Közgazdasági Szemle – 1973.

január

TARTALOM ¿./Nyers Rezső: Népgazdaságunk fejlődéséről 1 S")Jie<rst Steeger: A tervezés hatékonyságának és a népgazdaság /^arányosságának néhány problémája 7 /~lRíesz Miklós: A hitelelmélet központi kérdései az elmúlt 25 " - évben 18 ^Bácskai Tamás—HiisZti Ernő: A gazdasági kockázatról 32 <£f&Pváth László: A vállalati távlati tervezésről 48 A Nováfytf Erzsébet—Végvári Jenő: A gazdasági növekedés egyes ¿/ tényezőinek változása az ezredfordulóig 62 ¿j^áárn György: A világkonszernek új stratégiája a fejlődő or­szágokban 78 SZEMLE /A -vézető-továbbképzéssel és a vezetéstudománnyal kapcsolatos V kutatások helyzete és fejlesztése (László Imre—Lőw László) 88 J Spanyolország mezőgazdasága (Sipos János) 95 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ A Politická Ekonomie húsz éve (Imrich Rubik) 105 FOLYÓIRATSZEMLE 108 Mrl^líeszczirnkewskk- A műszaki fejlődés á~~~szaürs±rzmusban— Gr~^Vftay-rA:^unk^érköU sége k~és a ne m zetközi~vefsenyké^­pesség" 1— HrM7Wachl^: Kapitalizmüs és szegénység Amerikó­banr paradoxon vagy ellentmondás? — Br-Gt ^rianyisz: Népe­sedéspolitik a a Szovjetunióban — A: EcksteinTA gazdáságrfej­>ődés-problémái és kilátásai Kínában — A-Cigicsko; Az állam és «2 állétőke-felúj ítás az Egyesűit Államokban SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ ¿Oíornai János: Erőltetett vagy harmonikus növekedés (Hetényi István) 117 ^Műszaki fejlődés és világgazdaság (Nemény Vilmos) 119 /^Hegedűs Miklós: Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak néhány kérdése (Bethlendi László) 121 - Pawel Sulmicki: Gazdasági tervezés és irányítás (Wlodzimierz Siwinski) 123 A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 125 E SZAM SZERZŐI: Adám György kandidátus, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó munkatársa; dr. Bácskai Tamás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója; dr. Bethlendi László, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanársegéde; dr. Hetényi István, az Országos Tervhivatal el­nökhelyettese; Horváth László, az Országos Gumiipari Vállalat vezérigazgatója; dr. Huszti Ernő kandidátus, a Magyar Nemzeti Bank osztályigazgatója; dr. László Imre kandidátus, az Or­szágos Vezetőképző Központ igazgatója; Lőw László, az Országos Vezetőképző Központ gaz­dasági-műszaki tanácsadója; Nemény Vilmos, az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Inté­zetének főmunkatársa; dr. Nováky Erzsébet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem tanársegéde; Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizott­ság titkára; dr. Riesz Miklós, a közgazdaságtudományok doktora, a Marx Károly Közgaz­daságtudományi Egyetem egyetemi tanára; dr. Rubik, Imrich, a Politická Ekonomie fő­szerkesztő-helyettese ; dr. Sipos János, a Kossuth Könyvkiadó munkatársa; Steeger, Horst, az NDK Állami Tervbizottsága mellett működő Közgazdasági Kutató Intézet igazgatója; Végvári Jenő, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezető-helyettese. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Í KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: Augustlnovics Mária, Bálint József, Bognár József, Csendes Béla, Csikós-Nagy Béla, Erdős Péter, Fekete Ferenc, Friss István, Ganczer Sándor, Garamvolgyi Károly, Háy László (elndk), Hetényi István, Huszár István, Kornai János, Nagy Tamás, Ripp Géza (főszerkesztő), Szabó József, Szabó Kálmán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék