Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-07 / 73. szám

Debreczen, 73 Szombat, ápril 7.1849. oz hivat / A’ Közlöny“ hétfőt kiréve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 írt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel $ frt pp._Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a kiadó hivatalban Debreczenben. — hivatalos rész. HIVATALOS TUDÓSÍTÁS. A’ hadsereg ideiglenes főparancsnoka, Görgői Arthur tábornok úr a’ magyar hadügy­­m i n i st e ri u in n a k következő tudósítást küldött: Tapio Bicske april 4. 1819. estve 9. órakor. Damjanich, Klapka tábornokok’a Hertelendi ezredes egye­sült hadserege, haditerv következtében ma Jászberényből Bicske feló — hol 18,000 ember 40 ágyú és számos röppentyűk Jella­­chich vezérlete alatt állottak — támadólag működött. Klapka tábornok serege 10 óra tája ért Bicske elé, 's há­rom oldalról rohammal nyomult a’ helységbe, de az ellenség kemény ágyútüzelése, mellyet közelsége miatt kiáltani nem le­hetett, a’ gyalogságot N. Káta felé visszavonulni kényszerité. Itt egyesült Damjanich seregével, melly rendeletemre megtáma­­dá az előre nvomuló ellenséget. Páratlan hősies elszántsággal rohanták meg lő vegeikkel a’ vitéz zászlóaljak a’ Nagy-Tápioni nehéz átjárást, ’s hason vitézséggel az ellenség kedvező lőveg hadállásait, ’s igy nyomultam keresztül a’ gyalog csatázásra ezen kedvező N.-Kata és bicskei téiségen. Az ellenség a’ helységen túl az uralgó magasulatokon hadállást vön, felgyújtó részben Bicskét, mellynéllögva kény­szerülve voltam a' helységet elkerülni, ’s miután a’ Kis Tápion átkeltem, megtámadást intéztem az ellenség jobb szárnyára. Alig látta azonban mozdulatomat, a’ csatázást el nem fogadva Tápio-Ságig visszavonult. A’ csata estve 6 órakor végződött,benne Damjanich min­den gyalogságának és tüzéreinek magukat kitüntetni alkalmuk volt; példátlan vitézül küzdtek a’ 3-ik és 9-ik honvéd zászlóalj ’s 19-ik sorezred 3-ik zászlóalja, és a’ lengyel légió. 906. g. 1849. (3—3.) RENDELETÉI. A’ magyar hadsereg minden fő vezérségei, hadosztály, dandár, ostromhad, — hadmegye, ezred ’s zászlóalj parancs­nokságai, ’s azok vezénylete alatt levő hadtestek hadbíróságai, ezennel oda utasíttatnak: hogy ezentúl a’ hadi bünvád p> rek­­beni eljárási, és a’ múlt 1848-ik évi nov 29-ről 8992 | 288n.ő.t. sz. a a’ hadügyministerium meghagyásából, az országos nem­­zetőrségi tanács által, úgy ennek alapján módositólag az e’ f. évi mart 1-ről 541 G. sz a. újra kiadott rendszabályok értelmében legyenek szigorú következményt maga után vonó felelet terhe alatt, kezelendők a’ hadsereg fegyügyei: u. m. őrmestertől lefelé, bármelly hadseregbeli egyén ellen le­folyt ollyan bünvizsgálati perek, mellyekben a’ múlt 1848-dik évi October 6. d. kiadott fegyhatalmi szabályok 14-dik $-a sze­rint a’ büntetés öt évi fogságot túlhaladólag, vagy halálra mon­datik ki, eredetben az ítélettel és a’ vizsgálat alapját tevő iro­mányokkal együtt az Ítélet kihirdetése előtt, felül vizsgálás és helybenhagyás végett, a’ katonai feltörvényszókhez küldendők be. — Továbbá: A’ rögtön itélőszéki eljárás utján lefolyt perek mindazál­­tal eredetben a’ vizsgálat alapját tevő irományokkal együtt pe­dig csak az ítélet végrehajtása után legyenek felül vizsgálat vé­gett a’ felt rvényszékhez beküldendők. A’ honárulási, hamis pénzverési, közhitelű papirosok meg­hamisítása, és párviadali bűntényekért indított, úgy minden rész­­rehajlatlan katonai bíróság előtt lefolyt, és azon perek, mely­­lyeknél ámbár az ítélet halálra szól, megkegyelmezési okok fordulnak elő, szinte kivétel nélkül, valamint a’ legsúlyosb bűn­tények legközelebbi megkisértését tárgyszó perek is, mellyekre a’ hadi törvények nyilván halálos büntetést rendelnek, az Ítélet kihirdetése előtt, felülvizsgálat végett a’ feltörvényszókhez fel­­terjesztendök. A’ törzstisztek és századosoktól lefelé minden főtisztek felett a’ tábori hadosztályok, és a’ hadmegyei főparancsnoksá­gok gyakorolják a’ törvényes vizsgálatot, és hadi törvényszé­kek megrendelési jogát: azonban az ezek ellen lefolyt per a’ vizsgálat alapjául szolgáló irományokkal, és az ítélettel egyült az ítélet kihirdetése előtt hasonlóul felülvizsgálat, és megerő­sítés végett, a’ feltörvényszékhez terjesztendő fel. Az önálló parancsnoksággal felruházott törzstisztekre nézve pedig a’ tábori főparancsnokok, a’ fővezérségnek teendő előleges bejelentés után a’ tudomásukra jött bűntényeket a’ fel­törvényszéknek körülményesen feljelentik, a’ honnan aztán a’ bűntény minőségéhez képest a’ további törvényes vizsgálat, és a’ hadi törvényszék megtartása elrendeltetik, az illyen lefolyt bűnvádi per ezután az irományokkal együtt felülvizsgálat és az Ítélet megerösi ése végett hasonlóul eredetben a* feltörvény­­székhez terjesztendő fel. Egyszersmind értesíttetnek, hogy csak a’ felülvizsgálat után megerősített, és végrehajtás végeit az első bírósághoz visszaküldött ítéletek, egyedül a’ hadi igazság ügyi osztály meg­keresése következtében e hadügyministerium katonai osztálya által, nem pedig az első bíróságok által tétethetnek a’ Közlöny lapban közhírré. Kelt Debreczenben mart. 31-kén 1849. Mészáros Lázár, hadügy minister. F | g. 9040. Miután igen gyakran kénytelen tapasztalni a’ ministerium, hogy az ezredek, zászlóaljakhoz ’stb a’ legjobb ajánlatok ’s ok­levelek mellett kinevezett számvevők ’s számvevösegódek közöl is, igen sokan hivatásuknak megfelelni nem képesek; a’ minis­­teriumnak pedig, számos szakéftő számvevő és számvevősegéd tisztekre szüksége lévén: ezennel oda utasíttatnak minden szám­vevőségi állomást elnyerni óhajtó, ’s egyszersmind arra kellő képességgel fel is ruházott egyének, hogy valamelly állandó irodával ellátott ezred, zászlóalj, kóroda, ruhabizottmány, vagy szállitóházhoz a’ számvevőségi hivatalra megkivántató gyakor­lati jártasság megszerzése végett gyakornokéi magukat alkal­maztassák. Mire nézve meghagyatik minden állandó irodával ellátott ezred, zászlóalj, kóroda, ruhabizottmány ’s szállitóház parancs­nokának, miszerint as illy számvevőségi állomásra képességgel biró ’s folyamodó egyéneket gyakornokul felvenni ’s őket az irodában a’ lehető rövid idő alatt haszonvehetőkké képezni, kö­telességének ismerje, ’s kiknek képzettségükről és kellő alkal­­mazhatásokról, az illető parancsnokságigaz bizonyítványtadand. Ezek következtében tehát, a’ katonai számvevő és sxám­­vevősegédi állomásért a’ hadügyministeriuinhoz folyamodott, de még eddig ki nem nevezett ’s minden ezután folyamodni szán­dékozó egyének ezennel utasíttatnak a’ gyakorlati próbatételek mielőbbi megszerzésére, mivel ezentúl, csak a’ fönemlitett pró­batételt tanúsító bizonyitványnyal ellátottak fognak a’ jelenleg ürességben levő ’s adandó rlkalommal megürülendő számvevő és számvevősegédi állomásra alkalmaztatni. Kelt Debreczenben, april 2-án 1849. Mészáros Lázár, hadügy minis tér. A’ felső tábori kórházparancsnokoknak ezennel meghagya­tik, hogy szállításra képes betegeik közöl Debreczenbe, Szoboszlóra és Derecskére, melly helyeken 400 bete­gek befogadására alkalmas kórházak alakíttatnak, mindannyi­szor! előleges följelentés és az elhelyeztető szám iránt nyert válasz után — a’ befogadható nénCHiégü betegeket — a’ fö­­nebbiek közöl az állomásaikhoz legközelebb eső helyre szállít­tassák. Debreczen, april 5-kén 1849. M észáros Lázá r, hadügyminister. KINEVEZÉSEK. 8634. Perczel Miklós honvéd őrnagyot, folyó ér április hó 1-től számítandó ranggal és illetménynyel ezennel alezredesül kinevezem. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 9086. Kineveztetik a’ 2-dik huszárezredhez alezredesül: Papp Károly, azon ezred beli őrnagy. Martius 1-ső napjától számítandó ranggal és illetménynyel. Kelt Debreczenben april 5-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 8884. sz. Herbert Antal 3-ik huszár ezredbeli főhadnagy hadbíró mart. 21. számítandó ranggal eddigi illetményének megtartása mellett századosi rangra előléptetik. A. 8885 8905. Bíbor Ferencz 29. és 30. honvéd zászlóaljbeli, és Dobsa János tiszántúli kerületi hadnagy hadbirák f. évi mart. 30-tól számítandó ranggal eddigi illetményük megtartása mellett fő­hadnagyi rangra előléptetnek. Debreczen, április 3. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. h. 8770. Börczy Gyula 33. honv. zászlóalji főhadnagy ’s hadosz­­tályi segéd, jelen alkalmazásában meghagyatva f. évi febr. 16. ff Ámítandó ranggal és illetménynyel számfeletti századossá ki­­neveztetik. Debreczenben apr. 3. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F | g. 8182. Fensöbbi rendelet következtében Török Gábor kormány­­biztos úr által az aradi tábori kórháznál alkalmazott ’s ideigle­nesen kinevezett hivatalnokok — és ugyan: Idősb Varjassy József gazdászati főigazgató, századosi ranggal. Mándoki János számvevő, mindketten múlt évi november 1-töl. Aknay Antal számvevösegéd, múlt évi nov. 25-től. Rózsa József írnok pedig f. évi jan. 1-től kezdve, ezennel megerösittetnek. Kelt Debreczenben, april 2. 1849. MészárosLázár, hadügyminister. F. | g. 9195. Tóth Mátyás az olasz légiónál levő számvevő a’ Szobosz­­lón alakított kórodéban számvevőnek főhadnagyi ranggal folyó hó 1-től kezdve kineveztetett. Debreczen april 5. 1849. MészárosLázár, hadügyminister. F | g. 8767. A’ szegedi tábori kórodéban alkalmazott Gerstenberger Antal írnok ugyanott számvevősegéddé hadnagyi ranggal f. hó 1-től kéz Ive előléptetett. Kelt Debreczenben april 5-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. | g. 7552. Szilágysomlyón levő 2-ik huszárezred irodájában megü­rült számvevö-segédi állomásra Ladányi Ferencz gazdatiszt ’s menekült, hadnagyi ranggal folyó hó 4—töl kezdve kinevez­tetek Debreczenben april. 3. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. ,F | g. 9033 szám. A’ sebesült harezfiak ápolására alakult nőegylet készletei­nek kezelésére Juhász Pongrácz raktáritokká f. hó 1-töl kezdve kineveztétek Kelt Debreczenben, aprilhó 5-kén 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F | g. 8139. és 8226. Nozák Sándor a’ munkácsi várba erődítési számvevőül april 1-től kezdve, ezennel kineveztetik. Kelt Debreczenben, april 1-jén 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F | g. 8693. ADAKOZÁSOK. Túry Mihály szoboszlói nemzetöri századosnak lelkes neje következő adományokat szedett össze lészint helybeli lakosok­tól, részint a’ környéken lakóktól : Túry Mihály százados neje 2 lepedőt, 1 derekaljt, 2 paplant lepedőitől, 3 főalj szárastól. Túry Hermina 3 párnát szárastól, Torók Péter káplárnó 1 lep. és I pára. szárastól, Czeglédi Istvánná és menye 1 föaljat szárastól, 1 lep. 1 törtilk., Borbély Mihályné 2 pft, Nagy Gá­­borné 1 párna, 1 ócska lábravaló. Török Mikiósnó 1 darab ócs­kát. Márton István 1 párna szárastól Török Sáudorné 1 ócska gatyát 1 pár sz. Horog Sándor 16 kr. v. Márton Mihály 1 pár. 1 törülköző. Farkas János 1 ócska ing. Borbély Samu 1 ócska gatyát. Borbély Jakabné 1 ócska gatya. Kovács Mihályné I ócs­ka gatya. Czeglédi János, két tél gatyaszárat. Kovács Jéréiniás­­né 1 ing, 1 gatya Czeglódi Jánosné 12 v. kr. D. Tóth Sándor­­né 1 ócska ing. Csanádi Istvánná asszony 1 ócska gatya Fodor Sándor 1 ócska ing. Csanádi Sándor 1 pft. Somogyi Mihály 1 ft. Beke Pálné 1 ft. 1 lepedő. Szabó Jánosné i párna hajastól. Len­­tene Jánosné 9 kr. v. Kábái József kíplirné t lepedő 15 kr. v. Kiss József 9 kr. v. Szerepi Mihály 6 kr. Csika Ferenczné 2 da­rab ruhát, Szabó Sándorné 1 ócska ing ’s gatya. Gombos János 30 kr. v. Varga Bálint 1 ócska gatya. Szűcs P. János. 15 pkr. Szűcs Samu 1 pft. Sári Pál 44 pkr. Adány Mihály 1 ócska ing, 30 pkr. Kürthi Balintné 1 ócska párna hajastól. Feke'.e Lajosné 1 párna 1 lepedő 10 pkr. Tókér Lászlóné 2 pft. Szerepi Dávid­­né 1 ócska ing. Garósaczi Mihály 1 ócska ing és gatya. Éles Sándor 2 ócska ing. Szűcs Sándor 1 ócska ing és egy kötőr. Czeglédi 2 ócska ing Szilágyi Palné 1 lepedő. Tölchy Mihály, Tatár Sándor, Parti Mihályné, Bohány Bálintné, Tóth Mihály, Papp Mihályné, Nagy Istvánná, Haragi Gáborné, Nagy Imre, ki­ki egy ócska inget. Magyar Lajosné 30 pkr. Végh Samuné 1 ócska gatya. Borbély Sándorné 1 kötőt, 1 kendőt. Bállá Sainuné 1 párna. Sóss Mihályné 1 lepedőt. Kulcsár Tóth Samuné 1 pár­na. Túri Samuné 1 ócska ing. Ns. Kis Gy. János 1 ócska ing. Gáthy Samuné 6 pkr. Czeglédi Józsefné 1 párna 1 törülköző. Kiss István 15 pkr. Kiss Andrásné 1 gatya. Pethö Miklósné 1 lepedő. Pethö 1 darab ruha 10 pkr. Fekete Sándorné 1 lepedő, 1 párna. Szabó Zsófia, Szűcs Imréné 20 pkr. Váczi Mihályné 1 kis gatyát kötésnek adakoztak. Fogadja a’ lelkes nő valamint azok, kik a’ hon érdekében fáradozó sebesültek enyhüléséhez járulónak, a’haza és kormány Iegszivólyesebb köszönetét. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g. 8148. A’ nagyváradi állományi szíjgyártóságnál munka vezető százados Oláh Elek egy szuronynyal ellátott csappanós lőfegyvert ajándékozott az állománynak, mit közhírré tévén, az ajándéko­zónak szives köszönet uiondatik. Debreczen april 4. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 8747 : F. g. A’ marmarosi, különösen szigethi hölgyek édes hazánk szeretetétől áthatva, a’ 10-ik zászlóalj részére nagy számú té­­petet és sebkölöket adományoztak; fogadják tehát a’ lelkes hölgyek a’ kormány szives és elismerő köszönetét. Debreczen april 4. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Igazítás. A’ Közlöny 71-ik számában, egy a’ 69—ik számban meg­jelent közleményre vonatkozó igazításban Hauser Károly őr­nagy neve sajtó hibából Stanzer-re ferdittetett. Mi is ezen­nel kiigazittatik. 73

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék