Közlekedéstudományi Szemle, 1969 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1969 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja НАУЧНО ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication Megjelenik havonta Főszerkesztő: Harmati Sándor Szerkesztő: Dr. Czére Béla szerkesztő bizottság: Dr. Csanádi György, dr. Érti Róbert, dr. Fekete György, dr. Gáli Imre, dr. Kádas Kálmán, dr. Kerkápoly Endre, Kovács György, dr. Martonyl József, dr. Mészáros Károly, dr. Nagy József, dr. Nemesdy Ervin, dr. Tőzsér István, dr. Turányi István XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 9 6 9. JANUÁR TARTALOM 4 Az\Országgyűlés elfogadta a közlekedéspolitikai koncepciót és a vasúti törvényt ........................................................................ ХОД Rirnóczi László: Az új vasúti törvényről ................................ Könyvszemle.....................................................................................14, Dr. Czére Béla: A „Magyar Közlekedéspolitika” o. kiállítás a Közlekedési Múzeumban ........................................................... 1 1 1 45 Bérezik András: Beszámoló a „Fővárosi Közúti Forgalombizton­sági Szimpozium”-ról.................................................................. Ecsedy Tamás—Lehel Jenő—dr. Megyeri Jenő: A vasúti pálya helyszínrajzi tervezése elektronikus számítógépek felhasz­nálásával ....................................................................................... Belföldi Szállítmányozási Napok Egerben.................................... \ Dr\Borotvás Elemér: Üzemelemzés nomográfia segítségével a \ 'közlekedésben .............................................................................. N emzetközi Szemle: Ylc,Csikós Mihály: A párizsi állandó matematikai kiállítás köz- \ 'lekedéstudományi vonatkozásai............................................... 23 27 36 39 46 Szerkesztőség: Budapest XIV., Május 1 üt 26 Telefon: 223-216 Felelős kiadó: Sala Sándor Kiadja : Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11 Telefon: 221-293 Terjeszti: Posta Központi Hirlapiroda Budapest V., József nádor tér 1 Telefon: 180-859 Előfizetés és ügyfélszolgálat: Telefon: 183-022 Előfizetési ára: Egy évre: 108,— Ft Egyes szám ára: 9,— Ft Csekkszámlaszám: egyéni 61 299 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 6. sz. folyószámlájára A folyóirat külföldre előfizethető „Kultúra 169. P.O.B. Budapest 62." 69.1..Я739 Révai Nyomda Budapest V., Vadász utca 16 F. V.: Povámy Jenő. E számunk szerzői: Dr. Csanádi György, közlekedés- és postaügyi miniszter, az MTA lev. tagja; dr. Rimóczi László oki. közgazda, a KPM 1/3. szakosztályának vezetője; dr. Czére Béla, a közlekedéstudományok doktora, a Közle­kedési Múzeum főigazgatója; Bérezik András oki. mérnök, a Buda­pesti Városépítési Tervező Iroda osztályvezetője; Ecsedy Tamás oki. mérnök, a MÁV Tervező Intézet tervezője; Lehel Jenő oki. mérnök, a MÁV Tervező Intézet csoportvezetője; dr. Megyeri Jenő, a műsz. tudományok kandidátusa, docens a Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési Tanszékén; dr. Borotvás Elemér, a közlekedéstudomá­nyok kandidátusa, docens a Budapesti Műszaki Egyetem Közleke­dési és Építőipari Gazdaságtan Tanszékén; dr. Csikós Mihály oki. jogász és középiskolai tanár, a KPM I. Főosztály Kibernetikai Osz­tályának főelőadója I INDEX: 25 454 |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék