Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-10 / 75. szám

272 hogy oz e’ részbeni intézkedés es*k ideiglenes, ’s czak azon időre van megállapítva, míg as ellenség fővezérétől, Windisch­­graetztöl, az ez ügyben tett felszólításra válasz érkezik, ’s ak­kor e’ tárgyban elő fog kerülni a’ törvényhozás előtt, ’s érde­mileg pertractaltatni: tehát most a’ képviselöház határozatában, mint ideiglenes intézkedésben megnyugszom, hanem fentartom jogomat, annak idejében lényeges észrevételeimet megtehetni. (Helyeslés). Elnök: Megnyugszik tehát a’ tisztelt felsöház a’ képvi­selőház határozatában ? (igen). Beöthy Ödön: Szükségesnek tartom bele tenni a’ jegyzőkönyvbe, hogy a’ feltőház a’ felolvasott határozatban csak annyiban nyugszik meg, a’ mennyiben kitetszik abból az, mikép az ellenséges tábor fővezére felhivatott, hogy emberi módon bánjék foglyainkkal, ’s illő fizetéssel lássa el őket; ’s e’ részben fslelet váratik; a’ felsöház tehát, megnyugodván ezen ideiglenes rendelkezésben, későbbre fentartja magának, ha netalán olly in­tézkedésről értesülne, miszerint a’ sai ós az eiieniég foglyaivali bánásmód közt ugyanazonosság nincs, a’most ideiglenesen meg­állapított határozatban változtatásokat tenni. Elnök: Nem gondolnám, hogy szükség volna erről em­lítést tenni, mert ezen feltétel világosan benne foglaltatik a’ képviselöház határozatába* (Úgy van); azért azt hiszem, a’ tiszt, felsöház megnyugodhatik a’ felolvasott, ’s tisztább felfoghatás végett ujobban is felolvasandó határozatban. (Halljak) Majthényi jegyző olvassa njra a’képviselöház hatá­rozatát , meily ez alkalommal bőrebboa megértetvén, egyhan­gúlag helybenhagyatott. Beöthy Ödön: Minthogy nem tadom, lesz-e a’na­{ okban «lés, a’ midőn bizonyos korményi kik«láetésemnél fogva 1 kell távoznom: tehát ezennel értesítem erről a’ tisztelt elnök arat és a’ felsőházit. Elnök: Most egyéb teendőnk ne« lévén, an (lés él­esztik. Eloszlott délutáni 1 éra felé. ® XXXViII-d ik «lés a’ képviselékázhaa a p r. 5-kén rogg. 10 ér. élnék: Almáisy Pál. A’ jegyzőkönyv feielraeáea ntán Elnök: A’ mai Jegyzőkönyvet vezetni fogja Hanfali fái; szólókat pedig Jegyzi ühmemy. Mielőtt a’ napi rendre tér­nénk, van szerencsém bemutatni Prideczky urnák a’ honv„ bi­zottmány által hozzám küMétt folyamodását, mellyben igazolni Kívánja, hogy ő mint kormánybiatos folytonosan működött; ’s egyszersmind bemutatja a’ hear, bizottmány Friáeczkynek feiw. 37-röl Kossuth elnök mrhea írott levelét, mellyben ötét műkö­déire sikeréről értesíti, ’s legközelebbi eljöveteléről taáóűitja. Móltóztasssnak elhatározni; feloIvMtessék-e ezen folyamodás regy nem. (Adassák ki az igaieló választmánynak.) G1 a c z Antal: A’ mint tudom, Frideczky ki van tttrőlve, a’ folyamodást tehát nem lehet elfogadni. Hálás zBódi: Én pedig azt hiszem, hegy a’ folyamodást elfogadnunk kell, mert a’ kormány Frideczkyt úgy mulatta be, mint a’ kinek kormánybiztosi működése megszánt, ’s ka ő bebi­zonyítja, hogy ezen hivatala nem szűnt meg, igazolva lesz. (He­lyes.) Elnök : Demeter Jézsef képviselő és kormánybiztos Szepsi Sz. Györgyről irt levelében tudtára adja a’ honvédelmi fczottinánynak okait, a’ miért el nem jöhetett. Minthogy neki 14 nap adatott igazolásra, tehát ezen tudósítás is a’ bizottmánynak liadatik. — Móricz Antal marmarosi képviselő 14 napi szabad­ságért folyamodik. (Megadatik.) A’ számoltató bizottmánynak} volna némi jelentése. Kubinyi Ferencz : Az országos számoltató bisothrjíny, miután a’ Zichi Qdönféle ingóságok miképi kezeié«« tárgyában, a’ szükséges nyilatkozatokat kezéhez bapta,’sezek ijmgyobb •ombinatiót igényelnek, mankálatát még be nem fejezh etto, csak néhány nap mulra fejezi be; hanem mig őzt tehetné^ oda járul a’ bizottmány kérése, hogy mielőtt tudósítása a’ há"* előtt folol­­vastatnék, annak kinyomatását megengedni méItór/aMaB*k. (He­lyes.) ’S azt az ünnepek után valamellyik nayor, f0i lehat vanni. Elnök: Tehát a’ ház elfogadja a’ szári0lt«tó bizottmány kérelmét. Paló czy L.: Yissza térve a’ követii^«oláir«, tudomásul jelentem a t. háznak, Miképen azon h*:<ár0u*t következtében, hogy az illető kerületek az áj köratv, áíaaztásr* rcólittassanak ' fel, s az elnök adja azt tudtokra, én Megírtam a’ leveleket ősz­­vesen 85-et, ’s azokat elkaldöttem illető hat óságoknak; arra figyelmeztetem azért a’ házat, miszerint baj n- legyen belölo, h°gy. •’ k“flle* maJd TáIa8st> itten pedig ig, .«óljuk előbbi kéy­­viselőjét. (Helyes.) IS tAz^“°10 «to***, fog/,a tudni kötsleMégét. Most általmehetunk a napi rendre. I r á n y i jegyző: Felolvassa jele»téí ét az országos száma­dás vizsgáló választmánynak ,, JhonT. ,)kottMány áltai előter­jesztett napdijkimutatásokr' CiLänak m TM •’ “■<•1 Uvos viszonv -“den áS*i,lá1’ ’* mínden’ d* f6le* * mostam asJtmánv e’ ok közt szem előtt tartja, tekintve, hogy a’ vá-1 , ' ^iébe terjesztett kimutatások a’ nemzetgy#lésnek al-Hielv7 -sújtanak — eme gazdálkodási elvet a’ közigazgatás l p tí0) ’g igy épen ott valósitani, honnan az intő példaként » ., hogy a’ közélet minden alsóbb műszerére kihasson; a’ vá­.asztmáuy eltérve a’ honv. bizottmány rendelkezőiéitől a’ Pest­ről ide Debreczenbc átköltözött hivatalnokok fizetés javításaira nézve következő véleményt 'erjeszt elő : i-ör. Mindazon tisztviselők, kiknek fizetősök 1200 forinton alul van, mint maximumot 2 forint pótlék napidijat kapjanak. A’ 2 fton alóli napdijazás azon mennyiségben marad meg, mi­ként azt a’honv. bizottmány elrendelő. 2-or. A’ 1200 ftnyi vagy azt meghaladó fizetóisal ellátott hivatalnokoknak akár pótlék napdijai, akár pótlékfizetései a’ vég­zés elfogadása napjától "számítva megszüntetnek, ’s a’ helybeli körülményeket tekintetbe vevén, az illy tisztviselők 30 frt. havi lakbérben részesittetnek. Debreczen, aprii 3-kán 1849. Gorovelstván s. k. választmányi előadó. Elnök: Méltóztatnak hozzá szólni. (Elfogadjuk.) Szász Károly : Nekem pár alázatos észrevételem volna. A’ második pontban az illető tisztviselőknek 30 ft havi lakbér r ; Teltetik, én azt kívánnám, ha azon tisztviselők egyszersmind 7 viselők is, ezen lakbéri sommábnn ne részesittessenek; 2or * I U tétetik határnak, a’ mellyen alul pótlék jár, de felül ű U. Véleményein szerint 1300 ftot is oda számítanám, mert az p 1200 ftos fizetéssel ellátott személyek, nagyobbrészint olíva- " 1 nők, kik a’ múlt kormány alatt is szolgálatban lévén besoroztat­­tak az új tisztviselők közé régi fizetéseikkel, és annyiban tétet­tek hátrább, mint az újabbak, minthogy ezeknek nagyobb fizető­sök van. Ök mint egyenlő szolgálati emberek az által sújtva vannak, hogy eddig is kevesebbet kaptak, és most a’ pótléktól is elesnének. Én. tehát kívánnám őket azok közé soroztatni, a’ kik pótlékdijat kapnak. Elnök: Az első indítvány az, hogy azon tisztviselők, kik egyszersmind képviselők, a’ 30 ft havi lakbérben ne rószesit­­tessenek; (elfogadjuk) a’ másik indítvány az, hogy azon tisztvi­selők, kik 1200 ft fizetéssel vannak ellátva, azoknak cathegori­­ájába essenek, a’ kik 2 ft napidijt kapnak. P á I f f y János: Az itten előadott elvet tökéletesen osz­tom, hanem a’ mint Nyáry kormánytag ur tegnap elmondotta, azon arányt, mellyben a’ napdijt a’ kisebb fizetésüek kapják, igazságosiiak tartom az elvet, ’s a’ napdijak maximumát és mi­nimumát elfogadván, kívánnám, hogy a’ honv. bizottmány a’ pénzügyi ministeriumot bízná meg, miszerint e’ tekintetben ak­­képen dolgozza ki a’ scalát, hogy a’ ki kevesebb fizetést kap, több napdijt kapjon, mint a’ ki nagyobb fizetést kap. (Sza­vazzunk.) Elnök: A’ kérdés igen egyszerű: marad-e a’ szerkezet, vagy nem. Kik a’ szerkezetei megtartani kívánják, álljanak fel. (A’ többség feláll.) Szacsvay: Nekem a’ kérdésre nézve van szóra.Miután indítványok terjesztettek elő, azokat külön kell választani. Szász Károly képviselő két indítványt tett, a’ harmadikat Pálffy János, ezeket mind küiön kell állítani, ’s véleményem szerint a’ sza­vazással nem döntetett el egyéb, mint hogy a’ diurnumok scálá­­ja ne dolgoztassák ki. Már most az következnék, hogy az ollyan hivatalnokok, a’ kik egyszersmind képviselők, kapják-e a’ lakbért. Kovács Lajos: Szász Károly indítványára semmi ész­revételem nincs, csak szeretném azt átalánossá tenni, mert miu­tán fogalmazó is van a’ ki képviselő, tehát nem a’ második ha­nem az első cathegonába esik. Azért külön $-ban szeretném ki­mondani, hogy azon hivatalnok, a’ ki képviselő, semmi nemű pótlékban nem részesül. Elnök: Már most arra fogunk szavazni, hogy azon tiszt, viselők, kik 1200 ft fizetéssel vannak ellátva, részesüljenek-e a* pótlék díjbán. Tehát az első kérdés az, marad-e az 1-sö §-ra vagy nem ? (Erre már szá raztunk. Zaj!) Kazinczy Gábor: llly módon lehetlen a’ tanács­kozás. B1 n ö k: Kérek mindenek előtt csendet, ’s még egyszer elfogom mondani. Szavazni fogunk Szász Károlynak az 1-sö $. tett indítványára ’s> ez abfiól áll, hogy azon tisztviselők, kik 1200 ftos fizetésben részesülnek, bele jöjjenek-e azon catego­­riába, hogy 2 ft napi dijt kapjanak. Abonyi István: Felvilágosításul annyit mondhatok a’ háznak, miszeriint a’ választmány az 1200 ft fizetésére nézve azért nem kívánt* megállapitni a’ napdijakat, mert a’ titkároknak két osztálya van 1200 és 1500 ft fizetéssel. Ha tehát az 1200 ftosok is kapnak napdijakat, akkor járandóságuk nagyobbra fog r. jni, mint az 1500 ftosoké, és ez keserűséget okozhatna a’hi­vatalnokok közt. A’ választmány tehát azt gondolta, ki kell hagyni a’ titkárokat. (Helyes!) Szász Károly: E’ szerint a’ concipista is fog többet kapni mint a’ tiakár. Elnök: Nem kíván senki hozzá szólani? (Nem!) Tehát méltóztassanak eldönteni, inarad-e a’ szerkezet vagy nem. A’ kik pártolják a’ szerkezetet, álljanak fel. (A’ többség feláll!) Kivánnak-e arra szavazni, hogy azon tisztviselő, ki egyszer­smind képviselő, ne részesüljön a’ 30 ft havi lakbérben. (Ez már •1 van határozva!) Még azon indítvány van hátra, hogy a’ kép­viselők iránti észrevétel külön §. tétessék-e (Külön!) Erre te­hát nem szükség szavazni, hanem kimondom, hogy külön §-ba megy. Pap Zsigmondi Kovács Lajos észrevételét felesle­gesnek tartom, mert az alapszabályokban ki van mondva, hogy aj1 képviselő semmi pótlékot nem kap. Elnök: Nem arról van szó, hogy a’ képviselő pótlék díjt kapjon, hanem arról, hogy 30 ft szállásbérben részesüljön-e. Ez tehát külön §-ba fog tétetni. Jekellalusy Yincze családi dol­gok elintézésére 15 napi eltávozásra kér engedőimet. Nem lehet, most jött meg!) Tehát szavazzunk, kik megadják az engedői­met, álljanak fel (négyen felállnak.) —Asszony-Vásárhely hely­ség közönsége folyamodik a sómérési jognak visszaállításáért; kiadatik a kérvónyi bizottmánynak. — Még felveendők mai nap Szalay Antal és Kubinyi Ferencz követ uraknak indítványai Szacsvay felolvassa. Határozati Javaslat. • I. . ^ . A képviselők kétszeres díjazásának ideiglenes megszünte­téséről. Addig is mig a törvényhozás az incompatibilitás kérdése iránt intézkednék, meghatároztatik : 1- ör. Képviselő, ki egyrzersmmd kormánybiztos, vagy a táborban tettleges katonai szolgálatban van, kormánybiztosi vagy katonai illetőségén felül képviselői fizetést nem húzhat. 2- or. Képviselő, ki katonai alkalmazásbsn van, de a kö­rülmények miatt, szolgálatot nem tehet, képviselői napdijain felül katonai fizetést nem követelhet. 3- or. Képviselő, ki egyszersmind kormány hivatalnok, de jelenleg hivatalos foglalkozása akadályozva van, mind addig, yiig hivatalánál i tettleges betöltését a körülmények meg nem en­gedik, csak képviselői napdijakat kaphat. Debreczen mart. 28-án 1849. Szalai Antal m. k. borsodmegyei képviselő. II. Az országgyűlési képviselők számára a törvény által ha­tározott napdijak csupán az országgyűlés székhelyén töltött időre járnak. Kubinyi Ferencz m. k. i Nógrád-losónczi képviselő. Elnök. Méltóztatnak az elvhez hozzá szólani (Nem) Te­hát keresztül megyünk Szalay indítványán $-onként. ' Olvastatik az 1-sö § (Helyes.) E1 n ö k. A kik a szerkezetet pártolják álljanak fel (több­ség.) Olvastatik a 2-ik § (Helyes.) Kazinczy Gábor. Én ezen §-t nem úgy tenném, a mint ÍU ál’; I nnom úgy fejezném hí: Fizetésének csak egyikét követelheti. (Nem lehet; tovább; zaj.) Például valamelly nyu­galmazott nagyobb katonatiszt p. o. egy tábornok fog képvise­lőnek üicgválKSZtatni, miképert határozhstja el az országgyűlés, hogy ö törvény alul megszabott fizetéséről mosdjon le. Ez kép­telenség volna. A fizetések kétszerüségét megkell ugyan szün­tetni, de uiellyiket a kettő közül, azt mi el nem határozhatjuk, nincs reá példa a világon (szavazzunk.) Elnök. Kazinczy képviselő ur ason módosítást ajánlotta, hogy az illető egyénnek szabad telszésére hsgyatik, mellyik fi­zetéséről akar lemondani. Az lesz tehát a kérdés: marad-e a szerkezet vagy nem ? Besze János. Kasinczin*k minden aggodalma megszű­nik, ha az első §-t megolvassa, mert benne van, hogy ha vala­ki képviselő óa tettleges katonai szolgálatban van, a katonai fi­zetést huzza. A 2-ik § értetik ollyan magam fajta őrnagyokra, a kik igazán megnem érdemlik a’ fizetést. — Mészáros Lázár hadügyminiszter: Megbo­­csásanak, ha más helyről szólok fel, mint Cicero pro domo mea. Ha teszem, most már én kiesném a’ ministerségböl és mint tá­bornok nem lévén tettlegei szolgálatban, itt pedig, mint képvi­selő teljesíteném kötelességemet, engemet, azért mert tettleg nem veszek részt a’ katonai szolgálatban, negakarnának bün­tetni? s nagyobb nyugdíjazásomat, képviselői fizetésemmel kel­lene felcserélni, vagy is amazt elvesziteni ? — Ha valaki nyu­galmazva van, igazságos, hogy a’ nagyobb flsetést huzza, a’ másikat pedig a’ haza oltárára tégy« le; de azt hiszem valakit azzal, hogy képviselői állásáért a’ nagyobb nyugdiji fizetését elveszítse, büntetni ne« lehet. Sznnyogh Rnd. : Ast, hogy egy egyén két fizetést húzzon nem akarom, hanem azt akarom, s az osztó igazsággal megegyező, hogy azon fizetést tarthatta »eg as illető, a’ mely­eik állandó hivatalához van kötve. A’ képviselői állás három évhez van kötve, a’ tábornok vagy Őrnagyi fizetés pedig nem három évhez, hznem egész élethez van kötve, tékát maradjon csak az állandó hivatalhoz kötött fizetés meg, a’ másik pedig ne, a’ mellyik különben is csak időhöz van kötve. H a 1 á s s B.: Azon kérdést terse« fel, valljon a’ ház rangért fi set-e valakit, mgy azért, hogy teti valamit a’ haza javára ? Én nem tudom az igazsággal megegyentetni aat, hogy mert va­laki tábornok és kötelességének akkor ne« tehet eleget, hanem mint képviselő működik, azért neki a’ tábornoki fisetéat adjuk. Más kérdés volna, ha arról volna scó, hogy valakinek nyugdijt adjunk, de itt csak tettleges szolgálati fizetésről van saó, ’» ha valaki, mint képviselő van itt és semmi más hivatalt nem visz, nem tudom miért húzzon más fizetést. Mészáros L. hadügym.: Gondolom, érdekében áll a’ háznak, hogy itt mindannyi rangok, müvek ’s tudományok kép­viselve legyenek; — következéskép, ha a’ katonai rendből is volnának olly szerencsések, a’ kik itt részt vennének, nem volna káros az országra nézve, azon okból, mert a* katonai dolgokat illetőleg itt is volnának némellykor tudományos, noha nem min­dig igazságos ellenőrök, de még is szakértők ’s tudnának hozzá szólani, és ha azután valamelly ékesen szóló hadügyminister jő, a’ ki valamit előbirna szépen mázolni ’s okokkal tudná előter­jesztését támogatni, akkor kevssen lennének talán szakértők ’s elfogadnák; mert hogy mi magyarok katonáknak vagyunk te­remtve az bizonyos és tudunk is hozzá. Hát teszem például egy kapitányt választunk, kinek 600 pft évi fizetése van, és követnek választatik, ’s nagy városban kellene élnie, megfosztatik képvi­selői fizetésétől? (nem, hanem ekkor képviselői fizetést húzna). Zeyk Károly. Nem értem azon okoskodást, hogy va­laki a’ rang, nem betöltött kötelesség szerint kapja a’ fizetését. Ebből az a’ következtetés, hogy azon tábornok, a’ ki semmit sem tesz, egészen huzza a’ fizetést, az pedig, a’ ki követ éa igy szol­gál a’ hazának, kevesebbet kap. Irányi Dániel: Ha ezen javaslatot, a’ «int van, elfo­gadja a’ ház, akkor tettlegesen kimondja az incompatibilitást is, mert vannak jelenleg is status hivatalnokok, statu« titkárok, osztály főnökök, a’ kik talán eddig mind a’ két fizetést húzták, hanem ha ezentúl is képviselők maridnak, hogy a’ nagyobb fize­tést húzhassák, azt nem fogják önök gondolom megtagadni ? Ha kimondják önök; hogy «’tábornok «’nagyobb fizetését ne huzza, természetes, hogy minden status hivatalnokokra is ki kell ezt mondaniok- Én tehát a’ Kazinczy Gábor indítványát a’ gyakor­lattal megegyezőnek tartom. Molnár György: Azt is tekintetbe kell venni, hogy általában mikor a’ képviselői fizetéséről szólunk, össze téveszt­jük a’ fogalmakat. Ez nem fizetés, hanem kárpótlás, — ’s egy nyugalmazott tábornoknak, ki egéaz életét a’ harczmezŐn töl­tötte, nyugdiját úgy lehet tekinteni, mint meglevő vagyont, te­hát nem lehet ötét megfosztani annak jövedelmétől, mert külön­ben az annyit tenne, mintha egy közbirtokoanak vagyoni jöve­delmét elvenné valaki. B e n c z e : Minden a’ státus által nyugalmaztatott tisztvi­selőkre nézve ezt egészen kihagyandónak vélem, mert ezt úgy lehet tekinteni, műit egy régen kiérdemlett tőkéjét a’ munkái­nak ’« ettől járó évenkinti kamatot, meily kamattól őt megfosz­­tani nem lehet, hanem huzza mind a’ két fizetőit. Teszem pél­dául : ha a’ státus engesnet bizonyos nyugdíjban részesít, és ké­sőbb követté megválasztalom, azt, hogy csak az egyiket, például a követi dijt húzzam, s nyugdijamat pedig, mint kiérdemlett tö­kének kamatját elreszitzem, a’ ztátui tőlem nem követelheti. (Szavazzunk). Elnök: A’ 2-ik pont ellenében Kazinczy Gábor által azon indítvány tétetett, hogy képviselő, ki katonai alkalmazásban van, de zzolgálatban nincs, a fizetések csak egyikét veheti. Első kér­dés lenne tehát, hogy------­Kovács Lajos: Csak egy pár szót kérek. Ha úgy lesz formuláivá, hogy „«’ fizetések csak egyikét veheti4 — azt hi­szem, ebben még nincs kifejezve azon gondolat, hogy a’ két fizetés közül szabad választása van. Elnök: Azt hiszem, benne van, mert az nagyon világos és természetes, hogy a’ midőn az mondatik ki, hogy csak egyi­két veheti ki a’ fizetésnek, azt fogja választani, a’ mellyik na­gyobb fizetés. Csíki S. Ki kell azt világosan mondani. Lónyai Menyhért: A’ rendes fizetésre nézve azon észrevételem van, hogyha például egy rendes tisztviselő, vagy követ, — tábornok is, és tábornoki szolgálatban van, a’ két ren­des fizetés közül szabadon választhasson; de a’ nyugdijakra ezt ki nem terjeszteném, azért, mert a’ nyugdíj, a’ már megérdem­­lett szolgálatokért adatik, ’« ezt elvenni semmi körülmények miatt nem lehet, úgy tekintethetvén azon nyugdíj, mint magán ember zaját zzerzeménye (helyes).

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék