Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-15 / 80. szám

Debreczen, 8G. »z* / Vasárnap, ápril 15.1849. ZLON hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponhinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Dehreczenben. — NEMZETI GYŰLÉS. Előleges közlés a’ nemzetgyűlés április 14-iki üléséről. .... 1849-ik év apr. 14-ke örök emlékű marad Magyarország történetében. A’ nemzetképviselöi szokott tanácskozási tere­­mökben egybegyültenek, hogy nagyszeiü feladatuk egyik fökér­­dósét megoldják; ’s hogy Magyarország és ennek ólén állott Habsburg-lotharingiai uralkodóház sorsa felett rendelkezzenek. És hogy a’ hozandó határozatok annál nagyobb nyilvánossággal és ünnepélyességgel történjenek, az ülés a’ reformátusok nagy templomában tartatott meg, több ezernyi nép jelenlétében. Kossuth Lajos, a’ honvédelmi bizottmány elnöke vi­téz hadseregünk nyert csatáiról és győzelmes elhaladásáról te­vén jelentést, kiemelé azon körülményt, miszerint itt az idő, hogy Magyarország három százados bilincseit lerázva, az euró­pai status család körében méltó helyét elfoglalja, és jöjjön tisz­tába azon dynastiával, melly e’ nagylelkű és hűségében rendü­letlen nemzet szeretetét és hűségét, örökös hitszegéseivel, ki­­fogyhatlan árulásaival könnyelmüleg örökre eljátszotta. — És hogy a’ nemzetgyűlés e’ tekintetben határozzon, ezt kívánja tő­le a’ nemzet, melly szabadságharczunk terheit híven és hazafiui készséggel hordozza; ezt igényli tőle a’ vitéz hadsereg, melly hazánk megmentéséért életét feláldozó; ezt sürgetik a’ körül­mények, miszerint a’ tartatni ezélzotteurópai congressusban ró­lunk nélkülünk ne határozzanak; szóval erre híjjá fel a’ képvise­­löházat a* haza, a’ világ és az isten, a’ miért is a’ kormányel­­nök ur következő határozatokra szólító fel a’ képviselöházat : Indítványok: Mondassák ki a' nemzet nevében határozatílag: 1. Magyarország a’vele törvényesen egyesült Erdéllyel, és hozzá tartozó minden országokkal, részekkel és tartományokkal egyetemben szabad önálló és független európai statusnak nyil­­váníttatik; ’s ezen egész status területi egysége feloszthatlan­­nak, ’s épsége sérthetetlennek kijelentetik. 2) A’ Habsburg-lotharingiai ház a’ magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által, nem különben azon inerény által, miszerint az ország területi épségének eldarabo­­lását, Erdélynek és Horvátországnak Magyarországtóli elsza­­kitását, és az ország önálló status életének eltörlését fegyveres erőszakkal megkísérteni, ’s e’ végett idegen hatalom fegyveres erejét is a’ nemzet Iegyilkolására használni nem iszonyodott: saját kezeivel szaggatván szét, úgy a’ pragmatica sanotiót, mint áta'ában azon kapcsolatot, melly két oldalú kötések alapján kö­zötte ’s Magyarország és tartozmányai között fenállott: ezen hítszegö Habsburg-lotharingiai ház, Magyarország, a’ vele egyesült Erdély, és hozzá tartozó minden országok és tarto­mányok feletti uralkodásból ezennel a’ nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik, és az ország területéről és minden pol­gárjogok élvezetéből számkivettetik. A’ mint hogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek, és ssámüzöttnek a’ nemzet nevében nyilvánittatik. 3. Midőn a’ magyar nemzet clidegenithetlen természetos jogánál fogva az európai status családba önálló ’s független sza­bad statuskint belép, egyszersmind kinyilatkoztatja, hogy min­den más statusok irányában, ha saját jogai nem sértetnek, bé­két és barátságot tartani, ’s különösen azon népekkel, mellyek ez előtt velünk egy fejedelem alatt állottak, valamint a’szomszéd török birodalmi és olasz tartományokkal jó szomszédságot ala­pítani ’s folytatni, és a’ kölcsönös érdekek alapján barátságos kötésekkel szövetkezni elhatározott akarata. 4. Az ország jövendő kormány rendszerét minden részle­leteiben, a’ nemzetgyűlés fogja megállapítani; addig pedig mig ez a’ fentebbi alapelvek nyomán megállapittatnék, az országot egész egyetemes kiterjedésében, egy kormányzó elnök fogja a’ ma­ga mellé veendő ministerekkel, úgy saját magának, mint az ál­tala nevezendő ministereknek személyes felelősségök és száma­dási kötelezettségök mellett kormányozni. 5. Ezen határozatokban foglalt elveknek nyilatkozványba foglalása ’s fogalmazása 3 lagbóii választmányra bizatik. A’ nemzet képviselői egyes akarattal és közmegegyezés­sel magokévá tevék Kossuth Lajos kormányelnök ur indít­ványait , ’s a’ több ezerre menő nép roppant lelkesedéssel visz­­hangozá a’ nemzet képviselőinek szentesítő szózatát. Öröm kö­­nyük ragyogónak a’ nép ezrei szemeiben, és nincs kétség ben­ne , hogy a’ nemzet millióinak helyeslő menydörgése hírül adja Európának ’s a’ világnak, miszerint a’ képviselöház mai neve­zetes határozataiban az emberek és nemzetek sorsát bölcsen in­téző isten akarata nyilatkozott. A’ nemzet millióinak e’ menny­dörgő szózata, nemzeti feltámadásunk bölcső éneke, ’s a’ szám­űzött hitszegé uralkodó háznak hattyúdala leend. Kossuth Lajos képviselő negyedik indítványára a’ ház egy szívvel és tétekkel kinyilatkoztató, miszerint osztatlan bi­zodalma Kossuth Lajos eddigi kormányelnök ur rendületlen hazafiuságában központosul, miért öt kormányzó elnöknek meg­választja és felelős ministerium alakítására utasítja. A’ hozott határozatokban foglalt elveknek nyilatkozványba foglalása pedig Kossuth L., Szacsvay Imre és Gorovc István képviselő urakra bízatott. Előleges közlés a’felsöház april 14. üléséről. A’ felsöház t. elnöke b. Perényi Zs. inellözhetlen köteles­ségének tartá azon lenni, hogy a’ képviselöház mai ülésében hozott nagyszerű határozatok a’ felső háznak azonnal tudomá­sára jussanak, mi végett a’ képviselöház elnökétől az indítvá­nyokat ’s a’ határozatokat megkapván, azokat, ámbár még hi­telesítve nincsenek, a’ felsöház elébe terjeszté. És a’ felsöház, követve a’ nemzet képviselőinek példáját, minden további vitat­kozás nélkül ünnepélyes felállással ’s egyhangú közmegegyezés­sel magáévá tette a’ határozatokat ’s Magyarország független­ségének megálapitásához ’s a’ hítszegö dynastíának örökös száműzetéséhez, hazafiui rendületlen elhatározottsággal, segéd kezeket nyújtani sietett! — A’ függetlenségi nyilatkozvány for­­inulázásával megbízott választmányhoz a’ felsöház Horváth Mi­hály Csanádi püspököt és Hunkár Antal veszprémi főispánt kül­dő ki,— ’sKossuth Laj o sn a ^kormányzó elnökké meg­választatását köztetszéssel fogadta. ak^kormi-> HIVATALOS RÉSZ. KINEVEZÉSEK. 9913. szám Ki neveztetik: Görgei Armin 19-dik honvéd zászlóaljbcli százados, a’ bitskeTés' isaMegEí csatákban szerzett érdemei tekintetéből folyó április hó 1-sö napjától számítandó rang és illetménynyel számfeletti őrnagy úl ’sGörgei Arthur tábornok úr ’s főve­zér mellé szárny segédül. Rakovszky István 26-dik z. aljbeli tizedes a’ 25-ik z. aljhoz hadnagyúl, f. april hó 1-töl számítandó rang és illet­ménynyel. Debreczen, april 13. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A | S. 9866. A’ Görgei tábornok kinevezése folytán az ellenség előtt tanúsított vitézsége tekintetéből megerösittetik: A’ 19-dik gyalogezredhez. Örnagyúl: Horváth Pál azon ezredbeli százados. April 4-tÖI számítandó rang és illetménynyel. Kineveztetik. A’ 12-dik huszárezredhez. Hadnagyúl: Báró Redvicz Sándor. April 16-tól számítandó ranggal. Kelt Debreczenben april 13-án 1849. M ószár osLázár, hadügyminister. A. 10027. A’ Bem altábornagy úr kinevezése folytán megerősittetnek. A’ vezérkarhoz. Föhadnagyúl: Zeyk Domokos vezérkari hadnagy. Báró Apor Gergely vo t nyargoncz. Martius 26-tól számítandó ranggal. Mészáros Lázár, hadügyminister. C | t. 1317. sz. VVauschek Mátyás osztrák lőszerész f. aprilhó 16-tól szá­mítandó rang és illetménynyel a’ honvéd tüzérséghez mint had­nagy áttétetik. Debreczen april 14-kón 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 9871 l 234 n. ö. Bácsmegyei nemzetörseregi őrnagy, Karassiay őrnagy ol­dala mellé hadnagy segédtisztül f. hó 16-tól számítandó rang­gal ’s illetménynyel általam kineveztetik. Debreczen, april 13-án 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F | g. 9746. Szabó Imre félrokkant tüzértizedest ’s irodai gyakornokot a nyíregyházi katonai kórodéba száinvevősegéddé hadnagyi ranggal f. hó 1-töl kezdve kineveztem. Kelt Debreczenben april 12-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. F | g. 9528. 9311. Az Újvároson felállítandó depóinál előforduló számvevői munkák kezelésére, Budai Imre volt hadfit ’s szabolcsmegyei polgári biztost számvevötiszlté főhadnagyi ranggal f. hó 16-tól , kezdve kineveztem. Debreczenben april 13. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. ADAKOZÁSOK. 9947 | F. g. Csernák Károlyné a’ kórházak számán: 2 uj párnát, 4uj párnahrtjat, 2 uj paplant, 4 uj lepedőt, 4 uj töiülközőt, 2 uj szalmazsákot, és 2 font finom tépést ajándékozott, melly szives ajándékért a’ nemes lelkű nőnek a’ kormány neveben legszíve­sebb köszönet nyilvánittatik. Debreczen april 13-kán 1819. M észár os Lázár, hadüg' minister. N é v j e g y z é k e a z o n Tokaj v á r o s a b e 1 i b ö 1 g y e k n e k, kik a’honvéd zászlóaljak félsz er elési szüksége pótlására öszvesen 140 darab uj inget és 136 darab uj lábravalót ajándékoztak: Radványi Gáborné 4 inget 4 gatyát, Oláh MUlósné 6 i# 6 g , König Károlyné 3 i. 3 g., tépetet és séi vkötőüet, Jczer­­nyiczkiné 1 i. 1 g., Balognó 2 i. 2 g., Homályosí Anna 1 i. 1 g., Duchon Irma 1 i. 1 g., Habinainé 2 i. 2 g., Rosztáoskiaé 1 i. 1 g., Heydukné 1 i. 1 g., Éderné 1 i. 1 g., Mocsonyi Mari 1 i. i g., Eisenkraut Betti 1 g., Czukker Eszii 1 í 1 g., Heizer Ká­rolyné 1 i. 1 g., Lux Andrásné 1 i. 1 g., Iiácz Tamásné 1 i. 1 g., Schwarz Szali 1 i. 1 g., Richter Jozefa 1 i. t g., Síhacht Te­réz 1 i. 1 g., Gutman Jakabné 1 i., Rablánszki Józse né 1 i. i g., Csépi Dánielnó 8 ing 7 g., Kohn Rozalia 1 i., Eisenkraut P, reg. 1 i. 1 g., Frisch Róza 1 inget; Szartori Guszti 2 i. 2 g., Lux Leopoldné 1 i. 1 g., Schlézingerné 2 i. 2 g., Pauerné 1 i. 1 g., Iiuczné 1 i. 1 g., Derekassi Bertáné 1 i. 1 g, Sándor Mihályné 1 g., Nagy Györgyné 1 i., Mészárosáé 1 i. 1 g., Flichting Teréz 1 i. 1 g., Szernicz Karolin 1 i. 1 g., Kolláthné 1 i. 1 g., Haffner­­né i i. 1 g., Tasnádiné 1 i. 1 g., Zákó Emilia 1 i. 1 g., Rcizné 1 g., Generzsi Róza tépetet sérvkötőt, Zsigrai Antai 3 i. 3 g., Pavelkovics Jánosné 1 i. 1 g., Gálfi Józsefnó 1 i. 1 g., Lázár Vilma 2 i. 2 g., Stumpf Endréné 1 i. 1 g., Bemer Antónia 2 ii 2 g., Bognár Nina 1 i. 2 g., Krajnyák Mihályné 2 i. 2 g,, Szusz­lein 1 i., Bonta Czili 1 i. 1 g., Ornvecz Mihályné 1 i., Sáadi Bor­bála 1 i. 1 g., Nyitrai Györgyné 1 i., Veluavszki Józseféé 2 i. 2 g.; Németi Józsefné 1 i. 1 g., Ranner Ignáczné 1 i., Tóth Má­ria 2 i. 2 g., Kröczer Ágostonná 2 i 2 g., Schmidt Iguaczué 1 i. 1 g., Hocholné 1 i., Oláh Katalin 1 i. 1 g., Paulovicsnó 1 i. 1 g., Kohn Fanni 1 i. 1 g., Trainemé 1 i. 2 g., Polcz Mill 2. i. 2 g., Kreytell Hennin 1 i. 1 g., Boronkai Erzsi 3 i. 3 g., Reizin­­ger Mária 1 i. 1 g., Deutsch Reii í i. 1 g., Lichtmanué 1 g., Csep­­csányi Jolánta 1 i. 1 g., Meczner Tina a t i. 1. g., Weisz Száli 1 i. 1 g., Petrányi Antonia 1 i. 1 g., Weisz Elek 1 i. 1 g., Hra­­bár Istvánná 2 i. 2 g , Miskolc/iné 1 i. 1 g., Kandel Adelheid 1 i. 1 g., id. Rácz Józsefné 2 g., Szabó Istvánná 1 i. 1 g , Tar Sándornó 1 i. 1 g., Lukács Károlyné 2 i., Elek Palné 1 i. 1 g., Bukóné 1 i. 1 g., Maginé 1 g., Muller Jánosné 1 i. t g., Nagy Sándorné 2 g., Medriráczki Mihályné 1 i. 1 g., Gulyás Mihály­né 1 i 1 g., Trócsáni Béniué 3 i. 3 g., Pál Andrásáé 1 g., Mi­­letz Péterné 1 g., Kasza Ferenczné 1 i., ifj. Rácz Józsefné 1 i. 1 g., Klein Juli 1 i. 1 g., Czinner Netti 1 i. t g.,,Vojsiczki Te­réz 1 i. 1 g., Czukkerné 1 i. 1 g., Reiz Simonná 1 i., Nagy Ró­zsa 2i. 2 g., Spielembergnö 3 i. 3 g., Divinyi Jánosné 1 g., Kar­­zsa Endréné 3 i. 3 g., Szabó Pirka 3 inget. Hatás köszönet a’ haza nevében Tokajvárosa lelkesedett honleányainak átalában ’s különösen a’ jegyzett fehérnemück gyűjtögetésében fáradozott azon két lelkes nőnek, kik öntudatuk édes jutalmával megelé­gedve, magukat megnevezni sem kívánják. Tokaj, mart. hó 10. 1849. A’ tanács nevében Szabó Károly, Tokaj város .öjegyzöjet 80

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék