Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-05 / 71. szám

Debreczen, WHso 71. 38, Csötörtök, ápril 5.1849. LÖNT. h i v a t a I o J • .lur. ) I ,w . t I i I A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és péstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssé 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — hivatalos rész. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. Mesterházy ezredes ur Czibskhózáról mart. 29-kéröl következőleg tudósítja a’ honvédel­mi bizottmányt: A’ lelkesedés és ölöm, melly a’ német által zsarolt népet a’ magyar erő bár melly kis része látására is átlengi, leirhatlan. Kecskemét a’ magyar katonai erő hiánya, ’s némelly tiszt­viselői rósz irányú szelleme daczára is, hűtlenné nem fajult. Ugyanis értésemre esvén, hogy Kócskemétről bár kihú­zódott a’ német, mégis naponkint a’ népet parancsaival há­borgatja, többször nagyobb mennyiségű élelmi szerek kiszol­gáltatására hényszerité; — igy legközelebb több ezer részlet széna ’s zab adásra valának felszólítva; ennek elszállítását meggátlandó Czibakházáról Muraközi János kecskeméti önkény­­tesek századosát, Horvát Péter fő- és Monus Ferencz hadna­gyokat, Mészáros Endre segédtisztemet 74 egyénnel; Sütő Károly körösi csapat hadnagyát 18 önkintessel, Balog Gyula főhadnagyot egy szakasz nagy kun lovassal, és Rogner Antal poz.onyi vadász hadnagyot 30 vadásszal, 25-én éjfélkor Kecs­kemét felé indíttattam. Déli 12 órakor ért a’ gyalog csapat Kecsk'mét alá, onnan dobszó mellett, a’ nép örömrivalgása ’s éljen kiabálá­sai között ünnepélyes menetet tartva, ment be a’ városba, első teendőjük volt a’ ravaszság és cselszövény utálatos jel­képét, a’ tornyokról lelógó fekete-sárga lobogót letépni. Lélekemelő volt a’ látvány, midőn a’ vörös szalagu ön­­kintes a’ 8 öles fekete-sárga lobogót a’ toronyról ledobá, hol több ezerre menő egyénből álló tömeg, nő és gyermekek örömkönyük és bosszú kiabálások közt porszcmnyi apróra szag- . gaták a’ bilincs-osztó zsarnokság halállepedőjét. Mig ezek a’ városban történtek , addig Murakőzi, Mé­száros Endre, Balog Gyula, Sütő Károly tiszt urak néhány lo­vassal Körös felé kerülve, a’ már megindított takarmány visz­­szatéritésével foglalkoztak; Körösön a’ német uralmát ’s vad rablásait halálig megunt nép meglepetve e’ véletlen látogatás­tól, mert csak pár órával előbb mint odaértek, távozott el az ellen, túl lelkesült volt örömében. A’szállítandó 2100 részlet szénát; a’ megyei fiókkór* házban betegen fekvő katonák fegyvereit, tiz szuronyos fegy­vert, kardokat, sisakokat, áprólókos ruhanemüeket, bornyu és töltényládákat, ugyszinte a’ kórházban volt 100 lepedőt és 50 erdélyi pokróczot magukkal hozták. A’ nők ajándékából bírt nemz. őri lobogót az önkinte­­sek használatára, több lelkes nők által megkoszorúzva; szinte elhozák. Bár elzsibbadt legyen is a’ sok habozás és fájdalom kö­zött a’ nép szelleme, láthatni, hogy azt csak kisszerű moz­gás is milly rögtön felvillányozza. Mart. 28-án kecsk. önkintes századból 3 egyén újólag ki­küldetvén, Kecskemét vidékére szemlét tartani az ott történők felett, siker koszoruzá fáradozásuk, mert 12 mázsa disznóhust és 30 akó bort fogtak el ’s szállítottak Czibakra, mellyeket egy héber polgártárs akart a’ német sógor kezeire bízni. — Az ellen megparancsolja, mi elhozzuk, legalább mind két résznek van köze hozzá. Kelt Debreczenben april. 3-kán 1849. a’ honvédelmi bizottmány. G.BatthyányKázmér, orsz.főbiztos, ésPerczelMórtá­­bornok múlt márt. 27-én Péterváradra megérkeztek és miután a’ várat a’ védelemre szükséges rendeletekkel ellátták, előbbi állomásukra visszatértek. Útközben 13 Würtemberg-huszárral találkoztak, kik Csu­ha tábornok által küldetvén, az ellenséges földön jöttek valamelly magyar tábor fölkeresésére tudomást szerezni az iránt, áll—e még a’ magyar kormány ? Gr. Batthyányi és Perczelt a’ péterváradi hadsereg és az oda menekült magyar érzelmüek kitörő lelkesedéssel fogadtak. A’ Pétervárad, Kis-Kór, Sz. Ivány, Futak, Ujpalánka, Gyálla, Verbász, Ó-Kér, Horgos, Kula, Szent-Tamás, Kis-Sácz ’s több más helyeken seregeink által diadalmasan vívott ütközetekről részletesen a’ közelebbi számban. 906. g. 1849. (2—3.) RENDELETEK. A’ magyar hadsereg minden fö vezérségei, hadosztály, dandár, ostromhad, — hadmegye, ezred ’s zászlóalj parancs­nokságai, ’s azok vezénylete alatt levő hadtestek hadbíróságai, ezennel oda utasíttatnak: hogy ezentúl a’ hadi bünvád porek­­beni eljárási, és a’múlt 1848-ik évi nov 29-ről 8992 | 288n.ö.t. sz. a a’ hadügyministerium meghagyásából, az országos nem­­zetörségi tanács által, úgy ennek alapján módosítólag az e’ f. évi mart 1-röl 541 G. sz a. újra kiadott rendszabályok értelmében legyenek szigorú következményt maga után vonó felelet terhe alatt, kezelendők a’ hadsereg fegyügyei: u. m. Őrmestertől lefelé, bármelly hadseregbeli egyén ellen le­folyt ollyan bűn vizsgálati perek, raellyekben a' múlt 1848-dik évi october 6. d. kiadott fegyhatalmi szabályok 14-dik $-a sze­rint a’ büntetés öt évi fogságot túlhaladólag, vagy halálra mon­datik ki, eredetben az Ítélettel és a’ vizsgálat alapját tevő iro­mányokkal együtt az ítélet kihirdetése előtt, felül vizsgálás és helybenhagyás végett, a’ katonai feltörvényszókhez küldendők be. — Továbbá: A’ rögtön itélöszéki eljárás utján lefolyt perek mindazál­­tal eredetben a’ vizsgálat alapját tevő irományokkal együtt pe­dig csak az ítélet végrehajtása után legyenek felül vizsgálat vé­gett a’ felt rvényszékhez beküldendők. A’ honárulási, hamis pénzverés), közhitelű papirosok meg­hamisítása, és párviadali bűntényekért indított, úgy minden rész­­rehajUtlan katonai bíróság előtt lefolyt, és azon perek, mely­­lyeknél ámbár az ítélet halálra szól, megkegyelmezési okok fordulnak elő, szinte kivétel nélkül, valamint a’ legsúlyosb bűn­tények legközelebbi megkísérlését tárgyazó perek is, mellyekre a’ hadi törvények nyilván halálos büntetést rendelnek, az Ítélet kihirdetése előtt, felülvizsgálat végett a’ feltörvényszókhez fel­terjesztendő k. A’ törzstisztek és századosé tói lefelé minden főtisztek felett a’ tábori hadosztályok, és á’ hadmegyei tőparamsnoksá­­gok gyakorolják a’ törvényes vizsgálatot, és hadi törvényszé­kek megrendelési jogát: azonban az ezek ellen lefolyt per a’ vizsgálat alapjául szolgáló irományokkal, és az ítélettel együ t az ítélet kihirdetése előtt hasonlóul felülvizsgálat, és megerő­sítés végett, a’ feltörvényszékhez terjesztendő fel. Az önálló parancsnoksággal felruházott törzstisztekre nézve pedig a’ tábori főparancsnokok, a’ fövezérségnek teendő elöleges bejelentés után a’ tudomásukra jött bűntényeket a’ fel­törvényszéknek körülményesen feljelentik, a’ honnan aztán a’ bűntény minőségéhez képest a’ további törvényes vizsgálat, és a’ hadi törvényszék megtartása elrendeltetik, az illyen lefolyt bűnvádi per ezután az irományokkal együtt felülvizsgálat és az ítélet megerősiiése végett hasonlóul eredetben a’ feltörvény­­székhez terjesztendő fel. Egyszersmind értesíttetnek, hogy csak a’ felülvizsgálat után megerősített, és végrehajtás végett az első bírósághoz visszaküldött ítéletek, egyedül a’ hadi igazság ügyi osztály meg­keresése következtében e’ hadügyministerium katonai osztálya által, nem pedig az első bíróságok által tétethetnek a’ Közlöny lapban közhírré. Kelt Debreczenben mart. 31-kén 1849. Mészáros Lázár, hadttgyminister. 1775. | B. Rendelet. Honunk éjszaki hosszú határvonalának biztositása a’ kor­mánynak fő gondoskodásai közé tartozván, a’ hadügyministe­rium hadmüködési ’s védelmi tekintetben következőleg intéz­kedett : a) Zemplintöl Marmarosig bezárólag, e’ hosszú vonalt két részre osztván, mindegyikre nézve egy külön seregparancsnok­ság állíttatott fel; ’s ehez képest: b) Zemplén Ungh és Beregh megyékben Lázár Vilmos őr­nagy — Marmaros, Ugocsa és Szathmár megyékben pedig je­lenleg is ottan működő Zurich Ferencz őrnagy urak viendik az összegyűlendő véderő feletti főparancsnokságot; és pedig Zu­rich mint a’ XIX. hadosztály első dandár, és Lázár ugyan azon osztálybeli második dandár-parancsnoka. c) Minden néven nevezendő véderő, akár honvéd, akár szabad vagy nemzetörségi csapatok, mind öszvesen mind egyen­­kint fennevezett parancsnok urak rendeletéi ’s parancsai alá rendeltetnek olly szigorú megjegyzéssel: mikóp a’ komoly kö­rülmények úgy parancsolván, fegyelmi tekintetben a’ katonai engedetlenség vagy tetemesb kihágások halállal is fenyit­­tessenek. Felhivatnak a’ haza szent érdekében az illető hatóságok ’s főleg kormánybiztos urak, miszerint fennevezett lőparancsnok urnák hadimüködéseit telljes eréllyel gyámolitani, ’s egyátaljá­ban csak a’ hon megmentésére ezélzó illyetán felsőbb intézke­dések sikeritésére hazafiui szent kötelességnél fogva is töre­kedni szíveskedjenek. M észáros Lázár, hadügyminister. F. g. 4587. Hadjárat alkalmával a’seregbeli főtisztek podgyászai szál­lítása eddigelé tetemes költségbe kerülvén; minek megtakarítá­sa, és a’ fuvarozó nép terhei könnyítése tekintetéből jövőre minden főtisztnek egy málhahordó ló szerzésére 60 pft azzal engedményeztetik, hogy e’ czélra a’ parancsnokságok illető fő­tisztek számára a’ testület, zászlóalj, vagy ezred pénztárából a’ fenn engedményezett öszveget kifizetvén, kiadásba tegyék, és hogy továbbá a’ hadi pénztár rovására, főtiszti elöfogat fejében kiadásnak semmi szín alatt helye nem leend. Nem részesülhet­nek ezen pénzben azok a’ tisztek, kik ezt már egyszer ezelőtt felvették, kik közé tartozik a’ 20. 26. 42. 43. 52. zászlóalj. Rembovszky volt lengyel csapata, Koburg huszárok egy száza­da, Lehelhuszárok egy osztálya, Hunyadi század, egy század tüzérek ’stb. Debreczen mart. 24. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 8815. Tersztyánszky Zrigmond 17-ik huszár ezredbeli főszáza­­dos az ezredtől húiamosb illőre történt elmaradása iránt ma­magát a’ ha<i ügy mi n is te riu rn ná 1 igazolván: ennek következtében a’ Közlöny f. évi 43—ik számában kitörölteléséről szólló had­­ügymínisteri rendelet ezennel megseinmittetik,’» nevezett főszá­zados úr a’ 17-ik huszárezred tiszti létszámába előbbi rangja megtartásával visszasoroztatik. Debreczen april 2. 1849. Mészáros Láz ár, hadügyminister. KINEVEZÉSEK. 8347. Bem altábornagy által tett kinevezés folytán megerősitte­­tík. A’ Székely huszárokhoz: Alszázadosúl: Kovács Sán­dor főhadnagy. Mart. 21-től számítandó ranggal. Gróf Vécsey tábornok kinevezése folytán megerösittetik: Az 52-ik gyalogezred 3-dik zászlóaljához : F ö h a d n a­­g y ú 1: Duffond György ezredbeli hadnagy. Mart. 16. számítandó ranggal és illetménynyel. Debreczen, április 3. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 8750. Oroszhegyi Józsa, guerilla százados a’ honvédelmi bizott­mány elnöke által guerilla örnagygyá neveztetvén ki, ezennel kihirdettetik. Debreczenben april. 2. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 3819. A’ rögtön ítélő political vegyes törvényszékekhez, jegy­zékül, következő egyének neveztettek ki a’ honvédelmi bizott­mány által. Nagy Kálióba: Básthy Miklós, volt nógrádme­­gy ei főszolgabíró. Szegedre: Szabó József, Nagyváradra: Mezey Mihály, Kolosvárra: Ernyey Károly, Aradra: Thaisz Gyula* honv. hadnagy, minek folytán oda utasíttatnak, hogy kinevezési okleveleiket, az elnöki hivatalnál átvévén, az eskü letétele, ’s hivataluk folytatása végett, magát mindenik az illető törvényszéknél azonnal jelentse. Debreczen april 3. 1849. A’ honv, bizottmány. 771 : H. A’ hadügyi egészségi osztály által kineveztetik a’ 12—ik huszár ezred tartalék osztályához: Schwartz Sámuel főorvosul. Az 58. zászlóaljhoz: Pollák Márton főorvosul. Az 59-ik zászlóaljhoz: Mandl Miksa Maqó főorvosul. A’ 16-ik huszár ezredhez: Fluck János főorvosul. 71

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék