Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-06 / 72. szám

lögíág 2 síaks*2d a’ jobb szárnytól berontott a* helységbe, »nelly felgyujtatott, balszárnyról •' tudósító vezénylete alatt állott se­reg kiverte az elleot sánczaiból, 7-et leölvén közölök. Az egész vállalatot ágyaink 60 lövése ’s 60 bombavetést segítette elő. A’ czél — az ellenséges indulatu palánkaiak megfenyité­­se — el lévén érve, miután még a’ helységből nagy számú mar­hát elhajtottak a’ mieink visszatértek az idő közben helyreállí­tott csatorna-hidon át, a’ zsákmány Péterváradra küldetvén. Ezen ütközetnél a’ mieink' közűi csupán egy tizedes ka­pott puskagolyó által sérülést, ’s egy közvitéz hiányzik, az el­lenség részéről igen sokan eshettek el, számukat azonban tud­ni nem lehet. IV. Ugyan csak Hrabovszky százados febr. 19. a’ Kisacz mel­letti ütközet szerencsés sükeréről értesítő a’ péterváradi vár­parancsnokságot. Ezen értesítés főbb pontjai: Ma reggel 10—11 óra között tudósítást vettem a’ felöl hogy az ellenség kisaczi állásunkat megtámadni szándékozik, azonnal megindultam egy század Este gyalogsággal, ’s annyi honvéddel Kis-Acz felé, oldalt vevém az ellenséget, melly már a’ Gyulay és Don Miguel gyalogságunkat valamennyire visszaszoritá, ’s az ottani sánczait erélyesen védelmezé; az ellenségnek 3 ágyúja volt, azonban gyors megtámadásom ál­tal öt onnan teljesen kiverém, megszalasztám, ’s a’ helységet bevevém. Ez alkalommal zsákmányunk lön 1 zászló, 1 ágyú, 1 löszertárkocsi, és nagymennyiségű lőszer, mellyek azonnal Péterváradra szállitattak. Hogy a’ helységben 3 4 ház meg­­gyuladott, ezt megakadályozni nem lehetett. A’ gyulaiak 13. százada ezen ütközet alatt Cserevics helységgel átellenben ált a’ Duna mellett, a’ 15. század pedig Futakottartá megszállva. Veszteségünk ezen csatában 2 legény Észté és 1 a’ Don Miguel ezredbeliekböl; ellenben az ellenség vesztesége tetemes vala. A’zászló elvétele Kanálos József estei altizedes vitézségé­nek, az ágyúé pedig Köváry György estei és Schwaeuzer don­­migueli tizedesek bátor elszántságának tulajdonitható. A’ fennebbi jelentésre Csuha tábornok és péterváradi parancsnok ur Hrabovszky századost hozzá intézett levelében arról biztosító, hogy valamint részéről a’ legforróbb köszönetét mond a’ vezénylete alatt álló sereg ezen kitüntetett vitézségé­ért, úgy nem mulasztandja el azt az ország kormányának tu­domására juttatni. V. Fachk Oskar 6. huszár ezredbeli százados a’ péterváradi várparancsnoksághoz innen kapott kiküldetése tárgyában jelen­tést tevén megemlité azon 13 bátor elszánt huszárok neveit, kik vele együtt indultak valamelly tábor megkeresésére. Illő hogy e’ jeles vitézeinket névszerint is ismerje a’ magyar haza. Ezek: Tiba András örm., Bodogh László, Salánky József tizedesek; Pelley Pál, Halasy József, Slafkovszky István, Bö­szörményi Ferencz, Képíró Sándor, Szögyényi János, Csikós Lajos, Miskolczi István, Újhelyi József és Szilágyi Tivadar. A’ magyar hadsereg fövezérsége a’ honvédelmi bizottmány elnökét ekkép tudósítja: April 1-jén az ellenség erőltetett kémletet kísérlett meg Hatvantól Hort felé. A’ Hatvanban levő két század huszár Hort alá kénysze­rült hátravonulm; ott azonban Pöltemberg egyesült hadosztálya megállította az ellenséget, ki esteledetkor megint Hatvan felé visszavonult. Az első ágyúszóra Görgei tábornok Gáspár ezredes had­osztályát rendelé ki a’ Pöltembergféle hadosztálynak segítségül Hort alá, hol april. 1. és 2-ka közötti éjjel mind a’ két hadosz­tály táborozott. Veszteségünk az nap 2 huszár volt, kiknek azonban lovaik épen maradtak. April 2-kán az ellenség tetemes erővel nyomult ki Hat­vanból, Gáspár és Pöltemberg hadosztályait megtámadandó. Gáspár volt a’ vezér, ’s ö nemcsak hogy Görgei tábornok parancsait pontosan teljesítette, de még Hatvanon túl is űzte az ellenséget. Hatvan városa rohammal vétetett be, ’s az ellensé­ges vadászok igen kevés kitartással védelmezték a’ várost. Gás­pár a’ zagyva hidját szinte rohammal vette be. Az ellenség Bagh felé húzódott vissza. Az előőrsök Hatvanba szállásolák be ma­gukat, ’s a’ két hadosztály nagyobb része azon éjjel Hort és Hatvan közt táborozott. Gáspár ezredes ügyes vezénylete dönté el a* nap sorsát. Kiss Ernő altábornagy ur személyes tanúja volt a’ szép napnak. Czillich, Damianich tábornok seregebeli őrnagynak az ál­tal, hogy Csányon állomásozván, kellő időben jelent meg a’ csatatéren, nagy része van e’ nap sikerében. Zembelli, a’ 4-ik sz. huszárezred alezredese hasonlag je­lesen tünteté ki magát. Nevezetesnek mondható e’ csata azért, mert az ellenség csupán tüzérsége erejére támaszkodva, sem lovassági, sem gya­logsági rohamainkat nem merte elfogadni. Az ellenség részéről Schlick volt a’ fővezér, Lichtenstein és Barrot tábornokok kíséretében. Veszteségünk, a’ mennyire eddigelö kitudható volt, 20 emberből áll, holtakat és sebesülteket összeszámítva. Az ellen­­iség vesztesége meg nem tudható azért, mert még halottait is elviszi magával De az ellenség vesztett lovairól Ítélve,az ö vesz­tesége a’ mienket tetemesen haladja, 260 ? Fösikere ezen csatának az, hogy az ellenség erősen eltö­kélve lévén bennünket megverni, általunk veretett meg. k Ezen hivatalos tudósítás kiegészítéséül a’ 1 H. v. b. elnöke jelentése nyomán még követke­­zendökről értesítjük a’ közönséget. A’ tegnapi hatvani csata igen fontos volt: mert általa azon t terv, mellyet derék lelkes vezéreink szintolly ügyesen combi- 1 náltak, mint gyönyörű öszhangzással effectuáltak, biztosítva lön. Az ellenség a’ mocsáros Galga völgyén túl elsánczolta ma­gát; azonban Görgey tábornok hadteste Gyöngyösre, Hontra nyomult ’s Hatvant ostrommal bevette ’s meg is tartotta ’s april 3-kán onnan erős kémletben előre is nyomult. Ámde mig ezen győzedelmes mozdulatok történtek, egy nagyszámú seregünk átment a’ Galgával egyesült Zagyván, ’s előőrseink már Czeglé­­dig czirkálnak, kiknek megpillantására Jelasich rögtön vissza­vonult ; föerőnk pedig a’ sánezoknak hátában és oldalában áll, mellyek az ellenségnek e’ szerint már nemcsak használhatla­­nokká, de veszélyesekké is váltak, ’s mellyekből úgy látszik ki­vonulását már meg is kezdette. Seregeink borzasztó marschot tettek főleg Visoczky osztálya Damianics seregéből, melly april 2-kán estve Hatvannál csatázott. — A’ sereg jókedvű, örömmel megyen előre, ’s bízik a’ gyözedelemben. Nagy tért nyerénk: Heves megye, utósó faluig, a’ Jászság egészen ’s Pestmegyének egy része a’ mienk. A’ tegnapi csa­tára megjegyzendő, hogy Kiss Ernő altábornagy úr a’ csatában jelen volt, ’s a’ legirtózatosabb álgyúlüz közepette a’ leghide­gebb életmegvetéssel párosflt fényes vitézségének buzdító pél­dája által a’ győzedelemre igen sokat tön: ö kiérdemié a’ „le brave des braves“ nevet. KINEVEZÉSEK. Ki nevez te tik a’ 10. huszár ezredhez ezredesül és ezredparancsnokul: Lenkey Károly alezredes. — April I-sö napjától számítandó ranggal és illetménynyel. Debreczenben april. 3. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. C. 9167.------------szám. t. 1186. Kineveztetnek a’ honvódtüzéri röppentyű karhoz: Szá­zad osúl: Mozer Sándor főhadnagy. Főhadnagyúl: Vilf­­ling József, Unger Károly, hadnagyok. Hadnagyúl: Lukácsj Kálmán tűzmester. Rang és illetmény april 1. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. p 9048. A’ katonai legfelsőbb törvényszékhez: titkáról Tóth Elek nagyváradi helyőrségi hadbírót, fogalmazóul már mint ollyant Fürich Tivadart, segédfogalmazóúl Tóbi István hadbírói gyakor­nokot, iktató sorozóúl Gúthi Károlyt, kiadóúl Szakonyi József eddigi segédfogalmazót, másodirnokúl Schiller Károly hadbírói gyakornokot, imokúl Szigethi Antalt már mint ollyant. — Fel­törvényszékhez: titkáról: Józsa Ferencz az igazságügyi osz­tályban eddigi titkárt, segédfogalmazóúl: Török Pált, a’ nemzet­őrség! osztályban eddig is ollyant, iktató sorozóúl Boldizsár Já­nos a’ pesti váltótörvényszék hivatalnokát, kiadóúl: Révai Já­nos írnokot, elsöirnokul: Hollóligeti Ferencz, eddigi hadbírói gyakornokot, másodirnokúl Theodorovics Athanázt neveztem ki, mindnyáját april 1-töl számítandó illetménynyel. Debreczen april 1. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 798 1/2 G. 1849. Rendelet. A’ mindennapi esetek tanúsítják, hogy a’ magyar hadse­regnél megkivántató gyors igazságszolgáltatás folyamát azon körülmények akadályozzák, miszerint az egyes hadtestek által bizonyos bűntény miatt törvényes vizsgálat végett az illető had­bíróságokhoz beküldött egyénekkel a’ vizsgálat alapját tevő szük­séges okiratokat, az illető parancsnokságok beküldeni elmulaszt­ják ; ennélfogva, nehogy a’ katonaság hosszasb időre a’ miatt szolgálatától elvonassék, az illető hadtest parancsnokságok oda utasittatnak, hogy semmiféle vádlott egyént a’ vezényletük alatt levő hadtestből törvényes vizsgálat alá vonatás végett a’ had­bírósághoz fogházba, tényleírás és más szükségképen a’ vizsgá­lat alapjául megkivántató okiratok nélkül be ne küldjenek. A’ tényleirásnak magában kell foglalni a’ vádlott egyéni személyes leírását; szolgálati idejét, váljon a’ haditörvóny czik­­kelyeket hallotta-e, ’s mikor tette le az esküt ? Ezután leírandó körülményesen, hol, mikor, milly módon követte el a’ tényt ? a’ károsok és tanuk megnevezendök. A’ tényirás végén a’ bünte­tési és magaviseleti könyv kivonata feljegyzendÖ. A’ szökési ese­teknél, a’ szökési jegyzék is melléklendő. Debreczen, martius 30-kán 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. D. 8985 | 585. sz. A’ huszár ezredek tartalék századjai és osz­tályainak. A’ legszigorúbb felelősség terhe alatt meghagyom minden tartalék századok és osztályok vezényleteinek, hogy a’ tartalé­koktól az ezredekhez, vagy bárhová és bármikor kiindítandó csapatok, századok és osztályok létszámát mindannyiszor, vala-Hnvszor kiindíttalnak, a’ magyar lovasság főfelügyelőségének pontosan bejelenteni szoros kötelességeknek ismerjék. Debreczen april 4. 1849. Répási Mihály, tábornok. A. 8974. Igazítás. A’ ,Közlöny4 70-ik számában A : S. 8568-ik és 8576. szám alatt kitett előléptetéseknél több nevek hibásan lévén kitéve azok kiigazitandók: u m. Scholczer Károly Sehol­­ezéra Peresy Antal Pércsyre, Jancz János Junczra Udvarhelyi Udvardyra. Taysy Timót Taytyra. NEMZETI GYŰLÉS. Elöleges közlés a’ képviselöház april 5-ki üléséről. Frideczky és Demeter képviselők eddigi elmara­dásukat igazoló folyamodványai az igazoló választmányhoz té­tettek át. — A’ számoltató választmány jelentése kinyomatni ha­­tároztatott. — Napi renden volt a’ számoltató választmány je­lentése a’ honvédelmi bizottmány által előterjesztett napdíj ki­mutatására. A’ jelentés első pontja, miszerint mind azon tiszt­viselők, kiknek fizetősök 1200 forinton alul van, mint maximu­mot 2 ft. pótlék napidijt kapjanak. A’ 2 forinton aluli napdija­­zás azon mennyiségben msrad meg, miként azt a’ honvédel­mi bizottmány elrendeld; határozattá vált. — A’ 2-ik pont, mi­szerint az 1200 frtnyi, vagy azt meghaladó fizetéssel ellátott hivatalnokoknak akár pótlék napdijai, akár pótlék fizetései a’ végzés elfogadása napjától számítva megszüntetnek, ’s a’ hely­beli körülményeket tekintetbe vevén, az illy tisztviselők 30 ft. havi lakbérben részesíttetnek; — olly módosítással fogadtatott el, miszerint ezen jótékonyság azon kormányi hivatalnokokra, kik egyszersmind képviselők, nem terjesztetik ki. — Szőnyegre ke­rültek ezután Szalai Antal és Kubinyi Ferencz indítványai: a’ képviselők kétszeres díjazásának ideiglenes megszüntetéséről. -— Az 1. pont, miszerint azon képviselő, ki egyszersmind kor­mánybiztos, vagy a’ táborban tettleges katonai szolgálatban van, kormánybiztosi vagy katonai illetőségén felül képviselői fizetést nem húzhat, — közakarattal helybenhagyatott. — A’ 2. pont, miszerint azon képviselő, ki katonai alkalmazásban van, de a* körülmények miatt szolgálatot nem tehet, képviselői napdijain felül katonai fizetést nem követelhet, — oda módosíttatott, hogy az olly képviselő, ki katonai alkalmazásban van, de szolgálatban nincs, a’ fizetéseknek általa választandó egyikét veheti. — Ezen elv szerint módosíttatott a’ 3-ik pont is, miszerint azon képvise­lő, ki egyszersmind kormányhivatalnok, de jelenleg hivatalos foglalkozása akadályozva van, mindaddig, mig hivatalának tett­leges betöltését a’ körülmények meg nem engedik, csak képvi­selői napidijakat kaphat. — Végül megállapittatott, miszerint a’ katonai és polgári nyug- és érdemdijak ezen rovat alá nem es­nek. — Kubinyi F. indítványa, hogy az országgyűlési képvi­selők számára a’ törvény által határozott napdijak csupán az or­szággyűlés székhelyén töltött időre járnak, az ajánlott minden módositványnyal együtt hajótörést szenvedett. Elöleges közlés a’ felsöház apr. 5 üléséről. A’ hadügyministeriumnak a’ hadi foglyoknak milly bánás­módban és fizetésben részesülése tárgyábani értesitvény és vé­leményére hozott képviselőházi határozat, mint ideiglenes, a’ felsöház által is elfogadtatott. CXXXVI-ik ülés a’ képviselöházban april 2-án d. e. 10 órakor; elnök: Almássy Pál. Olvastatik a’ múlt ülés jegyzőkönyve. Kacskovics Lajos: Nekem csak azon szóra van ész­revételem, hol Szalai és Kubinyi képviselő urak emlittetnek, oda van téve: borsodi és nógrádi képviselők.— Én azt tartom, hogy mi nemzeti képviselők vagyunk, akárhol választattunk is, azért a’ borsodi és nógrádi kitételek kihagyandók volnának. (Helyeslés; kihagyatott.) Elnök: A’ mai ülés jegyzőkönyvét Szacsvay Imre fogja vinni, a’ szólókat Gorove István jegyzi. Van szerencsém jelen­teni, hogy Barczay Albert, Bogdán Vincze, Fiáth István, Nagy Ignácz, Szentiványi Márton és Pribék Antal képviselő urak 14 napra eltávozási engedelmet kértek. Luzsénszky Pál szinte je­lenté , hogy a’ honvédelmi bizottmány által ki van küldve, kér a’ háztól engedelmet. Borbély Lajos igazolja magát orvosi bi­­zonyitványnyal, hogy a’ neki adott engedelmen túl maradt el. — A’ szabályok értelmében a’ ház elnökére van bízva a’ ház tisztviselőinek kinevezése, — ’s miután Laskay Károly irattári igazgató meg nem jelent, és hivatalát eddig szorgalommal Bojthor Endre folytatta: annál fogva őt annak helyébe elő­léptettem, mit kötelességemnek tartottam a’ t. háznak bejelen­teni. Dobolyi Sándor: Mint az igazoló bizottmány jegy*’ zőjének van szerencsém Kezdi vásárhely újabb választása tár­gyában az igazoló bizottmánynak nézetét a’ t. háznak bemu­tatni. Felolvassa az igazoló bizottmány következő jelentését. Kezdi-Vásárhely tanácsának ’s közönségének idei martiuá 7-ről kiadott bizonyítványából az tetszik ki, hogy az említett; város választó közönsége a’ folyamatban levő országgyűlésre kezdetben választott képviselő Fábián Dani helyébe újabban Kovács Danit választá meg képviselőnek. De mivel Fábián Dani, ki az országgyűlés megnyitása óta legközelebb múlt martius közepéig, és igy azon idő alatt is , mikor az újabb választás megtörtént, az országgyűlés helyén szakadatlanul jelen volt, ’s még is lemondási szándékát a’ képviselöháznak be nem jelenté,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék