Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-13 / 78. szám

284 Stet'na Ther. asszonyság, 2 avult lepedő, 1 avult párnahaj, i av. párna, 1 avult paplan, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Drátsai Györgyné 1 kis csomó tépetet, debrcczeni nők 45 avult pólya, 1 nagy csomó rongy, 4 nagy csomó tépetet, Szatmári nők 34 avult pólya, 22 font tépet, Zsiványi k. a. 22 párnahajakat vart dij nélkül, Riszné asszony 40 avult párnahaj.|Csanádmegye részér öl 50 uj ágy fa, 24 avult téli pokrocz, 77 avult lepedő, 40 avult szalmazsák, 86 avult párnahaj, 1 avult madrácz 40 avult párna, 2 avult dunyha, 13 avult paplan, 2 nagy csomó rongy, Reichelné asszonyság 2 avult pólya, 4 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Ritz Maximilián 5 avult pólya, 1 kis csomó rongy, Zólyom Alojzia k. a. 1 avult zsebkendő, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Zagorátz szücsné, 2 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 4 kis csomó tépetet, névtelen 1 kis csomó rongy, 52 rőf vászon, Lakatos Gábor 1 kis csomó rongy, Tormásy Emilia Gyu­láról 15 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 2 kis csomó tépet, Marschal Franciska 1 szalma ágy, 1 avult téli pokrocz, 1 avult szalmazsák, 1 párnahaj, 1 avult párna, 1 avult paplan, Spitszer Katalin, aradi lisztkereskedő 3 jó ing, 2 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Nagyzétend községe 13 jó szalmazsák, 3 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Langer Therezia 1 kis cso­mó rongy, 1 kis csomó tépetet, Kratochil Klára szolgáló 10 a­­vult pólyát, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Héber papné 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Szentivinyi ügyvéd ur 1 avult lepedő, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Kutsoba Mihály aradmegyei főügyész ur neje 5 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépet, Landshut István főorvos ur 10 avult zsebbevaló, 9 avult pólya, 1 kis csomó tépetet, Vekerle Fran­ciska 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet, Landshut István főorvos ur által több aradi hölgyektől 2 avult zsebbevaló, 2 a­­vult pólya, 2 kis csomó rongy, 9 kis csomó tépetet, Vekerle Franciska 1 kis csomó rongy, 1 kis csomo tépetet, Hercz aradi aranyműves 1 kis csomó tépetet, 6 üveg befőtt gyümölcs, Kié­bert György 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Arad vá­rosa nagy lelkű hölgyei által 10 u. lepedő, 38 jó ing, 33 jó ga­tya. Szigethi Lajos ügyvéd ur 1 kis csomó tépett, 1 kis csomó rongy. Eder János Paulisról 7 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Idősbb Biró Albertné szül. Meszlen 1 kis csomó tépetet. Vásárhelyi Albertné asszonyság 2 csomó tépe­tet. Biró Imrené születet Glatz 1 kis csomó tépetet Krenber­­ger Julianna 1 kis csomó tépetet. Daniel István első alispán, 95 avult ing, 79 avult gatya. Károsi Therézia Paulisról 7 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Kolumbán Má­ria 1 kis csomó tépetet. Rochel Jánosné 2 avult párnahaj, 1 avult párna, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Doctor Landshut Pestről hozott 24 avult pólya, fél mázsa rongy, fél má­zsa tépetet. Kopcsányi Kristóf főjegyző Pestről Aradvárosához és ettől ide küldött ajándékképen 37 avult kis zsebkendő, 42 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Purgliné Tompáról 1 kis csomó tépetet. Balázs: Albert ügyvéd 6 avult ing, 5 gatya 12 avult pólya. Fascho Fáni k. a. 1 kis cs. tép. 1 k. csomó rongy. Raindler Ferencz özv. 1 kis csomó tépetet 1 kis csomó rongyot., Névtelen 1 kis csomó rongy 1 kis csomó tépetet. Veverka Julia 1 kis csomó tépetet. Tormási Julia 3 avult pólya 1 kis csomó té­petet 1 kis csomó rongyot. Sepkes Therézia 2 avult pólyát 1 k. csomó tépetet. Vásárhelyi Jul. asz. 1 zatskó aszalt szilvát 1 z. aszalt almát. Dániel István alispántól 1 avult téli pokrócz 38 a­­vult lepedő 1 avult törülköző, 15 avult ing 38 avult gatya 2 kis csomó tépet. Bánfalvi község 1 kis csomó tépetet. Tormá­sy Mária Gyuláról 16 av. pólya 1 és fél font tépetet. Székudvari tanulók 1 k. csomó tépetet. Dingfelder Antalné Szekudvarról 2 av. gatya 1 k. cs. tép. Sigmond Sándor 3 av. pólya 1 k. csomó tépetet. Rochel Jánosné asz. 3 av. pólya 1 k. csomó rongy 1 k. csomó tépetet. Gyertyánfi Jánosné 8 fél font tépetet. Varga Pál neje Makóról 1 nagy csomó tépetet. A’ csabai nők ajándéka 16 av. lepedő 1 av. szalmazsák 24 avult ing 48 av. gatya 50 avult pólya 68 fél font tépetet 38 ’s 1 negyed röf vászont 6 sérvkötő. A’ csabai Csorba Mihály növendékeitől 4 av. zsebbeváló 1 kis csomó rongy. Schedi Albertné,2 av. ing 2 av. gatya, 1 kis csomó rongy. Nagy Zerendi Zsugó Katalin honleánytól 2 ’s fél font té­petet. Uj Szent-Anna mezőváros 48 av. lep. 8 av. szalmazsák, 52 av. p. haj, 5 av. párna. Lócziné asz. Paulisról 12 av. kis tö­rülköző, 6 av. pólya, 2 font tépet. Szemlaki község 1 av. leped. 15 av. ing, 16 av. gatya 1 kis csomó rongy. Altman 30-ik z. alj főhadnagya 1 kis csomó rongyot. Békés megye küldött 272 av. lepedőt, 18 av. szalmazsák. Az arad tábori fő kórházhoz tartozó pécskai fiók kórodában sinlődő betegek számára adakoztak: Brül Jakab 2 avult gatya, Huzli .Ferencz 2 avult ing, Szekutcz Marczel 1 avult paplan, 10 font tépetet, Richter Fe­­renzz 1 kis csomó rongy. Bosnyák Károly 1 kis csomó rongyot, Stiller Ferencz 1 csomó rongyot, rb. Varmer 2 avult jpolya, 2 ont tépetet, Mandéli 8 avult pólya, 1 font tépetet, Réti Adolf 1 kis csomó rongyot, Farkas József 1 kis csomó rongyot. Kor­­muth Antal 2 avult gatya, 1 nagy csomó rongy, 1 font tépetet Balázs Albertné 1 kis csomó rongyot, 1 k. cs. tépetet. Perlaki Florian 1 k. cs. rongyot, 1 k. cs. tépetet. Pauszt Ferdinand 1 k. csomó rongyot. Hetyei Vilmos 4nv. ing, 2 av. gatya, 4 font té­petet. Toli János 1 kis cs. rongy, fél font tépetet. Janászkó 1 av. ing. Medien Pál 1 kis csomó rongy. Arad város részéről 1 Mayer Imre kiküldött tanácsnok úr1 által a’ korház felszerelése alkalmával ajántféfckép 1 dábori üst,* 3 vaskanál, 1 habozó kanál, 2 szénhuzó, 2 fogó, 1 vas lapát, 2l húsvágó bárd, 1 szemét lapát, 6 gyertyatartó, 6 lámpa, 1! három! lábas, 2 nagy konyha kés, 2 vas fatís villa, 1 nagy fejsze, 1 re­szelő, 1 pár meszles, 400 vasszeg, 48 plÓhkanál, 24 kés 24 vil­la, 1 kanáltartó, 1 nagy mosó teknő, 1 nagy konyha dézsa, 2 szürü szita, 1 liszt szita, 1 nyújtó tábla, 1 4/2 akós rocska, U 5 1/8 akós dézsa, 100 tányér, 40 csésze, 50 közönséges tányér. 24 korsó, 39 font aszalt szilva, 2 font gyertya, 24 húgyüveg, (vizelöüveg), 50 pohár, 12 darab itszés mérték. Arad vármegye Világos helysége 1 pokrócz, 19 lepedő, 8 sz. zsák, 19 pár ruha, 2 törülk. Szőllös helysége 14 lep. 17 párnahaj, 8 ing, 6 gatya. Magyarét helysége 15 lep. 1 sz. zsák, 12 párnahaj. Pankota 29 av. ágyfa, 4 pokr. 20 lep. 22 sz. zsák, 15 párnahaj. Drautz községe 20 lep. 10 párnahaj. Aranyágról 6 sz. zsák, 12 párnahaj, Szt.-Márton és Mácsa községek 34 lep. 16 sz. zsák, 53 párnahaj. Otlakáról 18 ágyfa, 36 lepedő, 18 sz. zsák, 18 párnahaj. Kreszta Ménes járásbeli sz. biró összegyűj­tött 216 lep. 108 p. hajat, általánosan mind avult. Pénzbeli aján­dékok: Szergel János váltótörvényszéki ülnök úr 10 pft. Tor­mási Békés megyei főorvos ur 10 pft. Tormási Emilia 4 pft. Kis Pál alezredes ur 11 ft. 36 kr. p. p. Földvári 29. z. alj 2—ik szá­zadbeli vitézeitől mint az ellenségtől elfoglalt bor rész mennyi­ségből juttatott, a’ kórháznak ajánkékkép százados úr által be­küldetett 5 pft. D. Reichard Pétskáról a’ becskereki menekültek által összeadott gyűjteményt 18 ft. 30 kr. p. p. ’s igy összesen 59 ft. 6 kr. p. p. Mellyért is a’ nagylelkű kegyes adakozóknak az emberiség nevében a’ tábori kórház igazgatóság részéről a’ leghálásb kö­szönet szavaztatik. A’ hazáért szenvedő n. enyediek fels egélésére felhívá­somra adakozni kegyeskedtek: Lukács Sándor 20 ft. K. J. 5 ft. Cserey Ignácz 10 ft. Bé­­mer László püspök 10 ft. Delinger János 2 ft. Györffy László 5 ft. Popol Ágoston 2 ft. Czambert 2 ft. Junák István 5 ft. Schvarczel Ferencz 5 ft. Wenckheim József 10 ft. Hodossy Mik­lós.5 ft. Sánta Györgyné 2 ft. B. Riese Antalné 2 ft. B Sepessy Anna 5 ft. dr. Grósz Albert 5 ft, Hankovics Györgyné 5 ft. Szá­­rics Ida 2 ft. Kausler 2 ft. Beöthy Zsigané 1 ft. Egy valaki 1 ft. Weiss Farkas 1 ft. Gázsy Lászlónó 30 kr. Thurzó János 1 ft. Melczer Ignácz 1 ft. Beöthy László 15 kr. Jakab Mihály 1 ft. 30 kr. N. N. 10 kr. Jedlicka Károlyné 15 kr. id. Glatz Józscl 1 ft. Kanovszki 30 kr. Slávy Lászlónó 1 ft. Sonnenfeld József 1 ft. Mihelfy 2 ft. Orlandy 38 kr. Finynö 1 ft. Jasintz 2 ft. Cs. A. 2 ft. Grünvald Endre 2 ft. Pazticky Manó 1 It. Banhófer La­jos 1 ft. valaki 2 ft. N. N. 1 ft. Cziglitz Imre 20 kr. Fráter Mik­lós 2 ft. Fidy Imre 15 kr. Waigli Vilmos 1 ft. Amiga 30 kr. Obermayer 20 kr. Tompa Lajos 1 ft. Motelz János 30 kr. N. N. százados 2 ft. N. B. 30 kr. dr. Tomanez Ferencz 30 kr. Szotte­­zinsz Frigyes 1 ft. Varga Ferencz 1 ft. Hatvány Pál 30 kr. Gú­la 1 ft. Osváth János 31 kr. Tar József 30 kr. Nagy József asz­talos 20 kr. N. N. 30 kr. Klobuszitzky Ignácz 2 ft. Nváradi ref. egyház t. Komáromy Lajos buzgolkodására 22 ft. 31 kr. a’ gyűj­tő 10 ft. mind pengő pénzben. E’ szerint begyült összesen 178 ft. 39 kr. pp. mit is az illetők közti kiosztatás végett országos kormánybiztos Csányi László ur kezeihez Kolosvárra már el is küldtem. Az iv még továbbra is nyitva állván, mi még a’ résztvevői emberbarátoktól begyülend az is oda lesz küldendő. Felhívásom eddigi eredményéről, midőn a’ nyilvánosság előtt számolni kíván'am, egyszersmind az adakozóknak kegyes­ségükért a’ szerencsétlenek nevében szives köszönetemet meg­újítom. V-Olasziban apr. 10. 1849. Beöthy Ödönnö. IGAZÍTÁSOK. F. | p. 9005. A’,Közlöny1 76-ik számában a’ hadügyministerium igta­­tói hivatalához kinevezettek sorában TóthLörincz helyett Csu­ka Lőrincz neveztetett ki írnokul. 772. sz. | H. A’ 77—ik sz. Közlönyben Zabák Antal, és Düller Ignácz a’ 36—ik zászlóaljhoz neveztetván ki hadnagy alorvosokúi, — mi­után a’ H. M. Vásárhelyen alakuló zászlóalj, mellyhez kinevez­­tetésük szól, legközelébb 41 számot kapott, ennélfogva kine­­veztetésök a’ 41 honv. zászlóaljhoz értendő. FlórFerencz, egészségi osztályfőnök. BELFÖLD. Marmaros-Sziget april 9-kén. Bizottmányi ülésünk tárgyai rendesen megyénk belólete ’s a’ szorongatott haza sor­sa. Intézkedni ott, hol hiány és fogyatkozás mutatkozik, orvo­solni a’ sebet jóeleve, hogy a’ veszély tovább ne harapózzók, ’s eltalálni okosan a’ nép kedélyeit megnyugtató módokat, min­dennapos teendőinknek végczélja. E’ törekvés és szellem ve­zérletté f. hó 2-d. ’s több napjain tartott bizottmányi ülésünket is. Több helybeli érdekes tárgyak közt közös méltánylattal fo­gadtatott az adókivetéssel megbízott küldöttség elnökének, Mó­ricz Péter urnák e’ megyére kivetett 8 hónapról szóló adóróli jelentése. Hogy e’ kivetés illy későre maradt, koránsem a’ kül­döttség munkátlansága ’s a’ megye hanyag elnézése miatt tör­tént, hanem azon cszélyes politikai intézkedésből, mellyet me­gyénk helyzeto ’s népünk féltett nyugalma tenni parancsolt. És most már teljesen hiszszük, hogy a’ környületek és helybeli vi­szonyók tekintetbe vételével hozott intézkedés előtt az ügyünk­nek mindinkább megnyert és nyerendő nép örömest meghajol. Ezen küldöttség! munkálatból kiviláglik, hogy megyénk a' föl­vett 8 hónapra fizetend: a) házi költség czime alatt 41,000 ftot. b) kézi munkák bére czime alatt az elébb irt összegbeli minden forint után 12 krt vagyis 8200 ftot, és igy házi adóba 29,200 ftot. c) honvédi költségek fedezésére az eddig létezett hadi adóból a’ nyolez hónapra eső illetőség 30,750 ft, és igy mind a’ három rendbeli adó leend: 79,950 ft ezüstben. E’ kivetett összeg megyénk 169,777 lakosai között oszlik meg, kik közöl politikai számítás szerint családfőül esik 33,955. Az adórovat tárgyai pedig, miként a’ helybeli viszonyok engedék, következők: 1) Személy, de csak a’ családfő, legyen az férfi vagy nő, lakó vagy zsellér, ha külön kenyéren van; hasonlóul személy­adó alá vétetnek a’ 18 évet elért szolgák ’s szolgálók, ’s a’ terhet önmagok hordozzák. 2) Ház, három osztály szerint, az elsőbe esnek a’ köházak, a’ másodikba a’ több szobáju faházak, az utósóba a’ csak egy szobájuak. 3) Szántóföld, négy osztály szerint, az elsőbe a’ búzát, a’ másodikba a’ tengerit, a’ harmadikba a’ rozsot, a’ negyedikbe a’ zabot és tatárkát termő földek esvén. 4) Rét, három osztály szerint, az elsőbe jönek a’ minden évben ugyan, de csak szénát és sarjut, a’ másodikba minden év­ben ugyan, de csak szénát, vagy minden második évben szénát és sarjut termők, a’ harmadikba csak második évben és csak szénát termők. 5) Vízi malom, két osztály szerint, az elsőbe esnek a’ több kövüefr, a’ másodikba az egy kövüek. 6) Fürészmalom. 7) Korcsma. 8) Mészárszék jövedelme. 9) Pálinkafőző kazán. 10) Kézművesség, két osztály szerint, az elsőbe jönnek a’ mesteremberek, a’ másodikba a’ kézi munkások és napszá­mosok. 11) Kereskedés, két osztály szerint, egyikbe esnek ollya­­nok, kik saját bolttal, a’ másodikba, kik bérlettel bírnak. 12) Kalmárság, két osztálylyal, első azoké, kik városon, a’ második, kik falun laknak. 13) Fuvarozás általi érdemmód. 14) Készpénz fizetések. Csak erélyes végrehajtás, a’ kívánt süker nem maradand el, mit a’ haza borús napjaiban olly ernyedetlenül munkálkodó megyei kormányzattól bizton várunk. Mig igy saját ügyünk rendezése a’ haza közös érdekében mindenki méltánylatát megnyerd, hazafiui örömünk magasztos­sá emelkedett azon hivatalos jelentésre, mellyben egyik mun­kás hivatalnokunk a’ szorongatott haza fölsególésére ajánlott azon arany és ezüst szereknek jegyzékét mutatá be, mellyek e’ megyei tisztviselők által a’ marmaros-szigeti fösópónztárba be­adattak és beolvasztás végett Nagy-Bányára át is küldettek. Az adakozók nem ragyogni vágyásból tevék áldozatukat, hiszen ők feltalálók keblükben a’ tiszta öntudat legszebb jutalmát; de a’ történésznek — ki ez üldözött haza eseményeit egykor híven ecsetelve adandja elő — tudnia kell, hogy voltak a’ nehéz na­pokban e’ hazának leányai ésfiai, kik tudtak nélkülözni, midőn a’ haza segélyért esdett, örömest foszták meg magukat ragyogó ékszereiktől, örömest áldozák föl, mi tőlük telhete, csakhogy szabad legyen a’hon, és a’ szabadság hasznos gyümölcsöket terem­hessen. Illy czélból nyújtom át a’ közönségnek Marmaros megye lelkes honleányainak és fiainak névsorát adományaikkal együtt: Vlád László szolgabiró urnák beadatott: 1 aranylánca, Móricz Julia által 3 egy negyed lat; 1 ezüst pohár ugyanaz által 14 egy negyed lat; 2 ezüst gyertyatartó ugyanaz által, 4 font egy negyed lat; 1 arany láncz Réti Józsa által, 5 lat; 2 ezüst sótartó ugyanaz által, 11 két negyed lat; 2 ezüst sarkan­tyú ugyanaz által, 8 két negyed lat; 1 ezüst kardhüvely ugyan­az által, 11 egy nyolezad lat; 24 ezüst gomb Majos István ál­tal, 18 két negyed lat; 1 ezüst czúkortartó Győr fi Imre által, 3 két negyed lat; 2 ezüst sarkantyú Hanzulovich Gedeon által, 11 két negyed lat; 1 ezüst czúkortartó Kiszling János által, 8 lat; 1 ezüst evő kanál Mesko Teréz által, 3 két negyed lat; 2 2 ezüst sarkantyú Keszler Francisca által, 4 egy negyed lat; 2 ezüst sótartó Vlkolinszki Károly 10 két negyed lat; 2 ezüst felkötő sarkantyú Girsik János által, 12 egy negyed lat. Ifj. Váradi József sz.birónak beadatott: 1 ezüst tejes lábos Langer István által 1 font 7 egy negyed lat. Tomka Pál sz.birónak: 1 Koláre Szügyéni Zsuzsánna által 1 két negyed lat; t arany rezgő tő ugyanaz által öt nyolezad lat; 1 arany láncz Török Anna által 3 lat. Korási K ároly fösz.birónak: 25 ezüst késnyel, kanál, sarkantyú, gomb, Darvai Bálint ál­tal 1 font; 6 ezüst késnyel és sótartó Márkus István által 17 két negyed lat; 1 ezüst pohár Rutner Dávid által 11 lat; 8 da­rab régi ezüst p énzek Markus István által 5 három nyolezad lat. Asztalos Péter fösz.birónak: 32 ezüst gomb Korási Mihály 29 egy negyed lat; egy ara­nyos öv ugyanaz által 19 két negyed lat. Szaplonczai János fösz.birónak: 4 ezüst késnyél Szaplonczai Imre által 13 lat. Ifj. Váradi József fösz.birónak :

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék