Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-12 / 77. szám

Debreczen, 77, őz. Csötörtök ápril 12.1849. ZLON hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Áralapjainknak helyben 7 frt, ét póstán négyizeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. 953. G. RENDELET minden hadbíróságoknak. Hogy a’ hadi igazságügyi osztálynak minden a’ magyar hadseregnél alkalmazott hadbirák elhelyheztetóséröl tudomása lehessen, ’s eként az igazság kezelése felett szigorú felügyele­tet gyakorolhasson, mivel ez a’ jelen háború szülte zavarok mi­att másként el nem érhető, rendeltetik: hogy minden hadbíró múlhatatlan kötelességének tartsa, folyó hó végéig a’ hadi igaz ságügyi osztályhoz fölterjeszteni származási-jegyzékét, melly­­ben benfogláltassék család- és kereszt-neve, életkora, szüle­­téshelye, nős vagy nőtlen állapota, vallása, milly nyelvekbeni jártassága, mikor ős ki által történt megvizsgáltatása, kinevez­­tetésének költe, működése helye, és az, nem tótetett-e által ki­nevezése óta más hadtestülethez, minő ranggal neveztetett ki, *s mikor léptetett elő; mind ez külön rovatokban jegyeztessék föl, a’ kiszabott határideig ezt teljesitni elmulasztók havi fizető­sök egy harmada elvesztésével lévén büntetendők. Debreczen april 7. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. KINEVEZÉSEK. 5464. e. A’ szabadkai rögtön ítélő törvényszék jegyzőjévé idősb Tomcsány András gróf Battyhány Kázmér orsz. főbiztos fel­terjesztése folytán a’ honv. bizottmány által kineveztetett. Kelt Debreczenben april 11. 1849. A’ honv. bizottmány. A | S. 9456. Bem altábornagy kinevezése folytán megerősittetnek • * az 1-ső székely ezredhez. Századosokúi: Kristé Lajos, Gál János, mart. 26-tóli rang és illetmény. Madarász Lajos, Csaté József, mart. 28-li rang és illetm. ezredbeli főhadnagyok. Főhadnagy okúi: Miklóssy János, Györgypál János, mart. 26-tól számitan­gó ranggal és illetménynyel. Simon Antal, Császár Bálint, Bardócz Szilárd, márt. 28- tól számítandó ranggal és illetménynyel, ezredbeli hadnagyok, Hadnagyokúi: Balogh Ignácz, Orbán János, őrmesterek. Hofstaedter N. Sifkovits gyalogezredbeli hadnagyok, mart. 26 rang és illetm Mészáros Lázár, hadügyminister. F | G. 8054. 8300 és 8365.» A’ 16-ik zászlóaljnál Eliser Ferencz elmozdittatása által megürült számvevősegédi állomásra Selmeczy Imre biharme­­gyei számvevő hadnagyi ranggal apr. 1. kedve neveztetett ki Debreczenben apr. 2. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. D. | g. 7600. A’ 6-ik hadmegye főparancsnoksága felterjesztése folytán a’ nagy-károli fiók hadkörnyék parancsnokául Sztupa Tivadar főhadnagy kineveztetik. Debreczen aprilhó 10. 1849. Répásy tábornok ur távollétében Okolicsányi József, őrnagy. 685. —H. A* hadügyminister ur által az erdélyi felső táborhoz GosztoniKároly24. zászlóalji főorvos, vezérkari törzs­orvosul őrnagyi ranggal kíneveztetett. A’ hadügyi egészségi osztály által Bem altábornagy ur előterjesztésére: A’ 2. székely zászlóaljhoz: Körmöndi Lajos, Körmöndi Ferencz, Jánosi Imre, Lászlói! Ferencz, Szilágyi N. A’ 15. Mátyás huszárezredhez Szigeti Sámuel főorvosul; a’ 32. h. zászlóaljhoz: Pataki Pál főorvosul; a’ 37. Máriássy sorezredhez: Gyurikovits Péter főorvosul; a’ 72. h. zászlóaljhoz: Schneider Antal főorvo­sul; a’ 4. h. zászlóaljhoz: Csercsely Péter alorvosul; a’ 11. h. zászlóaljhoz: Vájná János alorvosul; a’ 31. h. zászlóalj hoz: Tokay Pál alorvosul; A’ 32. h. zászlóaljhoz: Kustár László alorvosul; az erdélyi felső táborhoz: Fényhalmi Antal gyógyszerészül kineveztettek. A’ nagyszebeni táb. kórházak hoz: Schuler János igazgató főorvosul; Rímmel József, Hayn Vilmos, Vlasinczky József, Kaminek János Schild János főor­vosokul ; KaszI István, Scherle József, Landmann János, Triff Lajos, Glatz József, Csiika Ignátx, Kanchich Mihály, Loch Jó­zsef, Thot József, Bagner József alorvosokul; A’ medgyesi táb. kórházhoz: Baritz Eduárd és Kremer György főorvosokul; a' M. Vásárhelyi táb. kórházhoz: Csíki János főorvosul; a’ 32. h. zászlóaljhoz: Ungerpech János főorvosul; az 55. h. zászlóaljhoz: Schulmann Zsigmond főorvosul; az l-*ö székely huszár ezred 1-sö osztályához: Szilágyi István főorvosul: A’ brassói tábori kórházhoz: Csorna Károly főorvosul; a' fogarasi tábori kórházhoz: Kassai Károly főorvosul; a’ 72. z.aljhoz: Csíki Dávid alorvosúl. A’ n.-szebeni tábori gyógyszertárba: Lugo János igazgatóul kineveztettek. Perczel Mór tábornok úr előterjesztésére: A’ 8. h. zászlóaljoz: Reits János alorvosul kineveztetett. Az egészségi osztály által: A’ derecskéi táb. kórházba: Vrasda Márton főorvosul. A’ 36. h. zászlóaljhoz: Zabák Antal, és Döller Ignácz alorvosokul. A’ 17. huszár ezredhez: Leitner Károly alorvosul. Az egri táb. kórházhoz: Dr. Hanselmann és Daubrova főorvosokul kineveztettek. Debreczen april H. 1819. Flór Ferencz, egészségi osztály főnök D. 9498 | 1. 641. Hadügyministeri jóváhagyás következtében az ellenségtől áttérő katonai egyének, valamint azon hadifoglyok, kik sere­geink közé soroztatnak, a* besorozás alkalmával apróbb szűk ségeik pótlására 5 pft előpénzzel fognak elláttatni. Mi az illetőknek kellő alkalmazás végett ezennel tudtul adatik. Kelt Debreczenben april. 10. 1849. Répásy tábornok ur távollétében Ferenczy, ezredes. 896. H. A’ tábori kórházak katona parancsnokai ezennel ujonta hivatalosan felszólíttatnak, hogy miután a’ hadügyi egészségi osztály a’ bárhol felmerülő fogyatkozások fedezetére napról napra mindinkább képesebbé lesz, ennélfogva a’ kórházaknak minden, bár legcsekélyebb hiányaikat felszerelési anyagokban úgy mint élelmi szerekben, mielőbbi pótolhatás végett rögtön följelentsék, annyival inkább, mert olly vidéki kórházaknak — hol jobb bor és liszt, dara, rizs, aszalt gyümölcs ’s illynemüek nehezebben kaphatók, — ebbeli netán elöállható fogyatkozásai kát is az osztály fedezendi. Debreczen apr. 10-kén 1849. Flór Ferencz, egészségi osztály főnök 3818. | p. Ü. Á’ honvédelmi bizottmány tekintetbe vevén a’ dohány ter­mesztők jelen nyomasztott állapotát, több rendbeli folyamodá­sok következtében ’s a’ pénzügy ministerium előterjesztésére, elhatározó, azon szerződéseket, mellyek az austriai kincstár ’s magyar honi dohány termesztők közt dohány beváltás iránt ez előtt köttettek, a’ magyar álladalom részéről a’ jelen ’s folyó évre elvállalni; miről az illetők azon hozzáadással értesitletnek, hogy a’ dohány beváltás iránt Debreczenben, Aradon, ’s Sze geden a’ szükséges intézkedések megtétetvék. Debreczenben april 5. 1849. A’ pénzügy ministeriumtól. ADAKOZÁSOK. 9198. f g. sz. Szinési József, tüzér főhadnagy és a’ 3-ik három fontos gyalog ütegnek parancsnoka 30 pftot, mellyeket személyzete a’ megsebesült honvédek ápolására rendes napi dijjából ajándékozza; a’ hadügyi ministeriumnak további rendelkezés végett beküldött, a’ midőn a’ hazafiságnak illetőleg a’ szenvedő emberiség iránti könyörületnek ezen jeles példáját közhírré teszem, felhíva ér­zem magamat az illetőnek a’ hazaleghálásb köszönetét kijelenteni. Kelt Debreczenben april 8-án 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. J. | G. 8755. Tokaj, Tarczal, és Rakomazi határ-vonalok megerősítése körül fáradozó Zabolch megyei nemzetőrség tiszti kara, és köz nemzetőrök napdijukból megsérült' harezosaink számára kö­vetkező ajánlatokat tettek, u m. őrnagy Vay Ferencz 15; szá­zadosok: Komjáthy Pál 8. Barta Imre 4. Kállay István 12. Nyá­­rády György 8; főhadnagyok: Majos György 3 ft. 20 kr. Prop­­per Bernát7. Barkóczy Bertalan 2 ft. 20 kr. Pap Menyhért 2 ft.; hadnagyok: Farkas Tivadar 2 ft. 30 kr. Lövey György 2 ft. 30 kr. Ujlaky György 3 ft. Sulyok Mihály 1 ft. Somlody Lajos 2 ft. Harsányi Menyhórt.2, a’ négy század köz nemzetőrei — egye­temben 125 ft. 20 kr. — Összesen 200 pft adakoztak. Midőn ezen haza szeretet teljes és utánzásra méltó tet­tüket közzé teszem, fogadják az adakozók a’ haza és kormánya nevében elismerő köszönetemet. Kelt Debreczenben, april 5-én 1849. MészárosLázár, hadügyminister. F. | g. 8923. sz. Hankovits György százados, alól megnevezettekről az álladalom számára, következő adományzásokat küldött be: Gálbory Samu Belényesb. 1 pisztol, 5 használt kantárt 3 zabo­lát, 2 abrakos tarisznyát, 1 pár kengyel-vasat. Lenárd András 1 ócska kantárt zablával. Sztankovits János 1 pár kengyelvasat. Jancsó Demeter 1 nyereg kengyelvassal, 4 zabolát. Drágán Já­nos 1 kardot, 1 duppla pisztoly. Todor Pál Bihar Tordáról 1 pisztolyt. Csapó György Váncsodról 1 nyereg, 1 pisztolyt. G. Csáki Petronel Böszörményről 1 kardot. Darvay Ferencz Szath­­már vármegyéről 1 lekötőt, 1 farmatringot. Erdős László 1 kar­dot. Urai Bálint 1 nyereg. Rende Gusztáv 1 c evauxlegers kardot. Becski Anna kisasz. 1 szuronyos fegyvert. G. Vai Miki. 1 szuro­­nyosfegyv. Vinkler Ján. 1 karabin, 1 kardot. NotiniJán. 1 vadász fegyv. G. Károly György 1 szuronytalan katona fegyv, 10 pisz­tolyt. Tóth István 1 nyereg fáL Domahidi-szathmérmegyei alis­pán 1 chevauxlegers kardot 2 pisztolyt. Csornai Pál 1 szuronyos fegyvert. Nagyváradi lelkész Salamon Andr. 1 nyerget. Mező Telegröl 1 nyerget. Kosztka János Nagyváradról 1 szuronyta­lan katona fegyvert. Melly szives ajándékozásért az illetőknek nyilvános köszönet szavaztatik. Debreczen april 2-kán 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. BELFÖLD. Debreczen, apr. 12. Austria egy hó előtt kimondá, hogy többé nem létezünk. De vitéz seregeink fegyvere kitörülhetlenül irt be a’ nemzetek sorába. Azon hamis hírek, miket Austria gaz bérenczei a’ légből kapkodva rólunk terjesztettek, ’s azon rágalmak, miket istente­lenül úton útfélen ránk fentek, nem csüggeszték, hanem ketlőz­­teték bennünk a’ lelkesedést. Ha azon alávaló koholmányoknak csak egy tized része valósult volna is, már rég halotti tort ül felettünk Austria. Azonban a’ szemtelen hazugságok e’ halmazától undor­ral fordult el minden becsületes magyar. Legközelebb a* * „Figyelmezö“ apr. 3. száma akadt ke­zünkbe, mellyet az ismert szerkesztő afféle hazugságokkal ra­kott meg, hogy némellyeket „curiosum“ gyanánt fel kell em­lítenünk. Egyébkint úgy vélekedünk, miszerint egy ollyan ember ellen, ki magyar létére minden alkalmat meg ragad, hogy sár­ral dobálja a’ magyart, kinek lelke kárörömmel üvölt fel, min­den költött vagy nem költött csapásnál melly a’ magyart éri, nem lehet az ész fegyverével harczolni; hanem illyen embert ki kellene tenni ezégérül, miszerint minden becsületes ember tudhassa, hogy a’ gazságoknak, miket Austria kiköltött, e’ gaz­embernek szemét lapjában volt lerakva; ’s hogy minden magyar — legyen bár barát, vagy ellenség — csömörrel forduljon el ama hitvány ficzkótól, ki nemzetének nem csak ügyét, de erköl­csi becsét is beundokitani tudja bérlőinek nyomorult filléreiért. Bemről Írja az érintett lap, hogy midőn legjobban zsák­mányolt volna, 50,000 muszka ’s Puchner tábora által körül vétetett, hogy maga a’ fővezér csak néhanyad magával mene­külhetett ’s hét főbb tisztje rögtönitéletileg akasztófán végez­tetett ki. — Azon számtalan muszkát — kiknek számát egy helyt 950,000 teszi— csak álmában láthatta Vida, mi azon vég­telen sokaságról mit sem tudunk. Paródiának megjárja, hogy Bemről ép azok mondatnak, mik Puchnerrel történtek. Világos azonban, mikép a’ vonagló dynastia egészen az orosz karjaiba veté magát, ’s annyira elerőtlenült, hogy nem bir egyébbel, mint idegen erővel ijesztgetni. 77

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék