Közlekedéstudományi Szemle, 1970 (20. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalom

TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS ÉS TÖBB KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEK Szám Óldal Dr. Aujeszky László: A közlekedésmetoorológiai prognózisok le­hetőségei .................................................................... 7 332 Dr. Bajusz Rezső: A vasúti forgalométtereléei program fonto­sabb kérdéseinek felülvizsgálata ................. 11 498 Be rg Artur—Dr. Kaján Béla: Gazdasági vizsgálati módszer közutak vas­utakkal való keresztezéseinek tervezéséhez 7 297 Bodor Gyuláné: Közlekedési beruházások az új gazdaságirá­nyítási rendszerben.............................................. 3 131 Dr . Csanádi György: A magyar közlekedés 25 éve........................... 4 145 Dr . Czére Béla: Közlekedésünk 25 éve — egy kiállítás tük­rében ........................................................................... 6 249 Dr. Érti István: A vasutak és a közúti árufuvarozók ver- senyproblémái a kapitalista országokban . . 3 97 Dr. Gáli Imre: Budapesti Nemzetközi Vásár, 1970 ............ 8 385 Dr . Jándy Géza: Az operációkutatás mai helyzete a közleke­dés tervezésében és irányításában.................. 12 544 Ko rosztyeljev, V. P.: A közlekedési ágazatok jövedelmezősége és munkatermelékenysége .................................... 2 61 Dr . Mészáros Károly: A közgazdasági szabályozók hatása a köz­lekedés és hírközlés munkaügyi gazdálko­dására ...................................................................... 8 345 Mű szaki Könyvnapok ............................................... 10 488 Nagy Mihály: A személyszállítási ágak összehasonlítható teljesítményeinek kialakítása ........................ 9 393 Pe lrik Ottó: Közlekedési Újítási Kiállítás.......................... 7 328 Dr . Simon László: Munkaidőcsökkentési feladatok a közleke­dés üzemeiben ..................................................... 6 256 Dr . Székely-Doby Sándor: A matematikai logika felhasználásának le­hetőségei a közlekedéstudományokban ... 12 557 Dr. Turányi István: A Magyar Tudományos Akadémia Közle­kedéstudományi Tanszéki Munkaközösségé­nek 1969. évi munkája....................................... 7 326 Szám Ol dal Turba Sándor: Munkaügyi gazdálkodás és a közlekedés fej­lesztése ...................................................................... 8 35 3 Varga György: Emlékezés Széchenyi Istvánra, halálának 110. évfordulóján ................................................ 12 53 7 Dr. Westsik György: Számítógép-rendszerek a közlekedésben . . . 10 441 Dr. Westsik György: Távadatfeldolgozó számítógép-rendszerek a közlekedésben ..................................................... 11 4 89 2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS Dr. Béres Lajos—Dr. Unyi Béla: Aluminothermikus eljárással hegesztett sín­kötések meghibásodása .................................... 2 89 B ihary Károly: Az oldalgyorsulás vizsgálata vasúti ívek­5 238 Dr. Csikós Mihály: A mozdonyfelvigyázói iroda ügyvitelének gépesítése ................................................................. 10 4 58 Dr. Csikós Mihály: Elektronikus számítógép a vasúti ülőhely­8 380 Dr. Csikós Mihály: Mozdonyforduló terv készítése elektronikus számítógéppel ........................................................ 2 83 Csumovatov, A. F.: Egyvágányú vasútvonalak villamosításá­nak hatékonysága ................................................ 5 21 9 Dr. Erdélyi Tibor: Vasúti közlekedő terek átbocsátóképessége 2 71 Faragó Kornél—Fernezelyi Ferenc: Villamosított vasútvonalak megkerülő veze­tékeinek számítása elektronikus számító- géppel ........................................................................... 1 38 Gál Gyula: Hálódiagramos tervezés és irányítás a ren­dezőpályaudvar technológiai folyamatában 9 418 Kereszty Péter: A vasúti szelvény-előírások közös alapja . . 9 408 Koezor Miklós—Vostyár István: Maximális oszloptávolságok a vasútvonalak villamosításánál..................................................... 3 10 9 Dr Halász Tibor: Régi vasúti statisztikák.................................... 1 32 D r. Halász Tibor: Vasúti vontatott járművek műszaki szín­vonala ......................................................................... 3 106 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék