Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-25 / 88. szám

izére 70 véka bab adatott nekie által, fogadja érte a‘ nemzet háláját. Kelt Debreczenben april 22. 1849. A’ kormányzó meghagyásából. 5953. | e. Szalk Sz.-Márton város az álladalom részére 35 inget, 35 lábravalót, 4 lepedőt ’s több sebre való ruhákat tett le Szeles Lajos korm. biztos kezéhez; fogadja érette a’ haza köszönetét. Kelt Debreczenben april 22. 1849. A’ kormányzó meghagyásából. F | g. 10240. A’ Mármaros Szigeten lakozó Buzáth testvérek, már több ízben fényes jeleit adák édes hazánk, és közérdekünk iránti szeretelöknek, ugyanis: a’ mozgó nemzetőrség keletkezete al­kalmával a’ m. szigeti nemzetőrségnek igen pompás ’s 250 p. ftnyi értékű zászlót ajándékoztak; továbbá a’ n. őrség dob hiá­nyában lévén 42 pftot érő 2 dobot szereztek, később midőn minden honfi a’ megtámadott hazánk fölsegélésére szólittatott fel, az említett testvérek a’ hazának 75 pftot ajánlottak; és ismét legközelebb szeretett hazánk fölsegélésére 50 pftot ado­mányoztak. Melly buzgó hazaszeretetei tanúsító tettöket midőn ezennel a’ közönséggel tudatni sietnék, nem mulaszthatom el egyszersmind a’ nemeslclkü testvéreknek e’ forró részvétük­ért a’ haza és kormány nevében legszívesebb köszönetemet nyilvánítani. Debreczen april 17. 1849. Mészár os Lázár, hadügyminister. 10121 F. | g. Woroniecki herczegnö a’ szamosujvári katona nevelő in­tézetnek 30 p.ftot rendkívüli költségekre; Bogdáni!/ Antal pe­dig 10 p. ftot ajándékoztak, miért is midőn ezennel az érintett ajándékozóknak nagylelkűségét a’ közönséggel tudatnám, egy­szersmind a’ kormány és haza nevében elismerő köszönetemet nyilvánítom. • Debreczen aprilhó 18-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. G. | g. 10833. Szirmay Ádámné és Mezősi Julia kisasszony buzdítására és utasítására méltó elöpéldájokra Tolcsra városban a’ honvédek számára 47 ing, 47 gatya gyűlt össze. Továbbá Szikszai Constántia kisasszony Ujhelyböl 1 lepe­dőt és 2 font finom tépést ajándékozott. Végre Botos Mihály t. talkonyai helv. hitv. lelkész felszó­lítására ezen helység lakói 54 inget, 50 gatyát, 5 lepedőt, 6 szalmateritöt 3 és fél font tépést, 40 apró ruhát tépésnek a’ se­besültek számára ajándékoztak. Fogadják azok, kik példájokkal és erélyes felszó­lításaikkal a’ népet illy nemes adományzásokra serkentik, va­lamint azok, kik adományaikkal a’ sebesültek sebeit enyhíteni sietnek, a’ nemzet legforróbb köszönetét. Debreczen april. 20. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. 9 | b. a. Felhívás. Áthatva a’ reám bízott nemes kötelesség érzetétől, forró óhajtásom annak kellőképen megfelelni; azért testvéries bizo­­dalommal szólítom fel a’ hon azon leányait, kik a’ betegek ágyai körül az orvosi segedelmen kívül szükségelt közvetlen ápolásra, vagy az élelmezés és tisztaság körüli felügyelésre, ’s a’ bete­gek e’ részbeni ápolására magukat képeseknek érzik, legyenek szívesek szent kötelességem teljesítésében erőm parányiságát szándékom szilárdságához ’s buzgalmam nagyságához képest támogatni. Minélfogva a’ helységbeli elöljáróknak és lelkészeknek szivökre kötöm ezen felszólításomnak helységeikben, ’s illető­leg híveik közötti kihirdetését és terjesztését. A’ vállalkozókat pedig felhívom, hogy magukat a’ helység elöljáróinál ’s lelkészeinél bejegyeztetvén, azoktól veendő ’s erkölcsi viseletűket tanúsító, valamint képességöket bizonyító okiratokkal ellátva, vállalkozási nyilatkozatukat személyesen, szóval vagy írásban nálam (n. csapó-utcza 317. sz. a ) távollé­temben pedig Virág Gusztáv urnái a’rendőri hivatalban be­adni haladék nélkül siessenek. A’ vállalkozásra megkívánt tulajdonok: Az élelmezés körül: ügyes főzési képesség; józan, csendes magaviselet. A’ tisztaság körüli felügyelésnól : írástudás, számvitel. Mindkettőnél úgy, mint a’ szorosabb értelemben vett ápo­lásnál: rend, pontosság, józan és szelíd erkölcsi viselet, önfel­­áldozási hűség és gyöngédség azok iránt, kik ép ifjúságukat ’s éltöket áldozák az imádott közös haza szabadságáért. Kelt Debreczenben april 23-án Í849. A’ tábori kórházak föápolónöje Meszlényi-Kossuth Zsuzsána. 10 | b. a. Felszólítás a’tábori kórházak igazgatóihoz. Hogy a’ rám ruházott nehéz, de kedves kötelességnek, a’ tábori betegek ápolásában kellőképen megfelelhessek, szükséges ismernem azon hiányokat, mellyeknek elhárítása íöápolónöi kö­telességeim közé tartozik. Azért felhívok minden tábori kórházi igazgatót, legyen szives haladék nélkül azon hiányokról tudósítani, mellyek az or­vosi engedelmen kívül a’ betegeknél szorosabb értelemben vett ápolás, az élelmezés és tisztaság fentartása körében mutatkoz­nak, miszerint én addig is, mig a’ szükségelt javításokról sze­mélyes tapasztalást szerezhetnék, a’ hiányok elhárítása körül haladék nélkül intézkedhessem. Kelt Debreczenben, april 23-án 1849. A’ tábori kórházak föápolónöje Meszlényi-Kossuth Zsuzsána. NEMZETI GYŰLÉS. Elöleges közlés a’ képviselöház április 24-dik* üléséről. Mikó Mihály folyamodása,ki mint kormánybiztos Csik­­székben tízezer ujonezot állított ki, ’s ezért az országgyűlésen meg nem jelenhetett, az igazoló választmányhoz tétetett át. — Paulovics Imre a’ váradi nevelőintézet igazgatója a’ rendőr­ség ellen panaszkodik; kérelme az illető választmányhozutasitta­­tott. — Napirenden volt a’ kormányzó elnök törvényjavaslata: a’ hadseregnek 50,000 föveli szaporításáról. Halász B. képvi­selő az egyénenként helyettesítés ellen nyilatkozott. Véleménye szerint a’ helyettesítés csak a’ gazdagoknak kedvezvén, a’ sze­gényebb sorsuakban ez állal rósz vért okoz. Indítványát többen pártolók. Jelesül Omaszta Zs. azon okból szólt mellette, mert a’ helyettesités leginkább a’ magyar legényekből történik, mi a’ magyar fajnak amúgy is gyér szaporodását csak gátolja. Ber­­náth József pedig a’ helyettesítést valódi elszegényitési rend­szernek tekinti, a’ mennyire találkoznak a’ hon iránt kevésbbé lelkesült szülék, kik túlfeszített érzelmeiknél fogva mindent fel­áldoznak, csak hogy fiaik hon maradhassanak. A’ többség azon­ban ezen okokra nem hajolva, annálinkább mivel most nem ál­landó katonai rendszer megállapítása forog fen, a’ szerkezet megtartása mellett szavazott. — Ismét Halász B. a’ 4. §-t fe­leslegesnek és veszélyesnek tartván, helyette azt indilványozá, hogy a’ községek csak a’ sorsot húzott szökevények helyét tartozzanak kipótolni, ezek és szüleik vagyona ellen visz-kere­­setök fenmaradván, ’s az illy szökevények ezért a’ katonai szol­gálattól nem mentetvén fel. Az indítvány el nem fogadtatott. — Bérzenczey L. kérdést tön, ha valljon azon hatóságoknak, mellyek a’ múltkori határozat folytán rcájok kivetett illető­ségen felül állítottak ujonezokat, a’ felesleg be fog-e tudatni? Pálfi J. e’ részben javasló, hogy az illy feles számmal kiállí­tott ujonezok a’ mostani illetőségekbe betudassanak. E’ kérdést az elnök a’ kormány körébe tartozónak mondván, iránta semmi határozat nem keletkezett. És igy az egész törvényjavaslat meg­­vitatlatván, változatlanul helybenhagyatott. Délután 4 ór. az utolsó vegyes ülés jegyzőkönyve vegye3 ülésben hitelesíttetett. CXLIV-dik ülés a’ képviselöházban april 21-kén d. e. lOórakor. Elnök: Almási Pál. A’ jegyzőkönyv hitelesítése után. Elnök: A’ tegnapi jegyzőkönyv tartalma szerint, a’ Fri­­deczki képviselő ellen felhozott vádak megvizsgálására móltóz­­tattak elhatározni, hogy a’ mai napon szótöbbséggel egy kép­viselő választassák; ennélfogva a’jegyző úr fel fogja a’ képvi­selők neveit egyenként olvasni, méltóztassanak ezéduláikat be­adni. (Némellyek: nem kell; mások: ftl kell olvasni névszerint.) Kubinyi Ferencz: A’szabályok értelme következ­tében minden esetre illy alkalommal szükséges a’ követi lajstro­mot felolvasni. Elnök: Már volt egy illyen alkalom, a’ midőn szózalol­­tunk, akkor sem olvastatott fel a’ névjegyzék, mi hibásan tör­tént; nehogy újólag sok beszéd és vitatkozásra adjon alkalmat, a’ szabályok értelme szerint a’ névjegyzék fal fog olvastatni, a’ szerint méltóztassanak szavazati ezéduláikat beadni. (Hunfalvi jegyző olvassa betűrend szerint a’ képviselői névjegyzéket. A’ ezédulák beadása után.) Elnök: A’ szózatolás megtörténvén, a’ ezédulák meg­­számitása meg fog tétetni, ’s a’ legközelebbi ülésben eredménye nyilvánossá tétetik. Vannak itt a’ ház elibe terjesztendő némelly tárgyak: öz­vegy Kovács Jánosné, ítélettel bevégzett, de ismét felelevení­tett ősiségi pör megszüntetése iránt folyamodik. (A’ kérvényi bi­zottmányhoz tétetik át.) Ullman László képviselő elmaradását igazolni kívánja. (Nó­­mellyek: igazoló bizottmányhoz adassék; mások: nem lehet.) Szőke Károly: Erre nézve azon észrevételem van, hogy az olly képviselők, a’ kikre nézve kimondta a’ ház, hogy helyeiket elhagyták ’s ez megüresedett, a’ választás el is ren­deltetett ; többé nem igazolhatók. (Igaz !) Kubinyi Ferencz: Lehet olly eset, hogy például va­laki nem kívánja magát igazolni, de mégis a’ mennyiben becsü­letben járó dolog, legalább morális igazolását akarja bemutatni. Halász Bold. Ennek folytán véleményem az, hogy a’ képviselők bárom osztályba vannak téve, az elsőben azok, kik egészen elvettettek ’s nem igazolhatók; másikban azok, kiknek igazolhatásuk végett 15 nap adatott, a’ harmadikban azok, kik­nek határozatlan idő adatott; minek következtében jónak látnám, az igazoló bizottmány elnökét oda utasítani, hogy ezen lajs­tromot készítené el, hogy tudjuk, kik és miként vannak igazolva, ’s kik a’ nem igazolható képviselők. Elnök: Ezen névjegyzék már készen van, de még ki­nyomva nincs, mihelyt kinyomatik, a’ képviselők közt azonnal szét fog osztatni. Egyébként hogy Ullmán László folyamodásá­val mi történjék, még nem vehettem ki iránta a’ többséget, mél­tóztassanak szavazás által eldönteni. Palóczi László: Méltóztassanak figyelemmel lenni e’ dologban arra is, hogy azok iránt, kik vógkép kitöröltettek, az > olt a’ ház határozata, hogy a’választó kerületek elnökileg szó­­liitassanak fel az uj képviselők megválasztására. Én akkor u ház kegyéből elnökösködvón több helyekre a’ szükséges iratokat ’s levelet megküldtem, most már azóta több helyen, habár nem mindenütt is, a’ választások megtörténhettek, minő zavar fog támadni belőle, ha a’ választás már megtörtént. (Igazság.) Keller J á n o s: Én teljességgel nem egyébért, hanem csak azon szempontból szólalok fel, hogy a’ házat a’ követke­zetlenségtől megóvjam. Felhívom a’ házat arra , hogy a’ múlt vasárnap a’ midöa t. i. a’ jegyzőkönyvet szerencsém volt vinni, épen illy igazoló kérelem jött olly követtől, a’ ki az egé­szen kihuzottak soraiban áll, ’s az, mint a’ jegyzökönyv iga­zolja, az igazoló bizotmányhoz utasíttatott. Elnök: Tehát Ullman László folyamodása nem vétetik át az igazoló bizottmányhoz. (Helyes) Szivák Miklós, bihari képviselőnek 14 nap volt engedve igazolására, betegségét orvosi bizonyitványnyal igazolja’s hogy még most is szenvedő állapotban van, egyszersmind minthogy betegségében, hallása kissé megtompult, kéri a’ t. házat, mél­­tóztassék helyette más képviselő választásra engedelmet adni, és igy lemond képviselői állásáról. A’ végzés tehát erre az lesz, hogy uj választás fog történni. (Helyes.) Pócsa Fercncz, felső fehéri képviselőnek 14 nap volt iga­zolására adva, mellynek elmúltával mindjárt tudósított, hegy a’ Közlönyt azalatt meg r.em kaphatia, ’s nem tudott a’ kitűzött idő alatt a’ ház határozatának eleget tenni. Kérelme az igazoló bi­zottmányhoz fog áttétetni. Lónyai Gábor képviselőnek is 14 nap volt adva, beteges­­kedését orvosi bizonyitványnyal igazolja. Ez is az igazoló bizott­mányhoz tétetik át. Boheczel Sándor, Doboka megyei képviselőnek is 14 nap volt adva. Ez is oda adatik át. Ágoston Józsefnek, nem mint képviselőnek, hanem mint polgárnak a’ képv. házhoz intézett folyamodását is bemutatom, melly ben nem egyébért esedezik, hanem csak azon meggyőző­dés nyilvánításáért, hogy hoszasb kimaradása okainak méltány­lását a’ ház inéltóztassék kimondani. (Zaj. Nem lehet.) Okleve­let ad elő, hogy Pestre bemente után nem jöhetett ki. (Zaj.) Nem a’ maga igazolását kívánja mint követ, mert azt tudja, hogy a’ ház el nem állhat határozatától, hanem csak morális igazolá­sát kívánná megtétetni. (Az nem ide való. Ott a’ hírlap.) Kubinyi Férenez: Mindenesetre szükségesnek lát­nám, méltányosságnál fogva, hogy folyamodása a’ házelölt fel­olvastassák. (Nem kell) Szaplonczai: Én semmit, minek czélja nincs, e’ ház­ban tárgy alninem kívánok. Miéit tárgyalnók ezt? Egyedül azért, hogy a’ ház abból tudomást szerezzen. De itt erre szükség nincs, mert ebből a’ ház tudomást n m fog szerezni; ha a’ ház vissza akar lépni előbbcni határozatától, akkor igen; de miután ezt tenni nem akarja, mert nem is lehet, következéskép felolvasni sem lehet, hanem ha a’ tisztelt ur magát igazolni kívánja, ott vannak a’ nyilvánosság orgánumai. (Helyes.) Nyári Pál: Bátor vagyok a’ hátat figyelmeztet­ni, hogy akkor, a’ mikor a’ ház határozatának fenmara­­dását szigorúan meg akarja tartani ’s a’ szerint törvény­hozói kötelességében eljárni, meg ne sértse más jogát, ’s azon polgárok jogait, kik az úgynevezett kérelmi joggal vannak egyenként és testületileg is felruházva. Igen rósz elv, azt mon­dani ki, hogy a’ ház akármi folyamodás jő is elébe, sem fel nem veszi, sem nem tárgyalja; mert a’ mikor a’ ház ezt kimon­dotta , akkor a’ polgárok kérelmi jogát rontotta le. Igen nagy a’ különbség, midőn azt mondja valaki, hogy én követ akarok lenni, mert erre a’ ház azt mondhatja, nem tárgyalhatjuk folya­modásodat, mert ollyat kivánsz, a’ mi a’ ház határozatával el­lenkezik ; ez tökéletes igaz; de mikor valaki azt mondja : ón nem akarom azt, hogy a’ ház megváltoztassa határozatát, hanem csak azt kívánom, azon jogaimnál fogva, mellyekkel mint magyar hon polgára bírok, hogy folyamodásomat, melly nem ollyat tár­­gyaz, a’ mi a’ ház határozatával ellentétben volna, vegye fel a* ház ’s tárgyalja, a’ ház ugyan mondhatja reá, hogy tudomásul vétetik, de mindenesetre fel kell olvasni, mert különben a’ fel nem vétel által a’ polgárok kérelmi joga sértelik meg. Bezerédy István: Ha Nyári Pál képviselő társunk előadása a’ házat valamire kötelezné, ’s abban bármi árnyóklata is volna, hogy a’ folyamodót a’ ház igazolni tartozik, azt nem pártolhatnám; de mikor abból semmi egyéb nem következik, mint az, hogy a’ ház a’ folyamodást olvastassa fel, szabadságá­ban áll ugyan a’ háznak azt mondani, hogy nem tartozik hoz­zánk, éshatározhat mindent,a’mit jónak lát; de azt gondolom, hogy ha a’ polgárok pelitionalis jogát sérteni nem akarjuk, meg kell engedni a’ felolvasást; mert ha a’ hozzánk folyamodókat nem hallgatjuk ki, ez a’ népszabadság elvével ellenkezik. Elnök: Előadtam Ágoston József kérelmét, kiemeltem azt, hogy nem mint képviselő, mert ö igen tiszteli a’ ház hatá­rozatát, hanem csak mint egyes polgára a’ hazának nyújtja be folyamodását méltóztassanak határozni felette. (A’ kérvényi bi­zottmányhoz adassék.) Aidinger Pál: (Előadása a’zaj miait nem volt érthető.) Csíki Sándor: Én is az igazoló bizottmányhoz kiada­tását látom szükségesnek, mert a’ volt német absolutisticus kor­mánynak épen az volt minden törekvése, hogy egyesek kérel­­mezési jogát nyomja el, mire akkor a’ nemzet igen féltékeny volt. Elnök: Méltóztatnak helyben hagyni, hogy ezen folya­modás a’ kérvényi választmányhoz tétessék át ? (Helyes.) Ambrus József képviselő kér a’ háztól felgyógyulásáig eltávozhatási szabadságot. (Megadatik.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék