Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-13 / 78. szám

Debreczen, 78 sz. Md _LON Péntek ápril 13.1849. SS. hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 írt, és póslán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. Elöleges tudósítás. Haza fiúi örömmel jelentem, hogy a’ Görgei tábornok fő­­vezérlete alatt Pestig ’s részint Pesten túlra diadalmasan előtört hadseregünk jobb szárnya, Damjanics tábornok vezérlete alatt, april. 10-én Vácznál az ellenséget megverte, ’s Váczot csekély veszteséggel ostrommal bevette. Götz, osztrák tábornok, ki az ott állott ellenséges sereget vezérlé, halálra sebesitve foglyunk. Az ellenség, halottakban és sebesültekben sokat vesztett, valamint számos foglyokat is. Egy vet-ágyuja ’s több hadi ké­születei elfoglaltattak. A’ szétvert ellenség egy része hajókon a’ Dunán átszaladt. Debreczen, april 12-én 1849. A’ honvédelmi bizottmány nevében, Kossuth Lajos, elnök. Szemere Bertalan, országos biztos, Mis­­kolczról apr. 10. következő jelentést intézett a’ honvédelmi bizottmányhoz. Eperjest ismét visszafoglaltuk. Folyó hónap 7-én délutáni 3 és egy negyed órakor vonult be seregünk a’ nép éljenzései közt. Az ellenség száma 1800-at halad, melly áll 2 század sor­­katonaságból, 60 vadászból, 30 lovasból, a’ többiek jól felfegy­verkezett panszlávok. Szepes felől jött Beniczky őrnagy, Kassa felöl a’ gyalog és lovas védsereg, Hangyafalva felöl szintén védsereg közeledett. Az utóbbi az ellene küldött erő által fentartóztatván, nem érkezett meg kellő időben; a’ Kassa felöli erőnk elöl, mellyet Egressy Gábor védkapitány vezetett, ez ellenség csatázva folyvást visszavonult,’s ekképjött be Eperjesre a’védsereg, mig Beniczky őrnagy három óráig csatázott a’ haramiák ellen, kik erejűk legfőbbjét ellene küldték ’s midőn már nem bírtak ellen­­állani, a’ hidat meggyujtván, nyakrafőre takarodtak Bártfa felé. Veszteségünk alig pár ember, az ellenség halottainak és sebesültjeinek száma 100 körül van. Ha néhány óráig még késik elvonulni az ellen, *s a’ véd­sereg minden oldalról pontosan megérkezik, el van fogva ment­hetetlenül. Midőn Egressy egy faluban meghált, altató szerrel vegyí­tett itallal vendégeltetett meg serege. De Isten viraszt hívei fö­lött ; bizonysága az, hogy april. 6-kán állása által elárultatván ellene éjjel 350 sorkatona megtámadást kisértett meg, de azon közben Egressy áttevőn állását más helységbe, nemcsak megme­nekült az árulás veszélyétől, de a’ hegyekbe utána nyomult el­lenséges csapatot erős tüzeléssel mind addig fentartóztatta, mig a’ lovasok is megérkezvén az ellenség az abosi és glicséri er­dőségbe menekülni volt kénytelen, miután 10 halottja ott maradt és sebesülteit magával elvitte. Közölünk egy sebesült meg ’s Egressy kapott két ujján csekély sebet. • lm, a’ felső magyarországi védsereg nyílt csatában is szembeszáll a’ sorkatonasággal és megszalasztja. Kelt Debreczenben, április 12. 1849. A’ honvédelmi bizottmány. 9467. szám KINEVEZÉSEK. A’ magyar honvédsereghez kineveztetnek. A’ 20-ik zászlóaljhoz Föhadnagyúl: Iíarsa János z. a. hadnagy. A’ 26-ik zászlóaljhoz Hadnagyúl: Ráth Mátyás z. a. őrmester. A’ 27-ik zászlóaljhoz Föhadnagyúl: Francisci Kázmér z. a. hadnagy és segédtiszt. Hadnagyokúi: Szűcs László ) Rátz István ) Bakats László 3 z. a. őrmesterek. Csongrádi János3 A’ 41-dik zászlóaljhoz 'Század osokúl: Kieszler Károly) a f5hadnagyok Bún János ) 6 Hadnagyokúi: Zwolenszki Sándor) Nyikos Zsigmond ) Csepcsányi Gyula ) z. a. őrmesterek. Hideg József ) Szentgáli János ) Április hó 1-töl számítandó ranggal és illetmónynyel. A’ 13—ik huszár ezredhez F öhadnagyúl: Kórházi András, martius 16-tól számítandó rang és il­letménynyel. Lehel 14-dik huszár ezredhez Alszázadosúl: Niezner János főhadnagy, febr. 16-tól számítandó rang és illetmónynyel. Bem altábornagy úr által következendő tiszti előlépte­tések történtek, mellyek általam ezennel megerösittetnek: A’ 31-dik zászlóaljnál Hadnagyúl: Naláczi z. a. őrmester, martius hó 28-tól. Az 55—ik zászlóaljhoz Századosokúi: Thuolt Ignácz ) Koszta Márton ) z. a. főhadnagyok. Derecskéi János3 Martius hó 23-tól számítandó rang és illótménynyel. Biró József z. a. főhadnagy. Martius hó 28-tól számítandó rang és illetménynyel. Föhadnagyokúl: Tom Ignácz ) Klobusitzki István 3 Pápai Lajos ) z. a. hadnagyok. Czirjék Adolf ) Veres János 3 Hadnagyokúi: Boros Sándor ) Keresztúri Alaj.) z. a. őrmesterek Tiszai Dániel 3 Martius hó 23-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ marosszéki zászlóaljhoz Föhadnagyokúl: Fülöp Sándor) , . Dózsy Károly) *’ a- hadnaSYok Hadnagyokul: Szimatics József) Botos Kálmán ) Boer Albert ) Biró Károly ) z. a. őrmesterek Szántó István ) Csipkés Sándor) Bisai Károly ) Varga Samu ) Martius hó 26-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ vadász ezred 3-ik osztályához Századosokúi: £££$.?—** Föhadnagyúl: Rieber József osztálybeli hadnagy. Hadnagyokúi: Petlner János ) „tadás,ok Vegsei Gellért) Martius 28-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ lengyel csapathoz Föhadnagyúl: Dolánszky Julius, csapatbeli hadnagy martius 26-tól. A’ 15—ik huszár ezredhez Alhadnagyúl és segédtisztül: Fekete Lajos őrmester, martius 29-töl számítandó rang és illelménynyel. 8750 szám. A’ 17-dik huszárezredhez. Föhadnagyúl: Figyelmesi Fülöp, ezredbeli hadnagy. Hadnagyokúi: Szubkai ) Karkoványi ) ezredbeli őrmesterek. Kűri Antal ) Április hó 1-töl számítandó rang és illetménynyel. Csányi László kormánybiztos úr ajánlatára a’ 15- d. huszár ezredhez, Szeneczei f. aprilhó 1. számítandó rang és illetmény­nyel alhadnagynak kineveztetik. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9747. szám. Kineveztetnek örnagyúl és Bem altábornagy ur mellé karsegédül Zar­­z y c k y Dénes 4-dik zászlóaljbeli százados, mártius hó 29-töl számítandó rang és illetménynyeL A’ 41-dik zászlóaljhoz Hadnagyúl: Mészáros János volt ezredbeli hadfi. Április 1—töl számítandó rang és illetménynyel. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9697. h. ü. | 232. n. ö. Zemplén megyei nemzetörségi őrnagy Madarassy Miklós mellé Gétzi József segéd hadnagyúl folyó hó 16-tól számítandó ranggal és illetménynyel általam kineveztetik. Debreczen, april 11. 1849. Mészáros Lázár, , hadügyminister. Áttétetik. Alhadnagy Horváth Sándor, az 51-d. sorezredtöl a’ 11-d. honv. z.aljhoz. Főhadnagy Henczenberger Ferencz, a’ H-d. z. aljtól a’ 15—d. huszárezredhez. Mindnyájan elöbbeni rangjuk megtartásával. Mészáros Lázár, hadügyminister. 4. | H. A’ hadügyi egészségi osztály által a’ nyíregyházi tábori kórházba Székelyi József föorvosúl; az erdélyi hadse­reghez Hankó József főorvosul; a’ H. M. vásárhelyi táb. kórházba Steindl János ideiglenes főorvosul kineveztetnek. Debreczen, apr. 12-kón 1849. Flór Ferencz, egésségi osztályfőnök. Felszólítás. Az összes tiszamelléki kórházak — kivéve a’ Szolnokon alól fekvőket, mellyek ezentúlra is a’ szegedi táb. orvosigazga­tósághoz tartozandnak, — a’ többiek orvosigazgatóságai és ka­tonaparancsnokságai ezennel felszóllíttatnak, hogy tudósításai­kat közvetlen a’ hadügyministerium egésségi osztályába küldjék. Debreczen, april 11-kén 1849. Flór Ferencz, osztályfőnök. ADAKOZÁSOK. Az ó-aradi tábori kórházban fekvő betegek és sebesültek számára tett adományok ’s adakozók neveinek jegyzéke: Liszter Arad város kamarása 9 jó ágyfát, 25 avult téli pokróczot, 28 avült lepedő, 28 avult szalmazsák, 1 párnahaj, 1 lámpás, 2 nagy fazék, 2 nagytál, 1 kanál, 1 téli avult pokrocz, 1 avult lepedő 2 avult, párnahaj, 1 dunyha. Ó-Arad részéről Csomorné asz­­szonyság 6 jó és 6 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetett. Décsiné asszonyság 1 kis csomó tépet. Karácsiné és testvérek, 1 kis csomó tépet. Név nélküli 1 kis csomó tépet, öz­vegy Borosnö asszonyság 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépet, Kiss Jozéfa kisasszony 1 kis csomó tépett, Rabovetz Luiza 1 csomó tépetet. Bodrogi Hermine 1 kis csomó rongy. Treschek Anna 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Handl Ferencz Me­zőhegyesről 1 kis csomó tépett. Kövér N. 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Petrovits tanácsnoktól Aradváros rendelése folytán a’ dzsidás raktárból 29 jó téli és 9 avult téli pokrocz. Institoris Jánosné asszonyság 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Dragits 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Kleber 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Fejér Etelka k. a. 1 kis csomó rongy, 1 csomó tépett. Nagy Sándor aradmegyei föjegy­­jegyzö nejétől 1 avult lepedő, 1 jó párna, 1 avult párna, 1 avult paplan, 3 avult —, 1 kis tépetet. Navai Kati 1 avult téli pok­­rócz, 1 avult szalmazsák, 1 avult párna. Pichler Stephania 1 kis csomó tépetet, Grinsberger Dávid 1 kis csomó tépetet. Petro­­vics tanácsnoktól Aradváros rendelése folytán a’ dzsidás raktár­ból, 9 avult téli pokrócz, 2 avult paplan, 2 vég vásszon. Dratsai Györgyné 18 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó té­petet 16 lat szappan, 2 font gyertya. Hercz Józsefné 1 kis cso­mó tépetet. Swatek3 avult téli pokrócz, 1 darab sapka. Rek Anna 1 avult téli pokrócz, 2 avult lepedő, 1 avult párna, 1 avult dunyha, 1 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Scheiter 1 csomó rongy. Aradi nöegylet 1 nagy csomó rongy, 1 nagy csomó tépetet. Kuhné asszonyság 1 avult lepedő, 2 avult gatya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetett. Fehér Samuel ur 1 kis csomó rongy, egy kis csomó tépet. Vajda kisasszonyok 1 av. lep., 47 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Braumüller Gy. neje 1 kis cs. rongy, 1 kis csomó tépetet. Sepkes Ther. 1 kis cs. rongy. 78

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék