Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-08 / 74. szám

kormánybiztos, ’s vele az egész városi közönség, sőt a’ legna­gyobb rendetlenségben bevonult hadseregünk is, a’ hatalom or­gánumának távozását idöelőtti futásnak hitték. Uly nehéz kö­rülmények közt elvégre azon kötelesség teljesítésére határozá magát, melly akkoriban veszélyes volt, t. i. városa balsorsában osztozni; mit tőle követelni látszott a’ közönségnek, iránta foly­vást tanúsított bizalma, de saját férfiassága is, mellynél fogva lelkére nem vehette, hogy a’ végveszély pereseiben városát hűt­lenül elhagyja. Bevárta tehát Pesten as eseményeket, ’s hogy ezt sem az ellenség, sem ön maga érdekében nem tévé, hivatalá­­bóli elmozdításán kivül két tényre hivatkozik; i-ör arra, hogy a’ tanácstól követelt feltétlen hódolatnak ft elsft mondott eUen, ’s az alkotmány íentartását az i letft okiratba tétetni sürgette, mit azonban csak három tanácstag pártolt; hivatkozik 2-or arra, hogy a’ kivetett uj adó eUen egyedül maga tett óvást, mirftl a jelen volt jegyzői kar, mert óvása jegyzőkönyvbe nem ment, te­hetne tanúságot. Illy szerephez az ellenséges hadak közepette, szerinte nem kevesb elszántság kivántatott, mint követni Deb­­reczenbe az országgyűlést, mellynek egybejöveteléhez akkor ngy is semmi remény nem volt. Egyébiránt megjegyzi: miként az ellenség bevonulása után hivatalát, parancs következtében, tettleg csak hat napig folytatta, azután jan. végéig ágyban fekvő beteg volt, miközben hivatalából elmozdíttatott. A’ képviselöház határozatáról semmi tudomással nem bírt, ’s mart. 1-ig az el­lenség által tett utazási akadályok miatt Debreczenben megje­lennie lehetetlen vala. Vélemény: A’ bizottmány magából e’ nyilatkozatból meríti azon oko­kat, mellyeknél fogva Graefl Józsefet igazolt képviselőnek nem tekintheti. Ugyanis az érdekelt képviselő nyíltan bevallja: mi­szerint érezi követi és városbirói kettős állásának az akkori kö­rülmények közt összeütköző természetét; érezé, miként az egyik kötelesség teljesítése a’ másik megtagadását vonja maga után, és bevallja: hogy elvégre is, városának balsorsában osztakozandó, de azon alább érintett utógondolatnál fogva is, mert az ország­gyűlés egybejövetele iránt reménye elenyészett, városbirói kö­telességének teljesítésére határozá el magát. Ekép tehát képvi­selői állásától saját vallomása szerint, tettleg búcsút vett. És a’ képviselői kötelesség eme megtagadására a’ felhozott körülmé­nyek legkevésbbé sem szolgálhattak helyeselhető alapul; mert a' bizottmány meggyőződése szerint a’ képviselői állás olly magas, naellynek minden más érdeket alá rendelni kell. A’ városbirói hivatal megtartása a’ főváros érdekében történhetett ugyan, de a’ képviselői állás elhagyásával a’ hasa érdeke lön oda vetve. A’ városbirói hivatal ideiglenes betöltése a’ főváros közönsége által könnyebben lett volna eszközölhető; mig az országgyűlési tes­tület könnyelmű vagy gyáva szétfoszlása okvetlenül a’ haza éle­tébe került volna. Továbbá megemlítvén az érdeklett képvif elő azt, hogy a’ ki­vetett uj adó ellen egyedül tett óvást; hogy a’kívánt feltétlen hó­dolatnak ft első szegülvén ellene, az alkotmány fentartását az illető ekiratba tétetni kívánta, mellyre nézve azonban kevesebbsógben maradt: ez által közvetve elismeri: mikép a’feltétlen hó­dolatban elvégre mégis részt vett; sőt alább nyíl­tan elismeri, hogy a’ zsarnok katonai uralom alatt hat napig tett­leg hivatalkodott. E’ tények magán emberre vagy hivatalnokra nézve menthetőkké válhatnak az erőszak kényszerítése által, de •Ily egyénre nézve, ki a’ zsarnokság erőszakát közel példáiból ismerhető, ki tudhatá, hogy meghódolva előtte, azon elvek szent­ségét tagadja meg, mellyeket ön maga is, mint az egyedüli tör­vényes hatalom tagja, a’ közakarat tárgyaivá emelni segített, ’s ki mind e’ mellett is inkább képviselői állását hagyd el: soha semmi körülmény által nem menthetők. A’ felhozott többi okok, különösen hogy a’ Pesten mara­dás az ellenséges hadak közepette több bátorságot igénylett, mint a’ Debreczenbe utazás, — miután az igazolásnak nem a’ személyes elszántság, hanem a’ képviselői kötelesség hű és szi­lárd teljesítésének vezérelvéből kell kiindulnia; úgy szinte, hogy a’ kérdésben forgó képviselő Pesten januar végéig ágyban fekvő beteg volt, miről különben is kellő adatok hiányzanak; hogy a’ ház határzatáról értesülve nem volt; ’s végre, hogy az ellenség részéről tett utazási akadályok miatt mart. i-ig Deb­reczenben meg nem jelenhetett, mi egyébiránt a’ fenebb emle­getett személyes bátorsággal nem áll összkangzásban: — az iga­zolás mérlegébe a’ már elsoroltaknál fogva semmi érvényes súlyt nem vetnek. Ezek nyomón a’ bizottmány véleménye az: miként Graefl József a’ képviselöház 867. számú határozatának 1-sö pontja értelmében lemondott tagul tekintendő. A’ ház a’ bizottmány véleményét közhelyesléssel fogadta. Irányi D. olvassa a’hadügyministernek következő je­lentését : Tisztelt képviselőházi elnök úr! A’ képviselöház e’ hó 2-kán tartott országos ülésének ab­beli határozata következtében — miszerint: „milly bánásmód­ban és fizetésben részesülnek nálunk a’ hadi foglyok, ’s minő véleménye volna a’ honvédelmi bizottmánynak azok további tar­tása és fizetése iránt“ az országos honvédelmi bizottmány folyó hó 10-kén 3068. sz. a. felhívta a’ hadügyministeriumot, hogy as érintett tárgyban kellő értesítést ’s véleményt adjon. Mellyrenézve tehát, miután a’ hadügyministerium e’ hó li-kén 5733. sz. a. a’ bizottmányhoz intézett jelentésében, hol a’ hadi foglyok eddigi bánásmódja iránt, már a’ Közlöny ez évi 43-dik számában kiadott, ’s ide másolatlan • | . zárt hadügy­­minúteri rendelet adván kellő tudomást — a’ hadi foglyok to­vábbi tartása irányábani véleményét előterjesztvén, azt a' hon­védelmi bizottmány •’ hó 14-kén 3287. sz. a. kiadott rendele­tében helyeaelve jóváhagyta volna, — falsiólította a’ hadügy­ministeriumot, hogy ezen általa is helyeselt véleményét az or­­szággyülósnek jóváhagyás 's megerősítés végett a’ hadttgymi­­nisterium terjeszize fel. Ezek folytán a’ fenérintett tárgy iránt vas szerencsém a’ tisztelt képviselőháznak a’ kormány javaslatát ezennel felter­jeszteni. A’ kérdéses fogolytisztek, minden kaditesttilet különbség nélkül: alhadnagytól alkapitányig bezárólag 30, főkapitány 40, őrnagy és alezredes 50, ezredes 60, tábornok 70 peagő forint havi dijat kapnak. A’ legénység pedig az őrmestertől kezdve, hadi testület különbség nélkül, lefelé naponként 4 p. krt és egy kenyér rész­letet, — kivéve a’ tüzérséget, ha hogy ezek a’ lőszer készí­tésére alkalmaztatnak, melly esetben a’ tisztek, a’ fentebb ki­mutatott járandó illetményük felével többet húznak; az altisz­tek és közlegények pedig következő napi zsoldot kapván, és ugyan: az őrmester naponta 28, tizedes 20, főtüzér 10, allüzér 6 p. krajezárt. Mi pedig ezen hadi foglyokkali bánásmódot illeti, ők vala­mint eddig, agy ezentúl is a’ hadiszokás; nemzetünk becsületé­hez, ’s az emberiséghez illő módon tartandók lesznek. A’ tüzér foglyok pedig kellő szemmeltartás mellett, ágyé ’s fegyver töltények készítésére használandók. Továbbra pedig megjegyezvén még, miszerint a’ hadi köz foglyok tartása, ’• azok alkalmaztatása tárgyában, a’ Közlöny f. h. 16-kán 54-dik számában B. 1359. sz. a. következő had­­ügyministeri rendelet adatott ki a’ törvényhatóságokhoz. Addig is, mig az országgyűlés és kormány a’ hadi fog­lyok iránt akként rendelkezhetnék, hogy az álladalomnak hasz­nára, ne pedig terhére legyenek, a’ honvédelmi bizottmány ren­deleté folytán ezennel felhivatnak minden törvényhatóságok, mellyek kebelében hadi foglyok léteznek, miszerint ezek lét­száma, elhelyezése, mikénti ellátása felül a’ hadügyaúnisterinm­­nak haladék nélkül jelentést tegyenek, egyszersmind felszéllit­­tatván minden illető hatóságok, hogy miután a’ munkaidő mórig is beállott, ’s dolgozó kezekre minden felé szükség leend, az olly magánosok közt, kik munkásokul kellő ellátás ’• méltányos díjazás mellett hadifoglyokat elvállalni készek, a’ foglyok czél­­szerü kiosztását annál inkább eszközöljék, mivel ez áltel nem csak az egyes válalkozók haszna, hanem az álladalom könnyebb­sége is legczélszerűbb ’s legjobb móddal érethetik el.“ Midőn végre ebbeli hivatalos jelentésemet van szerencsém felterjeszteni, felkérem a’ tisztelt házat, máltóztassák •’ tárgyat, ha lehet mielőbb megvizsgálván, elintézni, ’s azt a’ felsöháznak egyetértés végett áttenni, hogy igy a’ ministerinm a’ „Közlöny 43-dik számában a’ hadi foglyok iránt már kiadott randelete he­lyett, esen előterjesztett határozatot, már április hónapban tör­­vényszerüleg foganatba vehesse. Kelt Debreczenben mart 27-án 1849. Mészáré* Lázár, hadftgyminister. A’ fogoly tisztek havi fizetéce megalapittatván, a’ zavar ek elkerülése végett, és a’ parancsnokok utasitásárá, ezennel köz­hírré tétetik, u. m.: Gyalog, sor, határ- vagy lovasság ezredbeli Tábornok kavenkint 167 pft-hr. Ezredes 91 73 „ Alezredes«• »4 „ “* fi Őrnagy n 43 „ “ 99 Százados yy 35 „*** 9» Alszázadosyy 35 **"■* 19 Főhadnagy2» 90 „ 9* AlhadnagyM 80 „“ It Táborkari Ezredes havonkiat119 pft — kr. Alezredes „68 „ — „ Őrnagy 55 „ - „ Százados „45 „ - „ Főhadnagy „ 90 „ „ Tüzérségi Ezredes havonkiat Alezredes „ Őrnagy „ Százados „ Alszázados „ Főhadnagy „ Hadnagy „ 124 pft — kr. 74 „ - „ 58 „ „ 88 „ —— „ W ii *" ti 80 „ n A’ legénységnek az őrmestertől, haditestület különbség nélkül, lefelé, naponkint 4 kr, kiróván a* tüzérséget, hogy ha ezek egyénei a’ lőszerek elkészítésére alkalmaztatnak, akkor a’ tisztek, a’ kimutatott illetmény második felét is élvezik, az őr­mester és hozzá hasonló rangnak naponta 28, tizedes 20, főttt­­zór 10, altüzár 6 p, krt. Mészáréi Lázár, hadügyminister. Mészáros Lázár hadügyminister : Kész köteles szolgája minden változatoknak és változtatásoknak, itt állok is­­mét egy javaslattal, mellyben a’ tisztelt ház örömmel fogja szem­lélhetni, hogy egy tulszigortól, mellyel gyakran szememre lob­­bantottak, szerencsésen elálltam, egy hibámból ismét kijóza­nodtam; és ezt házi uramnak köszönhetem, mert Pesten még a’ physiologiának és chemiának daczára a’ tábornokok ruházatát tokkal többre becsültem; de azóta visszajöttem, ’* a’ dolgot úgy egyenlítettem ki, hogy a’ fiatalabbaknak többet adjak, az öre­gebbeknek kevesebbet, mert úgy is kevesebbre vau szüksógök. Hosszas lenni nem szokván javaslatomat beadom; ajánlani nem merem, de védeni merni főgém. (Tetszés.) Irányi D. Mintán a* mai ,Közlöny1 szerint a' hadügy­minister ur, illetőleg a’ honvédelmi bizottmány arról értesíti a’ közönséget, hogy az ellenséges hadsereg vezérének tudtul adta a’ hadi foglyokkali nemcsak azon bánásmódot, mellyet eddig kö­vetett ; hanem hogy adja tudtul az ellenséges hadvezér a’ ma­gyar kormánynak, miként bánik ő a’ mi foglyainkkal, mert a’ mint ő bánik, fogunk bánni mi is; — ón azt indítványozom, hogy hadügyminister urnák jelentése ez úttal tudomásul vétes­sék ; egyébiránt a’ honvédelmi bizottmánynak azon intézkedé­sét , hogy határidő tűzés mellett felszólította az ellenséges had­vezért a’ hadi foglyokkali bánásmód iránt — a’ ház helyeselje. Nyáry Pál, Vagy volt szükség arra, mi iránt a’had­ügyminister, illetőleg az egóaz honvédelmi bizottmány utasítást adott, vagy nem. Ha szükség volt reá, azon néhány nap is, a’ melly időhatárul tűzetett ki az ellenség vezérének a’ válaszra, a’ status pénztárából nagyobb mennyiségű pénzt vesz ki, köte­lessége tehát a’ t. háznak rendelkezni az iránt, hogy a’ fogoly tisztek havi fizetése alább szállíttassák , ’s azon elvből indulva, mellyet a’ hadügyminister orvosától profilírozott, hogy az öreg embernek le lehet szállitni élelmezési diját; a’ fiatalabbnak pe­dig felébb kell emelni, elfogadhatnék a’javaslatot, azon hozzá tétellel, hogy azonnal életbe léptettessék. Szükségesnek nem tartom jelenteni, meddig tűzetett ki a’ határidő, de addig is meglehető somma pénzt kímélhetnénk meg. (Elfogadjuk.) Irányi Dániel: Nem tudom, helytelenül fejeztem-e ki magamat, legalább úgy akartam, hogy a’ mi a’ túlsó oldalon foglaltatik, pusztán tudomásai van előterjesztve. Én a’ hadügy­minister nr jelentését nemcsak tudomásul venni, de helyeselni is kivínom. (Helyes) Elnök: Mint látom, a’ ház határozatképen elfogadja a’ hadügyminister javaslatát. — Még a’ számoltatási bizottmány­nak volna jelentése. Gór öve olvassa véleményét az országos számadások vizsgálatával megbízott választmánynak a’ napi-dijak és pótlék­fizetések tárgyában. A’ jelentés következő: Jelentése az országos számadás vizsgáló választmánynak, a’ henv. bizottmány által előterjesztett napidij-kimutatásokra. Tekintve, miként a’ nemzetgyűlésnek alig lehet egy ma­­gasztosb feladata, mintha a’ szigorú gazdálkodást a’ közállo­mány igazgatásának minden ágainál, ’s minden, de főleg a’ mos­tani súlyos viszonyok közt zzem előtt tartja, tekintve, hogy a’ választmány elébe terjesztett kimutatások a’ nemzetgyűlésnek alkalmat nyújtanak — eme gazdálkodási elvet a’ közigazgatás főhelyén, ’s igy épen ott valósítani, honnan az intő példaként, hogy a’közélet minden alsóbb műszerére kihasson; a’választ­mány eltérve a’ honvédelmi bizottmány rendelkezéseitől a’ Pest­ről ide Debreczenbe átköltözött hivatalnokok fizetés-javításaira nézve következő véleményt terjeszt elő. 1- ör. Mindazon tizztviselők, kiknek fizetésök 1200. fton alul van, mint maximumot 2 ft. pótlék napdijat kapjanak. A’ 2 fton alóli napdijazás azon mennyiségben marad meg, miként azt a’ honvédelmi bizottmány elrendeld. 2- or. Az 1200 frtnyi, vagy azt meghaladó fizetéssel ellá­tott hivatalnokoknak, akár pótlók napidijai, akár pótlék fizetései a’ végzés elfogadása napjától számítva megszüntetnek, ’s a’ hely­beli körülményeket tekintetbe vevén, az illy tisztviselők 30 frt. havi lakbérben részesittetnek. Debreczen, april. 3-án 1849. Gorove István választmányi előadó. A’ választmány azon véleményben van, hogy kiküldetése, csupán csak a’ napidíjak és pótlék fizetések iránt adandó véle­ményre szólott; mert esen számadásoknál fordulhatnak elő más észrevételek is, de a’ választmány nem érzi magát felhatalma­zottnak azon észrevételekre névé véleményét előterjeszteni. Klnök: Méltóztatnak most határozni ezen tárgy fölött? (Igen 1 Halljak még egyszer.) Tehát a’ jelentés még egyszer fog felolvastatni. N y á r y Pál: Miután átalánoságban van megemlítve az, hogy a’ maximum a’ pótlék díjra nézve 2 ft., ’s azon elv szerint, mit a’ honvédelmi bizottmány már megállapított, szükséges azt is megállapítani, hogy micsoda mértékben legyen a’ potlék-díj a’ fizetéshez képest. Azt gondolom tehát, ha a’ ház elfogadta a’ katonákra nézve azt, hogy a’ fogoly tábornoknak dija 167 ftról 70-re szállíttassák, ellenben, hogy egy hadnagynak fizetése 20 ftról 30-ra emeltessék, a’ ház, reményiem, méltányos leend itt is, ás azoknak, kiknek csekélyebb fizetésük van, nem a’ mini­mumot fogja adni, mert az ugyan szép arithmetical kísérlet lesz, hanem az illető egyének körülményeire nem lesz alkalmazható. Szúnyog Rudolf: Óhajtanám a’felolvasott véleményt kinyomatni, hogy combinatiot tehessünk, ’s azután hozzá szólani. Gorove: Csak annyit mondhatok felvilágosításul a’ vá­lasztmány véleménye nyomán, hogy nem azt az elvet állította fel a’ választmány, miszerint a’ pótlék napidíjjak 2 fton alul azon arányban adassanak, mint a’ fizetések, hanem úgy mint a* hon­védelmi bizottmány kívánja, p. o. egy 800 ftos fogalmazónak na­pi dijja marad 2 ft; 400 ftos Írnoké pedig 1 ft 30 kr. (Helyes!) Bezerédy István: Bármelly csekély legyen is az összveg, de a’ nép pénzéről van szó, ’s itt nekünk elég óvato­saknak lennünk nem lehet. Tehát hogy egy hallásra hozzá szól­junk, nem tartom czélszerünek. Valamint a’ hadügyminister ur javaslata kinyomatott, itt is hasonló eset forog fen. A’ jövőre nézve is kívánom, hogy nyomattassék ki. Csiky Sándor: Én, tisztelt házi tovább is mennék, *

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék