Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-14 / 79. szám

párnahajat. Tolnai István 1 pár vis. fehér ruhát. Molnár Sámuel 1 köteg tépés, Döme Fér. 2uj párnát és 1 lep., Vig Sámuel 2 bög­rét és 2 tányért. Molnár Pál 1 használható gatyát, és 1 rósz in­get. Möszner András serfözö 1 pár használható fehér ruhát 5 pár fáslit. Tószegi Pálné 1 párnaczihát. Csávái Hódi Pál 1 rongy­nak való gatya és 1 uj párnaczihs. Katona litván 1 uj szalmazsák. Rubni Henrich f ócska rósz szalmazsákot, 2 pár viseltes fehérru­hát, 3 pár rósz papucsot; Szónási Sámuel két szól lepedőt és egy párnahajat; LaskaiMutsiPéter egyuj szalmazsákot; Kovács J. 1 szalmazsákot; Vetró Mihály 1 csomó tépetet; Vácsi Antal 1 ócska gatyát; Kiss István egy tollas párnát; Mózes István egy párnát, lepedőt és tépetet; Cz. Nagy Pál egy szalmazsákot, egy jó le­pedőt, egy ócska párnahajat, 2 ócska inget és egy gatyát; Var­ga István egy új len takarót, egy tollas párnát, egy tollas de­rekadat, egy uj lepedőt, két pár uj, egy pár ócska fehérruhát, özv. Búzás Jánosné egy ócska gatyát; Bereczki István egy pár­nát és párnatakarót ’s tépést; Kertész Márton két lepedőt; He­gedűs kántorné egy köteg tépést; Elek János két inget, két ga­tyát, egy lepedőt ’s egy uj párnahajat; Viski Péter egy rósz in­get és egy használható lepedőt; Diószegi István két pár ócska fehérruhát; Csábi Sámuel egy jó lepedőt és három viseltes pár­­aahajat; Maksa Mihályné egy pár viseltes fehórruhát; Tokai Sámuel rongynak való inget ’s gatyát; fia Beller György egy lepedős paplant, egy külön paplant és egy párnát; Hezsó Mihály 2 kis inget, és egy ócska gatyát; Lukács Ferencz 2 új szalma­zsákot, két uj lepedőt, két ócska párnahajat; Beretvás Józsefné egy gatyát, egy inget és egy viseltes lepedőt; Fekete István egy paplant, egy szalmazsákot, egy lepedőt, két inget és egy párnahaja?. A’katonai kórházra Kovács Ferencz vásár­helyi szolgabiró úr által a' következendő ada­kozások gyüjtettek, elhunyt vitézeink illő el­takarítására: Karász Benő fizetett 5 pengő ftot, Kaszap Mihály 5 ft, Fe­kete Mihály 5 ft, Jeszenszki László 1 ft. Medveczki Antal 1 ft, Kovács Ferencz 2 ft, Herczeg Ferencz 1 ft, Kovács Károly 2 ft, Adler Ignácz 2 ft, Mihályi István 40 krt, Szenti János 30 krt, Varga István 30 krt, Lukács Ferencz 2 ft, Égető István 2 ft, Mónus János 30 krt, Szél Pál János 40 krt, Teski István t ft, Mutsi István 1 ft, Zsoldos István 20 krt, Bán Ferencz 20 krt, Szüts Pál János 20 krt, Szabó Péter 40 krt, Kovács kapi­tány 2 ft, Joo Mihály 1 ft, Hódi János 1 ftot, Balás János 5 ft, Illés Péter íO krt, Bán Tamás 10 krt, Török István 20 krt, Li­bor András 20 krt, Kenéz Pál 20 krt, Diószegi István 20 krt, ifjú Barta János 20 krt, Rostás Pál 10 krt, Tornyai József 20 krt, Bojtor Károly 1 ft, Rósa 30 krt, Kecskeméti 20 krt, Re­vesz Pál 20 krt, Nagy Mihály 30 krt, Vincze Sándor 1 ft, Szo­­mor József 1 ft, Gaal Dániel 2 szál kétöles deszkát. Öszvesen pengőben 50 ft 40 kr. BELFÖLD. B á c s b ó 1, apríl. 10-én Perczel Mór tábornok ur a’ csaj­­kások kerületéből gróf Batthyány Kázmér úrhoz intézett leg­­ujabbi tudósításában hirül adja, mikép a’ goszpodinczei eredmé­nyes csatánkban az ellenség emberben, ’s hadiszerekben tete­mes veszteséget szenvedvén, — a’ csajkások nagyon meg vannak ijedve ; — továbbá be kezdik látni, hogy anyagi érde­kűk ellenszegülésük által veszt, mig ellenben csatlakozásuk ál­tal csak nyernek, melly okból remélhető, hogy az egész kerü­let legrövidebb idő alatt a’ magyar kormánynak alá vetendi magát. Már tegnap az elsánczolt Csurog népe fehér zászlóval jött seregünk elébe, magát megadni; a’ tábornok körlevelet bocsá­tott a’ kerületbeli helységekhez, hódolatra felszólítván, f. hó 8- kán Zsáblya CJosephsdorf) küldöttei már megjelentek. A’ már meghóditott helységeket illetőleg a’ tábornok ren­delkezett : kihirdette, hogy az eddigi végőri viszonyok a’ kerü­letben megszüntetnek; meghagyta, hogy a’ községek elöljárókat válaszszanak, kik a’ helységekből majd Zsáblyán összejövend­­nek, ’s egy főbírót választandnak, ’s ezen biró egy küldöttség­gel a’ grófhoz fog járulni Szabadkára, a’ kerület, polgári, poli­tikai tekintetbeni rendezését illető szabályokat, ’s intézkedése­ket kikérendő. Az ideiglenes rendelet értelmében a’ csajkás kerület to­vábbra is külön kerület maradna, az igazgatási nyelv, valamint a’ községekben, úgy az egész kerületre nézve szerb lenne. — A’ helységek küldöttei együtt a’ nemzeti gyűlésre egy követet küldenének; egyébiránt közbocsánat a’ kerület lakosainak. — Tartoznak azonban minden ágyukat, lőszereket és fegyvereket a’ mieinknek átadni. Igen óhajtjuk, hogy eljőve a’ számolás ideje, a’ szörnyű­séges nagylelkűség mellett meg ne nyúzzanak ujlag benünket a’ ráczok. A’ jövőt ki látja ? ’s nem emeli-e fel a’ pokoli hydra fejét első alkalommal újra? pedig az illyen alkalmak könnyen előfordulhatnak. — Tehát a’ csajkás kerület egy compact rácz fészek, a’ lázadásnak gyúpontja marad ezután is; hiszen a’ ti­szai koronái kerületet is meg kell szüntetni, nem pedig privilé­giumok , sok külön vált heterogen elemekkel a’ közigazgatás gépezetét nyikorgóvá tenni. — Hogy esküdtünk múlt septem­­berben égre földre, hagy csak egyszer •’ lázongó ráczok le le­gyenek törve, szét fogjuk őket polyvakép szórni, ’s a’ csajkás kerületet tisza-alföldi magyarokkal benépesíteni, hogy a’ Duná­nál egy magyarokból álló örláncz legyen, melly a’ tulfelölről bármikor áttörni akaró rablóknak gátul szolgáljon! Itt hát az idő, ébren legyünk, emlékezzünk a* múlt he­tekre, ’s a’ jövőre nézve úgy intézkedjünk, hogy az elmulasz­tott alkalom miatt bánattól ne kínoztassunk. Bezdánál ’s a’ Ferencz-csatorna felső torkolatánál ugyan­csak befészkelték magukat a’ ráczok vagy hat ágyúval, mig mi a’ csatorna alsó részén az irgalmasságnak bámulatra méltó jó­téteményeivel halmozzuk őket. Turián hadseregünk kit sem talált,Földváron sem; Ó-Be­cse üres. Ma Szabadkán a’ városház teremében a’ fergeteg után bi­­zottmányi ülésünk volt; összejöttünk tehát újra; a’ ráczok töb­beket soraink közül kivégeztek, és igy illyen időket is kelle el­érnünk. A’ zöld asztalnál olly kényelmesen éreztük magunkat, ’s az ágyúkról pompás beszédeket tartottunk amúgy igazi táb­­labiróiasan. Gróf Batthyány orsz. biztos úr levele a’ bizottmányhoz olvastatott fel, melly mellett kiadott rendeletét a’ tisztviselők uj névsorát, ’s az ezek számára adott utasítást küldé át. Tetszett az eljárás, ’s a’ grófnak czélszerü intézkedéseiért köszönet nyil­váníttatni, ’s hogy e’ megyére ezentúl is gondja legyen, meg­kéretni rendeltetett. F. hó 14. ismét ülés lesz, mikor a’ tisztvi­selők hivatalukat elfoglalni fogják, ’s az esküt leteendik. A’ rendelkezés a’ megye uj rendezése, a’ közigazgatás érdekében megtételeit; hiszszük, a’ tisztviselők irányában nem lesz alkalom, az utasítás némelly pontjait igénybe venni. De ellenörködésre van szükség, nehogy Bácsmegye a’ közigazgatás tekintetében oda sülyedjen, hol ezelőtt tespedelt. A’ római sánczokban elfoglalt ágyúk Szegedre szál­líttatnak. Zemplénből, april 5-kén. Megyei bizottmányunk, melly Schlick proclamatióinak circulatiója előtt háromszáz tagot szám­lált, Szemere Bertalan t. h. fő kormánybiztos úr által cas«ál­­tatván, most csak 33 tagból áll. Hlyen bizottmányi ülés tartatott április 2-ik es 3-kán föispáni elnöklet alatt, mert első alispánunk azért, hogy Schlick német levelét gyűlési felvétel alá terjesz­tette , felfüggesztetett hivatalától, másod alispánunk pedig azért, mert nem elég korán távozván lakától, midőn Schlick a’megyé­je tört, annak rendelkezése alá jutott, ’s következőleg egy nagy lótfejü sasos német levél felett tartandó gyűlésre kemény pa­rancsot köröztetett, ’s ezek miatt gyanúba jővén, leköszönt Fő .egyzönk is vád alá helyheztetett, mert Schlick "német levelét igen talpra esetten forditá magyarra rögtön, a’ mint azt fel­olvasó. Illyen crisis alatt lévén az elnökség, azért van szükség főis­pánra. Főispánunk gyűlés előtti napon és gyűlés napján majd dé­lig conferentiázott, ugyanazért úgy ment minden, a’ mint eleve kiterveztetett. Tudni kell, hogy múlt évi octoberben egy z. alj gyalog és 80 lovas önkénytes indult innen a’ csatatérre, a’ gyalogok most jöttek vissza, ttirvo sokat, kiállva többet a’ kemény előőrsi szol­gálatban, és fáradva legtöbbet. A’ huszárok részint eisern men­tek , részint Dézstöl hazáig retirálván hon maradtak, részint el­­nyomorodtak, de részint becsülettel feleltek meg, ’s most tehát ők is itt vannak a’ hányán vaunak; hogy illy szép erő kelt ki Zemplén kebeléből, annak előmozdítására sokat tön egy mege­lőző gyűlési határozat, mellyben kimondatott, hogy a’ melly tisztvisélö felajánlja magát egy évi önkénytes szolgálatra, és pél­dájával von maga után másokat, visszatértével azon hivatalt azon­nal elfoglalandja, és az csak ideiglenesen töltetik be. Az ifjúság buzdításául pedig elhatároztatott, hogy helyettesítések csupán 50 éven felüliekből tétetnek, ’s visszatérvén a’ csalamezőröl, minden mások felett ők fognak hivatalokra alkalmaztatni. Most visszatértek, a’ kik alkalmazást nem nyertek , ’s itt az idő be­váltani a’ határozatot. Elöadá tehát elnöklő főispán úr, hogy több hivatalok meg­­üresülve, másokra nézve az ideiglenes hellyettesitések lejár­ván , azok betöltéséről intézkedni kell. És azonnal készen volt egy indítvány, mellyben elöadaték, hogy a’ jelen bizottmány nem az lévén, melly í 848-ban megválasztatott, különben sem lehetne a’ törvény értelmében eljárni a’ helyettesítésekben , te­hát írjunk a’ honvédelmi bizottmányhoz, hogy a’ volt bizottmányt állítsa vissza, továbbá vád alá helyezett első alispánunk főjegy­zőnk felelt mondja ki Ítéletét, mi pedig addig bizzuk meg a’ fő­ispánt , hogy mellé kinevezendő néhány bizottmányi tagokkal egyetértőleg minden hivatalok betöltését eszközölje. Az indít­vány minden pontjaiban elfogadtatott, ’s még csak azzal sem toldatott meg az utána következett indítvány ellenére, hogy a’ fenálló közhatározatokhoz képest, mindaddig a’ mig van tábor­ban szolgált alkalmas egyén, azoknak tulajdoníttassék elsőség. Nem, mert már mi azon határozatokról megfelejtkeztünk, mint­ha következetesnek lenni szégyen volna, ’s hazafi feláldozásra szükség nem lenne. ’S a’ helyeit, hogy az érdemeseket jutal­­maznók, azon törjük fejünket, hogyan lehetne az ideiglenes vé­neket, kiket csupán a’ hivatal vesz ki feketesárga szinökből, megtartani, és még ollyanokat is befészkelni, kik a’ hajdani el­lenzék mellett buzogtak ugyan egykoron, de az administrátorok fénykorában elpártoltak rútúl, és voltak az administrator batár­­jának hűséges csatlósai; martius óta pedig fülelnek, mintha, mondanák : „bárcsak tudnók, mellyik fél győz, hogy oda áll­­hatnáuk!“ Régi levéltárnokunkat csodálatosan kisórté meg a’ sálán mikor Schlick itt járt, és Ottstaedt térparancsnok utasításából az uj útszabályzási és más térképeket a’ levéltárban kerestető, azt súgá levéltárnokunknak a’ sátán: „te öreg, vedd el a’ hűséged alatti arany és ezüst emlékpénzeket, és mondd, hogy az ellenség rabolta el.“ És úgy lön, az öreg reszkető ajakkal rebegó ej többeknek, miként rabold el a’ gaz ellenség még az emlókpén­­zeket is. Ámde a’ főnökét ismerő levéltári segéd azt kérdi: ,hát nem adott nyugtatót az ellenség ama pénzekről, hiszen a’ házi lőbeszedönek adott a’ tőle elvitt tizenkét ezer darab ezüst hú­szasokról?1 „Dehogy adott,“ lön a’felelet. ,Nos tehát adja ki urambátyám a’ feljegyzést, és én megyek Schlick után, ’s vagy visszahozom az emlékeket, vagy nyugtatványt veszek.1 „Jól van,‘ mond a’ főnök, „csak rendeljen fogatot, én addig elkészítem a’ consignatiót.“ ’S midőn a’ fogat készen van, összeszidogatja a’ segédet, és nem ad feljegyzést. Ezen töredelmes tréfában három nap telt el, és azután mondá az öreg úr, hogy ő csak meg akarta ijeszteni segédjét, miért nem volt mellette mindig a’ levéltárban, míg az ellenség Ujhelyt szállva tartá. A’ vastag tréfa az öreg hivatalába került, elmozdíttatott.— Ezután szóba hozatott, hogy már két hónapja, mióta Schlick elment, és még sincs nyilvános­ság elébe tárva, hogyan lehetett az, hogy Schlick, a’ mint be­szélik, tizenkét ezer darab ezüst húszast talált azon házi pénz­tárban, mellynek gondviselője már ezelőtt esküdözött, jóval a’ mesterembereknek, önkénytesek özvegyének, hogy nincs pénz a’ cassában, ’s egy ötös bankót száz pengőért sem lett volna képes felváltani. Erre a’ leköszönt másodalispán úr feleié megnyug­­taiólag: hogy a’ megyét azon húszas pénzek elvitele miatt sem­mi kár nem érte. Ámde tisztában akarván lenni, felkéretett al­ispán úr, nyilatkoznék kereken, ha váljon tehát a’ pénztárnok saját pénze volt-e az? Mire aztán c3ak kijött, hogy vízszabály­zási, és más deponált pénz volt, ’s csak azt érté, hogy nem adó pénz volt. így hát mégis érdekünkben van tudni, miért nem mentette azt meg a’ pénztárnok, a’ mire elég ideje és útja mód­ja lett volna; meg fogjuk tudni. Meg akarjuk tudni még azt is, hogy azon önkénytesek ne­jei , kik a’ csatatéren távol voltak, miért nem kapták a’ megye által kötelezett húszasokat ’s miért illettettek méltatlan bánással, és a’ mi legfőbb, midőn haza jöttek az önkénytesek, miért vé­tettek el tőlük a’ pecsétes levelek, és szolgálatuk idejéig eső húszasokról szóló nyugtatványok, holott kinek 30, kinek 20 hú­szassal kevesebb fizettetett, ’s hogy szót tettek, kihajtattak ? Szemere Bertalan főkormánybiztos ur által tervezett négy ezernyi védsereg fizetési és élelmeztetési költségéből e’ megyé­re eső mennyiség Boronkai kormánybiztosunk felszólítására tel­jes készséggel felajánltatolt, ’s ehez képest az adó-kivetés iránt intézkedés tétetett. Ennyit a’ gyűlésről. A’ védsereg gyűl, ’s a’ harczias szellem most is Patak városában mutatkozik minden községek felett, a’ holott Pálkövi Antal önkénytes százados felhivására egy nap alatt száznál több derék legény csapott fel. Ujonczaink is állíttatnak, ’s most jön az ifjúság java, a’ 22 és 23 éves. Most már nem is kíván a’ besorozó bizottság holmi hat pengő forint ráadást minden legény után, úgy neve­­vezett, de publicum elébe soha sem juttatott költségekre, mint ez régebben követeltetett. Azon felvidéki tót atyánkfiái, kik minap Kassára szándé­koztak Schlick utódjához, törvényszéki ítélet következtében pél­dásan megbotoztattak és nyirágoltattak; akasztófára egy sem találtatott qualificáitnak. Herczeg Breczenheim Ferdinánd Patakról eltűnvén, és Kassán Schlicknek látogatást tevén, most vagyonai összeiratnak. Azon hir, hogy az uj császár Gallieziában a’ zsidókat emancipálta, ’s azért húsz ezer katonát vállaltak kiállítani, nagy gyűlöletet gerjeszt nálunk a’ magyar zsidók ellen, kivált midőn az aljasabb és ostobább zsidókról az ellenséges járatkor itt is árúlást kellett tapasztalni. Az ostobább zsidó a’ spionságot is Gschaeftnek tartja, és az illy söpredékek okozzák a’ derék szelleműek elleni gyűlöletet is a’ nép szírében. Népünk — kevés elámított, és a’ commassatióval meg­rontott elégedetlenen kívül — a’ legjobb szellemű, és pedig nyelv, és valláskülönbség nélkül. Beszélhet ennek Hurbán, Schlick, és küldhet proclamatiót akár mennyit. Ez meg van győ­ződve lelkében, ügyünk szent igazságáról, és véréhez életéhez forrva a’ magyar kormány szerelme. A’ Windischgraetz-féle proclamatiókra császári szózatokra azt feleli: „ki kérte őket, hogy ide jöjenek az országba, rendet csinálni? nincs itt semmi rendetlenség martius 15-ke óta. Ki panaszkodott a’ császár előtt a’ magyar kormány ellen? Nekünk jól volt a’magyar kor­mány alatt dolgunk, nem kell nekünk az a’ császár, a’ ki ha­zudik, és mikor rendet emleget, akkor gyilkoltat és raboltat.“ Az eddig úgynevezett polgárság — kereskedők, mester­emberek, és egy szóval a’ nem urak, de birtokosok — testestől lelkestől független magyarérzelmü, egyetértő és elszánt. A» napi eseményeket, kifejlődéseket éber figyelemmel kiséri, ugyan­azért ama felekezetet, melly szakadás előidézésében vesztegeti a’ drága időt, kárhoztatja, és az országgyűlés és honv. bizott­mány eddigi politikájával teljesen osztozik, ’s annak fentartásá­­ért és a’ mételyek eltávolításáért mindenre kész. A’ régenten úgynevezett honoratiorok — vezérei a’ pol­gárságnak, és összesimultak az egyenlőség testvéri indulatával. Az urak — kevesen vannak. Nómellyik sehogy sem találja magát, mert már nem táblabiró. A’ müveitek azonban teljesen jól érzik magokat, mert ők az idővel és szellemmel haladnak. A’ tarczali dombra — a’ derék Klapka által vívott tarczal­­tokaji ütközet emlékéül — kápolnát szándékoznak építeni, mert hiában, de mi Klapkának felette sokat tulajdonítunk. Ő tört® meg bizakodó Schlick másunnan is gyarapodott erejét.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék