Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-08 / 74. szám

«leletére: G *on Richárd ezredes, Lenkey János 13-dik huszár ezredbe« ezredes, — Klapka György ezredes és Gáspár András, 9-ik huszár ezredbeli ezredes, később meghatáro­zandó ranggal és illetmónynyel tábornokokká, kineveztettek. Mészáros Lázár, hadfigyminister. A. | s. 8347. A’ Bem altábornagy úr kinevezése folytán, ezennel meg­­erősittetnek: A1 e z r e d e s e k ü 1: Herkulovics 62-ik gyalog ez­redbeli őrnagy. Perczi Péter, Báró Kress könnyű lovascsapat­­beli őrnagy. ŐrnagyokéI: A’ 8-ikhuszár ezredhez Pünkösti Pál, székely huszár százados. A’ 10—ik húsz. ezr. Aranyi Károly Ö-ik h. e. százados. A’ székely földre ő r n a gy ú 1: Jánossy Jó­zsef 1-ső szókelybeli százados. Mindnyájan mart. 21-től számí­tandó ranggal és illetménynyel. Távábbá kinereztetnek alezredesül: A’ 7-dik huszár ezredhez Mihálovits Mihály, baranyamegyei nemzetörségi volt őrnagy, april. 1-ső napjától számítandó ranggal. Görgei tábornok ur által tett kinevezés folytán megerö­­sittetik, az ellenség előtt tanúsított kitűnő vitézségiért. Alezredesül: a’ 60-ik gyalog ezredhez, Czillich Ede ezredbeli őrnagy, april. 4-dik napjától számítandó ranggal és illetmény nyel. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9307. szám. Kineveztetik a’ 43-dik z.aljhoz századosul: gróf Lázár Kálmán 34-dik z.aljbeli főhadnagy, f. évi februárhó 1—töl szá­mítandó rang és illetménynyel. Földváry honvéd őrnagy úr, az ellenség előtt tanúsított vitézségéért folyó hó 4-töl számítandó ranggal és illetmónynyel, Görgei Arthur tábornok úr által alezredesül kineveztetett, mit ezennel megerősítek. Mészáros Lázár, hadügyminister. C. | t. 1220 sz. Eörsy György tűzmester folyó hó 1—töl számítandó rang és illetménynyel hadnagyéi a’ tüzérséghez, Csikász József, szol­gált őrmester pedig szinte hadnagyéi a’ szekerész karhoz kine­veztetnek. Debreczen april 7. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 3950 p. ü. Az országos honvédelmi bizottmány jóváhagyásával Fren­­reisz Mihál pénzügyministerségi titkár pénzügyministerségi se­gédtanácsossá neveztetett ki. Debreczen, april 6-án 1849. RENDELETEK. 9075. h. ü. 214. n. ő. A’ hadügyministerium javaslatára, mivel a’ földmivelér munkás kezeket követel, a’ földraivelés elhanyagolásával leg­­szomorúbb következések zsibbaszthatnák meg az álladalom élet­erejét, ’s igy a’ földmivelőket, kivált a’ mezei munka évszaká­ban, csak a’ legvégsőbb szükségben lehet nemzetőrökül a’ tábori szolgálatra alkalmazni, az orsz. honv. bizottmánynak f. hó 4-én 5213 sz. a. kelt határozata nyomán rendeltetik, a’ mint következik: 1-ször. A’ megyék ’s városok közönséges nemzetőrei tá­bori szolgálatban akár hol alkalmazvák, az alább kifejtett kivé­tellel azonnal haza bocsáttassanak. 2. Ha valamelly tábor-állásban, úgy hadjáratban az őrködő nemzetörsereg nélkülözhetlen, az ott vezérkedő kato - nai hatóság közölvén ezt a’ vidéken intézkedő kormánybiztossal, ennek beleegyezésével mindaddig mostani alkalmazásukban megtartandók, mig a kormány máskép nem rendelkezik; illy esetben a’ katona-parancsnokság feljelentését, okát a’ nemzet­örsereg haza nem bocsáthatásának kifejtvén, a’ hadügyministe­­rium elvárja. 3-szor. A’ nemzetőrsereg mind haza bocsátása, mind haza érkezése napját a’ csapat vezére a’ hadügyministeriumnak je­lentse fel és számadásait azonnal bekűldje. 4. Ezen rendelet nem intézkedik azon önkénytes nem­zetőrökről, kik bizonyos meghatározott időre szegődvén, táborba vonultak; az illyenek tovább is ott maradnak. Debreczenbea apr. 7. 1849. Mészáros Lázár, kaátgyminister. 135. sz. Tapasztaltatván, miszerint a’ folyamodók, kik szabadságunk harcsában vagy ennek következtében történt sérülés, megsebe­sülés miatt a’ hazának ajánlott segedelmére szorulván, többnyi­re folyamodványaikat a’ szükséges bizonyítványok nélkül ter­jesztik az illető hatóság elébe; különösen pedig az özvegyek, kiknek férjei a’ harczban vagy ennek következtében haláloznak meg, gyámtalan helyzetűk által igényiéit segedelemért folya­modván, a’ hadügyministeriumnak Közlöny útján martius 15-én 5510 sz. alatt kiadott rendelete ellenére a’ törvényes házas­­ságróli bizonyítványt a’ többi iratokhoz kapcsolni rendesen el­­mellözik: ennélfogva a’ sok nélkülözhető irogatás elmellözése végeit, mellyek a’ kérelmi iratokat, a’ szükséges bizonyítvá­nyok hiánya miatt visszarekessteni kénytelenittetik, az orszá­gos hadi főparancsnokság által oda utasittatnak a’ folyamodók, miszerint folyamodványaikat ezentúl minden szükséges bizonyít­ványokkal, valamint a’ parancsnok hiteles kimutató iratával, hol az érdeklett egyén szolgált, pontosan ellássák. Debreczen april 6-án 1849. Kiss Ernő, altábornagy. A | h. 9365. Simon János, 30-dik honvéd z.aljbeli hadnagy, őrségi kö­­telesség-megszegési bűntényért,', tisztségétől egyszerűen itéle— tileg megfosztatván: a’ tisztek névsorából kitöröltetett. Debreczen, april 6-án 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. ADAKOZÁSOK. F. g. 7863. A’ nyíregyházi fő , és nagy-kállói fiók tábori kórházak használatára a’ zabolchi lelkes nők által részint adományozott, részint begyűjtött fehérnemfiek mennyiségéhez, — Bónis Sá­muel teljhatalmú korm. biztos beküldött jegyzéke szerint járul­tak , mint következik: Sass Zsuzsána ajándékozott 2 lepedőt. Párizsa Teréz 2 lepedőt, 1 törlőt, 1 párnát. Szinyovánö 5 leped. Péchy Lászlónö Nagy-Kállóban gyűjtött 68 lepedőt, 14 törlőt, 1 inget, 3 fáslit. Gulácsi Károlynö Szakolyban 15 lep., 6 töri., 1 csomó tépést, 1 cs. rongy. Kobilicz Dánielné Nyíregyházán 43 lep., 4 töri., 7 ing, 1 lábravaló, 20 párna, 6 párnahaj, 1 paplan, 5 pokrócz, 15 szalmazsák, 23 fásli, 1 cs. tépés, 1 cs. rongy. Bónis Barnabásnö Nagyfaluban 3 lep., 7 töri., 12 ing, 7 lábrav., 42 fásli, 1 cs. té­pés. Miklósfi Samunö Nyíregyházon 4 lep. 4 párna, 1 párnahaj, 2 sz. zsák. Benczúr Zsuzsanna k. a. ugyanott 28 leped., 2 ing, 7 párna, 1 paplan, 6 pokrócz, 6 fásli, 7 cs. tépés, 1 cs. rongy. Ka­tona Lajosnő Balkányban 40 lep. 2 töri, 1 sz. zsák, 2 láda tépés, 1 cs. rongy. Kiss Misálynö Halászban 32 lep. 34 töri. 9 ing, 11 lábr. 3 párna, 1 sz. zsák, 1 cs. rongy. Elek Pálné Demecserben 4 lep. 1 cs. tépés. Elek Jánosné Páronyban 18 lep. ’s gyermekei 1 cs. tépés. Gr. Dégenfeld Imrénő- Tégláson 24 lep. 20 fásli, 3 font tépés, 1 cs. rongy. Mezösy Sándornő Bújon41 lep. 10 töri, 9 lábrav. 10 fásli, 3 font tépés, 1 cs. rongy. Krainik Józsefnő Kemecsón 27 lep. 8 töri. 2 ing, 7 lábrav. 16 párna, 4 párnahaj. 12 fásli, 5 font tépés, 2 vft 30 kr. Molnár Ágostonnő Leveleken 6 lep. 24 fásli, 15 font tépés, 1 cs. rongy. Vay Istvánnő Vaján 16 lep. 6 ing, 6 lábrav. 4 párnahaj. Zsoldos Jánosnő Gáván 2 lep. 2 töri. 8 ing, 4 lábrav. 1 sz. zsák, 1 csomó tépés, fáslik és rongyok. Elek Salamonnő Paronyban 30 lep. 5 töri. 2 ing, 4 sz. zsák. Sichermann Emmánuelnő 6 lep. Palaticz Mihálynö Tason 15 lep. Kállay Miklósnő ’s Amália 16 lep. 1 párna, 23 fásli, fél font tépés. Tompos Andrásnő 3 ing, 3 lábrav. Boronkai Ágos­­tonnö’s több társnők Berczelről 56 lep, 6 töri. 20ing, 13 lábrav. 1 sz. zsák, 1 cs. rongy. Színi Samunö 2 font tépés, 6 font tépésnek való. Vay Gyulánö Anarczon 12 lep. 6 párnahaj.'Cóbell Imrénő ugyanott 12 lep. Zoltán Mi'iálynö 2 lep. 12 fásli, 1 font tépés. Napkori község 2 lep. 4 ing, 6 lábrav. 10 fásli. Kállai Kál­­mánnő 2 lep. 2 párna, 2 párnahaj. Farkas Ignácznő Kisvárdából 41 lep. 12 töri. 36 ing, 36 lábrav. 2 sz. zsák, 3 font tépés, 80 f. rongy. Patay Andrásnő 26 lep, 5 töri. 18 ing, 12 lábrav. 4 p. haj, 8 fásli. Polgár városa 3 lep. 3 töri. 2 ing, 2 lábrav, 3 cso­mó tépés 3 fásli, 1 cs. rongy. Kállay Ubulnö 4 lep. 4 párnahaj. Berger és Blayernök 3 lep. Sicherman Ignácznő 12 lep. 1 törlő, 3 pokrócz, 6 sz. zsák, 14 és fél font tépés, 5 fásli. Farkas Jó­­zsefnő 13 lep. 32 töri. 1 ing, 4 lábrav. fél font tépés 1 cs. rongy. Zathureczky Antalnö Dadán 21 lep. 7 töri. 6 ing, 11 labrav. 2 párna, 2 paplan, 3 abrosz, 8 fásli, 1 cs. tépés. Kállay Kristófnó K. Semlyénben 7 lep. 5 ing, 2 lábrav, 2 párna, 6 párnahaj, 2 pa­plan, 1 madrácz, 22 fásli, 1 cs. rongy. Szentmihály községe 27 lep. 1 töri. Dada községe 5 lepedő Löki nők 4 lep. 4 töri. 1 ’s 3 negyed font tépés. Póczeli Pálnö Berdédről 16 lep. 2 ing, 3 lábv. 1 cs. tépés, 1 cs. rongy. Jármi L-nő Laskódról 15 lep. 161.2 ing, 6 sz. zsák. — Nyíregyházi szücslegények 10 vft. — Téglás mezővárosa 23 lepedőt, 4 töri. 7 ing. 8 gatya, 4 párna, 7 fásli. Oros helysége 2 lepedő, 12 párna. Győrösi Ferencz 1 ing, 1 lábrav. Vég József berkeszi lelkész 1 lep., 5 ócska ing, 5 ócska lábravaló, 30 font tépés. Szabó Albert szolgabiró gyűjtött: 2 ing, 2 lábravaló, 54 lep., leányai 50 font tépés. Halász helysége 60 font rongy. Erdőhegyi Menyhért 7 lepedő, 3 töri., 46 rósz ing, ’s 22 rósz gatya, 29 font rongy sebruhának. Répási Antonia 60 lepedő, 35 töri., 5 ing, 5 lábravaló, 12 párna, 2 p. haj, 1 paplan, 2 sz. zsák. 2 madrácz. Szabó menyhértnő Ujfejértón gyűjtött: 37 lepedőt, 7 töri, 1 ing 7 párna, 13 p. haj, 2 pokrócz, 3 szal­mazsák. Domvádi lelkész Káldi József gyűjteménye: 50 lepedő, 20 törttlk. sebruhának, 53 ócska lábravaló, és 77 font rongy. Kállay Ákosnö ajánd. 16 finom uj inget, 16 uj lábravaló, 6 le­pedő. Kubinyi Ignácz szolgabiró gyűjt. 1 lep. 25 töri. 6 ing, 7 lábravaló, sebkötőnek, 20 ing, 11 lábravaló, 10 font rongy, 5 font tépés Szegedi István, sz. bíró sebrongynak 1 font és 2 rósz lábravaló. Vay Diénesnő Vaján 52 lep. 41 töri. 46 rósz ru­hák, 14 font tépés, 3 csomó rongy. Acsád és Mártonfalva köz­ségek 12 lepedő, 1 töri. 6 sz. zsák, 14 és fél font tépés, 5 font rongy. Patay Istvánnő ’s több madai nők 67 lepedő, 5 párna 1 derekalj, 4 törlő. Megnevezettének 18 lepedő, 12 sz. zsák. 25 párna, 16 töri. 3 madrácz, 13 pokrócz, sebruhának 66 lepedő, 20 ing, 40 lábravaló. Szondi Klára k. a. 26 lat tépés. Az adományokat összevéve a’ kórodák java szaporíitatott összesen 1182 lepedő, 336 törülköző, 302 ing, 327 lábravaló, 123 párna, 52 párnahaj, 7 paplan, 29 pokrócz, 62 szalmazsák, 6 madracz, 1 derekalj, 3 abrosz, nagy mennyiségű rongy, tépés és lankadókkal, kész pénzben pedig 5 pengő forinttal. — Ezek folytán felhíva érzem magam, a’ segedelmezést- nyújtó nők és gyűjtő hazafiaknak hálás elismerésemet kifejezni. Debreczen april 4. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g. 8662. Csanádmegye állandó bizottmánya a’ magyar független­ségért harezoló honvédeink számára több rendbeli fehérne­­mtteket gyűjtött össze, mellynek egy része az arra vonuló 3-ik zászlóalj fehérnemüekben szűkölködő két századának mint kö­vetkezik átadá: 190 db uj, 70 db félviselt ingeket, 186 db uj, 61 db félviselt lábravalókat; összesen 507 dbot. A’ Makón lé­tező kóroda számára pedig: 13 db szalmazsák, 22 törülköző, 57 lepedő, 3 párnahaj, 5 párna, 1 pokrócz, 3 zsákot, 22 db rongy, és 2 csomó tépést; végül rendelkezés alatt levő 106 db ócska ing, 48 db lábravalót, és 18 ft 17 24 | 40 kr pp. gyűjtött. Ezen hazafias eljárásért a’ megyei bizottmánynak szives köszönet nyilvánittatik. Kelt Debreczenben, april 1-jén 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9209 : F. g. 6 Jászberényből egy nemeslelkü hazafi lelkes neje, ki jó­téteménye öntudatával megelégedve, nevét a’ közönséggel nem akarja tudatni, következő ajándékokat tett le a’ haza oltárára: 31 inget, 31 lábravalót, 26 fekete nyakravalót, 1 lepedőt, 1 szalmazsákot, 1 párnahajat, 1 törülközőt, egy csomó tépést, egy csomó sebkötőt; több darab vászon lepedőnek és szalmazsák­nak valót. Fogadja a’ nemesérzelmü nő e’ szép tettéért a’ kormány legszívesebb köszönetét. Továbbá Liebner Simon, pesti ruhaszállító, két tölténylá­dát és 7 nemzeti rózsát ajándékozott, miért az ajándékozónak köszönet szavaztatik. Debreczen april 6. 1849. Mészár os L ázár, hadügyminister. Debreczen, 74. sz Vasárnap, ápril 8.1849. ZLONY. hivatalos lap. A’ Közlön y“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Áralapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — H I V A T A L 0 S RÉSZ. KINEVEZÉSEK. E. 7938. 9013. h. ü. Az országos honv. bizottmány elnökének egyenes ren-74

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék