Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-18 / 82. szám

302 lasztmány, attól, hogy saját ingó ét ingatlan minden javait i# kösse le mentessék fel. Vélemény. A’ kérvónyi választmány a’ ház 771/1848 sz. a. kelt ha­tározatából arra lévén utasítva, hogy az esedező gőzhajózási tár­saság kérelme tárgyában, a’ közlekedési ügyek vitelét, megbí­zott kormány taggal előleg értekezvén, adjon a’ ház elébe je-, lentóst, jelenti azon választmány, hogy az illető kormány tag­gal elölegesen értekezvén, arról, az egész dolog hogy állásáról, magának teljes és hiteles ismeretet és tudást szerzett ugyan, minden okosság és előrenézés azonban okvetlenül azt kívánja, hogy egy abból csalhatlanul következendő baj és kár kikerülése tekintetéből az említett gőzhajó ,*’s annak holléte körülményei sem a’ képviselőház előtt, most még a’ nyilvánosságnak át ne adassanak, se majd a’ Közlöny utján, köztudásra ne juttassanak; azért is: A’ kérvényi választmány, arról ez úttal és e’ helyen egé­szen hallgatván is — véleményét abban központosítja: hogy miután a’ folytatandó gőzhajózási társaságnak a’ „Debre­eze n“ nevű gőzhajó csináltatásában nem magány nyerekedós; hanem a’ közönség szembetűnő hasznának eszközlése, a’ czélja ’s azon gőzhajót nem is egyedül maga oktából, hanem egyene­sen a’ közlekedési volt minister gr. Széchenyi István tudtával^ sőt felszólítására csináltatta, és igy minden ne talán történhető balesetre, a’ közálladalom (legalább némi) kárpótlással a’ folya­modó gőzhajózási társaság részére még tartozónak is méltán tekintethetik — különben pedig van példa már arra, hogy a’ képviselőház kölcsön hasonló feltétel nélkül a’ vasúti társaság­nak néhány 100 ezer forintokat, Valerónak pedig magány gyá­ri vállalata gyarapítására, nevezetesebb sommát előlegeztetett az ország pénztárából, — ’s azoknál a’ folyamodé gözhajózási­­társaság — tekintet alá nem esnék, végre magában a’ meglevő „Debreczen“ gőzhajóban és a’ részvényeseknél kinlevö, de maj­dan beszedendő 100.480 ftokban elegendő biztosítás mutatko­zik — a’ kérelmi választmány az esedező gőzhajózási társaság kérelmét igen is: elfogadhatónak, és igy teljesítendőnek véli ős ajánlja: A’ kérelmi választmány nevében és végzéséből Palóczy László m. k. választmányelnök. (Helyben hagyatott.) Olvassa továbbá a’ választmánynak, Gúthy Károly pesti elsőbiréságu váltótörvényszéki hivatalnoknak napdijazása iránti véleményét: „Guthy Károly pesti első biréságú váltótörvényszéki fize­téses gyakornok — a’ folyamodásában felhozva kifejtett okoknál fogva, azért esedezik, hogy neki is mint közálladalmi hivatal­noknak a’ többi közálladalmi hivatalnokok fizetéseikkel együtt járó napidijak rendesen adassanak ki. Vélemény. Miután áll és igaz az : hogy minden Pesten székelő fő és főbb itélöszékek — ’s közöttük a’ pesti első biróságú váltó­törvényszék is f. e. jan. 4-én kelt kormányi rendelet utján, pa­rancsot kaptak arra, hogy Pestet elhagyván, bírói működéseik folytatása végett, tüstént Debreczenbe jöjjenek; de ők ott ma­radva el nem jöttek. A’ folyamodó azonban, kellő időben akkor mindjárt Pestről ide jött, és igy: ö azért, hogy a’ törvényes felsöség parancsának hódolva engedelmeskedett; ’s Pestről De­breczenbe jött, sem nem büntethetik, sem kárt és rövidséget igaz­ságosan nem szenvedhet: sőt, ellenkezőleg azért lett volna mél­tányosan megrovandó, ha ö, azon váltótörvónyszéket, mellyhez tartozik, Debreczenben nem találván, az említett ’s Pesten ön­ként az ellenség kezébe esett és maradt váltótörvényszékhez utazott volna Debreczenböl Pestre vissza, e’ felett a’ folyamodót azon pénzügyministeriumi (ö előtte kimondott) elvnél fogva is, hogy ö itt Debreczenben nincs alkalmazásban, a’ napidijaktól, a’ felebb felhozottakon kívül, elmozditni még azért sem lehet, mi­vel ö alkalmaztatását, itt helyben vátig szorgalmazta, ’s hogy meg nem nyerhette, annak valamint ő nem oka, úgy a’ miatt is, méltán sem nem károsodhatik, sem nem büntettethetik; a’ kér­vényi választmány úgy vélekedik, hogy az esedező kérelme méltányos és igazságos lévén, ö is, és annál inkább, hogy szá­mosabb uj tagok alkalmaztattak, közálladalmi hivatalokra, mint már ezelőtt is, álladalmi tisztviselő, általa betölthető valamelly állásra alkalmaztassék; minden esetre pedig a’ közálladalmi hi­vatalnokok napi dijaik kiszolgáltatása iránt hozott képviselőházi határozatot a’ többiekkel egyaránt és egy értelemben kiterjesz­teni kelletik. A’ kérvényi választmány nevében és végzéséből Palóczy László m. k. választmányi elnök.“ Elnök: Méltóztassanak megengedni, hogy vélekedése­met e’ tekintetben kimondjam. Én nem gondolom, nem hiszem, hogy a’ ház méltóságával megegyeztethetö volna, hogy a’ ház egyes folyamodó napdijazása felett határozzon; hanem ha va­lami, hát bizonyára ez a’ kormány teendői közé tartozik. (Pa­­léczy közbeszól. A’ kormánynál már volt a’ folyamodás.) Any­­nyival inkább, hogy a’ kormánynál volt, nem szükség a’ tiszt, képviselőháznak e’ részben határoznia; mert a’ kormánynak bi­zonyosan van oka, miért nem akarja a’ kérdéses napdijakat meg­adni ; ’s azt tartom, a’ kormány iránt létezni kellő bizalommal nem fér össze, hogy superrevisorium forum legyen e’ ház a’ kormánynak eljárása felett, ügy vélekedem tehát, hogy az ille­tő folyamodást a’ kormányhoz kell utasítani. (Több oldalról he­lyeslés. Egyes közbeszólások. Zaj!) Méltóztatnak tehát abban megnyugodni, hogy a’ kérdéses folyamodás a’ kormányhoz uta­­síttassék? (Meg!) Tehát a’ kormányhoz fog utasíttatni. Most egyéb tárgy nem lévén, az ülés eloszlik. Eloszlott déli 12 óra tájban. amríMiiii ami tmmeam — BELFÖLD. *Váczról. A’ tavasz éltető szellője a’ mezei virágok pompájával a’ népszabadságnak is meghozta szép napjait. — Seregeink, kik a’ tél zsibbasztó sanyaruságit erős lélekkel el­viselték , újult erővel indultak e’ hadjáratra, lelkesedett ragasz­kodással követve vezérüket, kinek rendületlen lelküíetét a’ harcz viszontagságainak legborzasztóbb helyzetében tapasztalták. — ’Seregeink a’ télen át nagy iskolán mentek keresztül ’s tanulmá­nyaikról az újabb események tesznek dicső bizonyságot. Négy egymásután következő csata, f. hó 2-án Hatvannál, 4-én Tápió- Bicskénél, 6-ikán Isaszeg mellett és 10-én Váczon a’ zsarnok bérenczek vérével jelelte seregünk diadalmas előnyomulásának útját. — A’ lelkesedés edzette karokat most kitanult vezérek bölcsesége irányozza , kik a’ halált szóró csapások következ­ményeit éles belátással felhasználni tudják. — A’ négy nevezett csatában az ellenség legerősebb állomásaiból lön kiszorítva, úgy hogy midőn Damjanics csak győzni szokott harezosai a’ Váczon álló ellenségre törtek, a’ gyávák vad megfutainlásban a’ Dunán átkelve, halálra sebesitett vezérüket, Götz tábornokot is kezünk közt hagyák. — Mind a’ mellett épen nem mondhatom, hogy könnyű dólgok volt a’ nevezett csatákban seregeinknek, sőt mindenütt eleintén makacs ellentállásra találtak, ’s ha örvend­­nünk lehet seregünk győzelmes elöhaladásán, kétszeresen ör­­vendnünk kell, hogy elöháladását elszánt hösiségnek köszön­hetni, melly a’ jövő szebb fejlődésének záloga képen szemlél­hető. Az említett győzelmek egyes eseményei a’ világtörténetek egyik legszebb lapját képzendik; elibünk tükrözendik a’ fór­­fierö mindenhatóságát* midőn joga és szabadsága mellett áll harezba. Hadfiaink előtt a’ halál elvesztette borzalmait, a’ sérü-, lés fájdalmait. Szolgáljon egy eset például számtalanért. — A Czinkota melleti kis diadalban egy huszárnak egy golyó karját szétzúzta. Az orvos a’ kar elmetszését találja szükségesnek A’ műtétéi megtörténik, a’ huszár szilárd tekintettel nyújtja oda karját, arcza nyugodt, színe nem változik és lelke a’ napnak szép tetteivel foglalkozik, mellyeket pajtásának sajátságos hu­szár modorában büszkén beszéli. Az orvos e’ spártai erényt a’ fővezérnek beszélte el, ki az érdem iránti elismerő készséggel a’ vitéz férfinak ajándékot küldött azon üzenettel, hogy ha ideje engedendi, maga akarja meglátogatni a’ szabadságért olly hős lélekkel küzdött és szenvedett harezfit. — A’ hazafi keble fen dobog, midőn ez aczélzott hadfiakat hazájok szabadságát elér­­zékenyült hangon emlegetni hallja, melly ért mindent elszenved­ni készek. A’ höslelkü huszár debrezeni fi, neve Szilágyi János, szolgál a’ Würtemberg-huszároknál. A’ világtörténet nem ismer az igazságnak dicsőbb harczát az igaztalanság ellen, mint minő a’ miénk és az igazság istene velünk van. Hold mező Vásárhely, april 12. A’ mit olly rég óhajtottunk, valahára megtörtént. Városunknak immár rendezett tanácsa van. A’ tisztválasztás, egy alattomoskodó párt fondor­­kodásai daczára is szerencsésen ütött ki; eredménye következő: Polgármester: Szabó Mihály, kit Török Bálint és Je­néi Imre jelölt társai közül emelt ki a’ közbizalom. Bíró: Fekete Mihály, ki előbb közszeretetü jegy­zőnk volt. Jegyzők: főjegyző Póka Sándor, aljegyzők: Vincze Sándor és Balázs János. Ügyész: Szathmáry Károly. Kapitány: Szomor Imre helyett Keresztes. Szathmári Károlyra nézve azonban alig hiszszük, hogy hi­vatalát elvállalja, mert ö jelenleg a’ ministeriumnál lévén * ott tágasabb mezeje van hazájának- szolgálni; és igy az ügyészi hivatalnak alkalmasint uj választás alá kell kerülni. Tanácsnokaink felét a’ földmivelő osztályból, más felét az intelligentia köréből választottuk; meg akarván nyerni ez által is a’ köznép bizalmát az újon választott tisztviselők részére, hogy így legkisebb okuk se legyen akár miért is csupán a’ ka­­putosokra neheztelni. Városink kormányát tehát egészen új kezekbe telte át a’ nép bizodalma, és mi erősen hiszszük, hogy hivatalnokainkban csalódni nem is fogunk; ifjú tisztviselőink erélyessége kezes­kednek nekünk e’ részben; mi csak szerencsét és türelmet kí­vánunk terhes pályájokhoz. V. P. * Nem róg közöltük Dobay őrnagy ’s 36—ik honv. z. alj­beli parancsnok úr levelét, Dainianics tábornok úr lelkes nejé­hez. Közöljük most a’ magaskeblü hölgy válaszát. „Tisztelt őrnagy úr! Felhívó levele örömsugárral töltötte el lelkemet, hogy ön, engem azon kitüntető szép kötelességben részesít: mert, mi lehet édesb, mi jutalmazóbb , mint azon ön­tudat, polgártársainkat lelkesíteni és buzditni, igazságos ügyünk, és szeretett hazánk iránt! És ime őrnagy úr, felhívása által felruházott engem azon dicső hatalommal, zászlóalját azzal ajándékozni meg, melly harczban, mint nemtöjök lobog felettük, és mint emlékeztetőjük arra, hogy, győzni, vagy halni! Midőn őrnagy urat, felhívása teljesitéséröl örömmel tu­dósítanám : további barátságába magamat ajánlva, maradok Gyula, április 5. 1819. tisztelettel Damjanics Emilia.“ Ha j d u-S z o b o sz ló, apái 12-kén. Tvorniczky alezre­des úr lengyel dsidás osztálya, egy éji nyugvás után ma hagyott el bennünket. H. Szoboszló V. közönségéről általában és a’ valódi ma­gyar hazafiui érzettől áthatott, ’s viselt tanácsról volt szeren- i csém széli i, ’s ha valaha örömest szóltam , úgy bizonyára most lelkem egész gyönyörűségével szólok ’s nyilvánítom hálás kö­­szöneteinet önöknek , azon sokat jelentő szivességökért, mely­­lyel itt Tvorniczky alezredes úr osztálya tiszti karát,’s az én 3—ik osztályom itt levő tisztjeit magyar barátsággal megvendé­gelni szíveskedtek. A’ kifejtett nyilatkozatok, ’s a’ szabadságért küzdő hon­talan lengyel barátink, testvéreink határozottsága,’s Kossuth urunk iránti hódoló tisztelet legyen önöknek zálogúl arra, hogy e’ csapat, ellenséget eredmény nélkül támadni soha nem fog; ’s adja isten, hogy e’ közös ellenség leverése után e’ testvérek­kel, illy barátságos érzelmekkel találkozhassunk! Dobay, őrnagy. Nyilatkozat. A’ keringő álhirek ’s gyanusitgatások megszüntetése végett a’ közönség tudtára juttatni kívánjuk, miszerint nagy-pénteken reggel, 9 óra előtt két negyeddel, levegőbe röppent nagy-bá­nyai lőpor száritó-ház kigyuladása, épen nem az azok körüli örök kellő számbani ki nem lett állításának, vagy azok vigyá­zatlanságának : hanem egyedül a’ véletlen történetnek lenne tu­lajdonítandó; ugyanis századunk, mellynek a’ parancsnokság ál­tal a’ lőpor-gyár körüli őrszolgálat teljesítése legszorosabb kö­telességévé tétetett, a’ gyár fedezése, úgy a’ szerencsétlen eset alkalmával mint minden időben, két tizedes vezénylete alatt 38 nemzetőrrel teljesittetett,melly őrizet kérdésenkivül kópesa’gyárt az árulók alattomos szándékai ellen biztositani, de kellett tör­ténni annak — miként sokan is vélekednek — a’ kemenezének avultsága szülte megrepedésétől, vagy valamelly szerfelotti érintkezésből. Melly felvilágosítással tartoztunk, minmagunknk, ’s tar­toztunk a’ méltányosságnak! Nagy-Bányán, április 12. 1849. A’ szinyérváraljai század tisztikara: • Lánczki Sándor, százados. Szilágyi Péter, főhadnagy. Nagy Sándor, hadnagy. K Ü L FÖLD. AMERIKA. Kiköltözött németekből alakult közelebbről Philadelphiában egy clubb „Observer“, melly a’ minap proclamatiókat bo­csátott itthon maradt honfiaihoz, mellyben azokat a’ despotisinus szakadatlan üldözésére ’s a’ népfönség melletti ernyedetlen har­­czolásra szólitván föl, egyszersmind jutalmakat tűz minden ab­­solutismusra törekvő monarcha fejére; nevezetesen a’ porosz király fejéért igér 25,000 p. frt, akármelly más császár vagy föherczegért 15,000 frt, egy hadvezér fejéért pedig 10,000 fo­rintot ad. Felelős szerkesztő: Gyurmán Ádolf. < ■ -ver. ssap^/ToaaiJiMBKM HIRDETÉSE K. 970 1—3 Csődület mérnöki, főorvosi, sebészi barom­­r* m orvosi, bábái állomásokra. Megyénkben ürességben lévő egy mérnöki, egy főorvosi, egy sebészi, két barom orvosi, három bábái állomások csőd ut­ján lévén betöltendők, — az ezen állomásokat elnyerni kívá­nók — kiképzettségöket igazoló hiteles okirataikkal folyó évi május 20-ik napjáig első alispán Bálint Elek urnái Tasnádon bérmentes levélben vagy személyesen jelentkezzenek, hol egy­szersmind az ezen állomásokkal egybekötött illetményekről tu­domást szerezhetnek. Kelt Tasnádon 1849. mart. 28-kán tar­tott képviselő bizottmányi gyűlésből. Közép Szolnokmegye közönsége nevében a’ képviselő bizottmány. 168. sz. Köröztet és. Bumbáh János P. Bisztrai, Ungh megyei születés, magyar, 24 éves, Holunczak Simon, Polyánkai Ungh megyei születés, ma­gyar 29 éves, Korpanecz György Poroskoi Ungh megyei szü­letés , 20 éves; — Kucza István, Goroskóí ungmegyei szü­letés, magyar 22 éves, Kucserafka Antal T. Bisztrai Ungh me­gyei, születés 25 éves, 42. honvéd zászlóalj tartalék csapatbeli közvitézek az érintett tartalék csapattól apr. 6. Pircsről elszök­vén, az ország minden közhatóságai a’ nevezett szökevények kerestetésére, ’s a’ mennyiben keblükben feltaláltatnának a’leg­közelebbi katonai hatóságnak való átadásra ezennel hivatalosan felszólíttatnak. Debreczen april 13. 1849. Kiss Ernő, altábornagy. 160. Sz. 2-3 Gönczi Zsigmond, 43-ik h. zászlóaljbeli tisztb. őrmester, barna hajú, szakálatlan, mintegy 18 éves, kerek pirosas arczú, beszél magyaréi, németül; több nyelveket is tudhat. — April 10-én a’ debreczeni szállító háztól elszökött, minél fogva az il­lető egyén kerestetésére ’s a’ mennyiben kebelükben feltalál­tatnék, á’ legközelebbi katonai hatóságnak való átadásra az or­szág minden közhatóságai ezennel hivatalosan felszólíttatnak. Debreczen aprilhó 11. 1849. Kis Ernő, altábornagy. Hirdetmény: Bihar megye bizottmányának kérésére közzététetik, mi­ként Lukács Ignáczotkövetelőleg, Orosz Mihályt és Mezei Annát szenvedöleg illető 1837—ik évben 321. sz. a. betáblázott 1600 v. forintról szóló kötelezvény, továbbá ugyanazokat szenvedö­leg, Rozenfeld Jeremiást követelőleg illető 1845. évben 553. sz. a. betáblázott 244 ft 20 król szóló kötelező az adósok által ki­fizettetvén , és kitáblázás előtt elveszvén: ezen kötelezvények érdemében netalán követeléssel felléphető egyéneknek megjele­nési határidőül egy év és egy hónap tűzetett ki. Debreczen april 5. 1849. '■rTVOTB Nyomatik az álladalmi nyomdában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék