Közgazdasági Szemle – 1948.

január–április - TANULMÁNYOK - ifj. dr. Boér Elek: Földes Béla emlékezete

Földes Béla emlékezele.* Földes Béla emlékének megünneplésére a Magyar Közgazda­sági Társaság nem választhatott volna alkalmasabb időpontot a szabadságharc centenáriumánál, hiszen 1848-hiak és Földes Béla születésének 100-ik évfordulója történetesen egybeesik. És ez az összetalálkozás szimbolikus jelentőségűvé vált, mert habár a nagy magyar közgazda ifjúsága az osztrák abszolutizmus korába esett, mégis már korán eljegyezte magát a szabadságharc eszméivel poli­tikai és gázdasági téren egyaránt. S ha a gazdasági szabadság eszméiből íetj is annyi engedményt, amennyit mélységes szociális szel­lemtől áthatott egyénisége a társadalmi reform érdekében szüksé­gesnek tartott, gazdaságpolitikai és közjogi téren híven ragaszko­dott a 48-as eszmékhez és az első világháború előtti időkben az Osztrák-Magyar Monarchiában a magyar gazdasági és politikai függetlenségnek egyik nagytekintélyű előharcosa volt. Működésének kezdete a magyar közgazdaságtan hőskorába esett. Kautz Gyula volt az első európai hírű tudásunk, aki Magyar­országon a korszerű közgazdaságtant bevezette. Az ő munkáját tanítványa, majd kartársa és végül leghivatottabb tanszéki utódá, Földes Béla folytatta. A csaknem két évtizeddel idősebb Kautz Gyula még megérte a 48-as szabadságharcot megelőző' hagy reform­korszakot, amelynek vezető egyéniségei közül Széchenyi István gya­korolta rá a legmélyebb hatást, mind gazdaságilag, mind politikai­lag. Földes Béla is számtalanszor támaszkodik Széchenyi társada­lomerkölcsi és gazdaságpolitikai elveinek szilárd talapzatára, de politikai téren Kossuth volt a vezércsillaga. Mielőtt azonban tudományos és közéleti működését közelebb­ről vizsgálnók, vessünk égy pillantást életének főbb mozzanataira. Földes Béla 1848 szeptember 25-én Lúgoson született. Egye­temi tanulmányait a budapesti, bécsi és lipcsei egyetemen végezte. Bécsben Stein Lőrinc előadásai tettek rá maradandó benyomást. Már egyetemi hallgató korában, 1870-ben megjelenik első könyve a szociális kérdésről, Lugossy Béla álnéven és ezzel meg­indul irodalmi működése, amely olyan gazdag termést hozott. Pá­* A Magyar Közgazdasági Társaság 1948. évi április hó 16-iki köz­gyűlésén tartott előadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék