Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-10 / 75. szám

Debreczen, hivatalos lap. Kedd ápril 10.1849. Y. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. - Ára lapjainknak helyben 7 írt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkint! szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 5374 | a. Kormányelnök nr a honvédelmi bizottmányhoz kővetkező értesítést külde: Főhadi szállás Dány april 7. 1849. Ssent-Tamás dicsőséges bevételének győzelmi hírére győzelmi hírrel felelek. Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek Windischgraetz, Ccklik, és Jellasich személyes vezérlőtök alatti egyestlt seregét Isassegh vidékének irtózatos positióiból tökéletesen kiverték, magát Isaszeghet elfoglalták, s az ellenséget minden ponton tö­kéletesen megverték. Windischgraetz már proclamatiokat bo­­esájt a’ pesti lakossághoz, hogy csak azért retirál, miszerént minden erejét Pesten egyesítve, minket egy csapással tönkre te­hessen; minden ember érti ezen vallomást, mit tesz a retirádá­­nak nyilványos bevallása egy olly ember szájából, ki a’ szemte­len hazugságot annyira viszi, hogy még Erdélyben is az osztrák fegyverek győzelmét, Bem altábornagynak Oláhországba lett menekülését, és erdélyi győzelmes seregeinknek lefegyverzését meri hirdetni ép’ akkor, midőn Bem az osztrák és orosz serege­ket utósó emberig kiveri Erdélyből. A’ folytonos harcz és események rohama nem enged a’ vezéreknek időt az ütközet egyes részleteit egybefoglalva fel­mutathatni a’ nemzetnek, majd leszen erre is idő. Most csak annyit írok, hogy győztünk, győztünk határozottan, tökéletesen, s hogy Görgey fővezér előtt tisztelettel kell meghajolni min­den hazafinak, mert nem hiszem, hogy a’ história példát mutat­hasson fel, miként egy fővezér, a’ vezérnek nagy kötelességeit ’s a’ minden veszélyes pontoni jelenlétet, a’ rettenthetlen köz­katona kötelességével nagyobb mértékben teljesíthette volna, mint Görgey a’ tegnapi napon. És tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak a’ többi vezérek, ’s kell meghajolni az egész lelkesült hadsereg előtt, mellyről a’ szó teljes értelmében el­mondhatom, hogy a’ mire Kelson hajdan buzdította hadseregét, azt a’ mieink végrehajtották. „Miaden ember teljesité kötelességét.“ A’ mint tegnap irám, úgy történt, a’ balszárny Péczelt is megszállotta, e’perczben már, midőn ezt írom, Kerepesig nyúlik, a’ centrum Isaszeghen hált, Görgey hadteste, — mellyet most Máspár tábornok vezérel — Bagh és Gödöllő közt félutig nyo­mul, ’s ekként a’ gyöngyösi utón, és ismét a’ jászberényi vona­lon előnyomult hadsereg-osztályaink közti egyesülés eszközölve van, ’s ma egyesült erővel húzzák össze a’ hálót a’ Gödöllőn álló ellenség feje felett, ha ugyan megáll, 's fáradt és levert se­regeivel még egy csatát Pestig elfogad. Hiszek istenben, hogy a’ jövő éjét a* gödöllői kastélyban töltöm, ’s 24 óra alatt tanúja lehetek a’ nagyszerű jelenetnek, midőn a’ kerepesi partokról seregeink Pestet meglátva magasz­tos lelkesedéssel borulandanak le a’ mindenható előtt, ’s ott •zen pontokon fogja megáldani a’ Manádi püspök a’ magyar szabadság bajnokainak fegyvereit. És úgy lön, elnökünk későbbi tudósítása szerint hadsere­günk april 7-kén már Gödöllőről is visszaverő az ellenséget, ’s kormányelnök úr 8-kára forduló éjjel a’ herezegi kastély azon ágyában hált, mellyhll a’ múlt hónaiban Windischgraetz kiri- Mztatott Csutak Kálmán őrnagy és seregvezér Körös- Bányáról april 4-kéről a’honv.bizottmányhoz kö­vetkező jelentést terjesztett fel: F. hó 2-kán Lunkaj zarándmegyei helységnél megtámad­tam a’ határőrökkel erősített oláh csordát, mütételemet akként intézvén, hogy seregemet három csapatra felosztva, ezek Boi­­czánál összejójenek ’s az ellenséget bekerítsék; de ez nem si­került, mert mind a’ mellett hogy az egyik szárnyat vezérlő Liptay százados a’ többi csapatnál 16 órával előbb indult meg, az ellenséges csordát gyers futásában utói nem érhetém, azonban üldöztem azt mintegy 3 mórtföldnyire Hunyadmegyé­­ben, elönyomulva a’ Beanyicska és Boicza közötti hegy ormaira. A’ másfél napig tartott műtétéiben seregem még csak egy sebesültet sem számit; az ellenség százat haladó halottain kívül vesztett 25 apró vadászfegyvert, 400 gyutacsot, több cserép edénybe rakott lőport, ’s egy erdőben lerakott több vég vásznat. Ezután seregem Boicza bányaváros fele nyomult, mellynek két küldöttje előttem megjelenvén, kijelentette, hogyha őket békés polgártársaimnak elismerendem, úgy ők feltételeimet el­fogadják, ’s azonnal magukat megadva hódolnak. Én feltételeimet nekik előadtam, ők pedig eltávoztak; ’s midőn a’ pihenésre szünetidő elteltével seregemet Boicza bevé­telére előnyomulva meginditám, a’ városból ismét 4 küldött ér­kezett meg, kijelentre, hogy az általam közlött feltételeket el­fogadják, ’s azoknak 5 nap alatt sikeresitését megígérik. Én tehát ezúttal Boiezát elhagyván, april 3-kán seregemet Krapcza, Michele és Butyesd helységek felé forditám, Butian oláh csordáját, melly egy zászlóalj rendes katonasággal volt erősítve, ’s erős alkotásu redoutokban befészkelve megtámad­tam, ’s dácsára a* seregem ellen irányzott ágyutüzelésnek az ellenséget redoutjaiból kivertem. Az egyik reáoutban talált 's 200 darabon felül levő szar­vas markát, 4 harangot, 10 egész szalonét, több pokróczot, 6 oláh lovat, 50 kecskét ’s ugyanannyi juhot, 80 pozsoni mérő tiszta búzát, 3 szekérnyi kukoriczát ’s elrablott több üstöket zsákmányul nyerve, több százra menő ellenséget seregem le­­kaszabolt, ’s az összezavart csordát Abrud bányáról balra a’ ha­vasokba űzte. Részünkről csak egy ember esett áldozatul a’ 27-ik honv. z.aljból. Most várom a* boiczaiak által tett ígéret teljesítését, ’s ha a’ kitűzött határidő alatt nálam sikeres válaszul meg nem je­lennek, hadi mfitételemet folytatni fogom. Meg kell még említenem, hogy a’ szétüzött oláh csorda vezérét valami Kretz Kikolai nevi őrnagyot elfogván, a’ nyomoru vitéz Ígéretet tön, hogy czinkostársainak őrhelyeit feladandja, csakhogy tőlem kegyelmet nyerhessen. Illy nyomorúságos hitvány emberekből állanak a’ camarilla kedves Waffenbrüderei. Kelt, Debreczenben, április 9. 1848. A* honvédelmi bizottmány. KINEVEZÉSEK. 9317. A’ honvédsereghez kinevestetnek. Ezredesekül: báré Kemény Farkas, báró Bánffi János, Kiss Sándor, gróf Bethlen Gergely alezredesek — martins 21-töl számítandó rang és il­letménynyel. Mészáros Lázár, hadügy minis tér. A, 9307. Weszterburgi gróf Leiningen Károly 19-Hc gyalogezred­beli alezredes, az ellenség előtt tanúsított vitézsége tekinteté­ből, ez évi april. 4-ik napjától számítandó ranggal és illetmény­­nyel ezredesül kineveztetik. Kiss Pál alezredes hasonlólag tanúsított vitézsége tekin­tetéből folyó évi april. 4—töl számítandó ranggal és illetmény­nyel ezennel ezredessé kineveztetik. Debreczen april 7. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Áttétetik a' T-dik huszárezredhez jelen alkalmazásában! meghagyása mellett számfeletti föszáradosál: Guthy Lajos 31-dik honvédzászlóaljbeli számfeletti százados elöbbeni rang­jával április 1-töL Mészáros Lázár, hadügyminister. Kineveztetik a’4-ik huszárezredhez. Főhadnagyéi: Benkö Lajos, azon ezredbeli hadnagy. Februar 16-tél számí­tandó rang- és illetménynyel. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9381. Kineveztetnek: A’ 49-ik zászlóaljhoz. Főhadnagyul: Karesay Ká­roly z. a. hadnagy. Hadnagyokéi: Rajnai Ignácz, Suszter Károly, pesti legiobeli őrmesterek. Ás első magyar vadász ezredhez. Hadnagyéi és Már­­tonffi őrnagy ur mellé segédül: Balázs János volt 67-dik z. a. őrmester. Mindnyájan április i-töl számítandó ranggal és illot­­ménynyeL Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 8317. Góla Adolf ruhabizottmányi százados, a’Nagyváradon fel­állítandó 3-dik kórodához parancsnokéi ezennel kineveztetik. Debreczen april 8. 1849. MészárosLázár. hadügyminister, F. g. 9110. Vagenleitner Ferencs, a’kolozsvári fökorházkez szám­vevőnek f. hó 1—töl kezdve kine veztetett. Debreczen april 6. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F. g. 9181. Bara Ignácz, a’ 2-dik székelyezred 2-dik zászlóaljához számvevösegédnek hadnagyi ranggal folyó hó 1-töl kezdve ki­neveztetett. Kelt Debreczenben április 6-kán 1849. Mészáros Lázár, kadügy minis tér. F. p. 9006. A’ hadügyministerium pótlovazási osztályában segédfogal­mazó Mácsik Lajost valóságos fogalmazóul neveztem ki; folyó évi april. 1-töl számítandó illetmény nyel. Debreczen, april 6-án 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9228 | 815 H. Lumniczer Sándor, 7-ik magyar hadtest törzsorvosának előterjesztésére, Weiszbach Miksa a’ beszterczei 1-ső honvéd zászlóaljhoz főorvosnak, Sármány Sigmond ugyan oda alorvosnak. Engel Herman az 1-ső Sándor nevet viselő gyalog ezred­hez alorvosnak, f. évi április i-iötöl számítandó szokott rang, és illetménnyel Elneveztettek, J?}1 J*no.‘ *' *^-ik zászlóálj főorvos pedig a’ i9-ik zászlóaljhoz rangja, és illetménye megtartása mellett áttétetett. Flór Ferencz, egészségi osztály főnők ADAKOZÁSOK. F. f. $735. Szatmárnémeti ref. lelkész György József felszólítása kö- Yetkeztóhen, a helybeli lakosok által több rendbeli fehérnemü­­ek hordattak össze, annyira, hogy az arra ronult „Wiener légió“ 60 tagja1, kik fehérneműiket Dézsen hagyák, fehér ruhával el­láttattak, azon felül még 40 pár fehér ruha a’ Vilmos huszá­roknak adattak ; a visszamaradt rahákból a’ sz. németi leányis­­kola nevendékei. líagy György felügyelése mellett egy mád* ' fon*tóp!!te*é* «.üt készitónek, melly gondos kezifr­­kIé“*,lt adományokat, a’ sebesült honvédek számára már el is küldék, — fogadják a’ lelkes lakosok úgy szinte a’serdülő honleányok a nemzet és kormány köszönetét. Debreezenben apr. 8. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9026, | f. g. Krasznamegye lelkes hölgyei már több ízben fényes tanú­bizonyságot adának a’ közös hon iránt részvételöknek, legújab­ban ismét Kábos Klementina és Reményi Nina buzdító felszólí­tását örömmel fogadák, ’s Karai Ferdinand által több rendbeli tépést küldőnek jelesen: Szilágysomlyóról: Kabos Klementina 7 font tépést, 16 röf pelyát, 1 és fél font finom sebruhát, Reményi Nina 5 és fél font tépést, 16 pólyát 1 font finom sebruhát. Lázár Jánosné 1 és egy­negyed font tépést, 6 pólyát, Jósa Kornélia 4 és fél font tépést, és egy csomó sebruhát, Szentmáriay Lászlóné 1 font tépést, Halmágyi Róza fél font tépést — Azonfelül az illotvai hölgyek 12 font tépést. A’zoványiak 21 font tépést, 22 sebkötöt. A’nagy­­falusiak 3 és háromnegyed font tépést, 82 pólyát, 15 öcs. inget, 4 lábravalót, 3 lepedőt, 1 párnahajat, 1 kendőt és 60 darab sebruhát. Továbbá Pongrácz Arnoldné Gömör megyéből 18 sebkö­töt , 10 pólyát, ’s 2 font finom tépést. Végre Mezössy Tamás egy uj katona fegyvert, neje pe­dig 10 font finom tépést ajándékoztak. Melly tiszta hazafiságot tanúsító ajándékozást midőn ezen­nel a’ közönséggel tudatnám, egyszersmind a’ haza és kormány nevében szives köszönetemet nyilvánítom. Kelt Debreezenben, april 4-én 1849. 9228 | 815 H. , Mészáros Lázár, hadügyminister. Lumniczer Sándor 7-ik magyar hadtest törzsorvosának, f. évi martiul 26-án kelt jelentése szerint, a’ lőcsei Fabriczi család, a’ táb. kórházak részére több tárgyakat adakozott mely­­lyekért az osztály a’ haza, és szenvedő emberiség nevében, halás köszönetét nyilvánítja Flór Ferencz, egészségi osztály főnök NEMZETI GYŰLÉS. 49-dik ülés a’ falsöházban apr. 5-kén déli 12 óra­kor. Elnök: b. Perényi Zzigmond. Az utolsó ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után : Elnök: A’ képviselőháztól küldetett át egy határozat, méltóztassanak meghalgatni. Majtónyi Józsefjegyzö olvassa Mészáros Lázár had­­ügyministeruek a’ hadi foglyok fizetése és bánásmódja iránti jelentését, ’s az erre keletkezett képviselőházi határozatot, minek végeztével. Beöthy Ödön: Megvallom, a’ megállapított osztályo­zásnak nemeit nem igen szeretem. Nem látom át, miért kapjon az alhadnagy az alkapitány 30, a’ főkapitány pedig már 40 ftot havonként ? valamint az őrnagy, alezredes és ezredes közt sem látom át a’ 10 pftnyi különböztetés szükségét; hiszen mind­egyiknek egyforma gyomra van, a’ hadnagy úgy akar enni, mint a’ százados, az őrnagy mint az ezredes, és ha foglyok bizony nincs különbség köztök. A’ fizetések különböző nemei, mely­­lyek a’ különböző állomásokhoz vannak szabva, helyesek, mert a’ szolgálat ideje alatt az egyik tisztnek több költsége van, mint a’ másiknak; de ha foglyok, akkor az egyik úgy, mint a’ másik, egyszerű ruházat ’s élelemmódra van szorítva. Azért jobbnak láttam volna, két osztályt felállítani, a’ hadnagytól kezdve a’ fő­kapitányig, az őrnagytól az ezredesig; a’ tábornoknak nem bá­nom, lenne valamivel több fizetése. Elnök: A’hadügyminister azért tette ezen osztályzati kü­lönbséget, mert ennekelőtte is minden háborúban megtétettek az illy különböztetések, úgy, hogy például,— mint hadügyminister ur előadja, — mikor Francziaországban foglyaink voltak, megkap­ták egész fizetősöket, valamint a’ franczia foglyok is nálunk; most azonban Ieszállítattak a’ fizetések azért, hogy az állomány­nak különben is elég nagy terhein némileg könnyítve legyen; de hogy épen csak egy fizetési categoria állítatott volna fel, ez azért nem történt, mert sehol sincs szokásban. Ujházy László: Én osztozom azon nézetben, mellyet Bihar megye főispánja a’ fizetési fokozatokra nézve előterjesz­tett; hanem, miután a’ képviselőház határozatából megértem, 75

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék