Közlekedéstudományi Szemle, 1956 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1956 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedés- és Közlekedésépítéstudományi Egyesület lapja НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта и Транспортного Строительства VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrs­und Tief bau Wissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la commu­nication et la construction de la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATION Monthly of the Scientific Association for Commu­nication and Construction of Communication Megjelenik havonta Felelős szerkesztő: Harmati Sándor Szakszerkesztő : Dr. Czére Béla * Szerkesztőbizottság : Dr. Csanádi György, Érti Köbért, Fekete György, dr. Gáli Imre, Gáspár Sándor, Nemesdy Ervin, Novák István, dr. Papp Endre, Prohászka László, Rostásy István, dr. Ruisz Rezső, Szabó Dezső, Szentgyörgyi Károly, dr. Vásárhelyi Boldizsár • Szerkesztőség : Budapest, VIII., Vas utca 19. Telefon: 330-118 és 342-991 • Felelős kiadó : Solt Sándor * Kiadja: Műszaki Könyvkiadó Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. Telefon: 113-450, 113-452, 112-291 Terjeszti : Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 Előfizetés és ügyfélszolgálat : József nádor tér 1. (üzlethelyiség). Telefon : 183-022 Előfizetési ára : 1 évre 24,— Ft, félévre 12,— Ft negyedévre 6,— Ft Csekkszámlaszám: 61.229 VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. 1956. JANUÁR HÓ TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bebrits Lajos: Feladataink.................................................................. 1 T. Sz. Hacsaturov: A különböző közlekedési ágak gazdasági ha­tékonyságának összehasonlítása ................................................. 2 L ehötzky Kálmán: A közút kiképzésének a közlekedés gazda­ságosságát befolyásoló tényezői................................................. 4 L őcsei Pál: Rugalmas vasúti váltók................................................. 12 D r. Szántó Emil: A munkatermelékenység vizsgálata gépkocsi­közlekedési vállalatoknál ..............................................................18 D r. Javorik László: Hozzászólás Mestyánek Ervin: „A sínekre és a sínleerősítésekre ható függőleges erők megközelítésé­nek vizsgálata“ c. cikkéhez...............................................................26 Szabó Dezső: Az angol vasutak rekonstrukciója.......................... 30 Dr. Vánkonyi Dezső: A közlekedési baleseti statisztika követel­ményeiről .................................. 31 Dr. Vásárhelyi Boldizsár „Ütépítéstan“ c. egyetemi tanköny­véről ......................................................................................................34 Beszámoló a városi közlekedési konferenciáról .......................... 35 Könyvszemle ..............................................................................................37 Egyesületi hírek..............................................................................................38 Címszótervezet a Magyar Enciklopédia részére a vasúti jelzés és biztosítás, valamint a vasúti felépítmény tárgyköréből 39 Címképünk: Benzin-töltőállomás a Jalta—Moszkva útvonalon %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék