Közlöny, 1848. július (22-52. szám)

1848-07-01 / 22. szám

Budapest, 22. sz. ,c Szombaton, jnliusl, Í848. ■■ ■■ KÖZLÖNY, hivatalos lap. Megjelenik naponkint egy — országgyűlés alatt több — nagy regál íven. Előfizetési díj a’ folyd év hátra levő 6Ü havara helyben 7, vidéken 8 forint ezüst pénzben. — Klőnzethetui buüau, a kiadó - hi­vatalban (vár, Fortuna-utcza, Jalics-ház 132 sz. a’ m. k. egyetem nyomdája mellett) , Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében és az ország minden kir. postahivatalainál. — A’ szabott díjú hivatalo- hirdetmények és csatolmányok után a’ szokott beigtatási és felvételi díjak fizettetnek. A’ meg nem szabott díjnak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. Mellyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek ma­radnak. — Magánhírdetések nem vétetnek fel. Ministerelnöki körirat. Minden megye és városi hatóságokhoz, valamint a’ nemzetőrség és honvédosztályok tisztjeihez. Miután én, mint az ország ministerelnöke a’ honvédi fegyveres erőnek szervezetét és igazgatását magamra vállaltam, ’s e’ végett — hadműben képezett egyénekből — a’ nemzet­őrségi hadtanácsot alkotám, utasítva értesítem a’ megyei és vá­rosi tiszthatóságokat, valamint a’ nemzetőrség és honvédpa- rancsnokokot: hogy minden jelentés, kérdés, indítvány, folya­modvány, és számadásaikat egyenest az országos honvédi ha­ditanács vagy helyettes elnökének báró Baldacci Manó ezre­desnek küldjék be; mert az eddig némelly hatóságoktól elkö­vetett mód, — beküldeményeiket a’ hadügyministerhez czi- mezni, honnan a’ nélkül is hozzám áttétetik — idővesztéssel jár. Pesten, jun. 28-kán 1848. Batthyány Lajos. Rendelet. Az 1848-dik országgyűlés XXII. t. ez. értelmében ő fen­sége a’ nádor és királyi helytartó utólagas jóváhagyása reményé­ben, a’ nemzetőrségnél következő egyének tisztállomásra kine­veztetnek. Temesvár és környékére őrnagy és parancsnokul: Bajzáth Bertalan, czimmel kilépett százados, báró Stil­ler őrnagy helyébe, ki betegeskedése miatt le­köszönt. Békés és Gsongrád megyében lovassági őrnagy és parancs­noknak: Simonífy László helyett, ki betegség miatt hivatalát el nem vállalhatta'­Gálfy Imre: czimmel kilépett százados. A’ honvédi 3-dik zászlóaljhoz Szegedre zászlóalji segéd­tisztnek : Pritzl N. Őrmester a’ német rendőri császári testületnél. A’ honvédi 2-dik zászlóaljhoz századosnak: Máriássy János, 5-dik honvédzászióalji főhadnagy. A’ honvédi 6-dik zászlóaljhoz Veszprémbe századosnak: Majthényi Kálmán 3-dik számú vasaslovas ezredi fő­hadnagy. A’ honvédi 8-dik zászlóaljhoz Pécsre hadnagynak: Majthényi István, 3-dik számú gyalog ezredi hadfi. Pesten, junius 28. 1848. ,gr. Batthyány Lajos s. k. A’ ministerelnök Ivánka Imrét, 2-ik honvéd zászlóalji századost nemzetőrseregi elnöki titoknokká kinevezte. Pest, jun. 30-án 1848. A’ ministerelnöktöl. Gróf Károlyi István urnák. Vegye a’ gróf ezennel nyilvánított szives köszönetem, azon áldozatteljes ajánlatáért, hogy most mikor a’ kormány nincs azon helyzetben lovas honvédeket kiállíttatni, azon pénzösszeget, mellyet a’ palotai és fóti lovas honvédek felszerelésére ajánlott vala, oily készséggel a’ felállítandó ágyú-telep fogatjához szük­séges száz ló megvásárlására átengedni szíveskedett. Kelt Budapesten, junius 30. 1848. gr. Batthyány Lajos m. k. Hivatalos teendőim több időmet igénybe vevén, a’ velem hivatalosan értekezni kívánók elfogadását naponként délelőtti 11 órától 2 -ig vagyok kénytelen szorítani. Vasárnap és csütör­tökön senkit el nem fogadok; országgyűlés alatt az ülések ideje fogja meghatározni, melly órákban fogadhatok. Pest, junius 30. 1848. gr.Batthyány Lajos s. k. Az országgyűlési hivatalok következőképen töltettek be: Az alsóháznál irattárnok: Laskay Károly; könyv- és alirattárnok: Bojthor Endre. Irattári jegyzők: Gózon La­jos, Lau ka Gusztáv, Gsépányi Béla. írnokok: Arday János, Rasko Imre, Villa x István, Szállási Ede, Fé­sűs Dániel, KI őzéi Jakab, Gál József, Margó Emil, Kálmándy István; A’ felsőháznál írattárnok: Gőcz Alajos. Irattári jegyző: Halász József, Végh István: írnokok: Vég János, Farkics Péter, Pajor Pál, Szabó Zsigmond, Csol* noky Alajos, Ring Adorján. Következnek a’ többiek. A’ kinevezettek f. é. jul. 2-án reggel 10 órakor jelenje­nek meg hivatalomban. Budapest, jun. 30-án, 1848. belügyminister Szemere Bertalan. Komlósy Lajos százados, Lapertovich Károly volt hadnagy, Latkóczy Rezső volt testőr, és Lindner Gábor őrmester urakat kérem nálam fekvő hivatalos leveleiket elvitetni, mert lakhelyük itt tudva nincs. Ivánka Imre, százados, nemzetőrs. elnöki titoknok. XI. Jegyzéke azon beszállításoknak, mellyek ministeri felszó­lítás következtében 1848. évi junius 25-, 26- és 27-kén, köl­csön, vagy ajándékkép Budán az álladalmi főpénztárnál, és Pesten az arany és ezüst beváltó hivatalnál, kész pénzben és érez értékben tétettek. 1-ször. Budán a) ajándokképen ezüst pénz­ben. Székesfejérvár lakói, leszámítva Büttel Károlynak 5 ft szállitásbért 2669 ft 6%. krt, ugyan az aranyban 80 ft 50 krt. — Váczi siketnéma intézet tiszti személyzete, név- szerint, Kollonics Antal, Gál Miklós, Morlin János, ’Sigrnondo- vics Mihály és Schwarczer Károly, mindegyik 5 frtot összesen 25 ft; Némethszegi Benedek, három éven át 800 p: ft. nyug­díjának 3%-jét ajánlja úgy, hogy az 1848-dik évi júliusi nyug- pénzéből egyszerre vonasson le, melly tesz összesen 24 p. ftot; Egerváros lakosai 1763 ft 16 krt, ugyan azok aranyban 99 ft; Bazinváros lakosai 200 p ft; Menyhárd Szepesváros 208 ft 1% krt; ruszkinocziak 59 ft 29% krt; podoliniak 77 frt 32% kr, szatmárnémetiek: 805 fr; ugyanazok 1280 forintot 40 kr; Otto Ferencz tissinai 5 forintot, Fridrich An­drás gederoczi 30-adosak 2 ft; nedeliczi 30-ad hivatal egyé­nei, névszerint: Szonleitner József, Czigán Mihály, Schenk József, Pemecz Ferencz, Fábriczi József, Banekovich Jakab, Bindér János, Szark Antal, Válent Mátyás és Jagodics Gáspár 20 ft, Schauschek János hidegkúti 30-dos 5 ft, Her henrötter J. Bezgari 30-dos 5 ft, Heuszier András gyanafalvi 2 ft, Fleischacker Ferdinand nádkuti 3 ft, Plederer Antal fürstenfel- di 4 ft, Huszár János ecséri 1 ft, ráczkanizsai 30-ad hivatal tagjai 8 ft, Engelmayer Mihály sz.-eleki 30-dos 5 ft, dömöl- ki só-hivatal egyénei 18 ft 50 kr, körmendi só-hivatal egyé­nei 14 ft, Grossinger József 10 ft, Györffy István 20 ft, Györffy Gyula 4 ft 13 kr, ugyan az aranyban 9 ft, sziget- monostori ref. lakosok 33 frt 32 kr, újvidéki r.-chath. kereske­dők 322 ft, újvidéki kalapos ezéh 65 ft, Braun Fülöp újvidéki elemi tanító 5 ft, Eötvös József kir. ügy igazgató ’s neje Maria 100 ft, Vasvármegye részéről 4000 p. ft. b) Kölcsönképpen, ezüstben reá fizetés által gr. Zichi Fe- renczig bezárólag: Rombauer Tivadar 26 ft 50 kr, gr. Zichy Feraris Manó 45 kr, Rosconi Miklós 41 ft 53 kr, ifjabb gróf Zichy Ferencz 6 fr 24 kr, Kiss Pál 800 ft, Kunczy József 100 ft, Bikessy István 400 ft, gr. Almásy Dienes 1000 frt, b. Dercsényi János 141 ft 26 kr, ugyan az aranyban 58 ft 30 kr, újvidéki rom.-cath. közönség egyházi pénztára 2000 ft. 2. Pesten a) ajándokkép ezüstben. Pestváros lakosai 216 frt 46 kr. Pestmegye részéről 179 frt 24 kr- ugyanaz aranyban 18 frt. érez értékben: Szentgyörgyi Imre 114 frt 33 kr. Braun Fülöp 14 frt 40 kr. A’ morovi- czai község 13 frt 7 kr. b) Kölcsönképpen ezüst pénzben. Pestváros lakosai 900 frt. Sztankovánszky Imre tolnai főesperes 714 frt 16 kr. ugyanaz érezértékben 285 frt 44 kr. 1848-ik évi junius 27-ig öszvesen ajándokul: 169,530 frt 16 kr. Kölcsönképen 285,300 frt 28 kr­Budapesten, jun. 30-án, 1848. Az országgyűlési szállások összeiratása, ’s azoknak az or­szággyűlés tagjai közt leendő kiosztása ministerileg lévén rám bízva '• Pest háztulajdonosait és lakóit felszólítom, hogy a’ házan­ként történt összeíráskor bár mi okból be nem irt, üres, vagy általok nélkülözhető lakrészeiket nálam írassák be, ’s önkényt adják át országgyűlési szállásnak; nehogy az 1844. ll.törvény- czikk 9- és 16-dik $(5-ban megirt kényszerítő rendszabáshoz le­gyek kénytelen nyúlni. Az országgyűlés érkező tagjait pedig figyelmeztetem; mi­ként szállásuk iránt nálam folyvást intézkedhetnek, mivel már eddig 300-nál több áll üresen. Lakásom színháztér, 3-dik sz. 2-ik emeletben. Ministeri tanácsos Farkas János m.k. Belföld. Követválasztások: Szepesmegye iglái választó kerületében: Lúdvigh János, Zólyommegye szliácsi kerületében; Kalauz Pál. a’ korponai kerületben: Huszág Dániel, a’ breznói kerületben; Havas József. Borsodból. Miskolcz, jun. 27-én. A'közelebb megürü't hiva­talokat betöltendők, egy némelly helyre nézve szétágazó véleménnyel sereglet össze bizottmányunk jun. 21én, mihelyt azonban szavazás ut­ján a többség tudva lön, az olly tisztelettel fogadtatott, miliyet napja­inkban az egyetértés és béke fenmaradása mindenek felett megkíván, s miliyet a’ jogokat egymás irányában becsülni tudó gyülekezet tagjai­tól várni lehetett. Másnap csak némelly rekedt torkok emlékezd ttek, a’ kissé művészieden hangversenyre. Miklós Ferencz másod ali-pánt, osztatlan bizodalom, kitörő lelkesedéssel emelé az első alispáni szekbe, ’s megtörtént mire nem emlékszünk; hogy Borsodban másod alispán­ból első lett, mi által ez úttal csak a’ méltányosság parancsának lön elég tétetve. A’ másod alispánságra Gencsy Lá.-zló válasz'atott el 254. szavazattal, Ragályi Károly 149. szavazata ellenében Az ekként meg­ürült miskolezi járási főszolgabiróságra közfelkiáltással Bay Bertalan választatott, miáltal az első tiszti alügyészi hely megürülvén Csépány Fer­dinand, Bakos Antal, és Szentgyörgyi Ede tisztügyészek fokozatosan léptettek elő. Edelényi kerület' követ Okolicsány Lajos helyén szendrei járásbeli főszolgabíró lett Szathtnári Király György 193. szavazattal Szép Samu 93. szavazata ellenében. Szirmabesenyői kerületi követ Vadnay Miksa helyére miskolezi járási szolgabirává Szepe.ty Kálmán, leköszönt Fodor Ferencz helyére pedig szolgabiróvá a’ szentpéteri já­rásban Elek László, ennek helyére esküdé, Elek István kiáltattak ki.— Miután Fodor F. ügyéről valaki a’ Közlöny olvasó közönsége előtt már többször szólott, szükségesnek látom, a’ hivatalos iratok nyomán adni e' dolog állását. Már a’ kerületi fő'iely kijelölésekor meghasonlás tör­tént Várkony és Dédes felett, melly kérdésben az utóbbi hely mellett nyilatkozók győztek, ezekhez tartozott Mariásy Tamás, ki utóbb mint összeirási elnök, az összeírás tárgyában a’ kerülethez előre egy körle­velet bocsátott, ennek a’ választói képességre vonatkozó, némelly pont­jai a’ törvénytől eltérők lévén, azokat Fodor F. egy ellenkörlevélben saját észrevételeivel kiséré, ezek egyik pontját gaz kitételnek nevezé, ez eljárást a’ nép jogai elnyomására irányzottnak tekintvén, a' népet jogai védelmére felhivá, egy nyilatkozatában vallásos sérelmeket is emlegetve, a’ catholica hitüek elnyomott jogai kivívása tekintetéből 6 millió hitsorsosira is hivatkozik. A' bizottmány ezekben a’ M. T. sze­mélyére s a' közhatóság által reáruházott tekintélyére nézve sértő, a nép irányában ingerlő ezélzásokat látván, az 1848: V. t. ez. 41. §-sa alapján F. ellen f. h. 23-án bűnvádi keresetet rendelt. — Nem íügg ezekkel össze a’ választási kicsapongás, melly F. és Ágoston mint kö- vetjetöltek pártolói között történt, 's miről a’ választási elnök jelentése után csak annyit tudunk, hogy ittaságból származott, s nyomozása még bevégezve nincs. Szemere Bertalan a’ követséget Miskolcz városa egyik kerületé­től fogadván el, a’ keresztesi kerületben e’ napokban uj választás fog tartatni. Miskolczon eleinte némi nesze volt, hogy legalább egyikét a’ követeknek az iparosok közül kellene ki szemelni, sőt olly forma irány is vala észrevehető, hogy habár iparos nem lesz is a választott, csak azon osztály mellöztessék, melly a’ népjogokérti küzdelmekben bár hol ’s bármelly osztály által is magát felülmulatni nem engedé, ’s a’ többek közt e’ honnak egy Kossuthot is adott, értem az ügyvédi oklevéllel bí­rókat. E’ terv valósulása azonban boldogabb időkre maradt, sőt meg­váltja minden elfogulatlan , hogy választottaink irányában , kik a csak imént összeomlott korlátok közt is az összes hazai érdekek iránt józan felfogást, és tiszta akaratot tanúsítottak, az hogy ők, nem csupán egyes osztály képviselésére alkalmasak, a’ bizodalmát, nem hogy csökkent­hetné sőt növeli, 's általános a’remény, hogy ék továbbá is e hon anyagi érdekeinek szint olly hü őrjei lesznek mint a’ szellemieknek. — Egyébiránt ideje volna már a' polgárszó fogalmával is tisztába jőni, mialatt e' vidéken sokan csak az iparosokat értik, némelly alföldi váro­sokban pedig a' városnak a’ hajdúk felett kevéssel álló szolgái nevez­tettek igy, pedig jaj volna e’ honnak, ha e’ díszes névre többi fiai ke- vésbbé volnának érdemesek. E’ megyében a’ nemzetőrségre összeirottak száma jun. 26-ig 6742-re ment, ezekhez még az egri járásból jönek. kik eddigelé össze nem írattak. A’ t. kürtiek midőn összeiratás végett megkerestettek ide­genkedtek, utóbb magoktól jelentkeztek. Fegyver dolgában szükségét érez a' megye, ’s a’ sereg rendezése e’ miatt is késett, de a’ bekövet­kezett sürgetések folytán, minden találtató fegyverek használtatni fog­nak. Miskolczon az eddigi mintegy 700 tagból álló 4 század 12-re fogván szaporittatni, az őrállási szolgálat, melly april 1-től fogva, éjjel nappal hűségesen foly, nem mint eddig minden 16-od, hanem 48-ad napban keriilend ugyanazon szakaszra. Városunkban a’ gyakorlatok eddig hetenkint kétszer, most már egyszer vasárnap korán reggel tar­tatnak. A’ fegy szigorú, már a' tagok sorábóli kitöilés esete is fordult elő. Dimcsa, Kun és Liptay nyugalmazott kapitányok, kiknek ezen őr­sereg eddigi oktatása köszönhető, az illető helyeken előléptetés végett a' megye által ajánltatnak. A’ sorkatonaság és önkintesek irányábani részvét és méltány- lat e’ napokban ünnepélyesen mutatkozott. Ugyanis az itt tanyázott huszár század, a’ vésztől környezett határszélek felé parancsoltatván, távoztakor a’ miskolezi nemzetőrség által a’ város határáig kísértetett, ’s ott velők búcsúpóharak Uritettek. Hasonló módon bocsátatott el, az önkinteseknek Kassára indult első szállítmánya is, melly alkalmakkal mind két részről lelkesítő búcsú szónoklatok tartattak. Sütő János fáradságát és költségét nem kímélő toborzási biztos, ’s az ujonezokat itt létökben oktatóit Staut főhadnagy, önkinieseink által eltávoztuk előtti estve fáklyás zenével tisztelteitek meg. A’ jobb készületü ifjak, kik szép számmal állottak be, a’ megyé­től tisztségekre ajánltatnak. A’ hon szükségei fedezésére megyénk, a’ birtoktalanok kivételé­vel, kikre 10 p. kr. rovatott, családfőnként 1 pfrtot vetett ki, mihez járul még a’ cselédektől is gazdáik által fizetendő 10 p. kr. Zágrábmegya illír levele bizottmányunk által visszautasítatott, 22

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék