Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-22 / 86. szám

318 1- ör. hogy mind a’ beolvasztott, mind az elárvereztetett, mind végre a’ megmaradt ingóságok összeírásai djjolag készí­tessenek el, hogy a’ számbavétel, a’ Budapesten maradt leltár­­rali összevetés során, annak idejében megtétethessék. 2- or. Hogy a’ kezelésbe résztvett egyének, miután több mulasztási ’s rendetlenségi hibák merültek fel, nyilatkozataikat mutassák be. E’ nyilatkozatok be is adattak, nevezetesen I. ’s II. alatt álladalmi pénzügyi titkár Duschek Ferenczó, — III. alatt hon­védelmi bizottmányi tag Madarász Lászlóé, — IV. alatt a’ Bu­dapestem összeíráson, ’s megbecsülésen jelenvolt pénzügyi ti­­to. no . Fekete Lászlóé. Az elősorolt nyilatkozatokhoz vannak mellékelve a’ fentebb érintett uj leltárak, ’s azon jelentések ’s ren .eletek, mellyek a’ beolvasztás ’s árvereztetés részletesb körüL.iónyeit tárgyazzák. Ez iratok egybenvetése után a’ számoltató választmány következőleg jelent: A’ kérdéses ingóságok, igazságügyi tanácsos Kiss Lajos, pénzügyi titoknok Fekete László, közvádló Koczán József által, tiöbij Got öve István, később Boczkó Dániel képviselők jelenlé­vőién, Budán a’ dijjazó hivatalban összeiratván, és szakértő /étiek közbenjöttével megbersültetvén, minden óvatossággal Iát>á»ba tétettek, á’ ládák kulcsokkal kellőleg lezárva, ’s lepe­csételve a’ lő pénztári hivatalnak, önzés végett, általadattak, az összeírások az igazságügyi, a’ lepecsételt kulcsok pedig a’ pénz­ük ji müiscerségnél tétettek le ; megjegyeztetvén, hogy a’ lá­dák dá.ára egy papiroson a’ belsötartalom feljegyeztetett, és hogy az összeíráskor jelen volt museumi igazgató Kubinyi Ágoston és régiségek Őre Érdi János által külön válogatott in­góságok, nehogy a’ többiekkel összevegyüljenek, a’ gazdászati hivatalból hozott Verschlagba, rakattak, ’s a’ Vershlag lesze­­geztetett. M. e. december 31-ón, a’ kérdéses ládák honvédelmi bi­zottmány! tag Madarász Lászlónak átadatni, a’ honvédelmi bi­zottmánytól rendeltetvén, azok a’ főpénztári hivatal által, a’ ná­la levő átvételi nyugtatvány mellett, olly módon lezárva ’s le­pecsételve, miként átvétettek, a’ lepecsételt kulcsokkal együtt, az e’ végre megbízott hivatalnoknak kézbesítettek. A’ Buda­­peströli eljövetelkor a’vaspálya udvarnál, nehány rendőri hi­­yatalnoK tizenegy ládával,.mellyek közt voltak a’ gróf Zichy Ödön-féle ingóságokkal megrakottak is, az akkor induló álla— daimi pénzügyi titkár Duschek Ferenczet megkereste a’ végett, hogy ezen ládák a’ főpénztárral, és pénzjegygyárral Szolnokra együtt szállitassanak. A’ mi meg is történt. De miután Szolno­kon a’ szóban forgó ládák után senki sem tudakozódott, a’ fe­­,-bií nevezett titkár azokat Debreczenbe hozatta, és itt a’ rend­őrség ál.ai visszakivántatván, annak lezárva, ’s az eredeti pe­csétekkel ellátva kiszolgáltatta. Debreczenben a’ többször említett ingóságok egy része a’ honvédelmi bizottmány rendelete folytán a’ rendőrségtől a’ pénzügyi ministerség által, erről vezetett jegyzék mellett, mi­ként I-hez mellékeltekből kitetszik, átvétetett, ’s beolvasztatott, egy része pedig, miként a’ Hl-hoz kapcsoltakból kitűnik, a’ rendőrség által elárvereztetett. És miután honvédelmi bizottmányi tag Madarász László önmaga akkint nyilatkozik, hogy a’ kérdéses ingóságok iránti intézkedésre, a’ honvédelmi bizottmány által ö utasittatott, a’ pénzügyi ministeriumhoz pedig e’ végett ö általa Salamon Sán­dor küldetett, hogy a’ ládák a’ rendőrségi hivatal teremében már Pesten megvoltak, ’s azoknak Debreczen felé szállítása iránt a’ rendőrséget ö utasitá, hogy a’ ládák Debreczenben, mint a’ rendőrség czime alatt küldött holmik, ismét a’ rendőrségi szobába tétettek; látnivaló, hogyha ezen ládákban volt ingósá­gok kezelésénél hibák és mulasztások történtek, ezen hibákért és mulasztásokérti felelet és kárpótlás terhe honv. bizottmányi ! tag Madarász Lászlóra, mint a’ honvédelmi bizottmány által fel- 1 hatalmazott intézkedöre, ’s illetőleg kiküldötteire, háramlik. A’ kezelésnél időközben elkövetett hibák, kiválélag ezék: 1- ör. Azon pontosság és gondoskodás, melly az álladal­mi javakra nézve mulhatlanul igényéltetik, sem az átvételben, sem a’ Debreczenbei szállításban a’ rendőrség által meg nem tartatott, miként ez a’ 111-hoz 7-ik sz. a. csatolt nyilatkozat több kitételeiből „jelesen“ ez esetre (t. i. a’ Zichy Ödön-féle ja­vaknak a’rendőri hivatalhoz lett átküldésére) nézve épen semmi tudomásom sincs, hogy mikor és ki vitte oda,*mikor,ki,és miképen vette által, vala­mint arrólsem, hogymi voltbennek, hanem azon sürgős körülményben utasitám a’ rendőri biz­tossá got, hogy a’ vasúton szállíttassa Debre­czen felé, továbbá, „Debreczenben mint a’rendőrség czime alatt küldött holmik a’ rendőrségnél szo­­bábatéttetek, ’s ott hevertek.“ elegendöleg kitetszik. Sőt miután Szolnokon ezen ládák után a’ Debreczen feléi szál­lításra utasított rendőri biztosság még csak nem is tudakozó­dott, egyedül álladalmi titkár Duschek Ferencz gondossága eszközlé, hogy a’ kérdéses ládák Debreczenbe szállitattak. 2- or. A’ kezelési hűség sem a’ holmik eltartásában, sem a’hivatalos pecsétek kellő megőrzésében meg nem tartatott: ugyanis a’ L, II. és III. alatti nyilatkozatok összehangzó tar­talmával igazoltatik, hogy a’ megbecsült ’s külön válogatott ingóságok minden óvatossággal ládákba tétettek, a’ ládák Bu­dapesten lezárattak, a’ Verschlag pedig leszegeztetett, ’s min­­denik körülkötve, az összeírok kelteje által lepecsételtetett; ’s igy lepecsételve a’ főpénztári hivatalba letétetett: — a’ ké­sőbben érkezett koffer, ’s két szekrény, miként előbb a’ ládák, hasonlóan leltároztattak, ’s az átadás szinte azon módon tör­tént meg, — továbbá hogy a’ főpénztári hivataltól a’ rendőr­ségnek a’ ládák, a’ lepecsételt kulcsokkal együtt olly módon lezárva és lepecsételve, miként átvétettek, adattak által, vég­re hogy a’ ládák Debreczenben is lezárva, ’s az eredeti pe­csétekkel ellátva szolgáltattak ki a’ rendőrségnek; mégis ezek ellenére, Fuchs Vilmos pénzügyi tanácsos nyilatkozata szerint, az elrendelt beolvasztás végetti megjelenéskor, egy vasas láda kulcscsal, két koffer pedig lakattal zárva találtatott, ogy nagy láda fedele csak nehány szeggel volt leszegezve, három skatulya és két fiokos szekrény pedig egészen nyitva, és csak zsinórral bekötve vaíának. Lepecsételve nem volt egy sem, csak részint feltört, részint le­­szakasztott régibb pecséteket lehete rajtok látni, — a’ kinyitott ládában régi ezüst edények, zsebórák, üvegedények, kardok, török, távcsö­vek, lószerszámok, szeri só gtartók ’stb. össze vissza hányva pakolatlanul hevertek , ’s a’ leg­nagyobb rendetlenségben, részint össze is tör­ve vagy megsérülve találtattak. — A’ III-hoz 4. számú csatolmányból rendőri titoknok Nyíri Jósa előadásából ide vonatkozólag kiemelendő ezen kitétel, „ekkor felbont­ván a’ több apró pecsétekkel ellátott papiroso­mét, kivettük a’ kulcsokat, és a’ ládák felnyitá­sához fogtunk; úgy szintén ez: a’ ládák pecsétek­kel voltak ellátva,de a’ pccsétek nagyobb részt töröttek valának. 3- or. Hivatalos visszaélés volt az, miszerint a’ honvé­delmi bizottmánynak a’ képviseleti házat megnyugtató határo­zatán túl, olly vagyonok is eladattak, mellyek eltarthatók valá­nak, sÖt a’ hazai művészet, ’s régiség tudomány tetemes ká­rával’s lenézésével, számos régiségek, művészi drágaságok, ’s több ingóságok, mellyek mint az összeíráskor a’ museum szá­mára, musaeum igazgatója Kubinyi Ágoston és Erdy János által kiválasztattak, külön rakva voltak, Debreczenbe elkótyavetyél-I tettek. Különben ezen árverésnél figyelmet érdemlő két eset az, i a) hogy midőn sok eltartható holmik eladattak, sok rom­landók mint p. o. ruhanemüek megtartattak. ’) V 7 sz. a. említett két órára nézve sem az nem tű­nik k', n.;y azok nyilvános árverésen adattak volna el, sem az nem i m/oltatik, hogy azoknak ára, mikor és hova fizettetett. 4-er. Fuchs Vilmos nyilatkozatának ezen kitételei ,,a’ „feltűnő rendetlenség pedig, és a' chágább ékszerek hüvelyei­ben szembeötlő hiányok,“ — „kötelesnek érzi magát alólirt „megemlíteni, hogy az ét eszközök hüvelyeiben is több tárgyak, „különösen pedig egyikben valamennyi kávés kenál hiányzot­tak, mint azt az üres helyekről látni lehete,“ — továblá Fe­kete László IV. alatti nyilatkozatának ezen kifejezése, „haliám „Mérey Mór tanácsostól ’s Nyiri Jósa titoknoktól, kik az egész­­„re felügyelni látszottak, mikint a’ pecsétek feltöretve lévén „a’ gyémánt gombokról nem tudnak semmit, minn annyival in­­„kább megijedtem, mivel a’ voutralban levő gyűrűknek mint­­„egy fele hiányzott.“ — Végre a’ III-hoz 15-dik sz. a. mellé­kelt leltár következő megjegyzései: „28. p. Egy nagy bőrtok­ban, két osztályban magyar ruhára való ékszer igaz kövekkel, „és gyöngyökkel kirakva, mellynek egy része szétszedve ta­láltatott, és az összeiró küldöttség által több hiányok miatt „tökéletesen össze nem rakathatott, a’ kiküldőitek pecsétjeivel „azonnal lepecsételtetett, megjegyeztetvén, miszerint a’ zárt „az olvasztó hivatal zárkulcsa hiánya miatt múltkori alkalommal „feltörni kénytetett, most azonban a’ kulcs a’ tok fogantyújára „rákötve találtatott; — a’ 29. p. a. egy nagyobb chrysolit kö­vekkel kirakott nyakláncz, ’s egy kisebb, az egészből úgy „látszik hiányzik egy broche, ’s a’ k ssebb iánczöól 4 tag, mel­­„lyeknek kövei 10. darabba összeszedve, helyeikre tétettek az „ezen ékszereket foglaló bőrtok lepecsételtetett; ’s az összei­­„rás végén.“ „A* 28. sz. a. ékszerekre vonatkozólag az aláirás „előtt Fekete László titoknok ur kijelentésére, ki a’ budai ősz­ben ásnál jelen volt, a’ kiküldöttség megjegyezni kiválttá, mi— „szerint az említett sz. a. tokban foglalt tárgyakból a’ szétsze­dett ékszerek, mellyek Budán együvé tétettek nem a’ nevezett „tokban, hanem külön csomóban összekötve találtattak. — To­vábbá, hogy az illető ládák, mellyekbe az összes ingóság lezár­va volt, csupán rendőri pecséttel voltlepecsételve.“ — Mindezek ha nem bizonyítják is, de igen terhelöleg jelentik föl azon körülményt, miszerint a’ hanyagsági ’s visszaélési hibákhoz talán azon botrányos merénylet is járult, hogy a’ szóban fórgó ingóságok némellyei elsikkasztanak. Minthogy azonban illy nagy, ’s közbotrány alapjául szolgáló ténynek, a’ legerő­sebb gyanú terhelésein is túl, világosan és kétségtelenül kell bizonyitatnia, arra nézve, hiányzik-é az ingóságokból valami, és mi? ’s a’ netalán megk,sértett eltökités, mikor ’s ki által vitetett véghez? csak akkor tétethetik határozott jelentés, ha a’ régi leltárnak az ujabbali egybenvetése ’s ennek folytán szükségelt czólszerü nyomozások végrehajtattak. — Egyéb­iránt. Óhajtott volna ugyan a’ számoltató választmány intézkedni, hogy azon ingóságok, mellyek a’ muzeum számára kiválasztan­­dók lennének, tétessenek külön, minthogy azonban a’ közbejött árverelés ezt már szükségtelenné, ’s sok tekintetben felesleges­sé tette, az e’ részbeni intézkedéssel felhagyott. A’ fönebbiekrőli jelentés azon megjegyzéssel mutattatik be, hogy az elárvereztetett ingóságokból bejött öszveg 2995 ft 37 kr pp. III-hoz 21. sz. a. mellékelt nyugtatvány szerint a’ rend­őrség által az álladalmi főpénztári fiókhivatalba befizettetett, •’ megmaradt többi ingóságok pedig, két ládában, mellyek kellően lezárva és az összeiró bizottmány négy tagjainak pecsétéivel el­látva vannak, ugyanazon pénztári hivatalnál III-hoz 23. sz. a. csatolt tóritvény szerint letétettek. Debreczen, april 6. 1849. Kubinyi Ferencz, bizottmányi elnök. Szacs vay Imr e, bizottmányi előadó.“ (Foiyt. könetkezik.) Felelős szerkesztő: Gyurmán Ádolf. HIRDETÉ SEK. CSŐDÜLET. Az országos honv. bizottmánynak f. e. april hó 16-kán 755—ik szám a. kelt rendelete következtében, az alirt igazgató­ság által közhírré tétetik, miszerint a’ szomolnoki álladalmi le­vélgyűjtői állomás megürülvén; — ezen állomást elnyerni kí­vánók folyamodványaikat, erkölcsi magokviseletéről, tudomá­nyos ismereteikről, postai kezelésbeni jártasságukról, és va­­gyonbeli tehetségeikről szóló bizonyítványokkal ellátva, — f. e. junius hó utolsó napjáig ide beküldjék. Kelt Debreczenben apr. 18. 1849. A’debreczeni kér. posta főigazgatóságtól. Felhívás. 2-2 Lövinger Ignácz hadorvos a’ 3-ik utász zászlóaljnál, ezzel felszólítja és kéri minden barátait és ösmeröseit, a’ kik kedves feleségem, szül. Salczer Bertha hollétét tudják, róla engem a’ Közlöny utján todósitani szíveskedjenek. 970 3—3 Csődület mérnöki, főorvosi, sebészi barom­orvosi, bábái állomásokra. Megyénkben ürességben lévő egy mérnöki, egy főorvosi, egy sebészi, két barom orvosi, három bábái állomások csőd ut­ján lóvén betöltendők., — az ezen állomásokat elnyerni kívá­nók — kiképzettségöket igazoló hiteles okirataikkal folyó évi május 20-ik napjáig első alispán Bálint Elek urnái Tasnádon bérmentes levélben vagy személyesen jelentkezzenek, hol egy­szersmind az ezen állomásokkal egybekötött illetményekről tu­domást szerezhetnek. Kelt Tasnádon 1819. mart. 28-kán tar­tott képviselő bizottmányi gyűlésből. Közép Szolnokmegye közönsége nevében a’ képviselő bizottmány. Árverési hirdetés. 3—3. Folyó évi april 23-án ’s a’ szükséghez képest folytatólag következő napjain, Heves megyében kebelezett Tisza Nána hely­ségében az uradalmi főtiszti iródában délelőtti órákban a’ szath­­mári megürült püspökséghez tartozó következő átladalmi java­dalmak fognak közárverés utján f. é. sz. György napjától szá­mítandó egy éves haszonbérbe kiadatni, u. m. 1. A’ tiszántúli Abád, és T. Szalók közelében Olfa-Minisitó puszta kaszáló, és legelő mintegy . . 1000 nőid. 2. Tiszán inneni alsó Várfenek, vagyis Hosszu­hát puszta kaszáló, és legelő . . . 600 — 3. Felső Várfeneki puszta kaszáló, és legelő . 1000 — 4. Beretzhalom Hídvégi puszta rósz kaszáló . 1000 — 5. Halászi szérő kaszáló .... 600 — 6. Göböly járás, és Jaj halmi kaszáló . . 1400 — — 3000 birkára való akiokkal, és cseléd lakokkal, 20 — — és dohány föld pajtákkal, és dohányos lakok­kal ellátva................................................— — 7. Kocsordos kaszáló......................................100 — 8. Alsó Magyarad kaszáló, legelő, és szántó földekkel, dohány föld, és pajtákkal, takar­­mányos kerttel 2500 birkára való akiokkal, cseléd lakokkal, öszvesen mintegy . . 1600 — 9. Felső Magyaradi kaszáló, és legelő . . 1200 — 10. Kis tisza közti Ravaszháti puszta egy dohá­nyos lakkal, ’s dohány földdel . . . 800 — 11. Kis tisza közti Szilosháti puszta legelő, és kaszáló 1200 — Ezen pusztai legelők, illetőleg kaszálók az ahhoz tartozó épületekkel együtt, a’ kitett pontok szerinti részletekben, vagy a’ körülményekhez képest több részeket is egybefoglalva fog­nak a’ haszonbéri árverésre bocsáttatni. A’bérleni szándékozók az említett javak fekvéséről, ’s minőségéről az árverési nap előtt is az uradalmi tisztség útmutatása mellett személyes tudo­mást szerezhetnek, egyszersmind pedig figyelmeztetnek: hogy a’ kitűzött árverésre aránylagos bánatpénzzel ellátva jelenje­nek meg. Továbbá a’ kitűzött időben mintegy száz mázsa dohány ’s több százra menő dögbirka-bőr is fog árvereztetni. Kelt Tisza Nánán apr. 5. 1849. ’mfnií tiÉiWÉ mm Nyomatik az álladalmi nyomdában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék