Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-18 / 82. szám

Debreczen, 8, -;z. Szerda, ápril 18.1849. mm • üai KÖZLÖNY, hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben._ HIVATALOS RÉSZ. « Hadi tudósítások. A s b o t h ezredes, ki a’ kormányelnök rendelete következ­tében, főseregünknek a’ főváros felé eléhaladtával, a’ központi tartalék hadtest egyik osztályzatával a’ kun lovasságnak a’ szol­noki vasut-vonalon előre nyomult, hogy a’ fősereg szélső bal­­szárnyát fedezze, a’harczvonal halszárnyán kívül eső nagy köz­ségekből a’ kormány által elrendelt népfelkelést organisálja ’s a’ vasutat biztosítsa, folyó hó 11-én a’ Rákos mezején egy de­rék csatát vívott, melly úgy neki, ki jeles vezényletével magát kitüntette, mint szinte a’ parancgfioksága alatti hadosztály-rész­nek ’s abban különösen a’ most állított Bocskay huszárok 1-ső osztályának, a’ kun lovasságnak ’s a’ 43. és 69. zászlóaljaknak dicsőségére válik. Az ellenség 4000 emberrel 24 ágyúval, ’s fél battéria rakettával támadta meg Asbóth ezredest, ki az ellenséget há­rom positióból egészen a’ kőbányai szöllőkig, sőt azokon túl a’ pesti téglavetőig visszaverte. A’ kún lovasok a’ huszárok segítségével, két raketta sta­­tiot foglaltak el az ellenségtől, mellyeknek legénységét a’ szó legszorosabb értelmében levágták. Harsányi huszár százados (bit, fájdalom! csekély számú halottaink közé számítunk) egy ellenséges tábornokot maga vagdalt le lováról. Ezen elesett tábornok, miként pesti hírek mondják, a’ honáruló Ottinger volt, mit azért sajnálnánk, mert ezen gyalázatos honáruló nem a’ harcz mezejéni dicső ha­lált érdemelte. Kövessy tüzér főhadnagy fél 6 fontos üteggel magát különösen kitüntető. Egy ágyunknak minden lovai ellövettek, de azért az ágyú einem veszett, mert Lukosik százados a’ pozsonyi vadá­szoktól, derék vadászai által, a’ lova vesztett ágyút biztosságba vonatta. A’ méltán fájlalt Harsányi azázadoson kívül, magokat különösen kitüntették, a’ Bocskay huszároktól L ászló szá­zados, Sóvágó Gábor tizedes, ésüngváry Péter közvi­téz, továbbá Mészáros Endre nemzetöri főhadnagy és se­géd, nem különben Sólyomi Péter tizedei a’ Kúnlovasoktól Szintúgy 11-én a’ VII—ik hadosztály (Gáspár) Pest felé egy nagyobb demonstratiót hajtott végre, melly alkalommal az ellenséges seregek Uj Pestig a’ Pestvárosi erdöcskeig, ’s a’ tüzér depot-épületekig hátranyomattak. Csaknem minden napon apróbb csatázás van, mellyek­nek mindenike igazolja a’ pesti „Fi gy elm e z ö“ april 11—ki számának azon „naiv“ vallomását, hogy az osztrák seregek igen le vannak hangolva. Ezen folytonos eredmények ellenében nevetséges színt­­öltenek magokra Windischgraetz csudálatos bulletinjei, ki bár Poroszlótól Pestig ’s részint Ipolyságon, részint a’ Du nán túlra visszaveretve azt hirdeti, hogy ö mindig győzött. Köszönjük neki férfiatlan ámításait, mellyekkel a’ hit­­szegő dynastiának szemébe homokot szórt, ’s azt elbizako­­dottá tette. Már most mondhat neki igazat is. — Késő. Mesterházy ezredes az 1-ső huszár ezred újon kine­vezett parancsnoka april 13. Dóméndről Léva ’s tájékára Wittelsbach százados alatt egy czirkáló csapatot küldvén ez 7 puskaporos szekeret 260 mázsa puskaporral, fedezetével együtt az ellenségtől elfogott. Ezen apróbb csatázatok között a’ főhadi munkálat sikere­sen előre halad. — A’ terv nem felfedezésre való. April 13. Nagy-Orosziban Komárom felől erős ágyúzás hallatott. 5677. | e. RENDELET. Az ország kormánya valamint egy részről szent és mu­­laszthatlan kötelességének ismeri, a’ haza polgárainak, legyenek azok akár a’ harezmezön küzdő bajnokok, akár polgári állásúak, — szabadsági harczunk folyama alatt szerzett érdemeit nemcsak, megismerni, méltányolni, hanem a’ nemzet nevében annak helyén és rendjén megjutalmazni is. ügy más részről hasonló kötelességének tartja mindazo­kat, kik a’ haza szent ügye ellen akár egyenes rósz akaratból akár mulasztás, akár katonai állásban menthetlen gyávasággal % élkezének, minden tekintet félretételével kérdőre vonatni; ’s felettük részrehajlatlan, igazságos, de egyszersmind kérlelbetlen Ítéletet mondani. Ezt követeli a’ közvélemény. Ezt parancsolja az igazság szent szava. Ezen kötelességérzet vezérletté a’ kormányt, midőn Ne­­megyei Bódog táborkari őrnagyot hadi vizsgálat alá vétetni rendelte. Mert vádoltatott: 1- ör. Egész működése alatti botrányos gyávasággal. 2- or. Nyilvános engedetlenséggel, mivel Eszék alá nyil­vános parancsolat daczára sem húzódott, hanem a’ Dunán át­szökött ’s ekként az Eszéki vár gyalázatos feladói ’s árulói kö­zé méltán soroztathatik. 3- or. Zombornak kardcsapás nélküli feladásával. 4- er. Embereinek Szivacznál vétkes gondatlansággali ma­gukra hagyásával és feláldozásával. A’ tett hadivizsgálat ’s a’táborkari osztálytól kikért hadtani véleményzés alapján, a’ fennevezett őrnagy terheltetósének tör­vényes alapra állítására szorítkozva a’ hadügyminister, a’ fenebb elősorolt vádak ellenében következőket terjeszt elő. 1- ör. A’ nevezett vizsgálat alatt álló őrnagy vezérlete alatt csupán agg gránátosok, lovas, utász és tüzér ujonezok lé­vén, ’s a’ lovasság és tüzérség csak pótléklovakkal ellátva, ezen elemek elégtelenek voltak egy új sereg alakítására, mellyet czélszerűn és sikerrel kevés idő alatt használni kellett volna. Dec. 23-án és 26- án utasítást kapott a’ vádlott: csapa­tával, a’ mig Budapest védetni fog, az ellenséget hátulról nyug­talanítani. 0 ezen parancscsal Móorra csapatához ép akkor érkezett, midőn hadseregünknek az ellenségtől szétvert balszárnya erő­sen visszavonult, és ö, nehogy alakuló csapata az ellenség szá­guldói által elfogassák, Veszprémbe vonúlt. A’ menthetlen gyá­vasági vád ezek szerint kellő alappal nem bir. 2- or. Jan. 20. azon utasítást vette, hogy további műkő dé­leinek támaszpontjáéi Eszék várat tekintse. E’ közben serege folyvást üldöztetvén, hogy ágyúit ne koczkáztassa „minden elhatározó csatát karült, ’s a’ Duna alvi­­dékeire vonult, mi katonai szempontból nem roszalható. Hogy a’ Pestről Eszékre vezető két ut közül nem a’ Sik­lósnak a’ Dráva mentében, hanem Mohácsnak a’ Duna mellett választó, oka az volt, mert az előbbi utón Trebersburg tábornok 8000 emberrel állott ellenében ’s oldalról támadhatta volna meg, a’ Dráva befagyva lévén. Mohácson gróf Battyhány Kázmértól szigorú rendeletet vett Eszék felé Dárdára indulni. Mohácson seregének vezérletét Nyiczki őrnagyra bízva, Eszékre ment személyesen gróf Batthyány Kázmérral érte­kezendő. Seregének az eszéki várba beszállítását Eder tábornok hely ’s élelem szűke miatt megtagadta. A’ külvárosok már az ellenség kezében lévén, ’s ellene 8000 embernyi ellenség vo­­núlván, nem volt más teendője mint a’ Dunán átkelve a’ Bács­kába vonulni, hol még magyar seregek tanyáztak. Ezek szerint a’ 2. vád is el lenne oszlatva. 3- or. Zombort kardcsapás nélkül a’ városiak árulása miatt volt kénytelen oda hagyni. Innen Szabadkára menvén, itt magát önként Hadik ez­redes parancsnoksága alá adta, ’s néhány napok múlva pa­rancsnokságától megfosztva vizsgálat alá vétetett. Ezen a’ vádlott őrnagy mellett felhozott mentségek ma­gának a’ vádlottnak előterjesztésén alapitvák, azért: Mert a’ kormány meg volt ’s részben jelenleg is meg van fosztva az eszközöktől, a’ vádpontok iránt ott helyütt, hol a’ vádlott seregével működött és mozgott, körülményes és részletes vizsgálatot végrehajtatni, részint tanúkat, részint azon egyéneket, kikre a’ védiratokban hivatkozás történik, az ese­mények részletei iránt kihallgatni. Azonban az igazság kiszolgáltatás úgy hozván magával, hogy az ügy a’ lehetőségig tiszta világosságban állítassák elő. Miszerint ha a’ vádlott bűnös, lakoljon kérlelhetlenül. Ha pedig mentségei a’ vádpontokat megdöntik, a’ vád alól felmentethessék ’s rendeltetése helyét becsülettel ismét elfoglalhassa. Azért mindazok, kiknek az itt felhozott tényekről po­sitiv ’s hittel is megerösitendhetö tudomásuk van, ezennel a’ törvény és igazság nevében felhivatnak, hogy jelen rende­letnek a’ hivatalos kormánylapbani megjelenése napjától számí­tandó 45 nap alatt, tanúvallomásaikat a’ legközelebb levő kormánybiztosnak, vagy katonai parancsnoknak, ezek által a’ kormánynak leendő bemutatás végett, tegyék le, különösen Nemegyei Bódog őrnagy vádirata által igazoltnak ’# a’ vád alól felmentettnek fog tekintetni. Kelt Debreczenben april 16-án 1849. a’ honvédelmi bizottmány nevében, Rákóczi János, korm. titoknok. KINEVEZÉSEK. F. g. | 9453. A’ felső magyarországi hadsereg h. főparancsnokságának felterjesztése folytán, Albert Ferencz hadibiztost, fő hadibiztos­sá f. hó 1. kezdve kineveztem. Debreczen, april 12-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. A. 10,215 szám. B. Kemény Lajos dévai térparancsnokúl ezennel kineveztetik. Debreczen april 16-án 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. K. | 10,142. Bem altábornagy ur által az erdélyi hadsereghez Farczá­­dy Mihál rom. kát. — Vitályos György ref. val. — Mutyán Já­nos g. n. e. kinevezett tábori lelkészek, általam megerösíttetnek. Debreczen april 14. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Geiszler János rom. kát. lelkész az erdélyi táborban szer­zett jeles érdemeinél fogva az i-sö székely ezredhez tábori lel­készül általam kineveztetik. Debreczen april. 14. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Szotágh Imre szatmármegyei rom. kát. áldor a’ 13. számú Hunyadi nevet viselő lovas ezred tábori lelkészéül általam ki­­neveztettK. Debreczen april. 14. 1849. MészárosLásár, hadügyminister. K. | 10,284. Kolosi János k sz. páli lelkészt az erdélyi hadseregnél szerzett kitűnő érdemei méltánylatául az erdélyi táborhoz lel­készül kinevezem. Debreczen, április 14-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 10383. Vályi Pál s. a. újhelyi reform, lelkészt a’ Lehel 14. számú huszárezredhez f. évi april 16-kától számítandó illetménynyel tábori lelkészszó kineveztem. Debreczen april 16. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. P. | 10094. Az igazságügyi osztályban díjas gyakornokokká Petrovics Károly, Szabadfy LŐrincz és Mukics Ernő eddigi díjtalan gya­kornokokat neveztem ki folyó évi april 1-töl számítandó illet­ménynyel. Debreczenben apr. 13. 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. 8971 : 234. Bácsmegyei nemzetörseregi őrnagy Karassiay oldala mellé hadnagysegéd tisztül Miklósváry Sándor, folyó hó 16 számítandó ranggal és illetménynyel általam kiiieveztetik. M ószár os Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 10048. szám. A’ nagy-károlyi kórodéhoz Góla Adolf százados ezenne parancsnokúl kinereztetik. A. 10129. Kerekes József 73-ik zászlóaljbeli őrmester a’ szamosuj­­vári tórparancsnoksághoz alkalmazva, f. hó 1-tól számítandó ranggal és illetmónynyel ezennel kinereztetik hadnagyúl. Debreczen april 15. 1849. Mészáros Lázár. ideigl. hadügyminister. A : s 9700 szám. Kineveztetnek a’ 2. székely ezred 2. honvéd zászlóaljhoz Századosokúi: rr j«—«* 82

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék