Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-14 / 79. szám

Debreczen, hivatalé Szombat, ápril 14.1849. s lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. KINEVEZÉSEK. 9838 f. g. Litroff Rudolfot az olasz légióhoz számvevösegédnek had­nagyi ranggal folyó hó 1 —töl kezdve kineveztem. Kelt Debreczenben, april 10-én 1849. Mészáros Lázár, hadtigyministcr. C. 9794. | t. 1281. szám. NagyÁbrahám nemzetöri tüzér főhadnagy folyó ápri­lis 1-től számitandó rang és illetménynyel, mint hadnagy áttételik a’ honvéd tüzérséghez. Debreczen, április 12. 1849. Mészár os Lázár, hadügyminister. Felhívás. H. 954. sz. Felsőbb intézkedések nyomán Szatmáron a’ rokkantak számára Gergye alezredes felügyelete alatt egy ideiglenes ápoló intézet alakíttatván; ugyanazért minden szállító, kórházi, és egyéb parancsnokok, kiknél illy rokkantak jelentkeznek, arra1 i­­vatnak fel: hogy azokat, az érintett intézetbe leendő felvétel vé­gett, haladéktalanúl Gergye alezredes úrhoz, Szatmárra utasit­­tassák. Flór Fcrencz, egésségi osztályfőnök. ADAKOZÁSOK. F. | g. 9738. Ferenczy ezredes ur az álladalomnak egy uj huszár pisz­tolyt ajándékozott; miért is ezennel szives köszönet nyilvá­­nittatik. Debreczen, april 11. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 3826. p. ü. Pottyó Jozéfa a* n.-halmágyi vonalon létező katonai kór­ház számára 1 és fél font tépetet ajándékozott. Debreczen város a’ komáromi tűz által károsultak számá­ra 238 ft 48 kr pp. Sós Gábor pedig a’debreczeni katonai kórháznak 20 pft. a* honvédek fehérneműjére 10 pftot, végre a* debelliácsiak, és nagy-enyediek felsególósóre öt öt pftot fizetett a’ főpénztári fiók hivatalba. A’ haza ’s szenvedő emberiség iránti szeretet eme jeleiért köszönetét mondani kedves kötelességének tartja. Debreczen april 9-én 1849. A* pénzügyi ministeriuna. 9623.| H. 906. Dr. Landshut aradi tábori törzsorvos jelentése szerint, — Arad városának ’s környékének több lelkes hölgyei, kiknek ne­­vök az ottani harczias viszonyok miatt még eddig tudomásra sem juthatott, felejtve saját vészes és talán sanyarúbb helyze­tüket, a’ harciban megsérült honfiak számára több fehér ruhát, tépetet és sebkötő rongyokat adományoztak. — E’ nemes ada­kozás méltán szolgálhat például a’ hon harczviszálytól mentebb vidéke lakóinak. A’ székudvari oláhközség a’ tábori kórházak részére 22 egészen felszerelt ágyat ajándékozott. A’ hon oltárára letett ezen áldozatokért az aradi és vidéki lelkes hölgyeknek, valamint a’ nevezett helység községének a’ haza nevében a’ hadügyi egészségi osztály leghálásb köszönetét nyilvánítja. Debreczen apr. 10-kén 1849. 1 Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. H. | 953. sz. Bobor Lajos, Bocskay 17—ik huszár ezred főorvosa, jelen­tése szerint, Balog Irma, és Bertha nővérek Nógrádból, a’ sebe­sült harczfiak részére háromnegyed font tépést ajándékoztak, vegyék e’ lelkes nővérek nemes részvételűkért az egészségi osztály szives köszönetét. Flór Ferencz, egésségi osztályfőnök. H. | 9788 : 943. A’ mezöhegyesi lótenyésztő intézet igazgatósága, felírása szerint az aradi csatában »megsérült harczfiak részére, a’ neve­zett intézetnél levő, valamint az Aradról odamenekült hölgyek, több tépet, kötöző, és fehérneműket adományoztak. Fogadják a’ lelkes nők e’ nemes tettökért, az egészségi osztályhálás köszönetét. Flór Ferencz, osztályfőnök. H. | 9491 : 856. Szatmárnémeti város tanácsa f. évi april 3-án tett feljelen­tése szerint a’ magyar táborban sebesültek részére a’ követke­zők adományoztak u. m. Jóo Mihálynö 20 lat tépést. Ernödi Istvánnö 1 font 12 lat tépés. Mráz Györgynó 4 darab kendő té­pésnek. Fazekas Istvánné 4 darab rongyokat tépésnek. Somo­gyi Ferenczné számos darabokat tépésnek. Bányai Istvánné 24 at tépés. Donigonis Bogdánné fél font tépés. Brunner Ferencz­né 8 darab tépésnek. Kóos Lajosné fél font tépés 8 sebkötőt. Munkácsi Mihályné 1 és fél font tépés 12 sebkötőt. Orbán Mi­­íáljné fél font tépés. Ember Jánosné 10 lat tép. Tompáné 8 lat tép. Mészárosné 10 lat tép. Forgács Jánosné 8 lat tépést, 8 sebkötőt. Kuti Károlyné 1 font tépés 5 sebkötőt. Kurta kisasz­­szonyok 4 lat tépés 2 sebkötőt. Rubados Antalné több darab té­résnek. Soos Jánosné 1 és fél font tépés 6 sebkötőt. Csausz Si­­monné 10 lat tépés. Kovács Józsefné 12 lat tépés. Ivan József­­né 5 lat tép Idősb Horváth Istvánné 1 és fél font tépés 4 seb­­lötőt. Korányi Jánosné 1 és fél font tépés 12 sebkötőt 1 ken­dőt. Dómja Józsefné 9 lat tépés 1 lepedő 2 kendőt 4 sebkötőt 1 párnát tokostól. Várállas Károlyné, sebre való ruhákat. Dom­­, ai Jánosné 1 lepedő 1 kendő. Németi reform, leány iskola 1 I ont 4 lat tépés. Illyesi Jánosné 1 font tépés 4 sebkötő. Bagosi Jánosáé apró raha darabokat. Duna Istváané több ruha dara­­>okat. Monus Istvánné több darab rongyokat tépésnek. Pogány Jánosné 1 fent tépés. Szuchányi Lászlóné 2 font 12 lat tépés 8 sebkötő. Balog Mihálné 5 darab tépésnek. Buns Juli 2 és fél i ont tépés. Bartha Anárásné 1 font 24 lat tépés 9 sebköti. Rad­­ványi Zsigmoad 8 lat tépés 8 sebkötő. Erese Györgyné 1 font 22 lat tépés. Kuper Józseféé 19 lat tépés 5 sebköti. Szecző Mihályné és Tóth Miklósné ruhákat tépésnek, Márton Józsefné 24 lat tépés. Obermayer Andrásné 5 darab ruhákat. Koptra Já­­nosné tépésnek valót. Gáli Jánosné 24 lat tépést 2 kendőt. Sá­fár Józsefné 1 font tépés. Lengyel testvérek 20 lat tépést 12 sebkötő. Molnár Albertné 2 font tépést 4 sebruhát. Száló Jó­zsefné 12 lat tépés. Kulsó Istvánné 1 font tépés. Ifj. Ernödi lel— vénné 36 lat tépés 10 darab sebruha. Tót Jánosné 1 font 26 lat tépés 1 kendőt. Müller Jakabué tépésnek való ruhákat. Nagy Károly 1 font 2 lat tépés. Asztai Sándorné 1 font 22 lat tépést 1 kendőt. Décsei Imréné fél font tépést. Tóth Ferenczné 24 lat tépést. Kovács Sándorné 24 lat tépés. Herczeg Ignáezné tépés­nek való. Korányi Jánosné 2 fent tépetet 8 sebkötőt. Fűrész Andrásné 1 font tépést. Tegze Ferenczné 14 lat tépés. Dana Andrásné, 1 font tépés 15 rőf sebkötők. Hajdú Antalné tépés­nek való. Persenszky Miklésné 20 lat tépés. László Istvánné 1 és fél font tépés. Bugyi Albertné fél font tépés. Szálé Ferencz­né fél font tépés. Szaló Antalné 6 lat tépés 2 sebruhát. Abonyi Józsefné fél font tépés 8 sebkötőt ’s pertlit. Guti Beniaminne 2 font tépés 9 darab sebruhát, Fai Imréné 4 font tépés 12 seb­­ruhát. Jernei Sándorné 10 lat tépés 9 sebruhát. Száló Ersébet tépésnek valót. Száló Jánesné 1 és fél font tépés 1 darab ruhát. Ráca Bálintné 1 font 20 lat tépés 15 sebruhát 2 lepedő 2 ken­dőt. Barsi Mihályné ref. leány iskola tanitványi 8 font tépés. Vásárhelyi Benine 12 lat tépés. Bene Józsefné 2 és fél font tép. Oravecz Jánosné 1 font tépés. Szönyi Bálintné 1 font tép. Kán­tor Pálné 1 font 20 lat tépést 4 sebruhát. Munkácsi Józsefné tépésnek valót. Lenkei Istvánné 1 font 8 lat tépés. Dabrosi Mi­hályné 1 és fél font tépés. Szerdahelyi Lászlóné 25 lat tépés. Almási Jánosné 17 lat tépés. Dobi Józsefné 2 font 8 lat tépés 8 sebruhát 1 lepedő. Farkas Jánosné 20 lat tépés. Szegedi Ist­váané 1 font 12 lat tépés. Ifj. Demjén Józsefné 1 font 20 lat tépés 8sebruhát. Sepsi Károlyné 10 lat tépést. Köti György 1 font tépés. Fejér Ferenczné 2 lepedő 2 kendőt 1 ing és 1 pár­nát. Géjén Erzsébet 1 és fél font tépés Szödényi Józsefné 1 font 5 lat tépés 4 sebruhát. Melly nemes lelkű adakozásokért, a’ haza és szenvedő emberiség nevében, a’ hadügyi egészségi osztály, hálás kö­szönetét nyivánitani édes kötelességének ismeri. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. A’ nagybányai katonai kórház számára tett számos hon­­szerető nők adakozásait egy, a’ nevét szerényen elhallgatni kívánó ifjú gyűjtötte be; mellyeknek midőn egy részét a’ kór­házhoz szolgáltatta át, a’ nagyobb mennyiséget százados tér­­parancsnok Jeneyhez tette át, táborba szállítás végett. Később a’ következő lelkes nők szíveskedtek több ízben tépetet, sebkötöket a’ kórházhoz küldeni: Betlehemnő , Mag­­nemé, Kralicsekné, Donogán, Sveiczer k. a. Turman Antalné, Hámorf Pálné, Szenákiné számos ruhadarabokat, tépetet. Ro­­zsályi Maróthi Pálné 5 font tépetet a’ térparancsnoksághoz. Ble­­chel cath. segédlelkész számosaktól ruhadarabokat gyiijtvén, azt a’ leánytanulókkal megtépette. Melly szives adományokért a’ szenvedő emberiség, és ha­za nevében hálámat nyilvánítom. Korbuly, kórházi főorvos. A’ debreczeni táborkari kórházak számára beküldött Kál­­mánczhelyi Gáborné 2 párnát, 2 lepedőt, 2 és fél font tépést, 12 pólyát. Földes helysége pedig 3 és fél font tépést. Dr. Rákit a. A’ f. 1849-ik év jan. 9-től fogva H. M. Vásárhely városa községe által, a’ katonai kórházban levő betegek, sebesültek szá­mára tett ajándékozások. Kovács Ferencz szolgabiró adott egy pokróczot, 2 párnát töltve, 2 lepedőt, egy szalmazsákot; Mihályi István adott 1 pok., két pár. töltve, 2 párna-czihát, 1 lep., 17 törülk.; Hódi Mihály 1 párnát ’s 1 viselt inget; öreg Asztalos János 1 szalmazsákot, ’s 1 lep.; Mészáros Mihály 1 pár inget ’s 1 pár gatyát; Rácz Já­nos 2 lep., 1 párna-czihát;Hajdú Pál 1 lep., 1 vis. i., 1 gatyát; Benyhe István 1 pár., 1 i., 1 g.; Szabó Pálné 1 szalmazsákot, 1 pár.-czihát; Szénási János 1 lep., 1 g.; Varga György 1 lep; Be­csei Péter 2 ócska inget; Hódi János 1 p., 1 szalmazsákot; Csá­ki Mihály 1 lep., 1 g., 2 i., Lóki Péter 1 lep., 1 p.; Nagy Pálné 1 ócska i., 1 ócska g.; Égető Mihályné 1 ócska i., 1 ócska g.; Molnár Péter 1 lep., 3 ócska i., 1 ócska g.; Verők Mihály 1 p., 1 lep.; Kaszap Mikály 3 pok., 4 pár. töltve, 3 lep., 4 párna czihát, 3 szalma takarót; Nagy Sándor 1 pok., 2 p., 1 lep., 1 szalma takarót, 1 f finom tépetet; Lázár Mih. 1 p., 1 ócska g., 1 i. ;Técsi József 1 p., 1 szalma zsákot; Tóth Mihály 1 ócska i.,'és g.; Pap Sámuelné 1 pár viseltes m. viseletű fehér ruhát. Ki>s Ferencz Pál, 1 ócska ruhát sebre, 1 uj lepedőt, 1 uj gatyát, ’s 1 uj inget. Bodrogi Pál 1 ócska inget, és gatyát, magyaros sza­básút. Tóth Sándor 1 köteg tépést, nem tudni ki egy ócska ga­tyát, és tépést. Vig Istvánné egy csomó tépést, és 4 pólyát. Fá­­ri Antal tépést egy zacskóval. Fejes János szabó tépést és ron­gyot. Tóth János I párnaczihát, ’s lepedőt. Imre Pál István 1 viseltes lepedőt ’s 1 párnát. Szüts Ferencz 2 ócska gatyát és inget. Vékony István 1 ócska lepedőt, és gatyát. Szilágyi Gábor 3 pár ócska fehér ruhát. Kérdő Ferencz 1 inget ’s 1 gatyát. Meszlényi János 4 viseltes párnát, vánkost, 4 lepedővel. Szabó Sándor 4 derék alj czihát és tépést. Hódi István 1 pár viseltes fehér ruhát. Francisci István 4 vastag lepedőt, és szalmazsákot. Hegyi Márton 2 pár fehér ruhát, és 2 lepedőt. Kertész Mihály 4 pár fehér ruhát. Maksa Mihály 4 ócska inget, ’s rongynak va­lót. Nagy Márton Mihályné 4 ócska gatyát. Szél János molnár 4 pár uj fehér ruhát, ’s 4 vánkost. Hódi Ferencz 4 pár fehér ru­hát. Özv. Zsoldos Jánosné 2 ócska gatyát, és 4 viseltes lepe­dőt. Grestyák Ferencz tépést, és rongyokat. Vincze Péter 1 da­rab ócska gatyát. Kovács István 2 ócska inget, ’s gatyát, mind kötésre való. Kis József 4 köteg tépés. Özv. Szimonidesz An­­drásnó 4 köteg tépés. Özv. Karasz Péterné rongyokat és 1 pár használható fehér ruha. Tóth István János, 4 párnát és lepedőt. Kincses Sámuel 4 üres derékaljat, egy lepedőt, rongyokat, és 4 használható inget. Szűcs Judit 4 lepedőt. Golydár Sámuelné 4 pár ócska fehér ruhát, és 4 pár jót. Petrecz János 4 viseltes derékaljat, 4 párnaczihát, és 4 gatyát. Szöllösi Péter 4 de­rékalj czihát, és 4 párnát. Karanti Marton 1 lepedőt, és rongyo­kat. Vékony János egy párna-czihát, i.törülköző kendőt, 1 vi­seltes de jó lepedőt. Tódor Sámuel 1 gatyát, és 4 ócska párna czihát. Asztalos Sámuel 3 gatyát, 4 lepedőt, ’s 4 inget, és sebre rongyokat. Szőke Pál 4 lepedő, ’s 4 párnát, viseltes tokjával. Özv. Zsarkó Péterné egy uj derékalj, 4 uj párnaczihát, 1 tollas párnát, 4 pár ócska fehérruhát, 4 zsebkendőt. Vetró Mihály 4 csomó tépést. Jó Mihály 4 uj inget és gatyát. Koncz Gábor 4 ócska törülköző kendőt, 4 pár inget, 1 gatya, és 4 derékaljt. Rácz István 4 pár viselt fehér ruhát, 4 párnaczihát. Vékony Já­nosné 4 viselt lepedőt, inget, és 4 párna hajat. Kérdő Péter 2 inget, 4 gatyát. Ör. Cseri János 2 gatya, 2 ing, és 4 viseltes 79

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék