Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-20 / 84. szám

Sőt nem is úgy. Akkor csak lelki dolgok, csak h i t volt a* kérdésben, és mégis örömest adá életét e’ hitért a’ nép. Mnst szabadságról van szó, szabadságról, melly a’ milly ma­gasztos fogalomban, ép olly nagyszerű, ép oliy áldásdús,következ­ményeiben is, mert anyagi hasznok özönét árasztja a’ népre, anyagi jótéteményekben is részesíti azt, mig a’ hit csak lelkie­ket árasztott reá. Tehát biztosabb, hogy szabadságáért inkább fog kitiirö és áldozatkész lenni, ’s martyr leend inkább jogaiért, semhogy újra koronás gazemberek jármába hajtsa baromként fejét, mellyet isten a’ maga képére és hasonlatosságára te­remtett. NEMZETI GYŰLÉS. Elöleges közlés a’ nemzetgyűlés április 19—1 ki üléséről. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatát szerkesztő választmány munkálata elébb vegyes zárt tanácskozmányokban megállapittatván, april 19-én d. u. 5 órakor tartott vegyes ülés­ben a’ nemzet képviselői ’s a’ felsőház tagjai által egyhangúlag helybenhagyatott, és országszerte kihirdetetni elhatároztatott. ADAKOZÁSOK. N. Mihály mezővárosában a’ honvédek számára fehérne­műben történt adakozások, mellyeket Pilissy Mártha asszonyság fáradhatlan buzgalommal részint készen beszedett, részint pe­dig a’ begyült vászonból maga varratott. Özvegy Csiky Julianna adott 4 pár újat, Schiller Lóri kisasszony 1 pár uj, Wiszthaller Antonia f pár uj, Sirger Pál i pár uj, Mührwalg Domonkos 1 pár uj, Sckmidek Ottilia assz. i pár uj, Bajer Borbála kisassz. 1 pár uj, Fortmayer Ferdinand 1 pár uj, Mráz Lajos 1 pár uj, Breger János i pr uj, Kapáló Péter 1 pár uj, Lakner Antal 1 pár uj, Weisz Náthán 1 pár uj, Schönberger 1 pár uj, Pollák 2 lábravalót, Aulinger 1 pár, Kandier Veronika 1 pár, Pilissy Julianna kisasz. 1 pár, Szemes György 1 pár, Rojcsek Veronika 1 pár, egy névtelen i pár, görög kát. egyházi közönség 6 pár, többen 3 pár, Pilissy Amalia kisassz. tépést és Pilissy Nina kis­assz. 24 pólyát. KÜLFÖLD. NÉMETORSZÁG. f A’ porosz király a’ német császárságot • elfogadta.) A’ német birodalmi gyűlés küldöttsége M. m. Frankfurtból april 2-kán érkezett Berlinbe, ’s 3-dikán déli f2 órakor fo­gadtatott el a’ király által a’ vár lovagteremében, hol a’ kir. herczegeken kívül a’ ministerium tagjai is jelen voltak. A’ ministerelnök gróf Brandenburg vezette be a’ küldöttséget a’ palotába, hol a’ német birodalmi gyűlés elnöke, Simson következőleg szólt Fridrik Vilmos királyhoz: „Az alkotmányzó német nemzeti gyűlés, — mellyet a’ múlt év tavaszán Németország fejedelmeinek és népének egy­hangú akarata azért hivott össze, hogy alkotmányt adjon a’ né­meteknek, — 1849, martius 28-kán a’ birodalmi alkotmányban alapuló örökös császári méltóságot a’ porosz király ö felségé­nek adta által.“ „Ezen szilárd bizalom kifejezése által egyszersmind azt nyilatkoztaták ki Nómethon fejedelmei és népei, mikóp a’ nem­zetgyűlés imez határozatát minden erejökkel föntartani el­­szánvák.“ „Elhatározták továbbá, miszerint egy kebelükből alakított választmány kérje meg a’ császárt, hogy a’ rá esett választást az alkotmány értelmében fogadja el.“ „Ezen határozat következtében áll fölséged előtt a’ biro­dalmi gyűlés elnöke és annak 32 tagja, ’s állunk azon hittel, % hogy ránk nézve kedvező elhatározása által valósítani fogj^föl­­séged, ohajtatát azon lelkesedett honnak, melly felségedet fe­jévé választotta, hogy lenne ótalmazó paizsa egységének, sza­badságának és hatalmának.“ — A’ király erre következőleg felelt: „Uraim! A’ bizalom, mellynek önök tolmácsai valának, mélyen meghatott engem. Tekintetem előtt a’ királyok királya ’s azon szent kötelességek merülnek föl önkénytelenül, mellyek rám mint népeim királyára ’s a’ német fejdelmek egyik legha­­talmasbikára várakoznak. Illy tekintet, uraim, megvilágositja a’ szemet, ’s nyílttá teszi a’ szivet.“ ,,A’ német nemzetgyűlés azon határozatában, mellyet önök, uraim, velem tudattak, a’ német nép képviselőinek hivó szava szól hozzám. E’ hívás fontosságát én fel tudom fogni. Kiszá­mithatlan áldozatokat kíván az tőlem, ’s a’ legsúlyosabb köteles­ségeket rakja vállaimra.“ ,,A’ német nemzetgyűlés számitolt rám, mindenek előtt azért, hogy vessem meg alapját Németország egységének és erejének. Tisztelem e’ nagy bizodalmát, ’s vigyék meg önök érette köszönetemet. El vagyok határozva, tettleg mutatni meg, hogy azon emberek, kik áldozat­­készségem hűségem és szeretőiemre számítva az összes német hont ótalmamba ajánlották, nem csalódtak bennem.“ „Hanem, uraim, én önök bizalmának nem felelhetek meg, Némethon egységének érdekében én sikeresen nem működhetem, ha csak a’ többi koronás fők is velem egyet nem értenek; ha Németország fejdelmei és szabad városai netalán olly határoza­tokat hoznának, mellyek könnyen szétagazást vonnának ma­guk után. „Azért azt vélem, egy közös tanácskozásban föl keilend még szólítani az egyes német álladalmakat, megnyugosznak-e egyenként úgy mint összesen az alkotmányban? hogy tudjam: valljon a’ most reám ruházott hatalom olly helyzetbe juttat-e, miszerint erős kézzel — miként hivatásom igényli — ragadha­tom meg a’ nagy Némethon kormányát, hogy a’ népek hozzám csatolt reményeivel a’ teljesedés kikötőjébe evezhessek.“ „Arról mindenesetre biztosítom Németországot, — és ezt mondják el uraim mindeneknek, — hogy ha a’ porosz fegyver­re és ótalomra szüksége lesz belső avvagy külső ellenség ellen: én hívás nélkül is meg fogok jelenni: Elődeim és népem nyom­dokin fogok járni mindig, a’ német becsületesség és hűség utj án.“ Beszédét végezve, Simson elnököt magánál marasztá a’ király, ’s vele hosszasabb ideig társalgott; ebédre pedig az egész küldöttséget meghivta Charlottenburgba. Te pedig, oh nagy él hatalmas Austria! égesd porrá azon szépséges reményfát, melly alá olly hűségesen készitgetéd a’ földet Frankfurtban, de mellynek ágain csak a’ csalódás fü­­g é i termettek számodra. — így hágy el téged utoljára maga a’ »őrs is, csak egy marad veled a’ síriglan: a’ N e m e s i s! Felelős szerkesztő: Gyurmán Adolf. HIRDETÉSEK. NÉYVÁLTOZTA TÁSOK. 109. 201. 202. 203. 205. 1 B. Troli János 27-dik zászlóalji hadnagy vezetéknevének Merényi-re, Mayer György kapitányénak Megyes-re ’s Palkovits Antal professor, ’s védseregbeli kapitányénak Pálkö­­v i-re kért átváltoztatása megengedtetik. Debreczen, april 19. 1849. B. 191. Litsman Antal 1-sö számú huszárezredbeli százados ve­zetéknevének A1 f ö 1 d i-re kért átváltoztatása megengedtetík. Debreczen april 17. 1849. 178 | B. Apth Gyula solti szabadcsapatbeli százados, vezetéknevének Apátjhy-ra kért átváltoztatása megengedtetvón, ezennel or­szágszerte köröztetik. Debreczen april 14. 1849. 199. 200. | B. Szócskái György vezetéknevének Sziráki-ra. Krak Franciska vezetéknevének Káraira kért átváltoztatása meg­engedtetik. Debreczen april 18. 1849. 47. 109. 169. 180. 181. 183. 184. | B. Bargyovszki Márton 27-dik zászlóaljbeli gyógyász veze­téknevének B á r t f a i-ra, Szoll János hadnagy vezetéknevének M e r é n y i-re, Obradovics Cilii százados Óvárira, Ungerlei­­der Jónás és gyermekeiének Szenvei-re, Stefánovics Mihá­­lyénak Istvánfi-ra, Szilbereisz Ferenczónek Jegesi-re, Yenich József E cs e gi-re kért átváltoztatása megengedtetik. Debreczen april 15. 1849. CSŐDÜLET. Az országos honv. bizottmánynak f. e. april hó 16-kán 755-ik szám a. kelt rendelete következtében, az alirt igazgató­ság állal közhírré tétetik, miszerint a’ szomolnoki álladalmi le- , vélgyüjtöi állomás megürülvén; — ezen állomást elnyerni kí­vánók folyamodványaikat, erkölcsi magokviseletéröl, tudomá­nyos ismereteikről, postai kezelésbeni jártasságukról, és va­­gyonbeli tehetségeikről szóló bizonyítványokkal ellátva, — f. e. junius hó utolsó napjáig ide beküldjék. Kelt Debreczenben apr. 18. 1849. A’ debreczeni kér. posta főigazgatóságtól. Hirdetés. Két Calligraph elfoglaltatást nyerhet illendő fizetés mel­lett. — Jelentsék magukat déli 12 óráig a’ kormányzó elnöki irodában. Kelt Debreczenben april 20-kán 1849. VárszeghiJános m. k. kormányzó elnöki iroda-igazgató. Felhívás. 1—2 Lövinger Ignácz hadorvos a’ 3-ik utász zászlóaljnál, ezzel felszólítja és kéri minden barátait és ösmeröseit, a’ kik kedves feleségein, szül. Salczer Bertha hollétét tudják, róla engem a’ Közlöny utján todósitani szíveskedjenek. Árverési hirdetés. 3—3. Folyó évi april 23-án ’s a’ szükséghez képest folytatólag kővetkező napjain, Heves megyében kebelezett Tisza Nána hely­ségében az uradalmi főtiszti iródában délelőtti órákban a’ szath­­mári megürült püspökséghez tartozó következő álladalmi java­dalmak fognak közárverós utján f. é. sz. György napjától szá­mítandó egy éves haszonbérbe kiadatni, u. m. 1. A’ tiszántúli Abád, és T. Szalók közelében Olfa-Minisitó puszta kaszáló, és legelő mintegy . . 1000 bold. 2. Tiszán inneni alsó Várfenek, vagyis Hosszu­hát puszta kaszáló, és legelő . . . 600 — 3. Felső Várfeneki puszta kaszáló, és legelő . 1000 — 4. Beretzhalom Hídvégi puszta rész kaszáló . 1000 — 5. Halászi szérö kaszáló .... 600 — 6. Göböly járás, és Jaj halmi kaszáló . . 1400 — — 3000 birkára való aklokkal, és cseléd lakokkal, 20 — — és dohány föld pajtákkal, és dohányos lakok­kal ellátva.............................................— — 7. Kocsordos kaszáló.................................100 — 8. Alsó Magyarad kaszáló, legelő, és szántó földekkel, dohány föld, és pajtákkal, takar­­mányos kerttel 2500 birkára való aklokkal, cseléd lakokkal, öszvesen mintegy . . 1600 — 9. Felső Magyaradi kaszáló, és legelő . . 1200 — 10. Kis tisza közti Ravaszháti puszta egy dohá­nyos lakkal, ’s dohány földdel .. . . 800 — 11. Kis tisza közti Szilosháti puszta legelő, és kaszáló 1200 — Ezen pusztai legelők, illetőleg kaszálók az ahhoz tartozó épületekkel együtt, a’ kitett pontok szerinti részletekben, vagy a’ körülményekhez képest több részeket is egybefoglalva fog­nak a’ haszonbéri árverésre bocsáttatni. A’ bérleni szándékozók az említett javak fekvéséről, ’s minőségéről az árverési nap előtt is az uradalmi tisztség útmutatása mellett személyes tudo­mást szerezhetnek, egyszersmind pedig figyelmeztetnek: hogy a’ kitűzött árverésre aránylagos bánatpénzzel ellátva jelenje­nek meg. tea* aggjwmTfrm ni"imwtTiiT Továbbá a’ kitűzött időben mintegy száz mázsa dohány ’s több százra menő dögbirka-bőr is fog árvereztetni. Kelt Tisza Nánán apr. 5. 1849. 3-3 168. sz. Köröztetős. Bumbáh János P. Bisztrai, Ungh megyei születés, magyar, 24 éves, Holunczak Simon, Polyánkai Ungh megyei születés, ma­gyar 29 éves, Korpanecz György Poroskoi Ungh megyei szü­letés , 20 éves; — Kucza István, Goroskóí ungmegyei szü­letés, magyar 22 éves, Kucserafka Antal T. Bisztrai Ungh me­gyei, születés 25 éves, 42. honvéd zászlóalj tartalék csapatbeli közvitézek az érintett tartalék csapattól apr. 6. Pircsröl elszök­vén, az ország minden közhatóságai a’ nevezett szökevények kerestetésére, ’s a’ mennyiben keblükben feltaláltatnának a’ leg­közelebbi katonai hatóságnak való átadásra ezennel hivatalosan felszólíttatnak. Debreczen april 13. 1849. Kiss Ernő, altábornagy. 970 2—3 Csődület mérnöki, főorvosi, sebészi barom­orvosi, bábái állomásokra. Megyénkben ürességben lévő egy mérnöki, egy főorvosi, egy sebészi, két barom orvosi, három bábái állomások csőd ut­ján lévén betöltendők, — az ezen állomásokat elnyerni kívá­nók — kiképzettségöket igazoló hiteles okirataikkal folyó évi május 20-ik napjáig első alispán Bálint Elek urnái Tasnádon bérmentes levélben vagy személyesen jelentkezzenek, hol egy­szersmind az ezen állomásokkal egybekötött illetményekről tu­domást szerezhetnek. Kelt Tasnádon 1849. mart. 28-kán tar­tott képviselő bizottmányi gyűlésből. Közép Szolnokmegye közönsége nevében a’ képviselő bizottmány. Egy értelmes könyvnyomó a’szokásos feltételek mellett felvétetik Aradon Svester Ferencz könyvnyomdájában. Kinek ezen ajánlatot elfogadni kedve van, egyenesen a* tulajdonoshoz folyamodjék. 1-1 Márton József nürnbergi kereskedésében egy jeles fran­­czia vadász fegyver olcsó áron eladandó. 100 mázsa méz eladó. A’ tulajdonosa tudakolható német utczán Újvárosi Pál urnái, Gál vendéglőssel átellenben. Nyomatik az álladalmi nyomdában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék