Közlekedéstudományi Szemle, 1955 (5. évfolyam, 1-12. szám)

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. 1955. JANUÁR HÓ A Közlekedés- és Közlekedésépítéstudományi Egyesület Lapja НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта и Транспортного Строительства REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS TARTALOMJEGYZÉK Organe de la Société scientifique pour la communi­cation et la construction de la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATION Monthly of the Scientific Association for Commu­nication and Construction of Communication Megjelenik havonta Felelős szerkesztő Harmati Sándor Oldal Jakab Sándor: Útügyi kérdések Csehszlovákiában 1 Lálity Gyula—Zoványi Miklós: A csatlakozó állomások át­bocsátó és elegyfeldolgozó képességének meghatározása 9 Torjai Béla: A városgazdasági tanulmány és gazdasági fejlesz­tési terv közlekedési fejezete............................. .......................... 17 Karel Zopf: A hosszú pályaívek befolyása a nagyterhelésű vo­natok haladási ellenállására 20 Pásztor József: A dunai gőzhajózás története 24 Ankét Budapest helyi közlekedéséről ........................................... 29 K önyvszemle 30 Egyesületi hírek 31 Szakszerkesztő : Pr. Czére Béla * Szerkesztőbizottság : Csanádi György, Érti Róbert, dr. Gáli Imre, Kiss Ernő, Máté Sándor, Nemesdy ErviD, Novák István, dr. Гарр Endre, Rostásy István, Szabó Dezső, Szilágyi Gyula, dr. Vásárhelyi Boldizsár • Szerkesztőség : Budapest, VIII., Vas-utca 19. Telefon : 330-П8 és 342-991 * Felelős kiadó : Solt Sándor Kiadja : Műszaki Könyvkiadó Budapest V, Bajcsi-Zsilinszky út 22. Telefon : 310-1 75 '/'erjeszti : Posta Központi ITírlap Iroda, Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 Előfizetés és ügyfélszolgálat : József nádor tér 1. {üzlethelyiség). Telefon : 183-022 Címképünk: Az Óbudai Hajógyár a múlt század közepén Előfizetési ára: 1 évre 24,— Ft, félévre 12,— Ft negyedévre 6,— Ft Csekkszámlaszám: 61.229

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék