Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-22 / 86. szám

10496. A’ Bem altábornagy kinevezése folytán megerösittetnek a’ Brassóban alakult 1-so Székely zászlóaljhoz. Hadnagy okúi: Kövér, Gálfi, őrmesterek. Demjén Lajos,Dankó Károly, tizedesek. Az 1-sö székely 5-ik zászlóaljhoz. Századoséi: Ko­vács, főhadnagy. Főhadnagyéi: Bors Ferencs, hadnagy. Rang és illetmény april 3-tól. Debreczen april 49-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadűgyminister. A. 10,623 szám. Görgei Arthur tábornok ur által tett előléptetések megerösit­tetnek. A’ 60-ik gyalog ezrednél. Hadnagyokéi: Pischl Ede, Buhodnitzky Lajos, Pol­­morm Vilmos Őrmesterek. Rang és illetmény martins hó 1-től. A’ gránátos z.-aljnáL Főhadnagyéi: Bicskei Gáspár alhadnagy april 1 -tői. Csicsmány József 32-dik gy. ezredbeli őrmester mart. 16-tól számítandó ranggal és illetménynyeL Hadnagyokéi: Bauer Igiácz, Katona János, őrmesterek, mart. 1-től rang és illetm. A’.48-dik gy. ezredhez. Századoséi: Haftl Adolf főhadnagy. Hadnagyéi: Michna Vilmos őrmester. A’ 2-ik gy. ezrednél. Hadnagyéi: Standéra Antal őrmester. Mart. 16-tól szá­mítandó rang és illetménynyel. „ A’ 4-ik huszárezredhez. Őrnagyéi: Pásztori Sándor százados, febr. 26-tól. F ő- Bzázadoséi: Páli! János, Zankó Imre, Ghiczy Imre alszáza­­dasok. Alszázadosokúl: Huszti József, Jezemiczky Imre főhadnagyok. Főhadnagyokéi: Benkö László, Berger Lő­rinc*, Várhegyi József hadnagyok. Hadnagyéi : Rakovsski János őrmester. April 1-től számítandó rang és illetménynyel. A’ 9-dik huszárezredhez. FöszázadosúI: Markovits Vincze alszázados. A1 sxá­­zadosokél: Berziczy Antal, Kerekes József főhadnagyok. Mart. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Főhadnagyo­kéi: Sexe febr. 16-tól, gr. Komis József, Jeney Jóssef, Die­­uc-3 Aatai, mart. 16-tól. Hadnagyokéi: Jeney Jóssef n. ö. toésagy, febr. 16-tól. Fencs őrmester, mart. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 10-dik hnszárezrednéL Főszázadosokéi: Schwidniczky, Dzwonkowszky al­­£®á*adomk. Martius 1—töl számítandó rang és illetménynyeL Debreczen aprilhó 18-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes kadégyminister. A. | S. 10458. ? A’ Görgei tábornok kinevezése folytán megerösittetnek: Hadnagyéi és Nagy Sándor tábornok mellé segédéi Bókessy Aurél. A’ Damjanich tábornok hadseregéhez a’ felügyelőséghez (Intendantur.) Századoséi: Pettkó Béla főhadnagy. Főhadnagyéi: Annau József hadnagy. H a d na gy o kél; Hazai Ernő, Kertay József és Hazai Vilmos 10-ik huszárezredbeli tizedes. April 10-ik napjától számítandó ranggal és illetménnyel. Debreczen april 19-ón 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadágyminister. A. 9910. Skutári György nyugalmazott főhadnagy, kunszentmár­toni kór- ’s szállító ház parancsnokáéi, és századoséi folyó hó 16-tól számítandó ranggal és illetménnyel ezennel kinevez­tetik. Debreczen april 20-án 1849. Mészáros Lázár, ideigL hadűgyminister. K. 10817. Szabó János altorjai rom. kath. áldor, ki Csinyi László kormánybiztos ér által a’ Kézdi-Vásárhelyi iskoláknál hitta­nári állomása megtartása mellett, tábori lelkészül kinevezte­tett, általam megerösittetik. Debreczen április 20-hán 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadűgyminister C. | t. 1427. sz. Decsö Károly nemzetőri főhadnagy folyó april hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel mint hadnagy áttétetik a’ hon­vééktzérséghez. Debreczen april. 20. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadűgyminister. 243 sz. Rendelet, Minden ide érkező főtisztek, kiket bár minő kötelesség helyben 24 óráig tartóztat, személyes magok jelentését az or­­azágos hadi főparancsnokság irodájában német ntcza 1808 sz. «kitt, délelőtti 10 és 12 óra között tenni; az érkezés ntán innét előbb elutazók pedig ugyan ott bármelly idő tájban jelentéskó­­pen az arra rendelt jegyzőkönyvbe neveiket a’ rangcaimzettel ezredök vagy zászlóaljok számát és utazások czólját egyszers­mind pontosan feljegyezni uiulhatlan kötelességüknek ismerjék. Ez által a’ szállásolnom jelentés tételtől mentvék. Kelt Debreczenben april 20. 1849. Kiss Ernő, altábornagy. Körrendelet. Magyarország föhadí kormány nyomán Debreczenbe csak a’ hivatalos okból — törzs orvosi bizonyítással igazolt betegség miatt —és törvényes vizsgálat alatt álló tiszt uraknak lévén sza­bad mulatni, — az ezeken kívül esők, folyó hó 18-ról kibocsá­tott rendelet folytán ha holnap u. m. apriŰs 22-kén dél előtti 10 éráig elhagyott állomásokhoz vissza nem indulnak, be fognak börtönöztetni; — miről az illető zászlóalj — ezred, és csapat parancsnokságok olly módon lesznek a’ kormány által is érte­­sítendök, hogy a’ vétkes tunyaságbél távollevők a’ hadtest lét­számából ki fognak töröltetni. Debreczen April 21-kón 1849. Szentpály Jóssef, őrnagyi térparancsnok. Figyelmeztetés. ' 849 sz. | R. P. K. A’ hadügyministeriuin 1103 G. hivatalos megkeresése folytában a’ polgári hatóság alatt állóknak szigorú büntetés alatt ezennel megtiltatik, hogy kincstári fegyvereket és fel­­szerelési szereket venni ne merészeljenek ’s egyszersmind minden becsületes ember felhivatik, hogy a’ kincstárhoz tar­tozó szerek eladóit azonnal feljelenteni hasaíiui kötelességük­nek ismerjék. Kelt Debreczenben, april 21-ón 1849. Az országos rendőri hivatal. A’ magyar hadsereg orvos-egészségi ügyvite­lének vezérfonalai. Nem élvén olly pereteket, mellyek egy terjedelmes és min­den oldalról kimerítő utasítási szabályok kidolgozására > lég időt engedncének, de a’ magyar hadsereg sajátlagos viszonyai is az t paransolván, hogy e’ tekintetben a’ napról napra gyarapo­dó tapasztalat is kellőleg felhasználtassók, annálfogva a’ jelen töredéket csak irányfonalaknak kívánjuk tekintetni, elvárván a’ hadsereg munkásabb orvosaitól, miszerint a’ kimerítő részletes utasítások kidolgozásában, mellyek már az osztálynál kidolgoz­va készen állanak, és a* illetőkkel közöltetni is fognak, saját ta­pasztalat után szerzett ismereteikkel és tanácsaikkal az ügyet gyámolitani szivesek leendőnek. Az összes magyar hadsereg orvos-egészségi ügyeit a’ had­­ügyministerium egészségi osztálya igazgatja, mellynek elnöke az asztályfönök, ki egyszersmind országos tábori főorvos. A’ fővezér parancsnoksága alatt álló összes hadseregnek van: egy igazgató törzsorvosa, ki az egészségi osztály ós sereg törzsorvosai közt tartja fel az összeköttetést, ’s minthogy az egészségi osztálynál fogva ma­gával a’ ministeriummal áll összeköttetésben, de egyszersmind a’ kiadott fővezéri napi parancsok után »’ sereg mozdulatairól is azonnal értesülhet, ennélfogva nemcsak minden orvosegész­ségi ügyekben a’ szükséges tudósításokat, a’ naponta előforduló eseményeket és fölmerülő fogyatkozásokat egyenest az egész­ségi osztálynak följelenteni tartoaik, hanem a’ seregnél is min­den ministeri, egészsógosztályi és saját hivatalos állásánál fogva kiadott rendeleteknek és intézkedéseknek vagy maga, vagy a’ rendelkezésére készen álló tábori orvosszemélyzet segedelmével mielőbb sikert eízközüini vagy eszközöltetni tgyekezend; mire nézve hivatalos Ügyekben a’ sereg törzsorvosai az igazgatónak szigorú feleletteher mellett engedni tartoznak. Törzsorv o's o k. Minden külön hadtestnek ós külön működő nagyobb tábor­nak van egy törzsorvosa, őrnagyi ranggal, 100 pft béke-, 150 pft hadi illetménynyei havonkint, ezenkívül két lótartási járan­dósággal. Ezek az igazgató törzsorvossal együtt egyenest a’ hadűgyminister úr által neveztetnek ki. A’ törzsorvosok, mint a’ hadtestek föorganumai, az összes orvosegószségi ügyökről, továbbá az időnkint fölmerülő hiá­nyok- és fogyatkozásokról szóló hivatalos jelentések ós tudósí­tások nyomán, azok orvoslását kezeiknél levő eszközök vagy az igazgatóság útján igénybe vett ininisterium segedelmével is minden áron, még pedig rögtön eszközülni és eszközöltetni, va­lamint arról is gondoskodni kötelesek, miszerint a’ kiadott ren­deletek ós intézkedések az »láttok álló orvosszemélyzet közre­hatásával minél hamarabb foganatba menjenek. Igazgató és rendező főorvosok. Kétfelé kellvén a’ sebesültek és betegek ápolásának esz­közöltetni, ugymiat a’ csatatéren és kórházakban, tehát az egy­szerre két helyen jelen nem lehető, de mégis az egész hadtest orvos egésségi állapotáról felelős törzsorvosnak segédszemély­zetre van szüksége, melly részint a’ csatatéren, részint a’ kór­házban személyét képviselvén, nevében ós kiadott utasításai ér­telmében intézkedhessék. E’ végre a’ hadtestbe olvasztott hadosztályok és dandárok főorvosai közül a’ törzsorvosok egy egy rendező hadosztályi ▼agy dandárt főorvost neveznek ki, ’s a’ törzsorvos távolléte vagy akadályoztatása esetében ezek rendezik el az ügyet, mi­dőn a’ jelenlevő törzsorvost hivatalos hatáskörében istápolják. Ugyan ezen czólból a’ mozgó tábori kórházak főorvosai közül is minden városban vagy helységben egyet igazgató kór­házi főorvosnak választván, valamint a’ rendező főorvosok a’ tábori egésségi ügyekről, úgy ezek a’ kórháziakról lesznek a’ törzsorvosnak felelősek. A’ rendező ós igazgató főorvosok megállapított illetmé­nyeiken felül, havanként 10 pftnyi mellék dijt huzandnak. A’ középponti állandó kórházak igazgatásáról már a’ kor­mány ; a’ többi állandó, vagy ideiglenesen állandósított tábori kórházakról pedig az egésségi osztály intézkedett. Ezred orvosok. A’ sereg tökéletes rendezéséig nem neveztetnek ki; — azok pedig, kik még előbbi időkből fenmaradcak, időközben nyert alkalmaztatásukhoz mórt rangjukat ét illetményüket tart­ják meg. Főorvosok. Minden gyalog zászlóalj és lovas osztálynál van egy fő­orvos századosi ranggal, 50 pft. béke; 100 pft. hadi illetmény­nyel havonként. Főorvosokká csak orvos- vagy sebésztudorok, ós alorvo­st szolgálat közben kitüntetett ügyesség mellett sebészmeste­rek neveztetnek ki; — ezen kinevezési jog a’ ministerhez tett előlegez följelentés rnellatt az egésségi osztályra ruháztatok, melly eljárásában az osztály a’ sereg törzsorfosainak előter­jesztéseire különös figyelemmel lsend. Ezredekbe sorozott zászlóaljaknál, — hol ezredorvosok léteznek, — a’ főorvosok ezekkel, ellenben önálló zászlóaljak­nál a’ törzsorvossal, sőt egészen elkülönözötten működő, sem­mi hadtestbe be nem olvasatott zászlóaljaknál vagy csapatoknál egyenest az egészségi osxlályigazgatósággal vannak közvetlen hivatalos érintkezésben; — ezektől vevón minden utaaitásokat és megbízatást, ’s ugyancsak ezen felettök álló orvosi clőjáró­­ságokhoz intézvén minden néven nevezendő jelentéseket, kor­szerű javallatokat, szóval a’ rájok bízott zászlóaljak, lovasosz­tályok, vagy szabad csapatok orvos egésségi ügyeit illető min­den tudósításokat. Felelősek lévén minden eljárásuk eredményéről, tehát sürgetöleg fogják követelni, hogy a’ betegek és sebesültek ápo­lása körül minden megtörténjék, mi a’ gyógytan elveinél ós ta­pasztalásnál fogva kívántatik, ’s e’ tekintetben magokat sem pa­irr r. '' * ' biztosok áltat lehangoltatni vagy épen akadá­lyoz!,i m ... engedendik. — De ellenben ugyancsak felelő— ség öli n i Ingva, a’ reiHélközésök alatt álló al- és segéd orvosi személyzettől mindenben a’ legnagyobb pontosságot fogják szi­gorúan követelni; fölmerülő kéb-s esetekben pedig a’ felettök álló oivosok utasítását kikérni. Alorvosok. Van minden gyalog zászlóaljnál két és minden lovas osz­tálynál egy alorvos. a) Van alorvos főhadnagyi rang, 40 pft béke; 62 pft ha­di illetménynyel. b) Van alorvos hadnagyi r«ng, 30 pft béke; 48 pft hadi illetménynyel hónaponként. Az első rangú alorvosi állomást elnyerhetik minden okle­veles orvosok, sebészek és szigorlandó orvosnövendékek. A’ második rangé alorvosi állomásra a’ most említetteken kívül még szigorlandó seborvosok is kineveztetnek. Megjegyezvén minazáltal hogy szigorlat alá eső alorvo­sok kinevezése mind addig csak ideiglenesnek tekintetik, inig a’ legelső lehetséges alkalommal magoknak egyetemi oklevelet nem szerzendenek. Az alorvosi kettős fokozat különösen azért állíttatott fel, hogy azon alorvosok, kik egyetemi oklevelüknél fogva főorvosi állomást nem nyerhetnek, kitűnő ügyesség és hosszast) idei hi­vataloskodás esetében szintén előléptetésre számolhassanak. Minden hivatalos ügyekben a’ főorvosnak rendeletéit pon­tosan teljesítvén, a* eredményről ugyan csak neki felelősek. A’ főorvosnak távollétében avagy hiányában azt helyette­sítik, ’s illyenkor a’zászlóalj vagy lovas osztály orvos egés­ségi ügyeiről a’ felebbvalóknak ők számolandanak. Orvossegódek. Legtöbbnyira csak kórházakba alkalmaztatnak 25 pft havi illetménynyeL Ezen állomások orvos-sebész tanulók által töltet­nek be, ’s minthogy még független állással nem bírnak, azért tiszti rangra és előléptetésre nem számolhatnak; henem kitűnő ügyesség és szorgalam mellett illetményi javítással jutalmaztat­nak, ’s tanfolyamaik bevégeztével al- ós főorvosi állomások be­töltésénél rájok különös tekintély leend. Gyógyszerészi ügy. A’ középponton egy gyógyszertár állíttatik fel, mellynek nagyobbszerü raktárának segedelmével minden hadtest részére egy mozgó gyógy szertárai fognak fölszereltetni. Egy Hlyen mozgó tábori gyógyszertár a’ már életbe lép­tetett mozgó kórházak raktárával szinte táborba szállíttatott, ’s ezzel együtt a’ fövezérkari törzsorvos rendelkezése alá bisatolt. Állatorvosok és gyógykovácsok. Az országos méneseknél felsőbb műveltségű állatorvosok, azonban a’ lovasságnál csak okleveles gyógykovácsok alkalmaz­tatnak; mégpedig a) Főgyógykovács (ezelőtt ezredkovács) őrmesteri rang és 25 pftnyi illetménnyel. b) Alkovács (ezelőtt század kovács) tizedesi rang és 20 pft havi illetménnyel. Mészáros Lázár, ideiglenes hadűgyminister. IGAZÍTÁS. Tegnapi számunkban a’ 313-ik lapon az 5194. | e sz. al. rendelet alól kimaradt „Kelt Debreczenben april 19,1849.^ Kossuth Lajos, ^ kormányzó.’4 Igazítás: A’közlöny 81-dik siámában a’8-dik zász­lóaljhoz kinevezett Petyko Imre, nemzetöri százados, hadnagyúl neveztetik ki. NEMZETI GYŰLÉS. Elöleges közlés a’ nemzetgyűlés április 21-iki üléséről. A’ Frideczky Lajos képviselő ellen emelt vádak megvizs­gálására kiküldendő alsóházi tag titkos szavazattal megválasz tatván, a’ választás eredménye a’ jövő ülésben jelentetik be. Szivák Miklós betegsége miatt a’ követi pályáról lelépett, miért az illető kertlet uj választásra fog felhivatni. — Számos képviselőknek eltávozásra engedclem adatott. — Többeknek igazoló folyamodásaik a’ bizottmányhoz tétettek át. — Ágos­ton József kérelme, mellyben hoiszasb elmaradásának okát, mellyek miatt képviselői széke üresnek mondatott ki, a’ ház ál­tal méltányoltatni kéri, a’ kórvényi választmányhoz utasittatott. Kubinyi Ferencz benyujtá határozati javaslatát a’ kormány által leteendő eskü iránt, melly kinyomatni határoztatott. — Az igazoló választmány véleményes jelentése folytán Demeter József ós Zseni béri Imre, miután hosszas elmaradásu­kat igazoló okaik könnyüknek találtattak, képviselői állásukról Inmondottaknak vétetvén, az illető kerületek uj választásra uta­­sittatnak. CXLIII-dik ülés a’ képviselöházban april 20-kán d. e. 10 őr.; elnök Almássy Pál. Az utólsó ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után: Elnök: Napi renden volna a’számoltató bizottmány je­lentése, mielö’t azonban erre átmennénk, Kubinyi képviselő ur­nák vap némi előterjesztése, ’s az igazoló választmánynak is va­­hmijelentése. (Halljuk!) /K u b i n y i Ferencz: Tisztelt képviselöház ! A’ tegnapi na­­p$fn hitelesíttetett a’ függetlenségi oklevél. Miután tehát ezen füWetlenségi oklevél szerint a’hitszegő osztrák dynastia szám­űzetett*. ’s e’ szerint a’ királyi szék megürült: azt tartom, hogy a’ felségi jog^k egyenesen a’ nemzet birtokába eslek vissza; ’s azon souveraini hatalomnál fogva, mellyel jelenleg bir a’ nemzet, ’s bir az országgyűlés: azt tartom, méltán követel­hetni, hogy addig is, mig kimondanék, ezen souveraini hatalom­nál fogva minden felségi jogokat kiván-e maga az országgyű­lés gyakorolni, vagy nómellyeket a’ kormányra átruházni, addig is mondom, mig ez iránt intézkednék az országgyűlés, szüksé­gesnek látnám, hogy morális, azaz erkölcsi tekintettem biztosí­tékokról gondoskodjék az országgyűlés; mert valamint volt ki­rályaitól követelhető a’ nemzet, ’s pedig méltán, hogy ünnepé­lyes fogadást vagyis esküt tegyenek le a’ nemzet kezébe: véle­kedésem szerint az országgyűlés most szinte feljogosítva van, hogy az alakulandó kormánytól hasonló ünnepélyes tagadást kö­veteljen ’s azt a’ nemzet kezébe tegye le. Ennélfogva alázatos indítványom o ’a megy ki, hogy azon esküformának kidolgozá­sára, mellyet az alakulandó kormánynak letennie kell, néhány

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék