Közlekedéstudományi Szemle, 1984 (34. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalom

TARTALOM Szám Oldal 1. Általános és több közlekedési ágazatot érintő kérdések Dr. Bajusz Rezső: Feladatok és lehetőségek az egységes közlekedési rendszer elemei közötti ha­tékony munkamegosztás és együttmű­ködés fokozásában ....................................... 3 93 D r. Bajusz Rezső: Szolgáltatás, minőség a közlekedésben 4 141 Dr. Bajusz Rezső—Dr. Krausz Péter: Magyar és szovjet közgazdászok tanács­kozása a közlekedés időszerű kérdései­ről ........................................................................ 6 189 Dr. Borotvás Elemén Válasz Mihályfy Árpád „Hozzászólás a közlekedési rendszerfejlesztés optimum- kritériumaihoz” c. észrevételeire ............ 5 23 2 Dr. Csejtei Istvánná: Közlekedésünk fejlettségi szintje a nem­zetközi összehasonlítás tükrében ............ 9 37 3 Dr. Ivány Árpád: A személyszállítás helyzetének alaku­lása és minőségének fejlesztése ................. 10 42 9 Katona András—Dr. Krausz Péter: Előrebecslések a közlekedésben —- az ENSZ EGB Közlekedésgazdasági Szak­értőcsoportjának 1983. évi ülése ............ 3 10 8 Klézl Róbert: A közlekedés helyzete, feladatai és a szakemberképzés korszerűsítése ............ 9 33 3 Dr. Koren Csaba: A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola IV. Tudományos ülésszaka . . . 9 337 Laczó András—Dr. Szentes Ervinné: A közlekedési vállalatok veszélyes hul­ladékai ............................................................ 7 292 Dr. Makula László: A közlekedési hálózatok feszültségeinek és tartalékainak feltárása .......................... 2 68 D r. Márton Géza: Az állóeszköz-fenntartási tevékenység egyes kérdései a közlekedésben .............. 2 45 M ihályfy Árpád: Hozzászólások a közlekedési rendszerfej­lesztés optimum-kritériumaihoz ............ 5 23 1 Dr. Prezenszki József—Dr. Várlaki Péter: A rakodási folyamatok korszerű sta­tisztikai elemzése.......................................... 4 152 Dr. Prezenszki József Dr. Péter Tamás— Dr. Várlaki Péter: A rakodási rendszerek dinamikájának vizsgálata.......................... 5 20 8 Dr. Richter, Klaus-Jürgen: A közlekedési rendszerelemzés mód­szertani alapelvei.......................................... 1 1 Dr. Rixer Attila: Az utasforgalmi létesítmények ágazati integrációja ................................................... 7 328 Szabó Mária—Dr. Csejtei Istvánná: Többtényezős összemérési módszer gya­korlati alkalmazása makroszintű ha­tékonyságvizsgálatokban .......................... 11 4 99 Dr. Szekeres István: Alapellátás a személvszállításban .......... 9 35 8 Tánczos Lászlóné dr.: Többkritériumú döntések a közleke­désben .................................................................. 1 15 Dr. Tóth Lászlóné: Magyarország és a nyugat-európai or­szágok idegenforgalma ................................ 7 31 5 1 Dr. Tőzsér István 1............................................ 5 194 Wittrédi József: A személyközlekedési szükségletek és gazdasági fejlettségünk összefüggései .. 12 482 Szám Oldal Dr. Zoller József: A külkereskedelem és a közlekedés szük­séges együttműködése devizakímélés cél­jából ................................................................... 9 353 2. Vasúti közlekedés Abramov, A. P.: Az úton levő áru értékének megállapí- ása, a gyorsabb árutovábbítás haté­konyságának értékeléséhez........................ 2 77 Bo csarov, V. I.: A villamos mozdonygyártás fejlődése a Szovjetunióban ............................................. 5 190 Ga ál László: Munkavédelmi minősítő gépvizsgálatok tapasztalatai a vasúti közlekedés terü­letén ......................•............................................ 10 459 Dr . Gajári József: Vasúti rendező pályaudvarok telepítésé­nek és méretezésének néhány kérdése .. 3 117 Dr. Kecskés Sándor—Darvassy Endre: A vasúti pálya kutatásának és terve­zésének új irányai — nemzetközi kon­ferencia Balatonfüreden—........................ 3 123 Dr . Kecskés Sándor—Bogár István: Az Állami Erdei Vasutak helyzete és fejlesztése .................................................. 4 166 Kestler István: 75 éves a Tauern vonal ............................... 5 224 Dr . Kisbakonyi József—Szili István: Üreskocsik hálózati elosztásának ope­ratív módszere ................................................ 11 507 Dr. König, H.: Az Európában alkalmazott automati­kus gurítási rendszerek értékelése .......... 5 202 Ku gler Lajos: A Szovjetunióban végzett magyar vas­úti szakemberek II. továbbképző an­kétje ................................................................... 12 477 Ku ztnics, V. D.: A mozdony-segédüzemi berendezések fejlesztésének főbb irányai ........................ 4 160 Dr . 5legyeri Jenő: A vasúti pályán végbemenő mozgás vizsgálata — a merev test mozgásgeo­metriája ............................................................ 2 52 Dr. Nagy József: A Vasúti Tudományos Kutató Intézet 1983. évi munkája ......................................... 6 198 Pankotai Gábor: Adatok a bakonyi erdei vasutak törté­netéhez ............................................................... 9 363 Patakfalvi László: Ankét a rendező pályaudvarok automa­tizálásáról .......................................................... 3 115 Sarkadi Károly: A záhonyi átrakókörzet rakodás terve­zése Ford—Fulkerson folyamalgoritmus segítségével ....................................................... 10 454 Dr . Unyi Béla: 100 éves a Budapest—Győr—Bécs vas­útvonal ............................................................ 6 230 Dr . Unyi Béla: 100 esztendős a Keleti pályaudvar .... 7 306 Dr. Unyi Béla: A pályagazdálkodás korszerűsítése .... 12 494 Dr. Vaszary Pál: A geometriai vágánydiagnosztika ele­mei ........................................................................ 6 219 Vasziljev, V. N.: Vasúti dízelmotorok gazdaságos üze­meltetése és korszerű diagnosztikai módszere ............................................................ 8 373

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék