Közlekedéstudományi Szemle, 1961 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1961 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület Lapja НАУЧЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научново Общества Транспорта VERKEHRS WISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissensehaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la commu­nication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Сопишь nication Megjelenik havonta Főszerkesztő : Harmati Sándor Szerkesztő : Dr. Czére Béla Szerkesztő bizottság : Dr. Csanádi György, Érti Róbert, Fekete György, dr. Gáli Imre, dr. Nemesdy Ervin, Kovák István. Nyári Sándor, dr. Papp Endre, Prohászka László, Rostásy István, dr. Ruisz Rezső, dr. Szabó Dezső, Szentgyörgyi Károly, dr. Vásárhelyi Boldizsár Szerkesztőség : Budapest, VIII., Múzeum u. 11. Telefon: 131-819 Felelős kiadó : Solt Sándor Kiadja : Műszaki Könyvkiadó Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. Telefon : 113-450, 113-452, 112-291 Terjeszti : Posta Központi Hírlap Iroda Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon : 180-850 Előfizetés és ügyfélszolgálat : V., József nádor tér 1 (üzlethelyiség) Telefon: 183-022 Előfizetési ára : 1 évre 72,— Ft Egyes szám ára : 6,— Ft Csekkszámlaszám : 61.229 XI. ËVF. 1. SZÁM 1961. JANUÁR HÓ TARTALOM Dr. Csanádi György: Tíz éves a Közlekedéstudományi Szemle 1 Dr. Günther, Joachim: A statisztikai munkamódszerek növek­vő jelentősége a közlekedés gyakorlati problémáinak tudo­mányos vizsgálatában ......................................................... 3 K oller Sándor: Az útviszonyok hatása a közúti forgalom biz­tonságára ................................................................................. 13 Halász Tibor: Vasúti járművek tervszerű fenntartási rendsze­rének elvi szempontjai .......................................................... 20 Dr. Kovács László: A beruházások hatékonyságának mérése a gépjárműközlekedésben .......................................................... 26 Szalontay Valér—dr. Fazakas Sándor: Vasúti kocsik házhoz­szállítása 37 Nemzetközi szemle: Dr. Czére Béla: A vasúti díjszabásokkal foglalkozó kutató­munka az OSZZSD keretében........................................... 45 D r. Hegedűs Gyula: A vasúti önköltségszámítás és statisztika egyesítésére irányuló munka az OSZZSD keretében .. .. 47 Egyesületi hírek ......................................................................... 46, 48 E számunk szerzői: Dr. Csanádi György, akadémiai levelező tag, Kossuth-díjas egye­temi tanár, a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese; Dr. Joachim Günther, a drezdai Közlekedési Egyetem tanára; Kol­ler Sándor, oki. mérnök, egyetemi adjunktus; Halász Tibor, az Épí­tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem tanszékvezető docense, MÁV műsz. főtanácsos, osztályvezetőhelyettes a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti Főosztályában; Dr. Kovács László, oki. közgazda, az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet tu­dományos munkatársa; Szalontay Valér, oki. gépészmérnök, MÁV műsz. főtanácsos, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet tudományos főmunkatársa; Dr. Fazakas Sándor, MÁV főtanácsos, a Vasúti Tu­dományos Kutató Intézet tudományos főmunkatársa; Dr. Czére Béla, a műszaki tudományok kandidátusa, MÁV főtanácsos, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet osztályvezetője; Dr. Hegedűs Gyula, MÁV tanácsos, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet tudo­mányos főmunkatársa. Címképünk: Vasúti kocsi felhúzása a Culemeyer-rendszerű közúti targoncára Budapest nyugati pu.-on

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék