Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-03 / 69. szám

Es ez ránk nésve •' legnagyobb nyereség. Europa, melly hazánkra nézve egy Austria által bérbe­­fogadott sajtó ájtal olly mély tudatlanságban tartatott, figyel­mes kezd lenni ama népre, melly a’ iti- és 17-ik században föl lógta a’ nyugoti kereszténységre mért csapásokat, — melly­­nek világhivatása volt a’ szabadságot ’s polgárisodást védeni még saját vesztére is az ázsiai barbárság ellen,— ’s melly most ismét fegyvert ragadott saját legszentebb joga védelmére és ama szabadsággyilkos reactio lesujtására, melly egész Europa szabadságszellemét a’ régi rablánczokba nyűgözni törekszik. Europa nyomozni fogja e’ háború okait, és mi a’ népek közvé­leményében igazságos biróra számolhatunk. És igy e’ következményt tekintve Austria nekünk és ügyünknek a’ czéltalan és sikeretlen orosz interventio által nagy szolgálatot tett. NEMZETI GYŰLÉS. E1 ő 1 e g e s közlés a’ nemzetgyűlés április 2-i k i U1 é s é r fi 1. Laskai Károly helyett, ki Debreczenben meg nem jelent, az elnökség által Bojthor Endre neveztetvén ki irattári igazgatóul, ezt a’ ház tudomáséi vette. — Az igazoló választ­mány jelentése nyomán a’ kezdi-vásárhelyi uj követválasztás nem igazoltatott, miután Fábián Dániel kezdi-vásárhelyi képviselő lemondása szándékát sem küldői, sem a’ ház előtt nem jelentette ki. G o r o v e István kérdést intézett a’ honvédelmi bizottmány­hoz az iránt, ha valljon vett-e hivatalos tudósítást arról, hogy a’ hadseregben legközelébb bujtogatások történtek és rágalmak szórattak légyen az országgyűlés ellenében; voltak-e és milly következései eme bujtogatásoknak; ’s tétettek-e ez ügyben a’ kormány részéről intézkedések. E’ kérdésre Nyári Pál honv. bizottmányi tag kimentő felelet adott, miben a’ ház megnyugo­dott. Kijelenté ugyanis, miszerint e’ tekintetben a’ kormánynak semmi tudomása nincs; történt ugyan egy főtiszt részéről a’ tá­borban működő kormány elnök úrhoz felvilágosítást kérő kérdés az iránt, ha valljon igaz-e, hogy Debreczenben már bizonyos párt is alakult volna, melly az ellenséggel egyezkedni kíván és az egyezkedés egyik pontjául azt tűzte ki, miszerint habéke lesz, 40,000 katonát ád Magyarország az olaszok ellen. Ezen vád azonban nem igaz, mert az „Esti lapok ‘ minden száma egy kormányi tag által átolvastatván, kisült, hogy az egész dolog koholmány. A’ kormányelnök úrnak legújabb levelében e’ tárgy­ról már nem is történik említés, miből kitetszik, hogy a’ had­seregben támadt aggodalom elenyészett. Miután bizonyos hírla­pok — a’ Martius 15-ke ’s a’ Debreczeni lapok — minden tö­rekvései az országgyűlés tekintélyének lerombolására irányoz­­vák, ezt pellengérezik, ’s minden működését bevágni igyeksze­nek , minek illy vészes időkben csak rósz következései lehetnek a’ hazára nézve, — Bárczy képviselő felhívta a’ házat, hogy ezen sajtó vétségek ellen jó eleve intézkedjék. Ezen tárgy igen nevezetes vitát idézett elő. Némellyek nem akartak e’ kérdés vitatásába ereszkedni, addig, míg az indítvány nem formuláz­­tatik. A’ nagy többség azonban a’ Martius tizenötödike ’s a’ De­breczeni lapok martius 30-án megjelent számainak az ország­gyűlés ellen kifakadó czikkeit határozottan rosszalván és ezen lapok szerkesztőit, úgymint Pálfy Albertet és Madarász Józsefet büntetésre méltóknak nyilatkoztatván ki, a’ tett in­dítványt érdemileg pártolá, azon különbséggel, hogy némellyek a’ sajtóper metlözlével, a’ nevezett lapokat 's azoknak szerkesz­tőit a’ közvélemény rosszallásának átadatni czélszerűnek vélték, mig mások sájtóper indítását és a’ vésztörvények szigorú alkalma­zását követelték. És miután a’ képviselöháznak, mint ez időszerint egyedüli coustitualt hatalomnak tekintélyét megtámadó, működé­sét gáncsoló ’s a’ naza megmentésének őszinte igyekezetét kön­nyelműig nehezítő eme lapok felett a’ közindignatiónak legsú­lyosabb megvetése nyilatkozott, mellynek nyomatéka alatt lehe­tetlen önként le nem roskadníok, a’ ház méltóságán alulinak ta­lálta ezen tárgy felett határozni 's indokolt napirendre tért át. E’ vita közben Szacsvay nyerte el a’ koszorút, kinek beszé­dére elölegesen is figyelmeztetjük a’ t. közönséget. Végre Ka­zinczy G kerdé a’ számoltató választmány elnökét, mikor fogja munkáját a’ ház ebbe nyújtani; ezenkívül pedig felhívta a’ házat, hogy midőn ezen munkálat jő szőnyegre, mind azon kormá­nyi tagokat a' ház ebbe rendelje, kik ez ügyben felvilágosítást nyújthatnak. E' tárgy a’ holnaputáni ülésben jő tanácskozás alá. CXXXIV-ik ülés a’kép viselőházban mart. 28-án d. e. 10 ór. Elnök: Palóczy László. A’ jegyzőkönyv felolvasása után. Elnök: A’ mai jegyzőkönyvet fogja vinni Szacsvay, a’ szólókat pedig jegyezni fogja Hunfalvi Pál ur. — Némelly apróbb jelentések vannak. Kórody Samu Tordamegyei képviselő arról értesít, hogy f. hó 11-kén Almássy ur engedőimével 8 napra haza ment, de otthon megbetegedvén, miről azonban orvosi bi­zonyítványt nem hoz fel, még 8 napi szabadságot kér; ezen 8 nap is ugyan már eltelt, ’s mivel nekem nincsen hatalmamban hosszabb időre adni, a’ ház elébe terjesztem (megadatik). To­vábbá Ágoston József folyamodást küldött ide, mellyben kéri a’ házat, hogy a’ háznak mart. 1-énhozolt határozata alól men­tessék fel, mert ő betegen fekszik Pesten. (Tovább. Ctasitas­­sék a’ bizottmányhoz. Zaj.) Szúnyog Rudolf. A’ háznak határozata többé tár­gyalás alá nem vehető, ’s azért úgy hiszem, hogy e’ folyamodást sem tárgyalhatjuk (helyes.) Madarász József: (Zaj, tovább.) Ha önök nem akar­ják megadni a’ szót, e’ felett határozhatnak, ha nem, a’ végzés kimondása előtt óhajtanék a’ tárgyhoz szólani. Én osztom előt­tem szóló képviselő társamnak azon véleményét, hogy a’ kép­viselőhöz azokra, miket mint tényeket elfogadott, vissza ne men­jen, hanem épen ezen okból kiindulva, óhajtanám, hogy legyen a’ ház tisztában minden egyes esetekre nézve. A’ képviselő vagy igazolhatja magát személyes idejövetele, vagy pedig okiratainak ideküldése által. Azért tisztába óhajtanék lenni aziránt, hogy ha valaki idejön, ’s már felette határozott a’ ház, nem úgy tekin­tetik, mint a’ ki el nem jön, de kívánja magát igazolni. Mind a’ két esetben fen akarom tartani a ház határozatát, ’s ha ezt az «lőttem szóló képviselő is úgy érté, egyet értek vele. Elnök: Jó lenne felolvasni a’ folyamodást. Szacsvay. Mielőtt a’ folyamodást felolvasnám bátor va­gyok figyelmeztetni a’ házat, hogy azon követek, a’ kiknek kép­viselői széke megürültnek nyilatkoztatott ki, azon kitétellel fog­laltatnak a’ lajstromban, hogy helyeikről lemondottaknak tekin­248 tetnek. Ezen kitétellel fen van nekik hagyva, rangúkat zolhassák, ’s ennek következtében, az igazoló választmány, a folyamodást tekintetbe vévén, felette véleményét kimondja. (Zaj) * . . Halász Bódi: Kénytelen vagyok kijelentem, hogy ez nagyon inpracticus végzés volna Már a’ ház kimondotta, kik­nek helyei ürültek meg, ’s ezek helyett választani is fognak má­sokat ; e’ mellett majd az történnék meg, hogy egy hét múlva eljönne valaki, midőn már más választatott helyette. Glacz Antal: Nem lehetek egy, véleményben Halász képviselővel, mert már a’ tegnapelötti ülésben is egy képvise­lőre nézve, ki személyesen jelent meg, fenhagytuk, hogy magát igazolhassa; ha tehát ez áll az egyikre, álljon a’ másikra néz­ve is. Továbbá midőn az igazolásokról volt szó, akkor is töb­bekre nézve fenhagyta azon jogot, hogy magukat igazolhassák, kitűzött többeknek 15 napi határidőt, a’ kik meg nem jelentek, ide sem izentek, ’s jelét sem adták annak, hogy magukat iga­zolni akarják. Ha ezek megérdemlik a’ tekintetet, kívánom, hogy azok is, kik magukat igazolni szándékolnak, 15 nap alatt ezt megtehessék (Nem lehet.) Kazinczy Gábor: Azt hiszem, hogy a’ képviselő­­háznak nem feladata egyes neveket, kikhez több vagy kevesebb rokonszenv csatlakozik a’ sorozatban bent hagyni vagy bevenni, hanem feladata, igazságot mondani mindenki felett. Ázt hiszem, mig ollyan körülmények vannak, mellyek egy képviselőnek ide­jövetelét megakadályozhatják, addig nem szabad senkit is ki­­hallgatatlanul kihagyni. Én nem akarok senki részére kegyel­met osztogatni, hanem igazságot szolgáltatni, ’s azt hiszem, hogy a’ háznak, ha nem akar következetlen lenni, nem szabad egyéb térre lépni, mint a’ mit Szacsvay társunk mondott, mert a' par­­lamentalis modor is azt kívánja, hogy egyes folyamodásokat a’ ház ne tárgyaljon, hanem a’ választmány adjon irántok jelen­tést. Én tehát oda szavazok, hogy Ágoston József folyamodása is utasittassék az igazoló bizottmányhoz, melly a’ benne foglalt okoknál fogva, tegyen jelentést a’ házhoz, a’ ház pedig szolgál­tasson igazságot. PálffyJános:Én igazságos akarok lenni, hanem egy­szersmind a’ háznak határozatához is ragaszkodom. (Helyes!) Azért tehát méltóztassanak megengedni, ha kissé vissza megyek történetileg a’ dologra, miképen kezdődött az és folytattatott. A’ képviselő ház febr. végén elhatározta, hogy azon képviselők, a’ kik mart 1-ső napjáig meg nem jelentek, osztassanak 4 catego­­riába, melly elkészíttetvén a’ ház elébe terjesztetett. Az f-sö cathegoriába tartoztak azok, a’ kik meg sem jelentek, a’ máso­dikba a’ kik innen engedelem nélkül elmentek; a’ harmadikba, kik a’ nyert engedelmen túl maradtak; a’negyedikbe pedig azok kik kormányi megbízatásból, vagy igazolva vannak távol. A’ három első cathegoriába 107 képviselő soroztatott; azokból mintegy húsznak, képviselők által felhozott adatok nyomán meg­engedtetett, hogy ha itten megjelennek, vagy magokat máské­pen igazolják, a’ ház ajtaja meg fog előttük nyiilatni. Ebből kiindáiva sem Glacz, sem Kazinczy uraknak előadását nem pár­tolom, ’s most egyedül csak Ágostonra szorítkozom, és különb­séget teszek Ágoston és azok között, kiknek a’ ház fenhagyta az igazolhatást. Ezek itten megnem jelentek, mert jobbára ollya­­nok, kik Pesten maradtak, midőn az ellenség bevonult és ottan meglepte őket. De másképen áll Ágostonra nézve a’ dolog; ő itten volt és akkor ment el Pestre, midőn már tudta hogy az el­lenség Pesten van. Én tehát Ágostont nem számítom a’ kiveen­­dök közé. (Helyes!) Mi illeti azt, hogy azon 87 képviselő, kikre nézve a’ ház nem hagyott fen semmi kivételt, igazolhatja-e ma­gát vagy nem személyesen, a’ ház határozott fölültök, talán ollya­­nok felett is, a’ kik physicai okok miatt nem jöhettek ide, de ezen határozat mellett maradni kell, ’s én azokra nézve, kikre ki van mondva, hogy államásaikról lemondottaknak tekintetnek, többé fen nem hagjom az e’ terembe lépést. (Helyes i) Román Ferencz: Egy véleményben vagyok Pálffy követ társammal, ’s részemről azon követekre nézve, kik a’ ház határozata által lemondottaknak tekintetnek, semmi osztályozást fentartatní nem kívánok, ’s ezeknek nincsen többé joguk orvo­solni a’ ház által kimondott szabályt, ’s ezek nem a’ további iga­zolás, hanem csak uj választás által lehetnek ismét tagokká. (Úgy van!) Mi Glacz képviselőnek azon állítását illeti, hogy a’ ház egyik megjelent képviselőnek fenhagyta az igazolást, arra azt felelem, hogy ez akkor történt, midőn még a’ ház nem ha­tározott felette, de Ágostonra nézve a’ határozat már megvan hozva. Tehát mind azokra nézve, kikre a’ ház kimondotta, hogy lemondottaknak tekintetnek, sem folyamodvány, sem egyéb ok változtatást nem tehet; nem látom tehát helyesnek, hogy ezen folyamodvány a’ választmánynak kiadassák. (Helyes 1) Kovács Lajos: Nem vagyok képes felfogni a’ tisztelt háznak véleményét, ’s méltóztassanak megengedni, ha egy kis időt veszek magamnak a’ tárgyhoz szólani, mert lényegesen ezen folyamodást elvetni nem lehet, legalább is a’ kérelmet fel kell olvasni, mert a’ kérelem felett akarunk határozni, azt tehát meg kelt hallgatni. (Tovább!) Ha arról van is a’szó, hogy a’ kérelem ne utasitassek az igazoló bizottmányhoz, akkor is tud­nunk kell annak tartalmát. (Nem kell 1) Elnök: Kétfelé ágoznak a’ vélemények, hogy mindenik fél megnyugtassa magát, döntsük el a’ kérdést szavazattal. Az egyik résznek véleménye az. Berz’enczey: (Zaj.) Szólani kívánok a’ dologhoz (Zaj!) minden egyes polgárnak joga van akár miuémü kérelemmel ide járulni, tehát joga van azt is követelni, hogy az felvétessék ’s a’ maga rendes utján a’ bizottmányhoz utasitassék. (Zaj!) Kérem alázatosan, én azt gondolom, hogy a’ szaDályokat semmi esetben sem lehet mellőzni, ’s akárki adjon be kérelmet, azt csak a’ma­ga rendes utján lehet elvetni. Szász Károly: Azt tartom a* ház méltóságával ellenkezik ollyan kérelem felett határozni, a’ melly fel nem olvastatott; egyébkint azt tartom, hogy igazolásnak itten többé helye nincs. (Helyes.) Tóth Lörincz: Csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy azon folyamodások, mellyek a’ ház által kitűzött határidőn túl a’ választások ellen adattak be, szinte nem vétettek tanácskozás alá. A’ jelen esetben is az igazolási munkálat bevégzését olly határidőnek tekintem, mellytől eláilani nem akarok. (Helyes.) Elnök: Az egyik vélemény az, hogy Ágoston József iránt már érdemileg végképen határozott a’ ház, és igy újabb tárgya­lásra visszamenni nem lehet, ezen folyamodás is tehát fel ne vé­tessék, hanem vettessék el úgy, hogy még csak fel se olvastas­sák. Másik résznek véleménye pedig az, hogy a’ folyamodás felolvastatván, utasittassék az igazoló bizottmányhoz, melly azt megrostálván, véleményt terjeszszen elő iránta. Ragályi Férd.: Én a’ kérdéshez akarok szólni. A’ kér­désnek helyét sem látom, mert csak azt lehet kérdésül feltenni: marad-e a’ határozat, vagy nem. Elhatároztatott minden egyén­re nézve, ki igazolhatja magát, ki nem. Ágoston József azok közé tartozik, a’ kik magukat nem igazolhatják, azt a’ kérdést tehát nem lehet feltenni: általadassék-e a’ folyamodás az iga­zoló bizottmánynak vagy nem, hanem csak azt, marad-e a’ ha­tározat, vagy nem K á 11 a y : Én úgy tanultam, hogy midőn illyen kérvénye­ket a’ ház elmi llözni akart, a’ napi rendre szokott térni. Én tehát indítványozom a’ napi rendet. (Helyes.) Elnök. Tehát a’ kik a’ napi rendre kívánnak általmenni, álljanak fel (Nagy többség feláll.) A múlt ülés végével Kubinyi Ferencz és Szalay Antal képviselő urak által tett indít­ványok ollyanok, mellyek némileg a’ követi igazolás tárgyához tartoznak. A’ képviselő urak indítványaik formulázására utasit­­tatván, azokat beadták. Tetszik-e tárgyalás alá venni? (Ki kell nyomatni. Olvastassanak fel.) S zács vai jegyző : Az egyik indítvány igy hangzik: „Az országgyűlési képviselők számára a’ törvény által meghatáro­zott napidijak csupán az országgyűlés székhelyén járnak.“ A’ másik indítvány ez : „Törvényjavaslat a’ képviselők kétszeres dijázásának ideiglenes megszüntetéséről. Addig is, mig a’ tör­vényhozás az incompatibilitas kérdése iránt intézkednék, hatá­­roztatik, 1) Azon képviselő, ki egyszersmind kormánybiztos, vagy tettleges tábori szolgálatban van, kormánybiztosi vagy ka­tonai illetőségén felül, képviselői illetőségét nem húzhatja. 2) Azon képviselő, ki katonai alkalmazásban van, de a’ körülmé­nyek miatt szolgálatot nem tehet, képviselői napidiján fölül ka­tonai fizetését nem követelheti. 3) Azon képviselő, ki egyszer­smind kormányhivatalnok, de jelenleg hivatalos foglalkozásában akadályozva van, mindaddig mig hivatalának tettleges betöltését körülményei meg nem engedik, csak képviselői napidijait kap­hatja.“ (Felkiáltások: „ki kell nyomatni.) Elnök: Tehát mind a’ két indítvány ki fog nyomatni’s akkor tárgyalás alá vétetni. — Némelly újabb követi választá­sok történvén, a’ kik megbizóleveleiket bemutatták, ’s a’ szo­kott módon az igazoló bizottmányhoz utasittattak, ezekről az igazoló választmány előadója elő fogja terjeszteni a’ választ­mány jelentését. Dobolyi Sándor igazoló választmányi előadó: Az igazo­ló választmánynak az udvardi választó kerület követválasztásá­ról szóló véleményét fogom a’tisztelt háznak előadni. (Olvas.) „Komárommegye udvardi követválasztó kerülete beadott követválasztási jegyzőkönyvéből tisztán áll, mikóp az udvardi választó kerület idei febr. 19-én Csernátoni Cseh Laj őst nemzeti képviselővé egyhangúlag elválasztó. Igaz ugyan, hogy a’ parlamentaris elv által szükségesitett e’ részbeni felszólítást el kell vala várnia a’ képviselő Ház részéről; azonban az igazoló választmány kellő tekintetbe vevén ház említett választási kerü­letre az önkény bérenczei által nehezített körülményeket, mely­­lyek jelesen az udvardi választókerület jegyzőkönyvéből kivi— láglanak: miután valóban az ezen választókerületet folyamatban levő országgyűlésünk alatt képviselt követét, Halassy Edét, a’ képvisolőház utólagosan követi állomását elhagyottnak tekintet­ni határozta: ezen okokból az igazoló választmány Csernátoni Cseh Lajost igazoltnak tekinti.“ (Olvassa a’ követválasztási jegyzőkönyvet.) „Miután az udvardi kerületnek főhelye Udvard, az ellen­ségtől megszólva tartatnék, és ennél fogva Komárom megye közönségének bizottmányi gyűlése által jelen körülményekben választó helyül Szent Péter tűzetett volna ki, mi alulírottak, mint a’ központi választmány által az udvardi kerület részéről eszköz­­lendő követválasztás vezérletével megbízottak, a’ mai alulirt napon és órában, mint a’középponti választmány által a’ követ­választásra kitűzött és az 1818 észt. 5. t.cz 13-ik és 25-ik §§-i értelmében a’ szokásban levő módoknak használata mellett le­hető legnagyobb nyilvánossággal haladék nélkül köztudomásra tett napon szentpéteri határban megjelentünk ugyan: de miután nz ellenséges mozdulatok által a’ választók a’ legközelebb fekvő helységbe Izsára vonulni kénytelenítettek volna — mi is Izsóra mentünk; és a’ megjelent választók az elnök által felszó litattak, hogy követet ajánljanak, ’s miátán a’ választók Csernátoni Cseh Lajos ur nevét kiáltották volna fel, az elnök újólag felhívta a’ választókat, valljon Csernátoni Cseh Lajos ur megválasztásában közakarattal megnyugosznak-e ? ’S minthogy ezután is közaka­rattal Csernátoni Cseh Lajos urat kívánták volna követjüknek, az elnök kijelentette, hogy az udvardi kerület által megválasztott országgyűlési követ Csernátoni Cseh Lajos ur. Melly ekép történt követválasztásrót szóló jegyzőkönyvet megbízó levél gyanánt szolgá ét Csernatóni Cseh Lajos urnák kiadtuk. Költ Izsán febr. 19-én délelőtti 10 órakor 1849. esz­tendőben. Nedeczky Kálmán mint a’ követválasztás vezérletével megbízott elnök. Baranyay Gáspár mint helyettes elnök; Bathó Bálint választási jegyző.“ Kubinyi Ferencz: Mellőzve azon kérdést, ha valljon a választás alkalmával a’ törvény értelmében megállapított sza­bályok megtartattak-e vagy sem, mindenek előtt szükségesnek tartom, hogy egy elvkérdés felett határozzon a’ ház, ’s ez az, ha valljon a képviselőház utasítása nélkül történhetik-e uj vá­lasztás ? En azt tartom, hogy ha utasítás nélkül engedtetik meg a választás, akkor épen arra fogunk alkalmat szolgáltatni, mit bizonyára mindenki kikerülni óhajt, pártoskodásokra, visszaélé­sekre, revocatiokra. — Én tehát a’ fenforgó esetet elvkérdés­nek tekintem, mellyet a’ háznak, mielőtt az uj követválasztás formalitásaira nézve határozatát kimondaná, elölegesen el kell döntenie. Miután a’ ház által az egyes követek megjelenésére kitűzött határidő elmúlt, ’s a’ komáromi követek meg nem jelen­tek , épen most fordul elő azon eset, hogy ezen komáromi ke­rületekben is a’ képviselőház által uj választások rendeltesse­nek ; de mi a’ kerületeket e’ részben illeti, vélekedésem az, hogy miután megválasztván követeiket, az országgyűlés megalakult, minden további functiojuk e’ részben megszűnik, ’s csak ha a’ képviselő ház által utasíttatnak, kezdhetik meg ismét választási functiójokat; ’s minthogy épen ez az első eset, melly e’ részben előadja magát, annyival inkább tartom szükségesnek, hogy a’ ház ezen kirekesztő jogával éljen. (Helyeslés.) Szunyogh Rudolf: Megvallom, tökéletesen mél­­tánylani vagyok kénytelen azon tiszta hazafiuságot, melly illy hirtelenkedö hazafiui buzgalommal kivánta betölteni az üresen hagyott képviselői állásokat, és sajnálom, hogy forma hiány mi­att ezen eljárást nem helyeselhetem. Figyelmeztetem önöket uraim, mikép martius 1-sö napja volt határidőül kitűzve meddig az egyes követek megjelenhettek; martius l-ö napjáig tehát minden követi állomást betöltöttnek kellett tekinteni, ’s csak martius első napja után tárgyaltatott az igazolási kérdés’s fejez­tetett^ be. Mármost ha elő áll az eset, hogy a’ képviselőház azt mondja, mikóp ez vagy ama követi állomás megüresült, ’s meg-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék