Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-13 / 78. szám

ra a* tavas* langyos napjai termettek. Vidékeinkről egymásután repkednek hozzánk a’ jó hírek, mint szerencsés galambok az özönvíz felett; csak hogy e’ galambok szájában nem a’ békesség olajága, hanem fénye* diadalok babérlevelei zöldéinek. Ezért városunk folyvást olly élénk, olly vígkedvű, mintha mindenki látná, érezné, hogy a’ tavasz dicsőséges feltámadásával örökre eltemettetett a’ halál, ’s koporsója kövét nem mozdíthatják le sírjáról az ördögök, kiket segítségére küldött a’ poklok feje­delme. Leglátogatottabb mulatóhelyeink, a’ füvészkert, a’ városi erdő és a’ szinház. A’ füvóizkert, melly Debreczennek igazán dicséretére válik, nyílt kapuval fogad mindenkit, azért nem rit­kán láthatni csinos sétautjain , számos vendégeket, ékes hölgy­­koszorút, ifjutársaságot. Kedves vidéke a’ virágokban gyönyör­­ködőnek. Hátha még sürü lombokba öltöznek azon apró fák, ’s alattok, kiki nyugodtabban merenghet kedvencz virágain!! A’ városi erdő szinte csengdöng jó időben a’ vendégek­től. Egymást éri ott a* sok gyönyörű lovag; kik közt némely­­lyik csak most tanulja a’ futás mesterségét. Egyébiránt a’ fördő melly a’ városban levőnél vize tisztasága ’s frisseségónél fogva inkább ajánlható— igénk eveset ügyel érdemes vendégeire. Szo­bái még mindig csintalanok, fölszeretlenek. Még kefét, fésűt is •agának kell vinni az embernek, mint kanalat és kést a’ paraszt lakodalomba. Az erdő belsejébeni sétányokról szó sincs. A’ ven­déglőig elmehetni jó poros utón, ’s ha a’ vendéglőben irtózato­san mégfizettetnek, leülhetsz búslakodni vagy mérgelődni vala­melyik nagy fa tövéhez. Színházunkban tegnap estve Don Caesar adatott a’ sebe­sült honvédek fölsegélésére. Pesti színészeink is fölléptek nó­hányan; Lendvai és Jókainé remekeltek. Tömve volt a1 kis szin­ház. A’ szent czél és a’ szereplők egyiránt érdekelték a’ közön­séget, melly soha sem vonja meg filléreit, midőn azokat a’ haza, az emberiség ügye veszi igénybe. De mit mondjunk itt egy füst alatt Mele Rafael bűvészről, a’ fejérvarázslat feltalálójáról, és az ö természetteljes tudományu gépi előadásairól!? Legjobb lesz semmit sem mondanunk, kivévén, hogy a’ bementi­­dijtMeleRafael magasabbra emelte, mint azon tereme a’ casinonak, mellybengépi előadásait mutogatja. Látogatók kevesen. A’ zaniniak zenekara elhagyott bennünket. Még april 7-kén elküldötték őket a’ táborba. Ott fogják csatára lelkesíteni a’ vitézeket, kik a’ szabadságért harczolnak. Mi szívesen lemon­dunk örömeinkről, ha azokon a’ diadalnak csak egy parányi ré­sze is vásároltatik meg. E’ napokban két corpus delictit, két fogoly orosz tisztet hoztak városunkba Erdélyből. Annyi bámulója kerekedett egy pillantás alatt, mint valami comoediának. Szerencsétlen, bárgyú kinézésüek voltak. Kivált ha az ember azon huszár mellett néz­te őket, ki szinte a’ bámulók közt állt, napbarnított arczczal, szélesre kikent irtózatos fekete bajuszszal, és zömök termettel. Folyvást szállíttatnak itt keresztül lőszerek, ágyúk ’s más hadieszközök. Forrásaink, melly ékből merítünk, hálaistennek, még nem apadtak ki. ’S nem fognak kiapadni, mig a’ nemzetből önerejének érzése ki nem hal. F. hó 7-én fél üteg ágyút vittek erre Váradról a’ táborba; mostanában pedig több szekeret lát­tunk érkezni munitiókkal megrakva. A’ lengyel lovasok tegnap hagytak el bennünket. Minden parádé nélkül távoztak Debreczenböl Szolnok felé. Kisérje őket szerencse és diadal. Tegnap délután megeredtek vala Debreczen felett az ég­nek csatornái. A’ menydörgés hangjaiban a’ dorgáló istent vél­tük hallani, ki az igazság ügyét fellegtrónjából őrszemekkel kí­séri. Sűrűn pattogott a’ jég, téli hideggé változott a’ levegő ’s nem tudjuk, vajon nem lógjak-e mezőink e’ napot tnegsinlenil? Mikor a’ téli napokban ide költöztünk, szemünk szájunk elállt a’ nagy drágaságnak miatta. És azóta mindig nődön nőtt polgártársainkban a’ pénzvágy, ’s kénytelenek vagyunk felszó­lalni azon tulcsigázott követelések ellen, mikkel némcllyek elő­állni nem röstelnek. Mit a’ taligás ezelőtt egy húszasért végbe vitt, most két három pengő ftot kíván értté. Hát még a’ mester­emberek ? Ha ez soká igy menne, utoljára Debreczenben egy pár csizma egy dominiumot érne. Ma és tegnap villanyként rázott fel bennünket azon hír, hogy Budapestet a’ mieink elfoglalták. Mindenki egy kérdéssel ostromoltatott: igaz-e ? való-e ? Azonban biztos tudósítás még eddig nem jutott kezünkhöz ’s igy átadjuk magunkat azon édes reménységnek, hogy ha még meg nem történt, bizonynyal rö­vid idő múlva meg fog történni. Mintegy 80 Miklóshuszár mai napon indult ki Debreczen­böl a’ táborfelé. Ujonczok valának, jól fölszerelve. Hiszszük, hogy ott, a’ hol kell, régikatonák helyét is teljesen pótolandják. Halljuk, hogy pesti színészeink közreműködésével, hol­nap „Báró és bankár“ czimü dráma fog adatni. Közönség min­denesetre számos leend. Ma estve pedig Mele Rafael a’ fejér varázslat feltalálója fogja ismét megkísérteni „ter­­mószetteljes tudó mányu gépies előadásait!“ Felelős szerkesztő: Gyurmán Adolf. HIRDETÉ SEK. HÉVVÁLTOZTATÁSOK. 48 | B. Hamburger György 52-dik z.aljbeli tizedes vezetéknevé­nek L • k a t o s-ra kért átváltoztatása megengedtetvén, ezennel közhírré tétetik. Kelt Debreczenben april 5-kén 1849. 123 | B. Sztárcsevics József vezetéknevének V ilágos-ra kórt át­változtatása megengedtetvén, ezennel közhírré tétetik. Debre­czen april 5. 1849. 146. 145. | B. Hajnicaek Gusztáv 12-dik huszárezredi őrmester vezeték­nevének Zólyomi — Kraininger Imrének pedig V é g h e 1 y i­­re kért átváltoztatása megengedtetvén, ezennel országszerte köröztetik. Debreczen april 6-án 1849. 150 i B. Eördögh Mihály vezetéknevének Érd i-re kért átváltoz­tatása anegeagedtetvén, ez országszerte köröztetik. Debreczen, april 7-én 1849. 166. | B. Turdi Imre vezetéknevének Kemóny-re kért álvál­toztatása megengedtetvén, ezen engedély ezennel országszerte köröztetik. Debreczen, april 10-kén 1849. 173. 172. 104. | B. Staffenberger János vezetéknevének Halmay-ra, Holtz­­apfel Ottó őrmesterének Vastáji-ra, Edelstein Ferenczének Kövesi-re kért átváltoztatása megengedtetvén, ezennel or­szágszerte köröztetik. Debreczen apr. 12. 1849. A | h 9154. Köröztetések. 2—3 A’ tiroli gyors-vadász-csapatból megszökött, következő «gyének köröztetnek: 1. Miczki Sándor, izraelita sárosmegyei születésű, hosz­­szukás arczú, gesztenyeszin hajú, tompa orrú, szabályos szájú. 2. Huber János, sachsenhauseni születésű, vallása romai cath. haja fekete, termete alacson, orra és szája szabályos, be­szél csak németül. 3. Leirschak egri születésű, vallása r. cath. arcza hosz­­szas, szemei szürkék, szemöldökei szőkék, haja szőke, orra kicsiny. 4. Gloss Salamon, szepesmegyei születésű izraelita , haja fekete göndör, bajusza kicsiny, termete közép, járása görnyedt; beszél tótúl és németül. 5. Fischer Károly r. cath. pesti születésű, haja szőke, ba­jusz és szakáltalan, termete közép; beszél németül és magyaréi. 6. Dengg Alois, (helyesben Dengg Aloizia,) hajadon, gallicziai tamovvi születésű, alacson termetű, rövidre vágott fekete hajú; beszél németül és több szláv fajú nyelveken, val­lása rom. cath. Debreczen april 10. 1849. M észár o s L áz ár. hadügyminister, 160. Sz. Köröztetés. 1—3 Gönczi Zsigmond, 43-ik h. zászlóaljbeli tisztb. őrmester, barna hajú, szakálatlan, mintegy 18 éves, kerek pirosas arczú, beszól magyaréi, németül; több nyelveket is tudhat. — April 10-én a’ debreczeni szállító háztól elszökött, minél fogva az il­lető egyén karestetésére ’s a’ mennyiben kebelükben feltalál­tatnék , a’ legközelebbi katonai hatóságnak való átadásra az or­szág minden közhatóságai ezennel hivatalosan felszólittatnak. Debreczen aprilhó 11. 1849. Kis Ernő, altábornagy. 3-3 Csőd tanítói ’s orgonázó énekvezéri állomásra. A’ m. csengeri helvét hitvallású egyházban a’ kisebb ta­nítói, 's orgonázó énekvezér állomásra csőd hirdettetik; ez ál­lomással következő fizetés jár: a) lakház ; b) 300 ft; c) 10 kö­böl búza, d) 40—50 közt levő tanitványi két osztályzatuak lé­vén, a’ kisebb osztályzatuaktól 1 ft 12 kr, a’ nagyobb osztály­zatunktól fejenkint 1 ft 42 kr; e) temetés díjból 30—40 ft közt a’ jövedelem; 0 két öl tűzi fa; g) mindenik gyermektől egy csirke. Esen állomást elnyerni kívánók f. április 22-ig je­lentsék magukat, bérmentes levelükben vagy személyesen a’ ne­vezett egyház íögondnokánál Ecsedi Ferencznél Csengerben. 142. | B. Ung megye bizottmányának megkeresése következtében Németh Emíliát 8 esztendőtől fogva elhagyott férje Pesthy Ist­vánnak visszatérési határidőül 6 hónap tűzetik ki, azontúlra ne­vezett nő újabb házasságrai lépéstől el nem tiltathatván. Debreczen, april 7-kén 1849. 144, I B. Heves megye felszólítása következtében ezennel közhírré tétetik, miszerint a’ megyei szolgák évenkinti ruházatára mint­egy 270 röf 7 negyed széles kék, úgy minden 3 évben hasonló szélességű 320 röf fehér posztó szükségeltetvén, az ezek kiál­lítására vállalkozó posztó-kereskedők vagy gyárosok felszólít­­tatnak: hogy e’ tárgyban legfelebb f. évi junius 1-sö napjáig Heves megye alispáni hivatalnál személyesen vagy levél által értekezzenek.- Debreczen april 7. 1849. 572, | lg. Megsemmisítési hirdetmény. Debreczen városa felterjesztése folytán helybeli lakos Molnár János által kiadott két rendbeli kötelezvények, jelesen az egyik 1832-ik évi jun. 16-án 287 vft 32 krról, a’ másik pe­dig 1822—ik évi jul. 34. 300 vftTÓl szóló nevozett Molnár Já­nost szenvedöleg, ’s a’ helybeli árva pénztárt követelöleg illető; betáblázott, de kifizetés után elvesztett kötelezvények azzal té­tetnek közhírré: hogy az azokhoz igényt tartók magokat egy év és nap alatt fennevezett város tanácsánál jelentsék, különben ezen határidő elteltével a’ fenn leirt kötelezvények kitábláztatni, és megsemmisíttetni fognak. Debreczen april 5. 1849. 1-3. Árverési hirdetés. Folyó évi april 23-án ’s a’ szükséghez képest folytatólag következő napjain, Heves megyében kebelezett Tisza Nána hely­ségében az uradalmi főtiszti íródéban délelőtti órákban a’ szath­­mári megürült püspökséghez tartozó következő álladalmi java­dalmak fognak közárverés utján f. é. sz. György napjától szá­mítandó egy éves haszonbérbe kiadatni, u. m. 1. A’ tiszántúli Abád, és T. Szalók közelében Olfa-Minisitó puszta kaszáló, és legelő mintegy . . 1000 hold. 2. Tiszán inneni alsó Vár fenek, vagyis Hosszu­hát puszta kaszáló, és legelő . . . 600 — 3. Felső Várfeneki puszta kaszáló, és legelő . 1000 — 4. Beretzhalom Hídvégi puszta rész kaszáló . 1000 — 5. Halászi szérö kaszáló .... 600 — 6. Göböly járás, és Jajhalmi kaszáló . . 1400 — — 3000 birkára való aktokkal, és cseléd lakokkal, 20 — — és dohány föld pajtákkal, és dohányos lakok­kal ellátva.............................................— — 7. Hocsordos kaszáló.................................100 — 8. Alsó Magyarad kaszáló, legelő, és szántó földekkel, dohány föld, és pajtákkal, takar­mányos kerttel 2500 birkára való aktokkal, cseléd lakokkal, öszvesen mintegy . . 1600 — 9. Felső Magyaradi kaszáló, és legelő . . 1200 — 10. Kis tisza közti Ravaszháti puszta egy dohá­nyos lakkal, ’s dohány földdel . . . 800 — 11. Kis tisza közti Szilosháti puszta legelő, és kaszáló 1200 — Ezen pusztai legelők, illetőleg kaszálók az ahhoz tartozó épületekkel együtt, a’ kitett pontok szerinti részletekben, vagy a’ körülményekhez képest több részeket is egybefoglalva fog­nak a’ haszonbéri árverésre bocsáttatni. A’ bérleni szándékozók, az említett javak fekvéséről, ’s minőségéről az árverési nap előtt is az uradalmi tisztség útmutatása mellett személyes tudo­mást szerezhetnek, egyszersmind pedig figyelmeztetnek: hogy a’ kitűzött árverésre aránylagos bánatpénzzel ellátva jelenje­nek meg. Továbbá a’ kitűzött időben mintegy száz mázsa dohány, ’s több százra menő dögbirka-bőr is fog árvereztetni. Kelt Tisza Nánán apr. 5. 1849. Hirdetmény. 1—2 Békés-Csaba város részéről ezennel közhírré tétetik: mi­szerint a’ város minden korcsmáit egyenkint, egymásután követ­kező 3 évre bérbe adni, valamint meglevő borait ’s hordóit kész fizetés mellett eladni határozta; minél fogva mind azok, kik a’ fent irt korcsmákat kibérelni, ’s az italokat megvenni kíván­nák, a’folyó év april hó 24-én tartandó árverésre ezennel meg­hivatnak. Kelt B. Csabán április 7-n 1849. Omaszta József a’ fent irt város jegyzője. Árverés. F. hó 18-án a’ Kállay-család mező-túri jószágához tartozó túl a’ Körösi puszta, Mező-Túron a’ tiszttartói lakban fog ár­verés útján egy vagy több évre is a’ körülményekhez képest bérbe adatni. Bérleni kívánók ezennel hivatalosok. Nyomatik az álladalmi nyomdában. 2842, p. ü. Ár verési hirdetés. 3—3 Á’ ménesi álladalmi tiszttartóság részéről felsőbb jóváha­gyás következtében közhírré tétetik, hogy a’ kezelése alá tar­tozó alább megnevezendő kisebb királyi haszonvételek és ma­jorsági földek f. év november 1-sö napjától kezdve három egy­másután következő évekre f. évi május 24-én és az azt követő napokon Paulison a’ tisztartósági irodában árverésre fognak bo­­csátatni. Az árverés tárgyai: 1. Italmérési jog. a) 0 és Uj Paulis, Radna, Kiadóra, Kovasincz, Kuvin, Mé­nes, Csuver, Mondorlok, Glogovácz helységekben, *s zimánd­­fakerti dohány telepitvónyben. b) Milovai telepitvényben. c) Trojani, d) Puszta panathi pusztákon, és e) Mikalakai helységben létező kocsmák. 2. Husvágási jog. a) Mikalaka, bj Szabadhely, Csucsér, Mondorlok helységekben levő mészárszékek. 3. Halászati j og. a) Csúcsár, Mondorlok, Glogovácz ’s Mikalaka. b) Paulis, c) Szabadhely helységekben levő vizekbeni halászatok. 4. Kőtörésijog. a) Kuvin és b) Ménes helységekbeni kőtörések. 5. Majorsági föld I. osztály 1021 766/1100 II. 91 1002 748/.... II. 11 1005 364/.... IV. 19 1415 305/.... V. 11 999 250/.... VI. 91 519 407/.... VII. 91 1117 977/.... VIII. 11 193 230/.... IX. 11 298 hold gyep és 150 640/.... hold szántóföld a’ zimandi pusztán. 18 902/.... hold szántóföld az almaszeghi pusztán, és 51 59/.... hold lapályos kivágási földek — és a’ templom ’s papiak helyül fentartott üres háztelkek a’ fakerti dohány ker­­tészségekben. A’ kvaszinczi egy, kuvini két ’s glogováczi egy uradalmi állományok. A’ csicséri erdő VI. osztályának 3—ik alosztályában ta­láltató 4 866/1600; — a’ VII. osztály 8-ik alosztályában ta­láltató 8 75/1600; — a’ III. osztály 1-sö alosztályában talál­tató ; mint szinte a’ glogováczi erdő „p o s t w i e s e n“ név alatt levő 32 1578/.... hold erdei tisztások. Végre La-Ull nevű, solymosi ’s Hattyincz és Mihok név alatt levő kőbányák. Felszólittatnak tehát az árverezni akarók, hogy a’fenki­­tett helyen és időben az árverésen a’ szükségelt bánatpénzzel együtt jelenjenek meg. Felszólítás. Markusovszky Gusztáv hadnagy, Haczky Kálmán hadnagy, Falusy Mihály tizedes, Péterfy őrnagy, Imredy Ferencz száza­dos, Barczay János ezredes, Kovács Sámuel főhadnagy, Garay János őrnagy, Spielenberg Gábor, Tormay Károly, Illényi György, Dobozy Mihály, Belicza Rudolf százados, özv. Gold­stein Ferenczné. FelszólíItatnak, hogy a’ debreczeni térparancsnoksághoz letett leveleiket vegyék kézhez. Fölhívás. Básthy Miklós nagykállói, Thaisz Gyula aradi, Ernyey Károly kolozsvári vésztörvényszéki jegyző urak fölkéretnek, hogy miután kineveztettek, errőli okleveleik ’s e’ részben az illető törvényszékekhez intézett kormányrendeletek átvételére jelenjenek meg az orsz. honv. bizottm. kiadó hivatalánál, any­­nyival is inkább, mivel már a’ Közlöny útján állomásaik mielőbbi elfoglalására utasítva voltak. Kuthy István, Debreczen april 6. 1849. k. ein. kiadó. Kész férfiruhák. 1—1. Bárczy házban, Kálmár Károly szabónál honvédtiszti áttil­­lák, toszkin szürke és fekete nadrágok, atlacz mellények, porto­­pek, kaphatók. Ujonan érkezet, bel, és külföldi szivarok, többféle vágott honi, és valóságos török dohányok kaphatók. Papp László kereskedésében.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék