Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-26 / 89. szám

Debrcczen, 89. sz. Csütörtök, ápril 26. 1849 ph h i va t a 1 o A’ „Ködön y“j hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 írt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATALOS RÉSZ. HADI TUDÓSÍTÁSOK. I. Bayer ezredes ’s Görgey hadvezér táborvezérkari főnökének tudósítása a’ nagyendrödi fö hadi szállásról april 20. déli 12érakor. A’ tegnapi nap fegyvereinkre nézve igen dicső nap vala. Az ellenséges hadsereg Wohlgemuth tábornok vezérlete alatt 22 ezer főből álló hat dandár Esztergomból felfelé indula, hihetőleg azért, hogy a’ Garam folyéni átkelésünket meggátolja. Az ellenség april 18. estéjén Nagy-Sarlóig ért ’s Fájkürtig kiterjeszkedett. Tegnap korán reggel haladék nélkül megtörtént az álta­lános megtámadás, mellyre következett a’ véres csata, melly reggeli 10-ed fél órától esti 6 óráig tartott. Az ütközet D a m­­j a n i c s hadtestének gyalogsága általN.-Sarlóra irányzottferös, és háromszor ismételve megújított szurony támadással kezdő­dők, mellyet a’ számszerint nagyobb ’s kedvezőbb helyzetben volt ellenség ki nem állott, ’s ezzel a’ helység elhagyására erö­­szakoltatott. Az ellenség minden ponton megveretett, hadsorai szét­vágatlak, és vad futásában Esztergom és Komárom felé ker­­gelteték. Mind a’ három hadtestünk vetélkedett egymással bátor­ságban, hősiességben, és magok kitüntetésében, ’s illy módon azon legfényesb sükert eredményezzék, hogy hadi győzelmije­iül, a' mint eddig tudtunkra esett, 1000-en felül lettek foglya­inkká, ezek közt számos tisztek; elfoglaltunk továbbá egy ágyút, igen sok fegyvert, két lő-, 20 szertár szekeret és 130 lovat. Vcsztességünket pontosan nem tudhatom, több tiszteink­kel együtt mintegy 300 emberre tehetem azt. Az ellenség közül, futása közben igen nagy szám vag­­daltatott le, különösen az OllmüczbÖl épen akkor érkezett grá­nátosok tömegben estek el, kiknek holt testeikkel fedve van a’ harezmezö. Az ellenséges hadsereg két dandárt kapott Bécsen át megerősítésül, ’s eztaz Esztergomban levő erejével vezette az ütközetre. Az említett fővezéren kívül jelen voltak: Ramberg, Jablonovszky, Teissing’s nehány más tábornokok. Ezen fényes győzelmünkről részleteket még nem adhatok, mert az ütközet késő estig tartott, a’ hadtestek nagy kiter­jedésben táboroztak, ’s most is épen előhaladnak ’s űzik az ellenséget. Minden kitüntetések között Klapka hadtestének 17—ik honv. z.—alját említem, melly ritka hősiességgel vívott, valamint az öszves tüzérség is megérdemli a’ dicséretet. A’Pesten levő ellenséges hadseregről legutóbb vett ér­tesítésem az, hogy 18-án egy erős osztály indult ki Budáról teljes tábori zenével Vörösvár felé. Kétségen kívüli, hogy az ellen­ség erejét ellenünk most már Esztergom vagy Komárom felé központosítja, hol még heves ütközetünk leend. Görgey Herman őrnagy hadtestével april 18-án Selmeczet az ellenségtől megtisztitá ’s közülök 18-at ejtett fogolyéi. Kivonat Bem altábornagy hivatalos jelentéséből. Káránsebes april 17-én. Elnök úr! Itt vagyok Ká­­ránsebesen, mellyet épen most foglaltunk el, miután az ellen­séget Yaiszlónál megvertük, ki miután mintegy 50 halottat vesztett ’s 2 ágyúját elvettük, futásnak eredt és elhagyta e’ vá­rost, mellyet mi aztán ellentállás nélkül foglaltunk el. Az el­lenség ereje 2000 sorkatonaságból ’s 15 ágyúból állott. Ezen foglalásnak hasznai igen nevezetesek, mert elvágtuk az egyenes összeköttetést Orsóvá és Temesvár közt ’s uraivá lettünk a* Ruszkabányai öntödéknek; ezek látták el csaknem egészen az ellenséget golyókkal, most minket fognak ellátni, naponkint több 100-ra menő mennyiségben. A' mi ezen expeditiénál leginkább gyönyörködtet az, hogy tüzbe nem vezettem többet 9 század székely ujoncznál, kik jó formán most voltak először tűzben, igen vitézül állták a’ sarat Y megverték az ellenség gyakorlott sorkatonáit. A’ bánáti határörvidékiek tegnap közelítésünkkor elhagy­ták lakásaikat, de ma már seregestöl jönek vissza, bámulva kegyelmességünket hódolatukat nyilvánítva; nem hiszem hogy az osztrákok itt többé bolondokra akadjanak. Lugos apr. 19. Elnök úri Lúgoson vagyok, fogadtatá­sunk, mellyben itt részesülünk tele van enthusiasmussal, ez annyira megyen, hogy a’ papság főnöke letérdelt az utszán szabaditóit idvezleni. A’ Lúgost megszállva tartott ellenség közelgetésünkre futásnak eredt, én kergettettem lovasságom által mind a’ két utón Temesvár felé; biztosítom elnök urat, hogy egy perczet sem fogok elveszteni, miszerint az ellenséget összetörhessem, csak azt sajnálom, hogy az ellenség nem igen akar előttem meg állani, most is szalad egész sietséggel Te­mesvár felé, és sajnálattal kell mondanom, hogy a’futásban ollyan nagymester, hogy nem vagyok képes öt utólérni. Azonban gondoskodom, hogy két tűz közé kerüljön. III. Scintay korm. biztos következő tudósitást küldött Beregböl a* korm. elnökhöz. Podheringi tábor ápril 23-án. A’ vereczkeí betörés folyó hé 19-én megtörténvén, a’ mennyiben az ellenség 2 gyalog zászlóaljból és egyosztály lo­vasságból állott, határszélen őrködő csapataink, mellyeknek ösz­­szes száma akkoron mintegy 1000 főnyi volt, a’ nagyobb erő­nek ellent nem állhatván, folyton apró csatázások közt Munkács­hoz közelfekvő Podhering helységbe húzódott ’s a’ Latorcza hiújánál állomást vön, a’ hegyoldalon és hídfőnél 4 ágyú állíttat­ván fel részünkről, az ütközet tegnap reggel 9 órakor megkez­detett ’s 4 óra hosszan tartott, kezdetben mindjárt jeles tüzére­ink az ellenségnek 1 ágyúját haszonvehetlenné tevék ’s kitűnő ügyességük által az ellenség soraiban tetemes bomlást okozváu, az ellenség előnyomulása meggátoltatott ’s hátrálni kényszerül­vén 10 szekeren vitte el halottait a’csatatérről; főnyereményünk azon erkölcsi hatás, melly csapatunk soraiban az e’ napi győze­lem által fogamzott, azonkívül nehány fogoly és fegyver esett birtokunkba, a’ csatát rendezte ’s vezényelte Martini őrnagy a’ 21. zászlóalj parancsnoka, kinek czólszerü intézkedései és ki­tüntetett bátorsága közméltánylást igényel. A’ csapat minden egyéne vitézségnek jeleit tanúsította, csak egy pár győzelmes c?ata, melly ifjú katonaságunkat megedzze, ’s a’ 21-ik zászlóalj legvitézebb zászlóaljaink sorába lépend. Az ellenség í és fél mórtföldnyire vonult vissza, újabb támadásra készülve. U. i. A’ kiküldött czirkálók épen most hozzák meg a’ je­lentést, hogy az ellenség nemcsak Sz. Miklósig, hanem egészen Paszikáig visszavonult. IV. Szintay János korm. biztos april 24-ről a’kor­mányzó elnökhez következő tudósitást intézett. F. hó 22—ik napján Munkács városához legközelebb fekvő Podhering helysége alatt történt ütközetbe a’ betört ellenség megverettetvén, legnagyobb sietséggel visszavonult Gácsország­­ba, vívón magával számos sebesülteit. Az ellenség visszavonulásával bővebb tudomást nyerhet­vén a’ csata részleteiről, hivatalosan jelenthetem; hogy a’ be­tört ellenség vezére b. Barkó tábornok, az ütközetben ezen külömben magyar származású vezér lova ellövetett, ezredes gr. Bubna pedig halálosan megsebesittetvón egy ágyú golyó által, sebeiben néhány óra alatt elhalt. Visszavonulásában az ellenség gróf Schönborn magyar ér­zelmű derék tiszteit kirabolta, ’s hogy Gácsországba gyalázatos megveretésök szégyenét eltitkolják, gr. Schönborn egyik ura­dalmi tisztjétől elraboltak egy nemzeti zászlót, győzelmi jelül bemutatandót. Ennyire ment az osztrák hadsereg elaljasodása. Zabot és más szükségeseket a’ császár nevében nyugtat­­vány mellett vettek több helyeken. Az ország kormányzó elnöke. KINEVEZÉSEK. A. I S. 10396 | 10537. Kineveztetnek a’ 19-ik gyalogezred 3-ik z. aljához Szá­zados okúi: Frendly Mihály, föhadn. mart. 16-tól, Vasvári József föhadn. april 10-töl számítandó ranggal és illetménynyel. Főhadnagyéi: Tóth hadnagy apr. 10-töl. Hadnagyokúi: Schreder Antal, Kuhn Ferencz, Pék Márton, Rédly József, őr­mesterek, Szentkirályi Gerzon tizedes mart. 16-tól számítandó rang és illetmónynyel. A’ 34-dik gyalog ezredhez Századoséi: Tatay István főhadnagy Főhadnagyokéi: Gulácsy Antal, Vukovics Gy. Bábel Ödön, Kiofszky Antal, Müller Károly, hadnagyok. Had­nagyokéi: Jakobi Antal, Szentpéteri András, Szepesy Józs. j Zsuppangó György, Orosz Ferencz, Szögletkövi Mihály, ör- 1 mesterek , apr. 10-től számítandó rang és illetménynyel. Az 52-ik gyalog ezred 3-ik z. aljához Föhadnagyúl: Harangozó János hadnagy. Hadnagyúl: Dobsay Sándor őr­mester apr. 10-töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 3-dik huszár ezredhez. Föszázadosúl: Stanfeovits Szilárd alszázados. Alszázadosúl: Gr. Schmidegg Károly, főhadnagy. Főhadnagyéi: Steib hadn, Hadnagyúl: Szi­­mány őrmester apr. hó 4—töl számítandó rang és illetménnyel. A’ 60-dik gyalog ezred 3-ik z. aljához. SzázadoséI: Schmiedel Antal föhadn. Föhadnagyúl: Schusztek Károly, hadnagy. Hadn a gy o kú 1: Bálintfi Károly, Giergl Viktor, és Czukor Gerhárd, őrmester, april i-töl számítandó rang és illet­ménnyel. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. C. t. 1478. Frühvirth Károly tűzmester Aulich tábornok úr által had­­nagygyá kineveztetvén, april 20-tól számítandó rang és illet­ménynyel, megerösíttetik. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 10.797. A’magyar honvédsereghez kineveztetnek. A’ 16-ik zászlóaljhoz. Hadnagyúl: Bakacs József 10-dik z. a. őrmester,— április hó 16-tól. A’ 28-ik zászlóaljhoz. Századosokúi: Vay Ábrahám, Hrabovszky István, Bellosicz Gusztáv z. a. főhadnagyok — április hó 1-től. Főhadnagyokul: Frigyes Imre, Parcsetics Miklós, Szabó Lajos, Rónai János, Lüley Gábor z. a. hadnagyok — apr. hó 1-től. Hadnagyokúi: Kézi Gyula, Mészáros Károly, Kozma Zsigmond, Knap János, Csörge Béni, Tái Gusztáv, Borsiczki I- gnácz, Simkovith Lajos z. a. őrmesterek — april hó 1-től szá­mítandó rang és illetménynyel. A’ 41-ik zászlóaljhoz. Föhadna gy ú 1: Tóth Mátyás számvevő főhadnagy, — február hó 14-től. A’ 42-ik zászlóaljhoz. Századosúl: Nöfalvi József, z. a. főhadnagy martius hó 16-tól. Föhadnagyúl: Lendvai Márton z. a. hadnagy, — mar­tius hó 16—tói. Hadnagyúl: Czvek Ferencz, z. a. őrmester, — mar­tius hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 44-ik zászlóaljhoz. Főhadnagy okú 1; Demjani Ödön, Szvetics József, z. a. hadnagyok, martius hó 16-tól számítandó rang és illemény­­nyel. Hadnagyokéi: Kiss Samu, Teveli József, z. a. őrmes­terek, — martius hó 16-tól számítandó rang és illetmónynyel. A’ 47-ik zászlóaljhoz. Századosúl: Kerkápoly Tódor, z. a. főhadnagy mart. hó 16—tói számítandó rang és illetménynyel. Főhadnagyokúi: Besenyei György, Szládovitz Fe­rencz, z. a. hadnagyok, — martius hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Hadnagyokéi: Darázs Lajos, Maudri Mihály, z.a. őr­mesterek, Halasy Imre, 43. z. a. őrmester, — martius hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 89-ik honvéd zászlóaljhoz. Századosokúi: Zöldy Antal 67., Vetési Mihály 68. z. a. főhadnagyok, április 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Főhadnagyokéi: Sziksay János, Dömsödy György, Matos Győző, 68-ik z. a. hadnagyok, Leővy Samu, 68-dik z. a. hadnagy, mint segéd tiszt, Vagner Jenő, 67-ik z. a. hadnagy,— április 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Hadnagy okúi : Bácsi Sándor, volt tábori számvevő hadnagy, Alibán Mihály, Komáromy Lajos, Balogh Imre, Szél János 68-ik z. a. őrmesterek, Gózon Zsigmond, 67-ik z. a. őr­mester, báró Wimmersberg Emanuel, 41-dik z. a. őrmester,— apris,16-tól számítandó rang és illetménynyel. Az utászkarhoz. Hadnagyúl: Harsány András, 39-ik sorezredbeli őr­mester, — április hó 16-tól számítandó rang és illetmónynyel. A’ 17-ik huszárezredhez. ‘ Hadnagyokúi: Ujfalusi János, Cseh Mihály, Budai An­dor, ezredbeli őrmesterek, ~r április hó 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’Vasvári Pál vezérlete alatt alakult Rákóczi csapathoz. S zázadosokúl: Erdélyi János, Bulyovszki János, Bá­­tori Pál. FöhadnagyokúI:Baranyi Ferencz,Petten Lajos,Bod­rogközi Lajos. Hadnagyokúi: Kalotai Vincze, Szavukán János, Né­methi Károly, Jerabek László, Benke János, Mesteri József, Papp Károly. A’ csapatvezér által meghatározott ranggal és illetmóny­nyel. Újlaki József 26-ik zászlóaljbeli hadnagy április hó 16-téI számítandó rang és illetmónynyel főhadnagyul és Inczédi alez­redes ur mellé segédül kineveztetik. A’ 15-ik zászlóaljhoz. Föhadnagyúl és dandár se gédül: Pancz Ferdi­nand, alhadnagy. Hadnagyúl: Barnay Móricz, Süveges József, z. a. őr­mesterek, — április hó 1-töl számítandó rang és illetmónynyel. A’ 40-ik zászlóaljhoz. Századosúl: Pál József z. a. főhadnagy. Föhadnagyúl: Aiserth János z. a. hadnagy. Hadnagyokul: Zenthál László, Tirscher István, Méser János, Latkoczy Kálmán, z. a. őrmesterek, — április hó 1—töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 46. zászlóaljhoz. Századosokúi: Szabó Imre, Wogronics Sándor, Fe­­renczy József, z. a. főhadnagyok. Hadnagyokúi: Ágoston Ágoston, Paczolay Antal, z. a. őrmesterek, — április hó 1-töl számítandó rang és illet­mónynyel. Az 57—ik honvéd zászlóaljhoz. Föhadnagyúl. Mericzay Rezső,z.a. segéd alhadnagy, április hó 1-töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 64-ik zászlóaljhoz. Alhadnagyúl: Babicz Adolf, z. a. őrmester,—• április hó 1-töl számítandó rang és illetménynyel. A’ 70-ik honvéd zászlóaljhoz. Cseresnyés Ferdinand z. a. hadnagy, januar hó l-től szár mitandó rang és illetménynyel. Hadnagyül: Harmath Károly z. a. őrmester. 89

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék