gazdálkodásra nem lehetett gondolni, noha az országra nehe­zedő rendkívül súlyos újjáépítési és jóvátételi feladatok a gaz­dasági élet tervszerű irányítását a legnagyobb mértékben indo­kolttá tették volna. A stabilizáció megtörténte után azonban a gazdasági élet tervszerű irányításának gondolata hamarosan előtérbe került. Érthetően elsősorban az állami irányítás alapján álló munkáspártok voltak azok, amelyek a gondolatot felkarolták. Qerő Ernő közlekedésügyi minisz­ter még karácsony előtt ismertette a Kommunista Párt által kidolgozott hároméves gazdasági terv alapelveit, február ele­jén pedig a tervet ismertető füzet már könyvkereskedői forga­lomba is került. Néhány nappal utána megjelent a Szociál­demokrata Párt hároméves gazdasági tervét ismertető füzet is. í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék