Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-06 / 72. szám

Debrecien, 7Í sz, Péntek, ápril 6.1849. Z L Ö N Y, hivatalos lap. * t. *. . A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssé 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. Szent-Tamás be véve! Perczel tábornokunk april. 3-ról követke­ző jelentést külde. Reggeli 8 órától 10 ’s fél óráig tartott erős ágyúzás után Sz.-Tamás rohammal vitéz seregem által elfoglaltatott; 4 lobogó, 6 ágyú, tömérdek vagyon, fegyver és lőszer jutott birtokunkba. A’támadás és rohanásKis-Kérésa’Verbász felölisánczokra egy­szerre történt. Az ellenség, melly elszánt vitézséggel sok ezer­nyi mennyiségben utolsó perczig tartá magát, megszámilhat­­lan mennyiségű holtakat veszte, négy-ötezeren túl lehet az el­esettek, a’ vizbehulltak, vagy hajtottak száma. Mi is több tisztet és vitézt veszténk, kik dicsőén hulltak el e’ dicsőség- ’s ered­ménydús ostromban. Isten segítségével már Bács ismét miénk, és a’ haza szabaditására, a’ lázadás első fészkének elfoglalása ’s elrombolása által nevezetes lépés történt. Földvári, a’ szegedi szabad csapat örnagyja és csapat­ja utána voltak az elsők, kik a’hidfö-sánczot bevették, ö a’ csatapiaczon általam a’ kis érdemjelre érdemesitteték. G á 1 ezredes vezeté a’ verbászi sánczok elleni támadást, hol a’ 8 és 30-ik honvéd zászlóaljak és a’ Vása gyalogság tün­tették ki magokat. Perczel Miklós alezredes vezénylé a’ hidfö-sáncz megtámadását, mellynek bevétele dönté cl Szent-Tamás sorsát. E’ sáncz bevételénél az oldalas rohamot vezető Bach kapitány a’ homlokon rohanó Turszki z. alj Reiner őrnagy alatt jeles vitézségöknek elvitázhatlan tanúságát adá. A’tüzérség becsületesen megfelelt hivatásának;általá­ban az egész sereg, lovasság, gyalogság egyiránt megtevé kö­telességét. ök tökéletes harczfiak. Gióf Batthyány Kázmér, a’jeles és bátor hazafi, osztá velem e’ nagy nap fáradalmait és veszélyeit. Kelt Debreczenben april. 5-kén 1849. A’honvédelmi bizottmány. Gróf Batthyány Kázmér orszá gos biztos és Per­­cselMór tábornoktól a’ honvédelmi bizottmány­hoz intézett, ’s nyilvánosság elébe tartozó kö­vetkező tudósítás érkezett. Pétervárad, martius 28. 1849. — A’ még Szegeden meg­állapított hadi intézkedés szerint, az ellenségnek folyó hó 22-én a’ szöreg-szentiványi sánczokból történt diadalmas kiszorritta­­tása után, a’ szeged-szabadkai vonal biztosítására és különösen Gyala bevételére a’ szükséges intézkedéseket megtevén, 23-án megindultunk Szegedről, és 26-án Verbásznál, a’ ráczságnak hamar legyőzött ellentállása után, a’ bácsi csatornán átkelvén, 27-én Péter váradra megérkeztünk. Egy bizonyos elöérzés késztető bennünket ezen expediti­­óra, mellynek valósága iránt már 25-én Szeghegyen meggyö­­zödénk, hol a’ Würtemberg huszárokból egy 12 főből álló vitéz csapattal találkozónk, melly derék tisztjök Fachk főhadnagy *) vezérlete alatt egész elszántsággal tört át Csuha tábornok kül­detése nyomán, az egész vidéket körülszáguldozó, és fölötte hatalmaskodó ráczság csoportén keresztül, és kitéve magát a’ legnagyobb veszélynek, dicső elhatározással, és erötetett had­menettel sietett valamellyik magyar tábor felkeresésére, magá­nak tudomást szerezni: váljon áll—e még a’ nemzeti kormány és bejelenteni azon veszélyt, mellyben a’ péterváradi nagyszerű erősséget a’több hetek óta tartott elzárás, és szándékosan terjesz­tett hazug hírek ejtették. A’ mit a’ derék huszár tiszt Fackk szóval jelentett, arról Péterváradon ’s Újvidéken csak hamar illő tudomást szerzőnk magunknak. A’ várat, melly Karloviczról és a’ római sánczokból a’ ráczság és Nugent seregei által kerítve tartaték, védelmi esz­közök , tisztaság, jó karbani tartása ’s czélszerü elrendezése te­kintetében, a legjobb karban, sőt tökéletességben találánk, úgy, hogy ezen európai hirü első rendű vár, az alsó vidék ezen tör­­hetlen uralkodása és hazánk egyik legdrágább kincse a’ részben legkisebb veszélynek sincsen kitéve. A’ ráczság dühe elöl ide menekült számos vidékiek úgy, mint a’hadfiak általában örömittas lelkesedéssel fogadtak, ’s en­*) Most már százados. nek tapasztalása egy, soha el nem feledhető érzelemmel töltó el kebleinket. Fogadtatásunk a’ legfelségesebb ünnepélyek közé tarto­zandó, minőben halandó részesülhet. Az ellenséges csapatokkal körülvett vár biztosítására kö­vetkezőleg intézkedtünk. 1) A’ várparancsnokságban a’ katonai és polgári hatalmat közpoutositók, mig a’ vidéken a’ rendes polgári hatalom helyre nem áll, minélfogva az eddigi főparancsnokság hatósága meg­szüntetett. 2) A’ hazug hírek akadályozására a’ vár őrségben rendes szolgálatot tevő, ’s részint a’ városban lakó idegen származású tisztek, úgy a’ vár ’s város, mint Újvidéknek 24 óra alatti elha­gyására a’ legszigoruabban elutasiltattak; a’nyílt árulással ter­helt ’s fogságban levő tisztek pedig rögtön ítélő haditörvény­szék elibe rendeltettek állíttatni. 3) A’vár ’s város nagyobb biztosítására ’s kellő rend fen­­tartására hadi bizottmány alakíttatott. 4) A’ haza iránti hü szolgálatban érdemeket szerzett e­­gyének által a’ megüresült tiszti állomások részint betöltettek, részint haladék nélkül be fognak töltetni. 5) A vár feladása körüli alkudozások és értekezésekből eredhető árulás rögtöni büntetésére kellő intézkedések tétettek. így tehát ezen expeditio ’s itteni intézkedéseink által Pó­­terváradot a’ nemzet ismét sajátjának vallhatja. Épen most veszszük a’ bács-szegedi hadsereg parancsno­kától, Igmándy alezredestől, azon örvendetes jelentést, hogy Gyallát elfoglald, ’s Theodorovic , i megverve, számos foglyok, fegyverek, töltés szekér, ’s marhák birtokába jutottak. Verbásznál és Ó-Kéren a’ ráczságból számosán lekasza­­boltatván, 400 darab marhánál több esett birtokunkba, melly a’ várörség élelmezésére hajtaték. Martius 29-én. Mai napon az ellenség sánczolásbani elöhaladásának meg­­gátlása, ’s leginkább erejének megismerése végett a’ várörség egy része Kamenicz felé, jelenlétünkben Hollánalezredes vezér­lete alatt, egy kicsapási demonstratiót tön. Ez alkalommal a’ vár­­őrség rettenthetlen vitézségéről elegendőkép meggyőzödén. — Két órai erős ágyúzás után a’ H-ik zászlóalj honvédek, Migu­­elek, Eszték és Gyulaiak már már az ellenséges sánezokig nyo­multak elő, ’s csak többszörös parancsának sikerült őket vissza erőtetni. Különös dicséretet vívott ki e’ hadi operationál a’ Karlo­­vicz felé állomásozó clöörségi csapat, melly alig volt 50 főnyi ’s több századnyi határőröket 3 óráig tartott öldöklő viaskodás­­sal diadalmasan visszakergette. Ugyan e’ mai napon több mint 60 gyanús és vétkes lelkü­letű főtiszt a’ várból kiparancsolta tott. Mi részint a’ népség lelkesítése, részint az árulók kiűzése ’s némelly védelmi intézkedések elrendezése által iparkodánk két napi ittlétünk alatt a’ várt biztosítani. Meg kell még említenünk, miként a’ horgosi nemzetőrség egy csapata, Császár Miklós kapitányuk vezérlete alatt, folyó hó 23-án czirkálás alkalmával, egy csapat szerb dsidást meg­­szalasztott, egyet elfogott négy dsidával ’s 4 lóval, hármat pe­dig levágott. Kis-Kér, mart 30. Utunkban vettük Gál ezredes jelentését, melly szerint a’ várbóli tegnapi kicsapás előmozdítása tekintetéből a’ f. szent­­iványi rácz tábor ellen általunk rendelt támadás O-Kérröl ki­küldött egy dandárral Mihalovics őrnagy parancsa alatt töké­letesen sikerült. A’ ráczok megverettek, 500-náI több lekasza­­boltatott, tömérdek ló és szarvas marha esett birtokunkba. Kula, mart. 31. Ma reggel Kis-Kérről megindulván, midőn Verbásznál a’ csatornán átkelnék Kula részéről a’ csatornán túl, és nyom­ban Szent-Tamás részéről is a’ ráczok által megtámadtatám. De csak néhány pereznyi ütközés után előbb is a’ kulaiak, utóbb a’ szent-tamásiak megszalasztattak. Perczel Miklós dandárparancsnok ügyes és bátor vezény­letének köszönhető e’ könynyen veszélyessé válhatott támadás viszszaveretése; melly alkalommal a’ derék lovas üteg tüzérei Semsey kapitány alatt dicsőségesen tüntetők ki magokat. Egy 3 fontos ágyút, és egy zászlót fogtak el. A’ ráczság rémületesen futott el. Kulára érkezve mindenfelől magyar német jött üdvözle­tünkre, ’s hódolat jelentésre, átkozva a’ császári családot, mellyr nek gyalázatos hitszegése, ’s uszítása őket illy nagy veszélybe dönté. De még a’ sztapári erősen clsánczolt ráczok is rimánkod­­tak kegyelemért, melly nekiök, miután a’ doroszlói magyarság iránt példás felebaráti szeretettel viseltettek, megadaték. Most jelentik, hogy Nugent csapatai Zomborról megszök­tek közeledésünk hírére. — És Zombor megadja magát. — Ez által operatioim immár Bács alsó része tökéletes meg­hódítására, ’s különösen Szent Tamás ellen lesznek irányozva. Tömérdek gabona, marha jőve Kulán birtokunkba, melly most Szabadkára fog hordatni. A’ kivándorlónak száma, melly hadamat kiséri, ezerekre rúg. És tömérdek bajt és gondot okoz. Perczel M ó r, m. k. tábornok. Ha Isten segít Bácska ismét mienk lesz pár nap alatt; és én újra Péterváradon. Hol még egy kis erőt köti hagynom, és ha inás nem küldetnék, Perczel Miklós alezredest fogom in­­terimaliter behelyezni. Perczel, m. k. Batthyány Kázmér őrsz. biztos és Perczel Mór tábornok fentebbi jelentéséhez mellékelt’s az idősor szerinti csatákat tartalmazó jelentések kivonatban. h Bezerédy Miklós alezredes ’s a’ bácsmegyei összes nem­zetőrség főparancsnoka febr. 2-káról jelenti, hogy a’32., 33. ős 39. számú gyalog sorezred mindazon tisztei és közvitéz« k, kik Kuczura megtámadásánál jelen voltak, általában kitüntet­ték magukat; különösen dicséretesen em ittetik Kmiyuk 39 sor­ezred beli hadnagy, ki a’ belai puszlán csapatával a’ sokkal na­gyobb számú ellenségnek másfél óráig ellentállott, a’ közvitézek pedig méltánylást érdemelnek, hogy Kuczura bevételénél a’ la­kosok személy és vagyonbátorságát nem sél tették meg. II. Bozó örnagyjelentésea’ futakifebr. 24-ki csatáról. Február 24-én a’jelentést tevő őrnagy három század hon­véddel, 3 századdal a’33-dik sorezredböl ’s 6 ágyúval Lang honvédtüzérhadnagygyal és Fachk főhadnagy vezérlete alatt egy szakasz huszárral Újvidékről kiindulva, a’ mint a’ faluba köze­lített , a’ sánczokból sürü tüzeléssel fogadtatott, de Péterfi szá­zadosnak erélyes előnyomulására az ellenség azonnal hátrálni kezdett, midőn a’ falu ellenében ostrom megkezdésével vité­zeink a’ sánezokat Rákóczy lelkesítő indulója mellett zene szó közt áthaladva a’ ráczokat véres csata után szétszalasztották. Ez­után Péterfi százados a’ Duna balpartján összehuzódott ’s egy 6 fontos ágyúval ellátott teméntelen rácz csoportot rohanván meg, annak egy részét levágta, más részét a’ Dunába kergette ’s ágyúját elvette ! Szvoczcl l-ő századbeli honvéd pedig több 32. ezredbeli közvitézek segítségével egy 3 fontos csajka-ágyút fog­lalt el. Ezután a’ 4000 főből álló ellenség, mintegy 400 odaha­­gyásával, rendetlen futásban keresett menedéket. Az ágyúkon kívül elfoglaltunk az ellenségtől még három szertárkocsit, szá­mos lőfegyvereket, ’s futás közben elhányt különféle felszere­lési tárgyakat, több darab marhákat, juhokat ’s egyéb élelmi szereket. A’ ráczok ezen csata-vesztés után parancsnokukat Tóth kapitányt agyonverték. E’ győzelem kivívásában fötényezőül említtetnek: Péter­fi százados, Bertalanfi és Király főhadnagyok, L ang tü­zérhadnagy és Vatterburg tűzmester, a’ jelen volt honvéd tüzér­séggel ; továbbá 0 p e c s k a 33-ik sz. ezredbeli őrmester. Veszteségünk 1 halott, 2 eltévedt ’s 5 sebesült, az ellen­ség vesztesége lemészároltakban mintegy 400 körül van. A’ Dunán átmenekülni szándékozott ráczok kompja egy 12 fontos ágyú súlya miatt clsülyedvón, mintegy 100-an a’ Du­nába vesztek. in. Hrabovszky századosnak Futakról febr. 13-ról kelt tudó­sításából kiemelendő. Esteli 6 órakor érkezett a’ tudósító, Észté ezredbeli egy századdal 2 ágyúval Futakra, és miután a’Palánka elleni működésre nézve megtette a’ kellő intézkedéseket ’s Fu­­takot, a’ petrováczi utat, Bégetset, Gíozsánt, Csópet, Pirost hadseregeinkkel megszállatni rendelte, maga Palánka felé irány­zó menetét, oda érkezve seregünk erős puskatüzeléssel fogad­tatott, lehető néhány ágyulövéseket is hallani. Az Észtéi gya-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék