Közlekedéstudományi Szemle, 1964 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1964 / 1. szám

TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS ÉS TÖBB KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEK Szám Oldal Dr. Aujeszky László: A közlekedési meteorológia előrejelzési problémái ....................... 8 346 D r. Csikós Mihály: Az Európai Gazdasági Közösség közle­kedéspolitikája és közlekedésügye .... 10 443 Dr. Czére Béla: Budapesti Nemzetközi Vásár 1964. 7 301 D éri Tibor: A szállítási láncolat néhány kérdése. . . 9 377 Dr. Hoímann, Kari: A nemzetközi áruáramlások tervezésének egyes kérdései ................................................... 12 538 Dr. Hunkár Dénes: Módszer a közlekedés területén a rako­dásgépesítési beruházások hatékonyságá­nak komplex értékelésére........................... 3 113 D r. Jándy Géza: Közlekedési áramlatok tervezése az idő függvényében, a kapacitáskorlátozások figyelembevételével......................................... 5 193 K orosztelev, V. P.: A munkatermelékenység egységes elem­zési és tervezési rendszere a különböző közlekedési ágazatoknál ............................. 12 525 M űszaki Könyvnapok, 1964 ............................... 9 383 P etrov, V. J.—Komarov, A. V.: A különböző közlekedési ágazatok koor­dinációja a Szovjetunióban ...................... 8 333 Dr . Ruisz Rezső: Automata berendezések az utasszolgá­latban...................................................................... 3 138 Dr. Schantl, Maximilian: A korszerű közlekedés Ausztriában, kü­lönös tekintettel az Osztrák Szövetségi Vasutakra ............................................................ 2 49 2 . VASÚTI KÖZLEKEDÉS Bihary Károly: A Magyar Államvasutak új űrszelvénye 6 248 Dr. Borotvás Elemér: Módszer a vasúti kocsirendezési munka­folyamat gépesítése és automatizálása gazdasági hatékonyságának értékelésére 12 530 Bronts Lajos: Szél és vonatellenállás .................................. 11 492 B ronts Lajos: Új nagyvasúti mozdonyaink teljesít­ményszükségletének megállapítása .... 6 256 Dr. Csikós Mihály: Az európai vasutak utasforgalmának néhány jellemzője ......................................... 6 237 Dr. Felföldi László: A vasúti darabárumozgatás korszerű­sítésének néhány időszerű problémája. . 10 425 Gróf József: A Vasutas Szakszervezet szerepe a vasút műszaki előrehaladásában........................... 1 36 Dr. Hoímann, Kari: A kapacitás megállapításának és kihasz­nálásának alapelvei a Német Demokra­Szám Oldal tikus Köztársaság vasúti közlekedésében 3 108 Jávor György: A tehervonatok terhelésének szerepe és jelentősége a vasúti üzemben ................. 2 79 L ehel Jenő: Árukezelési helyek és kirakóberendezések szükséges kapacitásának számítása az operációkutatás módszerével ................... 9 384 M ayer, Ernest: Tipizálási törekvések a Csehszlovák Ál­lamvasutak biztosítóberendezéseinek ter­vezésénél és szerelésénél............................... 7 322 N agy József: A munkatermelékenység nemzetközi összehasonlítása a vasúti közlekedésben 5 202 Л Nagy József: Az ágyazati zúzottkő szemnagyságának hatása a vágány oldalirányú ágyazati ellenállásának alakulására........................... 1 23 Dr. Pálvölgyi István: Módszer a kohóművek vasúti kiszol­gálási technológiájának kidolgozására. . 3 122 Rakov, V.: A Szovjet Vasutak váltakozó áramú villamosmozdonyai ......................................... 3 127 R ozsnyai Károly: Keskenynyomtávú vasutak űrszelvényé­nek megállapítása........................................... 10 460 R ozsnyai Károly: Kisvasúti űrszelvény méretek módosí­tása nem szabványos lejttöréseknél ... 12 563 Sarbó Tamás: Módszerek a vasúti önműködő kapcsoló- készülék bevezetésére Európában.......... 2 84 S okoray Bálint: Rendezőpályaudvari fogadóvágánycsoport vágányszámának meghatározása............ 4 163 D r. Sztankóczy Zoltán: Az európai vasúti közlekedés műszaki- gazdasági színvonala .-.................................. 1 1 Dr. Unyi Béla: Vasúti pályák vonalvezetésével kapcso­latos problémák a nagyobb sebességre való áttérés szempontjából........................ 7 307 Dr. Varga Sándor: A korszerű technika néhány problémája a vasúti közlekedésben ............................... 4 149 V ámos Ferenc: A Nyugati pályaudvar történetéből ... 8 358 Winkler Péter: A vasúti teherkocsik jobb kihasználásá­nak újabb útjai .............................................. 5 216 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék