Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-22 / 86. szám

tagokból álló bizottmány küldessék ki. En mindenesetre erköl­csi biztosítékot látok az c.-kü letételében, ’s a’ normet méltán megkövetelheti, hogy tétessek ie nevében, a’ lei ndft kormány által az esküt, melly szerint a’ törvényeket megtartani ’s inasok által is megtartatni kötelességének it merje. Ezen nézetből ki­indulva, ismétlem tehát indítványomat, méltóztassanak néhány tagból álló bizottmányt kiküldeni, melly az esküformát kidol­gozza. Elnök: Azt hiszem, a' képvi elöház a’ követ urnák elő­terjesztését elvileg elfogadja; hanem talán elegendő volna, hogy a’ képviselő ur maga forrnulázza az indítványt ’s terjeszsze a’ ház elébe, — ez legalább u’ parlamentaris praxis. (Úgy van, helyes 1) Kubinyi Ferencz. Méltóztassanak kegyesen megen­gedni, mielőtt az elvre nézve tisztába jöttünk volna, addig nem késiithettem el az esküformát; mert vélekedésem szerint ez alkalommal azon kérdés is megfontolandó, valljon a’ kormány elnöke köteles lesz-e szinte olly esküt letenni, mint a’ ministe­­rek. Minthogy azonban a’ t. képviselőhöz indítványomat elvileg elfogadja: már most kötelességemnek ismerem az esküformát elkészíteni ’s a’ ház elébe terjeszteni. Bezerédj István: A’ mint egy részről megegyezem az I indítványban, úgy más részről vagyok bátor hozzá tenni, hogy valamint helyesnek tartom azt, hogy a’ kormány megesküdjék, úgy elmulaszihatlannak tartom, hogy a’ képviselőhöz ii az al— |: kotmányra az esküt ünnepélyesen letegye. (Közbeszólások, £aj.) V Már ongedelmet kérek, az e?küröl különféle lehet a’ vélemény; hanem az bizonyos, hogy a’ mai világnak erkölcsi szokása ’s fel— || fogása szerint, az illyen új állapotokban az eskü a’ dolognak | inegszentesitésére ’s nagyobb ünnepélyére igen hatályos szo­­fe. kott lenni. Megesküdött ennekelötte a’ király, megesküdtek az alattvalók; (felkiáltások, zaj) most tehát, midőn azon állapot, melly eddig feoállott, el van törülve, ’s igy ú) foglalt« ei a’ \J‘ régioek helyét: tehát azt hiszem, ugyanazon ünnepélyes szen­ei leütésnek szintén helyet kell foglalnia. Att gondolom, hogy ugyanakkor, mikor a’ kormányra nézve az esküforma inegálla­­piitaúk, állapíttatnék meg egyszersmind azon esküforma il, metlyet az országgyűlés fogna letenni. (Zaj.) Elnök: Én azt hiszem, hogy a’ nemzet képviselői a’ nem­zet neveben határoznak, ’s határzataiknak tu inak foganatot is szerezni; nem szükség, hogy a’ nemzet képviselői megesküdje­nek, a’ határozat, melly szerint minden törvényhatóság haza­­árulási bünterhe alatt tartozik engedelmeskedni, az a’ sanctio. (Helyes, toáob.) Szász Károly: Én azt tartom, hogy Bezerédj kövattár­­sunk indítványának nem most, hanem később le»* ideje, (felki­áltás: soha!) ’s akkor pártolni fogom; liánom most nem látom helyén lenni. (Többi szavai a’ keletkezett zaj miatt nem voltak hallhatók. Folytonosan hangzik : menjünk tovább!) Elnök: Mielőtt tovább mennénk, szükséges Kubinyi Fe­rencz ur indítványára visszamenni ’s a’ fölött határozni, valljon egy bizottmány küldessék-e ki az alakítandó kormány által le­teendő eskü formu’ázása végett, vagy ö maga tegye fel az es­­küforinát? (Átalános felkiáltások: ő maga!) Tehát a’ képviselő ur maga fogja indítványát ’» az esküt forinulázni. Halász Boldizsár: Csak egy rövid észrevételt kivánok tenni arra, mit Bezeré lj képviselő ársunk a’ többek közt felho­zott. (Felkiáltások: nem kell! menjünk tovább. Zaj.) Miután az, mit a’ képviselő ur mondott, belemegy a’ Közlönybe, nehogy a’ ház által helybenhagyottmk vétessék, nem állhatom meg, hogy ki ne mondjam, mikép azon állítása, hogy eddig a’királyok és a’ nép is esküt tettek le, nem áll; mert megesküdött igenis a’ király, ’s megkoronáztatott, és ennek következtében ismeí^tett el tör­vényes királynak, de a’ nép soha sem esküdött meg^' Elnök: Az igazoló válatztrnány elöadópidM^iü jelentést tenni. Dobolyi Sándor. Olvassa az igazoló választmány véle­ményét Frideczki Lajos képviselő igazoltatása iránt, melly itt következik: Az országgyűlés székhelyén f. hó elején megjelent ’s tá­vol vólta igazolása végett a’ bizottmány elébe utalt Frideczki Lajos képviselő, a’ honv. bizottmányhoz beadott, onnét azonban a’ képviselöházhoz utasittatott kérelme rendén maga igazolására a’ következőket sorolja elő. A’ képviselő ház által fővezér Görgei Arthur táborában leendő működésre kiküldetvén, a' keserű provinciát, midőn elő­re bizonyos volt abban, hogy munkálkodása folyamán többször találkozandó a' hazát dúló ellenséggel, azon elnatározottsággal vállalá el, mikép lelki nyugodtsággal ’s hidegen daczoland a’ halállal is, csakhogy azon öntudatot, hogy: hazájáért tett, mit tehetett, sórthetlenül fentarthassa; ’s a’ milly nagy volt a’ feladat, ép azon mértékben fájt kőrelmesnek azon aljas rága­lom, mintha ö magát Windischgraetznek eladva, ennek 10,000 pftot átadott volna. Ezen rágalom megczáfolására, ’* a’ veszélyes megbiza­­tásbani hiv e járása kimutatására kéréséhez eredetiben mellékel három darab nyugtatványokat, mellyek közül az első szerint idei jan. 11-én 19276 pftot és 38 krt szolgáltatott be a’ tábor­kari pénztáritok keze alá; ’s e’ tekintetben azt állítja, hogy ha ö e’ pénzbeszolgáltatást olly gyorsan nem teszi, a’ fővezér har­madnap múlva inár nem lesz vala képes zászlóaljait fizethetni. Ezenkívül, a’ beadott más két nyugtatvány szerint, az azokban följegyzett számban, nagy mennyiségű ruhaneműt, csizmát, bak­­kancsot, bőrt, fegyvert szerzett össze és adott be, az akkori időben ruhátlan seregnek. Bevógezvén febr. vége felé munkál­­kooását, akkor a’ kópvisetöház székhelyéhez jöhetni, a’ minden utat elzárt ellenség tévé lehetlennó. Ezen elszigetelt helyzeté­ben küldé a’ kor.nanyelnöknek bocskai százados Tersztyánszki Zsigmond által a’ kérelméhez 1-sö szám alatt mellékelt levelet, mellyben feltárj* nem jöhetése okait, egyszerzminü nyilvánítja, mikép mihelyt említett százados öt az út bátorságos volta felől értesitendi, ö is követni fogja a’ századost Debreczenbe. E’ le­vél azonban rendeltetése helyére bontatlanul ’s a’ maga idejében nein juthata azon okból, mivel az azt vivő százados, a' 4. j ‘ bi­zonyítása szerint, utilevéllel ellátva nem lévén, a’ burai hadbiz­tos feibontá az említett levelet, hogy abból meggyőződjék igaz­ságos útjáról a’ századosnak, ki azt, hasonló okból, későbben a’ haüügyministeriuinhoz is beadni kénytetók, hóimét aztán az még a’ bocskai lovas ezredhez is átküldetett. Alig szűnt meg az el­lenséges csapatok folytonos czirkálása, midőn a’ kérelme» 73 éves öreg atyja azon hírre, hogy öt, saját kifejezése szerint, az ellenség megsemmisítette, Váczról a’ kórelmes lakhelyére siete, de a' hideg idöoen telt utazás az elgyengütt aggastyánt súlyos betegségbe ejté. És ö, a’ terhes nyavalya állal levert öregnek egyetlen fia, ki egyébiránt a’kutató ellenség előtt saját lakát ke­rtilni kénytetve, barátainál kerese ’« talála m. nedéket, megtud­va atya hideg voltát, hozzá siete, ’» azon meggyőződésébe o, hogy egy magával teheti* n öreg és beteg apa lelkiismerete« ápolása által polgári tisztét nem adja fel, dehrecxeni útját atyja jobban létéig még elhalasztá, mellynek bekövetkezte után nem is késett képviselői helye elfoglalására sietni. Vélemény. A’ bizottmány hallgatással nem mellőzheti el Frideczki Lajos képviselőnek abbeli elmulasztását, hogy három hónap alatt a’ képviselőházit egyetlen értesítésével is meg nem kérésé. A’ nehéz perczekbeni megemlékezés, kötelességteljesitóse mellett, hő ragaszkodás jeléül tűnt volna fel. Azonban az említett kép­viselő által elősorolt ’» nagyobbára adatokkal támogatott körül­ményeket illő tekintetbe vevén a’ bizottmány, látja az .|- .jf .ju­­alatti adatokból, in* Ilyek idei jan. 2J-ig terjedő működésről bi­zonyítanak, hogy Frideczky Lajos, a’ haza legveszélyesebb nap­jaiban olly működést vállalt el, melly által a’ hon megmentésé­ért elszántsággal küzdő sereg fentartására üdvösen folyt be, ’s melly működés egyszersmind a’ dühöngő ellenség által, mint j részéről vétkesnek czimzett inerény , a’ kózrekerithetés eseté- I ben, halállal lesz vala büntetve. Az is igaz, hogy a’ Nógrádiról j Debreczenbe vezető utak, iiei két első oh hónapokban az ellen­ség által elzárva tartatának. Mindemellett nem látván a’ bizott­mány a’ beadott adatokból kimutatva Frideczky Lajosnak azon állítását, melly szériát: ó távolléte alatt nem sziiut vala meg mint kormánybiztos működni, felszóiitá nevezett kópviselót, hogy e’ tekintetben, kezei közt levő minden adaiait tárná fel a’ bizottmány előtt. E’ felszólítás eredménye lön, hogy Frideczki Lajos m*gán leveleiből, mellyenét a’ bizottmánynak bemutata, kit tszett, mikép ö még febr. közepén intézkedett a’ sereg szá­mára szükséges beszerzendők tárgyában. A’ kormány elnökhöz febr. végével írott levelet kapoesna* tekinti a’ bizottmány, melly által igyekezett a’ képviselő, kormányelnökűnkhöz intézett nyi­latkozata ’s Ígérete által továbbra is fentartani a’ házhoz levő ! viszonyát. T ivábbá, a’ kormányclnökhöz febr végével írott le­­| vélböl azt látja a’ bizottmány, mi*óp többször nevezett kópvi­­selö csak T rsztyánszki századosnak az ut minő bátorságos vol- 1 ta iránti tudósítására várakozott, hogy aztán őt követhesse; e’ várakozás, az idő felszámítás t szerint, a’ martiusi napokra es­vén, a’bizottmány, adst nyo nán úgy találja, hngy Frideczki Lajosban a’ nemzeti gyűlés székhelyére sietés szándéka az em­lített napokban sem hiányzott. Mindezen körülmények kellő tekintetbe vétele mellett a’ bizottmány a’ képviselőház 867 zz. a. határa latát Frideczki La­josra ki nem terjeszthetönek, következőleg őt igazolt kép­viselőnek, tekinti. Okolicsányi: Nekem, mint nógrádinak, szomszédság­ban lakónak tudomásom van arról, hogy Frideczki képviselő csakugyan meg volt bízva Görgei tábornok által holmi ruhane­műnk bevásárlására ’s pénzek bessedésére, ’s est ő teljesítette is; de hogy mintegy jan. 10-ke körül haza ment, ’s Négrádban volt, erről szinte positiv tudomásom van. valamint hallottam to­vábbá azt is, hogy a’ Nógrádban működő császári biztosnál magát jelentette, a’ mit egyébiránt nem tudok másként bizonyí­tani, mint hivatkozni olly emberekre ’s képviselőkre ’s különö­sen Szabadhegyi kóvettársunkra, kik azt velem többektől együtt hallották, ’s különösen a’ mai napon is érkezett ide Hontmegyé­­böl valaki, ki újabban erősíti, hogy Frideczki Lajos magát a’ csász. biztosnál jelentette; de leginkább erősíthetem ezt azzal hogy otthon mutatásom ideje alatt a’ csász. biztosnak levelét ma­gam személyesen, saját szemeimmel olvastam, mellyben írja, hogy a’ tegnapi napon Frideczki Lajos magát nála jelentette. Ezen okoknál fogva felhívom a’ tisztelt házat, méltóztassék mindaddig, mig az elöhozottakat a' képviselöház bizonyossággal kitudhatja, a’ kérdésben levő köretnek rerificatioját felfüggesz­teni. (Helyes.) Szabadhegyi: Igenis bizonyíthatom, hogy Hont és Négrádmegyéken keresztül utazván, szinte hallottam, hogy Fri­deczki Lajos Majthényi László csász. biztosnál magát jelentette. Dobolyi Sándor: Azon hir, melly itt mármost ko­molyabb alakban tűnik fel, a’ bizottmányhoz is eljutott, ’« a’ bi­zottmány e’ részben is megtette kötelességét, 's Frideczki Lajos képv. urat e’ hírre nézve felszólította, mire a’ kérdésben levő képviselő ur azt nyilatkoztatta ki, hogy a’ hir valóságos aljas rágalom, ’s becsületszavát adta, hogy azt, mi róla mondatik nem tette. (Felkiáltások: ez nem elég!) A’ bizottmány továbbá te­kintetbe vette azt, hogy illy kósza hírrel szemben olly tények állanak, mellyek közül akármellyik került volna is Wmdisch­­graetz vagy más csász. biztos kezébe, bizonyosan sokkal fonto­sabbak, hogysem veszedelem ne fenyegette volna az érintett képviselő urat, bármelly declaratio után is; ’s tisztán áll az, hogy a’ legveszedelmesebb időben a’ leghasznosabb szolgálatot tette: e’ tekintetből tehát a’ bizottmány egy perczig sem kétel­kedett az iránt, mikép a’ kósza híreket ítéletének mérlegébe nem vetheti, ’s azért az illető képv. urat igazolandóaak véleményezi. Boer Antal: Noha az igazoló választmány előadója előterjesztette a’háznak azt, hogy azon hírek a’ bizottmány­hoz is eljutottak, de az adatok összevetéséből nem ítélte azo­kat ollyanoknak, inellyeken elindulhatott: mindazáltal azt tar­tom, hogy egy rövid helyesléssel nem mehetünk a’ bizottmány­nak ebbeli véleményén keresztül, hanem ha csakugyan valami csekély scrupulus is van, tékát véleményem szerint a’ dolog át­vizsgálását a’ bizottmányhoz kell utasítani, hogy mind azon egyének, kikre hivatkozás történik, ^hallgattathassanak; mert könnyen meglehet, hogy utóljára is az lesz a’ dolognak vége, hogy ,,éu is hallottam, ón is hallottam", ’s ekkor esupin hátto­­más utáni ítélet által olly egyénnek becsülete »értetett volna, ki a’ legveszedelmesebb időben kész, volt magát a’ hazáért fel­áldozni. Kubinyi Ödön: Én szinte Nógráddal szomszéd va­gyok, és a’ múlt hetekben otthon voltain, és miután az ellenség Nógrádban megfordult, sokakkal összeköttetésbe jöttem, és áta­­lánosságban nem akadtam egyre is, ki a* ellenséggel czimborá­­lással ne vádolta volna Frideczky Lajost. Én őt elsárhoztatni nem akarom, mert hallo más után valakit elíárhoztatni nagy bűn vol­na, hanem nem kivanoin azt, hogy most a’ választmány véle me­nye elfogadtassák; hanoii most már tisztán áll Nográdmegye az ellenségtől tegyen a’ tiáz intézkedést, a’ vizsgálatot Nógrá lbau ellene rendelje el, és ha a’ vizsgálat megtétele utána* eredmény tisztába lesz, akk ír lehet Fridetzsy felett határozatot mondani. (Helyeslés.) Buda Sándor: A’ ház méltóságával megegyezőnek nem találom, hogy határozi’ait hallomásra vagy hírekre építse. Tudjuk azt, hogy sok honfiak hazaáruiási hírekkel vádoltattan a’ 317 sok kósza hírek miatt. Frideczky bebizonyította a’ bizottmány előtt, hogy 8 kormánybiztosi minőségben működött egész mar­­tius hónapig, és az mint való áll, hogy az utak Ncgrádtól Di*b­­reczenig elzárva voltak, ennél nagyobb okot nem hozhat fel sen­ki, és az hogy a’ császári biztosnál tiszti Igét volna, lehet való, lehet valótlan hir. Én nem kívánom hogy ő visszautasitas-ék, mert hírekre építeni semmit nem akarok, és öl puszta hírekre képviselői minőségétől megfovz ani a’ ház méltóságával egyező­nek és ezélszertlni k nem tartom. Kazinczi Gábor: Határozni a’t. háznak ollvat k 11, melly sem tekintélyével, sem méltóságával egybe nem üuö-ik. Nekem először is azon felszó alt t. képviselőhöz egy kérésé van; nein beszéd, két és hallomásokat unndanak-c ? és post; v adatoknak előállítását elvállalják-e vagy sem? vagyis Okol c - nyi Szabadhegyi és Ku inyi képviselő mák elvállalják-e a' f, le­­löaéget azon hónak ténylegesitése iránt, meHynek eddig semmi alapját nem látjuk, és azért semmi nyoma ókkal nem bir. (Zug' ) Tan ár ki Gedeon: Tagadom, hogy egyes kép > is nek joga volna itt a’ másik képviselő elölt. (Zaj. A. e iá ölt csenget.) Elnök: Csendet kérek, méltóztassanak egymást kihall­gatni, ’s azután czáf*dják meg a’ beszélőt. Kazinczi G á ü or: A’ k. haznak méltósága alatt v ■ a, hogy szó beszédek után induljon el, bá.-k töl jöjjenek azok; c. • actácból lehet ítélni Én pártolom a’ választmány vél nner yót, fen maradván az illetőinek azon képviselő ellen a’ honárulási bűnt felhozni, midőn a’ tény tisztában áll. Szunyogh Rudolf: Én ellenkező szempontból ve­szem fel a’ d ilgot, m nt Kazinczi Gábor. Én azt taitom, h »,/ magának a’ vádolva lévő Frideezkiuek és hasonlótép a’ ház ik roppmt becsületében áll, hngy mi lön tagja ellen tagjai áll 1 r hir után is elöterjesztéiek történne», mik súlyosok és tér., lök; azok vizsgáltain ik meg, azt óhajtóm mindenkinek érdekébe, hogy miután meg van tisztítva Nógrái as ellenségtől, «’ uaz a’ vizsgálat iránt rendelkezzék, m rt Frideczky becsűle ut usy tarthatja fen, ha azon vád alól tökéletesen felmentheti magát. Keresztesi: Kazinczi Gáior szavaira vagy »k kénytelen nehány szót felelni. Múltkor, mi lön a’ veriíicptio ulis kérdéa <’ hátramarait képviselők iránt tárgyaitntott, az.rn alkalomul né­hány képviselőnek szóbeli jelen éso, ügy pár bónip ó a oete g­­sógben sinlö lő képviselő ellenében elégnek találtató t, inast azonban ha 2—3 képviselő feláll az m tud *ko t ebe i ab ni, m aiy­­lyek itt előa tatnak a’ bizottmány jelentéséneit l-ső pontjában, hogy t. i. „háro n hónap óta nem volt ni j i, ’s milj t n igát iga­zolni, és megjelenni, vagy levél által a’ házat meg nem jeion­­hetéséröl tudó utáni, annak következtében az nem berovanló. Mindazáltal tekintve rendűin l m hazafi iá gát, és ragasztó lását, miután ároin rendbeli oklevéllel migát igazolta,a’ iámat ,eri­­ficationalis oizottm íny* migegyezik aotm, hagy ó kép vitelé,nos tekintessék.“ — Hí akkor két képviselőink oicsitlet szentségére hivatkozása elég volt, miért provocáljut me*t mi aOn Kép/ísi;­­löket, kiknek most nincs maijuk, ’s alkalmak, — miután itt tárgyaltatott a’ dolog — éa fel sem szólittaitik, hogy óta la­tokkal bizonyítsák azt be. ügy volt a* a’ régi köztírvényltesés szerint is, ha valamelly tisztviselő bü tösnes nyilváníttatott, meg volt azon morális kötelessége, hogy még magát tisztára nem mosta, nem fogadtatott el; a’ törvényhatóságodnak mindig volt olly morális hatalmuk a’ törvények értet, né .»en, hogy hivatalától a’tisztviselőt felfügg iszthették. Nézetem o ta terjed ki, hogy azon képviselő mindaddig, inig magát tisztára nem mossa, ne igazoltassák. Okolicsányi: Kazinczi Gábírnak akartam felelni, azon nem igen diplomatics felszólítására, hogy én vállalja n m igám­ra a’ felelősséget; megválton, hogy <iz minien parliameutárií rendszer ellen van. Mit itt három képviselő előadott, arról ál­talában minden ember beszól azon környéken, a’ hol Frideczki működött. Annyit azonban képes vagyok és akarok is bebizo­nyítani, hogy Frideczki csakugyan jelentette migát a’ csás .ári biztosnál. Elnök: Szavazás utján fo gjuk ezen dolgot eldönteni. Martincsek: (zaj) Azon képviselők, kit itt felszól at­tak, nem kötelesek azt bebizonyítani, hanem a’ híznak áll köte­lességében, hogy a’ felett rendelke zzék és nyom ázást tó essen, hogy a’ dolog tisztába legyen. Nem kósza hir az mit Okolicsányi előadott, mert nemcsak azt mondta, hagy sok embertől hallotta, hanem azt is monita, hogy ö a’ császári biztosnak levelét is ol­vasta a’ maga szemeivel: hogy Frideczki jelentette in igát nála; ez több mint kósza hir, és még ez megezáfoiva nun tesz, nem pártolom az igazolást. Elnök: Első kérdés az (hogy az igazoló bizottmány vé­leménye megáll-a vagy nem? Azok, kik azon véleményt pár­tolják, álljanak fel. (Ketten állanak fel) V többség nem pártolja a’ bizottmány véleményét. Most még két kérdés van. Kettő voit a’ vélemény; az egyik az: hogy adassót vissza az igazoló vá­lasztmánynak vizsgálat végett, másik vélemény az volt, ho.ya’ ház határozzon vizsgálatot. Tehát első kérdés lesz, higy akagja e’ a’ ház maga a’ vizsgálatot elrendelni? Azon, kik a’ híz által akarják elre ideltetni, álljanak fel. (Többség) Tehát a’ m illett van a’ többség; ha méltóztatnak jóváhagyni, az ottani kor nány­­bíztos és képviselő Ripeczityre lehetne bízni a’ vizsgálatot. Besze János: Ismerjük Repaczky képviselő irat, ha­nem azt hiszem, hogy nem óla val) egyént kellene olt küllem, hanem egy egészen részrehajlttlan egyént. (Felsiá tasok: sza­vazzunk ) Elnök: Tehát holnap ezé lulák által mélióztassauk be­adni , a’ kit választani méltóztuian (Helyes) dost átmegyünk a’ napirendre, Szacsvai jegyző űr fel lógja olvasni a’szá noiUtó bizott mány jelentését S z a e s v a i olvassa t’ szá «altató bízott ná íy jelentését gr. Zichi Ölön féle ingóságot iránt. (Lásd A. alatt.) „JELENTES a’ számoltató választmánytól gróf Zic lyÖ ion­­féle ingóságok őrá a t. A n. képvis. ház 9)5 sz. határozatára. A’számoltató bizuttnány, a’ ne fizeti képviselő háznak 905 szánu határozata által, hazaárulasi bún miatt kivégez et -tt gr. Zichy Ö lön lefoglalt ingóságainak szá nbavétele, ’s erről teendő íelviágosuás végett küul tett ki. Minthogy p edig a’ kér­déses ingóságok egy része, né nelly ezüst ’s arany értékűek t. i. beolvasztatni, egy más része, — mellyek a’tartás alatt' romián lékaak, és meg nem tartandóknak ítéltettek, — a’ hon­védelmi bizottmány által elárrereztetui renlelteitek, szükiégés­sé lő.í, az érintett rendeletek végrehajtásával foglakozottakat oda utasítani: «

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék