Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-22 / 86. szám

Debreczcn, hivat % 86 sz. Vasárnap ápril 22. 18 lő a 1 o s la p. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyweri «átküldéssel hetenként 7 frt 12 br. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — ElöKzethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreozenben. — HIVATALOS RÉSZ. H. v | e. A’ kormány elnöke, midőn az ellenségtől visszafoglalt Pest megyét reconstituálni ren­delte, az áltáláé’ végre kinevezett Batta Sá­muel kormánybiztoshoz a’gödöllői fő hadiszál­lásról következő rendeletet bocsátott. Köz botrónkozást okozott a’ nemzetben ’s az ország kor­mányánál azon tapasztalás, hogy midőn Budapestről az akkori körülményekhez képest, épen a’ haza megmentésének érdeké­ben az országgyűlésnek ’s kormánynak székhelye, Debre­cenbe ideiglenesen áttétetett, Pestmegyének tisztikara hűtlenül a* törvényhez, alkotmányhoz, ’s Pestmegye régi dicsőségéhez, igen kevés kivételekkel (mellyek között Ács Károly szolgabiró legkitűnőbb helyet foglal) nemcsak hogy elmulasztotta, a’ megye erkölcsi személyességét, a’ törvényhatóságot, székhelyének más biztos helyre áttételével megmenteni, nemcsak hogy a’ zsarnok ellenség első felhívására tömegestől sietett a’ haza ellenség i­­nek meghódolni, ’s a’ megyebeli községek elöljáróit hasonló meghódolásokra kényszeríteni, hanem még ezen felül az ellen­ség honáruló biztosának Babarczy Antalnak, túl a’ physical kény­szerűség határain vak eszközévé is aljasult, a’ haza, nemzet és törvényes szabadság legyilkolására intézett még olly istentelen rendeletéit, a’ legnagyobb megelőző készséggel teljesítette, ’s a’lakosságot,’s községi elöljáróságokat azoknak teljesítésére kényszeritette, de sőt akadtak egyének, kik hazánk gyilkosainak kezéből, a’ nemzet elnyomására uj hivatalokat’s előléptetéseket elfogadtak, ’s a’ zsarnokság czóljainak előmozdításában annyira vetemedtek, hogy még Pestmegye népét az ellenség számára ujoncz állításra is kényszeríteni megkísértenék, ’s ekként a’ ha­za elleni fegyver fogásnak hivatalos tekintély ökkel elömozditá­­saáltal, a’honárulás legmagasb nemének, hazánk mint közös édes anyánk, ’s az országért véröket, életöket áldozó testvé­reink Iegyilkolásának orgazdáivá váltanak. Ezen botránkoztató körülmények következtében most, mi­dőn a’ nemzet vitéz hadserege az ellenség összes erejét ismé­telten megverve győzedelmesen előre nyomúl, ’s e’ perezben már közvetlenül a’ főváros alatt állva, Pestmegyét, alig egy pár helység kivételével az ellenség zsarnok uralma alól kiszabadná: elkerülhetlen szükséggé vált Pestmegye törvényhatóságát gyö­keresen reconstituálni, ’s egész közigazgatási rendszerét a’ tör­vényes ösvényre akként visszavezetni, hogy ezen középponti megye bátmelly eventuálitások között necsak hasonló botrányok ismételésétöi mindenesetre megóva, hanem egyersmind hazánk szabadságának olly erős oszlopa is legyen, minővé azt, központi helyzete, territoriális és népességi nevezetessége, de különö­sen lakosságának általában, kiváltképen pedig a’ solti járás di­cső népének hazafiúi lelkes szelleme kijelölik. Ezen nagy és fontos munkának erélyes végrehajtása, a’ jelen rendkívüli körülmények között okvetlenül megkívánja,hogy a’ megye élére, egy teljhatalmú kormánybiztos állíttassák, ’s a’ viszonyok rendkivülisógóhez mért rendkívüli hatalommal felru­­háztassék. És én a’ nemzet kormánya nevében, mint a* honv. bizott­mány elnöke, hatóságomnál fogva ezen fontos megbízatással ezennel önt, Batta Sámuel ur! ruházom fel; ’s bizva rendület­len hazaszeretetéoen, férfias erélyében, részrehajlatlan igaz­­ságszeretetében, ’s megyei közigazgatás ’s Pestmegye viszo­nyai körében hosszas megyei hivataloskodás által szerzett ta­pasztalásában, Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vár­megyék teljhatalmú kormánybiztosává ezennel kinevezem; ad­ván és tulajdonítván a’ visszahívásig önnek a’ nemzet nevében minden hatalmat és hatóságot, inellyre magos és nagy fontos­ságú feladatának sikeres megoldására körülmény szerint szük­sége leszen. Kötelességében álland pedig eljárása iránt az országot kormányzó honv. bizottmánynak folytonosan jelentéseket tenni, mellynek nyomán idönkint a’ szükséges utasításokkal el fog lát­tatni, most egyelőre azon ált dános meghagyáson kívül, hogy Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék törvényha­tóságát gyökeresen reconslituálja, közigazgatását a’ törvényes *S alkotmányos ösvénybe visszavezesse, ’s azt a’ haza iránti hű­ségre esküvel kötelezendő tisztviselők által kezeltesse, és ezen központi megyében az országgyűlés parancsainak ’s az általa megbízott kormány rendeletéinek sikert és foganatot szerezzen, ’s általában a’ kormányzata alá bízott megyét hazánk védelmé­nek ’s szabadságának és függetlenségünk biztosításának hatályos tényezőjévé emelje, még a’ következő részletes teendőkre kü­lönösen figyelmeztetem. i-ör Az erőszak elfoglalhat földet, kényszeríthet zsarnok hatalma alá egyeseket, de valameddig Magyarhonban egy tal­palatnyi tér van, mellyet szabadnak’s a’nemzetének mondhatunk, addig a’ törvényhatóság erkölcsi személyzetének sem megszűn­ni, sem az ellenség eszközévé válni nem szabad. — Pestmegye tisztviselő karának ’s központi bizottmányának ezt saját megyé­je históriájából jól kellett volna tudnia, mert volt idő , midőn Pestmegye területe a’ török által megszállatván évek során át a’szomszéd Nógráil Füleki várában tariotta gyűléseit, miként tartja most a’ kis, de derék Esztergom Komárom várában. Azért ha Budapestnek az ellenség kezéből kiszabadítása a’ fővárosnak ostromtóli kímélése tekintetéből, avagy csak napokig késne is, ön mindenek előtt belátásához képest a’ megyei hatóság gya­korlatira más székhelyet jelölend, ’s a’ megye működéseit oda j áiteendi. 2-or. A’ megye bizottmányának, ’s volt tisztikarának (Nyári Pál első alispányt, ki országgyűlési követsége’s honv. bizottinányi tagsága mellett Pest megyének törv. első alispánja megnem szűnt lenni, kivéye) minden hatósága’s megbízatása ezennel felfüggesztettnek, sőt megszűntnek nyilváníttat­ván , ön oda utasíttatík, hogy uj bizottmányt alkosson, azt a’ kijelölendő székhelyre azonnal összehívja, ’s an­nak közbenjöttóvel, ’s törvényes közbenjárásával, kivéve mindig az első alispányi hivatalt — uj tisztikart alkosson, ’s ré­szint törvényes szokás szerint nevezzen, a’ kinevezendöket, ’s megválasztandókat a’ haza iránti hűségre leteendő eskü mellett hivatalaikba beiktassa, ’s a’népet irántoki törvényes engedel­mességre utasítsa. Melly eljárásánál különösen figyelmezni fog arra, hogy azon tisztviselői helyek, mellyekben jelenleg néma’ törvénytelen honellenség megbízása, hanem az eredeti törvé­nyes választás következtében a’ hazához hűn maradt tisztvise'ök állanak (minő Ács Károly szolgabiró) uj választás vagy kine­vezés alá csak azon esetben jöjjenek, ha az illető személyek önnek ’s az alkotandó bizottmánynak bizalmánál fogva magasb hivatalokra fognának elömozdittatni. A’ haza iránt hütelenekkó lett egyének ellenben kijelölés 's kinevezés alá még azon eset­ben sem kerülhetnek, ha más büntetésre is méltó beszámítás alá nem jönnének. 3- or. A’ kik a’ tisztviselőségeket eddig gyakorolták, vagy bitorolták, azokat ön nyílt rendelet által honárulási bűn súllyá alatt kötelezendi, hogy a’ hivatalos irományokat, ’s a’ megyének hűségükre bízott pénzeit ’s egyéb vagyonait önnek közeihez azonnal beszolgáltassák. 4- er. Az alkotandó bizottmány közbenjöttével gondoskod­ni fog ön, hogy a’ megyei közigazgatás szükséges költségek hiánya miatt hátramaradást ne szenvedjen, ’s azért jövendő be­számítás mellett a’ közös teherviselés alapján házi adót vette­­tend ki, vagy ha kivetve volna, behajlandja. 5- ször. Hasonlókép behajtatandja a’ hadiadóbeli tartozá­sokat, ’s a’ behajtandó összeget az ország pénztárába beszolgál­­tatandja, uj országos adó kivetése iránt az országgyűlés ’s kor­mány rendeletéit bevárandván. 6- szor. Különös gondot fordítand ön arra, hogy a’ me­gyéből még hátra lévő uj mezők azonnal kiállíttassanak, ’s a’ hadsereg élelmezésére minden kitelhető segédkezés nyujtassék, melly végett ön a’ hadsereg intend »nturájával, valamint sziniugy tábori országos főbiztos Vukovics Sebő úrral magát éneik zés­be teendi, ’s az élelmi szereknek, takarmánynak és szállítások­nak kiszolgáltatásában vezérelv gyanánt azt követendi, hogy az ország kormánya készpénz fizetés nélkül a’ néptől semmi be­szolgáltatásokat nem kíván, de fizetés és kárm ntesités mellett az álladalom magas jogánál fogva, minden a’ hadsereg ellátásá­ra szükséges vagyont elangedhetlenül igénybe vészén, ’s a’ nép­től és nép elöljáróitól szigorú felelet terhe alatt annál pontosabb engedelmességet követel, minthogy Pestmegye lakosságának, mi Ily az ellenség zsarló parancsolataira ingyen volt kénytelen élelmet adni, a’ haza megmentésének magasztos érzetén hivul még saját anyagi érdekében is áll, a’ szükségesekkel ellátni azon lelkes és vitéz hadsereget, mrlly a’ hazáért, és a’ hazában Pest­megye népének javáért és szabadságáért vérét on'ja. 7- er. A’ honárulási bűnök érdemiéit büntetése végett az országgyűlése vósztörvényt alkotott, ’s vegyes törvényszékeket is rendelt alakíttatni, — egy i lyennek felállítása Pestmegyóre nézve sokszorosan szük'égessé válik. — Ön tehát figyelve az országgyűlési határozatra, ezen bíróság megalakítása végett ja­vaslatot teend Vukovics Sebő orsz.bizios urnák, ki a’ biióság tagjainak kinevezésére ezennel megbizatik, és mind azikat, ki­ket az országgyűlési határozat a’ vésztörvény alá vonandóknak rendel, minden különbség nélkül, részrehajLtlan igazság szeré­té tel elfogatandja, törvény elitre állitandja, ’s javaikat lezárolta­­tandja, és zár gondnokság alá helyezendi 8- or Mindent, a’ mi tehetségében áll elkövetend, hogy a’ népnek sebei orvoséivá, szenvedései enyhítve, zsarolásai eltá­­voztatva, személy és vagyon bátorsága megóva, ’s joga ’s sza­badsága biztosítva legyen. 9- er Hogy pedig mind ezen ’s teljhatalmú biztosi köré­hez taitozó egyéb teendőiben a’ szükséges erővel a’ karhata­lommal is gyámolitva legyen, ezennel nemcsak a’ megyének ös­szes nemzetőrsége önnek rendelkezése alá ollyformán adatik, hogy azt egészben, vagy részben mobilizálhassa, ’s ott, és úgy a’ mint szükséges leend, a’ megye kebelében a’ megye költsé­gére, azonkívül pedig az országpénztárának költségére alkal­mazhassa, hanem egyszersmind arra is megbizatik, hogy néhány száz főből álló, ’s folytonos szolgálatra kötelezendő állandó véd­­s íreget alkosson, ’s azzal úgy az ellenség irányában a’ Guerilla csapatok számára kiadott utasítás szerint, mint biztosi hatósá­gának, ’s eljárásának gyámolitására rendelkezhessék, ’s mind ezeken felül még át bános vagy részleges népfelkelést is paran­cs .»hasson, rendezhessen, ’s az ostrom állapottal járó hadi tör­vények alkalmazása mellett működésbe tehesse. Mire nézve órtesittetik ön, hogy valamint a’ hadseregnek rendeltetése a’ fegyveres ellenséget megverni, úgy a’ kormány megvárja ’s követeli a’ néptől, hogy a’ megvert, ’s megfutam­­lasztott ellenségnek mellesleges kiirtását, ’s kipusztitását köte­lességének ismerje, a’ minthogy seregeinknek Pestmegyóben győzelmes előnyomulása következtében a’ népfelkelést különö­sen N. Körös, Kecskemét és Czegléd városaira nézve már elren­deltem, ’s e’ rendeletnek azonnali foganatosítására ezennel önt utasítom. A’ népfelkelés alkalmazása iránt magát a’ megyében mű­ködő hadosztály parancsnokokkal érintkezésbe teendvén. 10. Valameddig az ellenség a’ fővárosból ki nem űzetik, gonddal leend ön, hogy a’ vidéki nép oda élelmi szereket be ne vigyen, ’s ki ne szolgáltasson, — a’ kellő forgalom végett in­kább ott a’ hol szükségesnek látandja, hetivásárokat rendezend. U. A’megye kebelében bárhol találtató álladalmi pénz­tárakat biztositandja, az országpénztárába Dtbreczenbe való be­szállításokat sikeresitendi, ’s felügyelend, hogy az álladalmi tisztviselők, kik a’ hűségre bízott státus vagyon iránt különben is felelősök, az ellenséggel semminémü érintkezésbe ne lép­jenek, ’s ne legyenek. Ezen megbízatását nyílt rendeletbe foglalva a’ megyéveii közlés, ’s inegyóbeni köröztetés végett önnek nyomtatásban ke­zéhez szolgáltatom, ’s Pestmegyének úgy törvényhatóságát, mint minden községeit és egyes lakosait önirán i feltétlen en­gedelmességre a’ nemzet nevében kötelezem, megvárván ön­nek hazafias erélyétöl, hogy fontos megbízatásának férfias tel­jesítése által a’ nemzet elismerését kiérdemleodi. Költ föhadi szállásomon Gödöllőn, april 9. 1849. Az ország, honvédelmi bizottmány elnöke.’ KITÜNTETÉSEK. E. 10,564. Görgei tábornok és Jielyettes fővezér által, a’ folyó hó 10—ki váczi ütközet alkalmával különös vitézségükért. Sehulcz 17. honv. zászlóaljbeli alezredes, Zakó, 31. hon­véd zászlóaljbeli alezredes. Iokey Kázmér 47 honvé1 zászlóalj­beli őrnagy. Huzocki Dénes 28. honvéd zász!óal|beli őrnagy. Deseffy Arisztid ezredes. Pöltenberg Ernő 4. hu>z r ezredé li ezredes. Ujj Imre 8. huszár ezredöeli órmgy. Várady János 34. honvéd zászlóaljbeli száz idős. Prágát János százados-segéd. Zerdahelyi Viocze, százados ütegparancsnok. Lapinski Th opiű), százados üiéiparancsnok. Uatinovics, százados ütegpaniic*nok, Antus Janos, táborkari százados, és Latino ács Lázár, 3 hu zár ezredbeli főhadnagy, a’ folyó hó tl-ki Pest alat i ütkozi t al­kalmával, AsbothLajos alezredes. László Endre 16. huszár ez­redbeli százados, Lugossy Rudolf, vadász százados. Kövesy tüzér löhadnagy. Mészáros En .re főhadnagy ’s segéd. So ígó Gábor, tizedes, Ungváiy Pet.-r, közvitóz 16. busz. ezred öl. — Sólyom Peter közvitéz, a’ kúnsági lovasoktól, a’ csatatéren u’ katonai érdemjelek harmadik osztályával l'eldiszesittettek, Melly kitüntetések a’ hadűgyministerium altat ezennel megerösittetm k. Debreczen april. 18. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyininister. KINEVEZÉSEK, A. 10496. B on altábornagy ur által történt előléptetések Szerint megerösittetuek. 1-sö székely gyalog ezredh zSzázado-úl: Miklós József, ezredbeli löhadnagy. F ö n a d n a g y ú 1: Bors József, ezredöeli hadnagy. Hadnagy okúi: Toros Já • nos, Csibi Lajos, Simo Fér mez, Fáai Ambrus, ezredöeli ö. mi s­terek. Rang és illetményók april 1. számítandó. U;yanez ezred 2-dik zászlóaljához S z áz a d o s u 1: Molnár Ignác«, ezredbeli főhadnagy. Fő hadit agyokúi: Kölönte Antal, Mátyás Á fám, Balogh Károly, ezredbeli hadnagyuk. Hadnagyokúi: Ka­rácsonyi András, Lukács Miklós, Pál István, Kassai Iguáoz, ez­­redbeb őrmesterek. Rangjuk és iltetményók aprít 6-tól. Az t-ső székely ezred újonnan alakuló 3-ifc z.-aljhoz. Örnagyút: Péchi Gyula 24. z.-beli szá«ad,os Száza­­dosúl: Molnár Károly 37. ezretbeli főhadnagy. Had na­gy okúi: Dániel János, Erős József, tizedikek. Rang és illet­ménnyel april 1—töl. 2-ik székely ezredhez. Hadnagyokúi: Szabó László, Rákosi Z-igmond ez­redbeli őrmesterek. Rang és illetménnyel aprd 1-től. • Vezérkarhoz. Had nagyút: Bara Janos, székely huszár ezredbeli őrmester. Alsegóoül hadnagyi ranggal. Zajzon Árun, székely huszár ezredbeli örm. Rang és illetménnyel april 1 — löl, 40. huszárezredhez. F öszázadosúl: Ráez Boldiz ár, ezredbeli alszázados. Alszázadosokúl: Domahidi Ferenc, Bukovics Károly, ezredbeli főhadnagyok Főhadnagy okút: László János, Nagy Ist'án, ezredbeli hadnagyok. Rang és il­letmény april 1—töl. Hadnagy okúi: Kis Ferdinand, But yáa László, Nagy Dániel, ezredbeli örm.,Nagy Imre, tizedes. Rang­juk és illetményök april 8—tol. Székely huszárokhoz. F ö száza d o s o kú 1: Vitályos An­tal, Gyárfás Samu. Rang és illetmény april 1. Bölcs Sándor. Rang és illetmény apró 8., ezredbeli álszázadosok. A I s z á z a­­dosokúi: Reznek Károly, april 4”—töl, Mojan Daniel anril 8-tól, ezredbeli főhadnagyok. Föhádn agyokúi: Sám i Pál, Pap Mihály, Tamás Gergely, Bálint József, april 1-töl. Tamás Lajos, april 8-tól ezredbeli hadnagyok. Hadiiagy okúi: Kor­­pos Ádám örm., april 1-töl, Lázár Dénes, hadfi, april 8-tól. Vezér karhoz alsegédül: Barra János, Zajzon Áron. April 1-sö napjától számítandó rang és illetmény. 66

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék