Közlekedéstudományi Szemle - Összefoglaló tartalomjegyzék, 1951-1960 (Budapest, 1961)

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja НАУЧЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrs­wissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication Megjelenik havonta Főszerkesztő: Harmati Sándor Szerkesztő: Dr. Czére Béla Szerkesztő bizottság: Dr. Csanádi György, dr. Érti Róbert, Fekete György, dr. Gáli Imre, dr. Nemesdy Ervin, Novák István, Nyári Sándor, dr. Papp Endre, Prohászka László, Rostásy István, dr. Ruisz Rezső, dr. Szabó Dezső, Szent- györgyi Károly, dr. Vásárhelyi Boldizsár * Szerkesztőség : Budapest, VIII., Múzeum u. 11. Telefon:. 131-819 E tartalomjegyzék a Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés 1949. és 1950. évi közlekedési cikkanyagát, továbbá a Közlekedés­tudományi Szemle 1951—1960. évi teljes cikkanyagát tartalmazza, szakmai csoportosításban, ezen belül betűrendben. A közölt adatok: a szerző neve, a cikk teljes címe, a megjelenés éve, a folyóirat lap­száma és oldalszáma. A tartalomjegyzékben a megjelent cikkek általában csak egy helyen szerepelnek, kivételt képeznek a X/l. csoportban felsorolt egyesületi beszámolók, nagyobb közlemények, valamint a XI. cso­portban közölt „Nemzetközi szemle” rovat cikkei, amelyek a meg­felelő szakmai csoportokban is megtalálhatók. A tartalomjegyzék célszerű használata: Ha valamely tárgyhoz keresünk irodalmat, akkor a „Tartalom” c. részben szereplő oldalszámok szerint végignézzük az ,,A) Szako­sított tartalomjegyzék” megfelelő szakmai csoportjainak cikkanya­gát. Ha viszont valamely szerző műveit keressük (beleértse az is­mertetett, bírált könyvek szerzőit is), akkor a ,,B) Névmutató”-ban kikeressük a szerző nevét és az ott található oldalszámok mutatják, hogy a szerzőnek az összesített tartalomjegyzékben mely helyeken szerepelnek művei. Felelős kiadó: Solt Sándor Kiadja: Műszaki Könyvkiadó Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22 Telefon: 113-450, 113-452, 112-291 * Terjeszti: Posta Központi Hírlap Iroda Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 Előfizetés és ügyfélszolgálat: V., József nádor tér 1. (üzlethelyiség) Telefon: 183-022 Előfizetési ára: 1 évre 72,— Ft Egyes szám ára: 6,— Ft Csekkszámlaszám: 61.229

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék