Közlekedéstudományi Szemle, 1955 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1955 / 10. szám - Nemeskéri-Kiss Géza: Az Újpesti Vasúti Dunahíd újjáépítése

Az Újpesti Vasúti Dunahíd újjáépítése XKMESKÉRI-K1SS GÉZA A második világháború folyamán, a többi Duna­iaddal együtt, az újpesti híd is a rombolás áldo­zata lett. 11 évi kényszerű szünetelés után 1955. május 10-én ismét megindult a forgalom az újjá­épített vasúti hídon. Az alábbiakban először a régi hídról emlékezem meg. majd az új híd építési munkáit kívánom is­mertetni, végül az újjáépített vasúti híd gazdasági jelentőségét foglalom össze. E beszámoló kereté­ben elsősorban az újjáépítéssel kapcsolatos közle­kedési vonatkozásokat fogom kiemelni, a mély­építési, vasszerelési és egyéb munkálatok ismerte­tése mellett. Az újjáépítés egyes fázisainak tárgyalásánál az időrendiséget veszem alapul, különválasztva azon­ban a könnyebb áttekinthetőség érdekében a Váci- út és az újpesti öböl feletti : kikötőági hídrész, továbbá a Nagyduna feletti : mederági hídrész munkáit. I. A régi híd A régi vasúti hidat az 1894—1896 évek folya­mán építették, a budapest—esztergomi vasút­vonalon. A híd megépítésével zárult a jobb- és balparti körvasút. A hidat a millennium évében, 1896. november 3-án adták át a vasúti forgalom­nak. Mind a kikötőági, mindpedig a mederági híd vízben épült pilléreinek alapjai pneumatikus ala­pozással készültek. A parti pillérek és hídfők alap­jait pedig részben szádfalas körülzárás, részben dúcolás védelme mellett építették. A mederági híd felmenőfalazatait faragott gránitkőburkolat­tal látták el, az árvízszint feletti egyméteres szin­tig. E pillérek egyéb részei, valamint az összes ki­kötőági falazatok mészkőburkolattal készültek. A régi híd valamennyi áthidalószerkezete két­támaszú, rácsos hídszerkezet volt,, kivéve az öböl­ági hídhoz Angyalföld felől csatlakozó három­nyílású boltozatot és a népszigeti boltozott hidat. Az egyvágányú híd déli oldalán 2,0 m széles kon­zolon, pallóburkolattal ellátott gyalogjáró léte­sült. A hidak közti, népszigeti töltésszakasz, vala­mint az újpesti és óbudai feljárók szélessége csak a vasúti vágánynak megfelelő méretű volt és így ezen a szakaszon a gyalogjárók kényelmes, szint­beni közlekedése nem volt biztosítva. A fejlődő műszaki követelményeknek megfele­lően a régi híd vasszerkezetein az 1928—29 és 1932—33-ig terjedő időszakban a híd teherbírását növelő célból erősítési munkálatokat végeztek. 1. ábra. Provizórikus kozniií- és gyalog-híd a kikötőági lerobbantott híd mellett. A hidat 1944 nyarán több ízben súlyos légi­támadás érte. Az egyik bombatámadás eredménye­képpen a folyóba zuhant a mederági híd Óbuda felőli utolsó, közel 100 méteres hídszerkezete. A híd helyreállításához a forgalom biztosítása érdekében azonnal hozzáláttak és megfelelő úszó­berendezések segítségével megkezdték a lezuhant hídszerkezet felemelését. Még mielőtt azonban ezt a munkát befejezhették volna, egy újabb légitáma­dás az emelőberendezéssel ellátott uszályokat is tönkretette és elsüllyesztette. Ezek után a sérült hídszerkezet helyreállítását nem folytatták és így a vasúti forgalom a régi hídon már nem indulha­tott meg. A régi híd épen maradt további részeit a főváros körülzárása után a hadműveletek során, 1944 december legvégén robbantották fel. Bár kísérlet történt ennek az esztelen rombolásnak megaka­dályozására, azt meghiúsítani nem tudták. A ki­kötőágban 3 pillért és 4 rácsos, vasszerkezetű át­hidalást robbantottak fel. A mederágban pedig hét közül csak a hajózó út feletti egyetlen híd- nyílás maradt épségben, az óbudai 20 m-es parti nyíláson kívül. A falazatok közül a népszigeti hídfőt és az innen számított első mederpillért rom­bolták le. 1945 februárjában szovjet műszaki csapatok ka­tonai, közúti pontonhidat vertek a hídtól délre, mintegy 30 m-re. Műszaki egységek még 1945 telén megkezdték a lerobbantott vasszerkezetek vízből kiálló részeinek eltávolítását és ezáltal sikerült a Duna e szakaszán az árvízveszélyt lényegesen le­csökkenteni. A pesti part és a Népsziget között a régi híd részbeni felhasználásával vascső cölöp­jármokon ideiglenes hidat létesítettek, amely a különböző közművek átvezetésén kívül a gyalogos forgalmat is lehetővé tette ( 1. ábra). Az épen maradt mederági pillérekre vasszerke­zetű távvezetéktartó oszlopokat szereltek és erre a Kikötöógi-hid Népsziget «7.7 1 fiJ rwjíw 1 n ГЧ; — 3. ábra. Az l'jpesti Vasúti Dunabid vázlatos «•Ircudezése, 364

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék