Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-01 / 68. szám

Debreczen, t 68 st. Vasárnap, ápril 1.1849. OZLONY, hivatalos lap. A’ „Közlön y“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssé 8 frt pp._Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álíadalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. FELSŐHÁZI HATÁROZAT. A* felsőház e’ f. óv mart. 26-án 105. sz. a. hozott hatá­rozata következtében, kivévén a’ kormányi kiküldetésben mű­ködő következő tagokat u. m. gr. Andrássy Gyula, gr. Batthyá­nyi Kázmér, Horváth Antal, Jekelfalusi Vincze püspök, b. Jesze­­nák Jáncs, Justh József, gr. Károlyi István, Lonovics József, érsek, gr. Majláth Antal, Madocsányi Pál, Majláth György or­szágbíró, Marczibányi Antal, Navoy Tamás, és Sárközy Albert, kivévén továbbá ezen nemzetőri törzstiszteket, gr. Almássy Bertalan, b. Bruckenthál Mihály, gr. Csáky Ágoston, b. Fischer Lajos, b ’"dnig Ede, b. Huszár Lajos, gr. Haller Ferencz, b. Kemény Farkas, következő katonai szolgálatban lévő tagokat, u. m. gr. Andrássy Aladár, gr. Aichelburg Ferencz, gr. Ahnás­­sy Dienes, b Bánffy Farkas, gr. Batthyányi László, b. Barkóczy Ferencz, b. Bees Tamás, b. Bees Eliodor, gr. Beleznay Ferencz, b. Buttler Károly, gr. Bethlen Miklós, b. Bakonyi Sándor, b. Bánffy János, gr. Bethlen Gergely, glT Bethlen Olivér, b. Bor­nemissza József, gr. Buttler Sándor, b. Brüdern Antal, gr. Des­­sewffy Károly, gr. Eszterházy Kálmán, gr. Eszterházy Pál, gr. Forgách Antal, gr. Forgách Jenő, gr. Hadik Gusztáv, gr. Hu­­gonay Ferencz, gr. Hunyady László, gr. Kálnoky Pál, gr. Káro­lyi István, gr. Károlyi Ede, gr. Lázár Kálmán, gr. Lázár Albert, b. Luzsénszky Henrik, b. Luzsénszky Sándor, b. Masburg, b. Majthényi István tábornok, b. Majthényi István 8. h. z. a. száza­dos, b. Majthényi Izidor, b. Orczy Ferencz, b. Podmaniczky Fri­gyes, gr. Ráday Pál, gr. Ráday István, gr. Rogendorf, gr. Rud­­nyánszky János, b. Szluga János, b. Schnehen Ernő, gr. Sza­­páry Antal, b. Scher-Toss Artur, gr. Schmidegg János, gr. Se­­ze Rajmond, b. Szluga Hugo, b. Scher-Toss Hermann, gr. Tele­ki Domokos, és gr. Vay László, nem különben a’ külföldöni tar­tózkodásra engedelmet nyert következő tagokat, u. m. gr. Beth­len Domoaos, b. Bruniczky testvérek, gr. Chotek, gr. Csáky An­tal Vincze, gr. Eszterházy László, hczg Eszterházy Miklós és nője, gr. Eszterházy Miklós, ifj. gr. Festetics László, gr. Fes­tetics János Albert, gr. Karacsay Fedor, b. Lo-Presti Lajos, gr. Migazzi Kristóf, b. Prandau Károly, gr. Sándor Móricz, b. Sina György és János, gr. Szécsényi Dénes, gr. Zichy György és Camilló, gr. Zichy Edmund, b. Wesselényi Miklós, és b. Vécsey Miklós, mint szinte a’ ház által a’ megjelenéstől felmentetteket, u. m. Delinger János ez. püspök, Erdélyi Vazul g. e. p.; gr. For­gách Miklós, b. Gerliczy Ferencz, b. Geramb János, b. Perényi Bertalan, b. Perényi Lajos, Popovits Vazul g. e. püspök, b. Re­viczky János, b. Reviczky Ferencz, és b. Sztojka Gyula, kivé­vén végtére a’ megjelent következő tagokat u. m. b. Bánffy Al­bert, b. Barkóczy Antal, gr Bethlen Gábor if. b. Béiner László püspök, Beöthy Ödön főispán, gr. Csáky László, gr. Degenfeld Imre, gr. Eszterházy Mihály, gr. Eszterházy János, b. Fischer József, Horváth Mihály püspök, Hunkár Antal főispán, b. Jósika Miklós, Josipovich Antal főispán, gr. Kun Gothard, gr. Kornis Elek, gr. Kun Gergely, Kabós József, főispán, b. Majthényi Jó­zsef, b. Perényi Zsigmond, gr. Rédey János, Szent-Iványi Ká­roly főispán, b. Sztojka Imre, b. Szepessy Ádám, b. Splényi Mi­hály, Ujházy László főispán, b. Vay Miklós, és b. Wesselényi Farkas, — minden más felsőházi tagok fölszólittatnak: hogy e* f. év april 15-ig az országgyűlés helyén jelenjenek meg, az addig megjtem jelenőkre nézve föntartván magának a’ ház, an­nak idejében használandó intézkedési jogát. Per ényi Zsigmond, felsöház másod-elnöke. Igmándi, a’ 4-ík hadtest második hadosztá­lyának parancsnoka Sz e g e d r ö 1 f. h ó 26-ról k övet­­kezö tudósítást küldött a’ honv. bizottmány el­nökéhez. Folyó hó 26-án reggel 5 órakor Gyála ellen megindultam. Hadosztályomat 3 testbe osztva, a’ középpel szinlett támadást in­téztem a’ falura, mig a’ jobb és bal szárny egyszerre támadták meg két oldalról az ellent. A’ balszárny elöl — mellyet Forget őrnagy vezérelt, azonnal megfutamodott, de jobb szárnyamon, — holpositió't erő­sen védte az ellenség — szuronyt szegezve kellett elöhaladni seregemnek. A’ vad futásnak eredt ráczokat Kereszturigüzve,_hon­nét ők meg sem állva Török Kanizsára vonultak — elfogatott közfilök 30, ugyancsak annyi halottat hagy ván a’ csatatéren, se­besültjeit magávál vitte, birtokunkba jutott még egy cs. k. lö­­szeres szekér 4 jó lóval, és tele lőszerrel, valamint 4 mázsa lő­szerrel megrakott paraszt kocsi; továbbá 40 sznronyos fegy­ver, és a’ rácz lovasságnak néhány dsidái, 140 paraszt ló, pár ezer juh, számos marha és sörtvés az álladalom részére elfog­laltattak és 3 harang. Ha rendes lovasságom lett volna, minden ágyúit elfoglal­tam volna zavart futásában. Kereszturnái tovább őket nem űzhettem, mert föerejük Kanizsán volt összepontositva. — Kereszturt — ott ellenre nem akadván — megkíméltem, Gyálát azonban erős pont lévén, ne­hogy az ellenség magát ott befészkelve, újra bevenni kelljen* miután a’ megmenthetöt elhordattam, felégettettem. Kiemelem Forget őrnagy ügyes vezetését, és Barcza 8-ik honvéd zászlóalj ideigl. parancsnokát, ki zászlóaljával — melly kitünőleg viselte magát — rohammal vette be a’ szöílöt és fa­lut ; továbbá a’ Baudi őrnagy által vezénylett csatárlánczban ki­tüntették magukat Bárány és Urbanecz hadnagyok, lelkesítvén a’ csatározókat és mindig elöl haladva. Veszteségünk 2 halott és 3 sebesült. KINEVEZÉSEK. A | s. 8091 szám. A’ 10-dik huszárezredhez kineveztetik alezredessé: Mezei László, ezredbeli őrnagy. — Az 52-dik gyalogezred 3- dik zászlóaljához őr na gyűl: Kubinyi százados. — A* tábor­karhoz őr nagy ül: Pongrácz István táborkari százados. — Ezen kinevezések rang ’s illetményre nézve f. évi április hó 1-sö napjától számítandók. Kelt Debreczenben mart. hó 30-án 1849. Mésslics Lázár, hadügyminister. A. | S. 8259. Kineveztetnek a’ 8-ik huszár ezredhez. Alszázadosúl: Sághy Antal ezredbeli főhadnagy. Föhadnagyúl: Rech Henrich ezredbeli hadnagy. H adnagy okúl: Subaly József) Scheda Rezső) ezredbeli őrmesterek. A’ hadiszekerész karhoz hadnagyúl jelen állomásbani meg­­hagyatása mellett: Tóth Márton azon karnál levő őrmester. Rangjuk és illetményük martius 16-tól 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 8158. szám. A’ magyar honvéd sereghez kineveztetnek. Őrnagyokúi: Az 1. honvéd zászlóaljhoz Posta Ferencz z.-beliszázados. A’ 39. ,, ,, Gira Ádám ,, „ Folyó óv januáris hó 16-tól számítandó rang ’s illet­ménynyel. í F | g 7416. szám. Az 1 -sö honvéd zászlóaljnál Grau Soma előléptetése által megürült számvevő segédi állomásra Dobolyi István Zaránd me­gyei törvény- és számoltató-széki ülnök, április i—töl kezdve, kineveztetett. Debreczenben mart. 28. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister... F. | g. 7459. sz. A’ Székelyhidon lévő l-ö huszárezred számvevőségi iro­dájában megürült számvevő segédi állomásokra. Dratsay Zsigmond ügyvéd ’s Aradváros aljegyzője. Incze Károly a’ nagyváradi 1-sö számú kórodéban működő 51—ik gyalog sorezredbeli őrmester, — és Tomcsányi Mór írnok — számvevő segédekké had­nagyi ranggal april 1—töl kezdve neveztettek ki. Kik is ezennel felhivatnak állomásuk mielőbbi elfoglalására. Debreczen, martius 28-án 1849. Mészár os Lázár, hadügyminister. K. 8337 | 849. Kolba Dániel szepes megyei áldor Gürgei tábornok tábo­rába lelkészül általam kineveztetik. Debreczen martius 29-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. | p. 7847. szám. A’ hadügyministerium irodájában Matolcsi József ideigle­nes sorjegyzöt valóságos sorjegyzővé neveztem ki. Debreczen, mart. 29. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. RENDELETEK. A’magyarországi hadi főparancsnokságtól. I. A’ már több ízben kiadott hadügyministeri rendeletek da­czára is tap«ztaltatik, miszerint némelly főtisztek a’ reájuk bí­zott kö^honvédeket kocsisokul, és más egyéb ollyas foglalko­zásokra használják; nem tekintvén azt, hogy őket ez által a’ szolgálatban, ’s a’ katonai előmenetelben gátolják; ennélfogva meghagyatik az ezredeknek, zászlóaljaknak,’s minden egyéb katonai parancsnoksájnak, az efféle visszaéléseket a’legnagyobb felelősség terhe alatt szigorún megtiltani. JL Meghagyatik az ezredeknek, zászlóaljaknak ’s egyéb ka­tonai parancsnokságoknak, ’s megkéretnek minden polgári ha­tóságok : miszerint minden az országos hadi főparancsnoksághoz szóló hivatalos iratokat, mai naptól fogva a’ néinetutczában 1808. szám alatti házban, a’ hadi löparancsnokság irodájába küldjék, saját szállásomon csupán csak személyemet illető magányleve­leket fogadván el. Debreczenben mart. 29. 1849. Az utászkar 2-ik zászlóaljához. Föhadnagyúl: Romai Ferencz z.-aljbeli hadnagy. Hadnagyokúi: SídfSg^1 ) zászlóalj beli Őrmesterek Martius hó 16-tól számítandó rang ’s illetménynyel. Hochol János , zászlóalj beli őrmester. Martius hó 1-töl számítandó rang ’s illetménynyel. A’ 60-ik honvéd zászlóaljhoz. Hadnagyúl és segédtisztül: Okolicsányi István, z.-beli őrmester. Folyó martius hó 1-töl számítandó rang ’s illetménynyel. Perczel Mór tábornok ur táborában. Török János, mozgó tábori rendőrségi- és térpa­rancsnoknak. Dunyov István főhadnagy, Gál ezredes úr mellé se­géd tisztnek. Jesenszky Antal volt huszár hadnagy — Perczel Miklós őrnagy úr mellé segéd tisztnek. Drisnyey István 20-dik z.-aljbeli főhadnagy — Per­czel tábornok ur mellé nyargonczúl. Debreczen mart. 30. 1849. MészárosLázár, hadügyminister. Kiss Ernő, altábornagy. 88. sz. Mind a’ rendes honv., mind pedig a’ nemzeti őrsereg ré­széről működő állomási parancsnokoknak hivatalosan meghagya­tik, miszerint történhető oda megjelenésemkor rögtön magukat nálamzemélyesen jelenteni múlhatlan kőtelessógöknek ismerjék. Debreczen mart. 31. 1849. Kiss Ernő, altábornagy. D. 8342. | C. 548. sz. Ámbár folyó hó 13-án 6111/421 szám alatt kelt hadügy­ministeri rendeletben meghagyatott a’ huszár ezredek parancs­nokságainak , hogy a’ sebesült és beteg lovak, a’ hadosztályok­tól egy pár állornásnyira, az országutaktól félre eső helyeken gondosan ápoltassanak; mind a’ mellett újólag és ismételve szükségesnek látom az ezredek parancsnokságait, oda utasítani, hogy olly helyeket, mellyek nagy ország útban esvén, katonai ellátással, ’s szállásolással különben is terhelve vannak, a’ sérült és beteg lovak beszállásolásától megkíméljék, ’s azokat olly he­lyeken ápoltassák, mellyek sem a’ katonai szállítmányoknak, sem beszállásolásnak annyira kitéve nincsenek, ’s hol azok élelmezé­se is könnyebben eszközöltethetik. Debreczen, mart. hó 30-án 1849. Répásy Mihály, tábornok. 68

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék