Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-26 / 89. szám

<í r r-\ oats Á’ 13—ik huszárézredheí. Hadnagyéi: Pompéry János őrmester. Debreczen, április hó 24-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadiigyministcr. 10857. sz. Attétetnek elöbbeni rankjuk megtartásával. Stark János százados a’ 24-dik zászlóaljtól az első vadász ezredhez. Vinternitz József hadnagy, a’ komáromi kórház létszámá­ból a’ 40-dik zászlóaljhoz. Miskovszky Henrik hadnagy, a’ 46-dik zászlóaljtól a’ 37- dik zászlóaljhoz. Sto 1 ígnácz főhadnagy , a’ 70-dik zászlóaljtól az 57-dik zászlóaljhoz. Kolossy György főhadnagy a’ 15-dik zászlóaljtól az 71-ik zászlóaljhoz. Sámy Imre ) hadnagyok a’ feloszlott 67-dik z.-aljtól Debreczen april 24. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadiigyminister. C.'| t. 1493. A’ péterváradi védbizottmány és részint várparancsnokság által következő osztrák tisztek léptettek elő a’ honvédtüzér­ségnél: Cecher András százados őrnaggyá, april 1—töl. Knoche Frigyes hadnagy főhadnagygyá april 1-től. Gultner János főhadnagygyá január 12-től számítandó rang és illetménnyel, melly előléptetések ezennel megerösittetnek. Debreczen april 24. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. C : t. 150 sz. Tóth Pál szekerész főhadnagy, Damjanich tábornok ur ál­tal april 10-töl számítandó rang és illetménnyel századossá ki­neveztetvén, ezennel megerösittetik. Debreczen, april 24-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. C. t. 1464. Wasserburg János és Kolosváry Antal tűzmesterek had nagyokúi; Wojdinger József főhadnagy, századosúl; Lang Fe­­rencz hadnagy, főhadnagyéi a’ honv. tüzérséghez a’ pétervára­di várparancsnokság által előléptetvén, ezennel april 1-től szá­mítandó rang és illetménynyel megerösittetnek. Debreczen april 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister, 11419. Harsányi Samu ref. lelkész, ki Lombárd Velencze ’s más olasz tartományokban 14 óv lefolyta alatt az ottani magyar had­sereg ref. részénél mint tábori lelkész hazafiui szellemben kitü nő buzgalommal működött, általam a’ Károlyi 16-dik számú lo vas huszár ezred lelkészéül f. óv. april 16-tól számítandó illet­ménnyel kineveztetik. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. Szomolnoky István premonnei sz. kanonok, lőcsei tanár, Szepes megyében kitüntetett hazafiui buzgalmáért a’ felső ma­gyarországi hadsereghez tábori lelkészül f. hó 16-tól számítan­dó illetménnyel általam kineveztetik. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister F. | g. 9629 sz. Farkas Ferencz 37—ik gyalog ezredbeli félrokkant őr­mestert, ’s irodai gyakornokot, a’ nagyváradi szállitóházhoz számvevő segédi hadnagyi ranggal folyó hó 1—töl kezdve ki­neveztem. Debreczen, april 12-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. | g. 1,1,137 szám. A’ 69-dik h. z. aljnál Nuszbeek Ferencz előléptetése által megürült számvevő segédi állomásra Rákosy Illés ügyvéd had­nagyi ranggal f. hó 16-tól kezdve kineveztetett. Debreczenben, april 23. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister Bem altábornagy által april 10-én tett jelentése szerint, köveikező orvosok neveztettek ki az erdélyi hadsereghez, Az 55—ik zászlóaljhoz: Eperjesi Károly, Lepacsek Antal főorvosokká, a’ 2-ik székely z. aljhoz Adomi Ferencz főor­vosnak. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. RENDELETEK. 10624 | 1053. I. Miután a’ mélyen tisztelt kormány elnök úr által kineve­zett kórházi föápolónö, tisztelt Meszlényi — született Kossuth Zsusánna, az összes tábori kórházak megszemlélése, és azokban az ápolásra vonatkozó intézkedések és rendezések tekintetéből czélba vett körútját már mégis kezdette. Hogy ebbeli fáradozásainak minél kívánatosabb sikere le­gyen , valamint már maga a’ kormányzó elnök ur által is, a’ f. hó april 20-kán 84-dik szám alatt megjelent Közlönyben is meghagyatolt; úgy most újólag az osztály részéről minden tá­bori kórházak parancsnokai, ’s igazgató főorvosai legszo­rosabb felelet terhe alatt ezennel oda utasitatnak, hogy az ápolást érdeinlöleg mindazon intézkedéseknek, mellyeket a’ nevezett föápoló nő, vagy megbízásából a’ segéd ápoló nők üd­vösnek, ’s életbe léptetendönek nyilvánítanak, és óhajtanak, leg­buzgóbb iparral és készséggel segédkezeket nyújtani, szoros kötelességüknek ismerjék. IL Értésére esvén az osztálynak; hogy némelly tábori kór­házaknál találkoztak oily orvos egyének, kik a’ kórház gazdá­­szati ügyeinek kezelésébe is beleavatkoztak, ’s ez által több e’ tekintetben előállott bonyodalmak és zavaroknak lettek oko­zói. Miután pedig az orvosok műkőre a’ gazdászati foglalkozástól tellyesen külön vált, és az orvos, ha kötelességének lelkiismerete­sen megfelelni óhajt, más foglalkozásokra magának saját köteles­sége elmulasztása nélkül időt se vehet; de ezen kívül, a’ kórházi gazdálkodás ellenőrködés eszméjénél fogva is, a’ kórházi orvo­sokban nem öszpontosúható, — annál fogva minden tábori orvosok átaijában oda utasitíatnak, hogy csupán saját mükörö­­ket töltsék be, a’ gazdászati kezelésbe pedig soha ne avatkoz­­í zanak; — süt azt kivételkép , — még ideiglenesen is elvállalni f vonakodjanak, hanem legsürgetösb esetekben az elöálható abéli j hiány pótlását, az illető parancsnokságoknál sürgessék. 1 FlorFerencz, egészségi osztályfőnök. 1135. H. A’ hadseregnek a’ Tisza vonaltól a’ Dunáig lett előnyo­mulása következtében, a’ mozgó tábori kórházaknak is az uj hadvonalhoz közelebb a’ dunai tájékokra keltvén mozdittalniok; ennél fogva minden Tiszán inneni tábori kórházak orvosigazga­tóságai és katonai parancsnokságai hivatalosan felszólittatnak, hogy a’ tetemesen csökkent bsteg létszám esetére a’ félhavi beteg jelentés idején kívül is rögtön jelentést tegyenek,különösen azért: hogy az osztály az illy kórházak feloszlatása, a’ megmaradt be­tegek átszállittatása, és a’ kórházi szerelvényi anyagoknak, va­lamint az orvos személyzetnek a’ hadvonalhoz közelebb eső pont­ra való áttétele iránt intézkedhessék; — a’ meily kórházak be­teg lélszáma pedig a’ feloszlatást meg nem engedi, azok igaz­gatóságai és parancsnokságai, újonnan felszólittatnak: hogy min­dennemű hiányokat fedezés végett rögtön feljelentsenek; mert különben minden tapasztalandó hiány és fogyatkozás az ö fele­­lősségök rovásával járand. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök, D. c. 10725. 731. Nyújtó Mátyás és Zorád János aradmegyei lakosok, sa­ját költségükön magokat mindennel felszerelve, és lóval ellát­va, a’ 14-ik huszárezredhez közvitézeknek, az első három, ez utóbbi pedig 4 évre önkénytesen besoroztatván; nevezett lakosoknak ezen hazafiúi nemes elszántságukért, a’ haza ne­vében szives köszönetemet nyilvánítom. Répásy Mihály, altábornok. Igazítás. 11422 : H. f119. Az erdélyi hadsereg törzsorvosa Gesztessy László neve a’ „Közlöny“ 77-ik számában hibásan tett jelentés miatt Goszlonyi Lászlónak íratván, a’ hiba ezennel kijavittalik. Kelt Debreczenben april 24-én 1849. NEMZETI GYŰLÉS. Elöleges közlés a’ képviselöház apr. 25-diki délutáni ül ésér öl. A’ kormányzó elnök némelly fővezéreink örvendetes kar­di jelentéseit tudatta a’házzal, mik, kitörő éljenzéssel fogad­tattak. Előbb a’ kormányzó elnök kísérő levele olvastatván fel, ebből örömmel értesült a’ ház, miszerint a’ k. elnök a’ Gallicsi­­ából tervezett és megkísértett betörések megfékezésére Dem­­binszki altábornagy vezérlete alá már is 10 ezer főnyi rende­zett sereget gyűjtött össze, ’s a’ nélkül, hogy az ellenséget má­sutt tipró vitéz honvédeink közül csak egy hőst is elvonna, — ezen erő növeléséről éjjel nappal gondolkozik, olvastatott ezu­tán B e y e r ezredesnek april 20 B e m altábornagynak Karánse­­besen apr. 17-én, és Lúgoson april. 19-én valamint Szint a y kormánybiztosnak apr. 23-áu kelt levele, mik a’ mai lap hivata­los rovatába közöltéinek. 51-ik ülés a’ felsőházban april 23-kán d. e. 11 órakor. Elnök: b. Perényi Zsigmond. Az utósó ülés jegyzőkönyvének hitelesitése után olvasta­tott a’ képviselő háznak a’ tisztviselők napdtjazása iránti hatá­rozata, melly észrevétel nélkül elfogadtatott. Ezután : Elnök: A’ tisztelt felsöház tagjai méltóztatnak vissza­emlékezni, hogy egy határzaiban azon tagoknak, kik meg nem jelentek Debreczenben, april 15-ke tűzetett ki határnapul; ez bekövetkezvén, többen, kik jelen nincsenek, beküldötték igazo­ló irományaikat: azt gondolom tehát, bekövetkezett már most annak ideje, hogy a’ t. felsöház a’ maga kebeléből a’ legutóbb kiküldve volt igazoló választmány folytán egy újabb választ­mányt küldjön ki, melly e’ részben eljárna, ’s a’ tisztelt felső­­ház elébe véleményt terjesztene. (Helyes!) Két tagja az elöb­beni választmánynak, Hunkár ’s Újházi iöispán urak jelen van­nak ; Szentiványi Károly eltávozván, helyét, azt tartom, a’ mos­tani jegyző, b. Majthényi pótolhatná. De szükség volna még 2 tagot kinevezni, ’s különösen az erdélyiek közül id. Bethlen Já­­nostvagyok bátor ajánlani; ötödik tagnak méltóztassanak még valakit megválasztani. (Többen Vay Lajost kívánják.) Vay L a j o s: A’ mennyiben magam is csak most jelentem meg, úgy hiszem, nem vehetek részt a’ választmányban; de más részről Borsodmegye körülményei is jelenleg ollyanok, hogy rögtöni távozásom szükségessé vállhatik; ugyanazért kérem magamat felmentetni. (Felszólalások : legyen hát Josipovics.) Elnök: Úgy látom, a’ választmány 5-ik tagjául Josipo­vics főispán urat méltóztattak megválasztani. A’ jegyző urnák átadtam az igazolási irományokat; a’ választmány tisztelt tag­jait pedig ezennel felkérem, méllóztatnának minél előbb kikül­detésükben eljárni ’s véleményüket a’ t. felsöház elébe terjesz­teni. Annyit kell még csak hozzá tennem, míkép a’ kormány­zó elnököt megkértem azon főispán urak neveinek előadására, kik a’ vármegyékben nélkülözhetlenek; mert méltóztatnak talán emlékezni, mikép a’ honv. bizottmány egy rendeletet bocsátott ki, meliynól fogva a’ főispánok olt, hol nem volt ellenség, je­len lenni köteleztetnek. Most a’ körülmények változtak. Némelly főispánok mint kormánybiztosok működnek, mások ismét más kiküldetésben járnak; én tehát várom mindennap a’ kiküldöttek névlajstromát, a’ mint megkapom, azonnal a’ tisztelt választ­mányhoz átteszem; de addig is méltóztassék a’ tisztelt választ­mánynak munkálatát megkezdeni, hogy a’ tárgy minéleiőbb be­fejeztessék. Lett volna még egy tárgya az ülésnek, de a’ kép­­viselöház még nem fejezte be, ’is azért holnap fog csak felvé­tetni ; egyébiránt figyelmeztetni kívántam még a’ felső házat ar­ra is, hogy alkalmasint vegyes ülés fog tartatni az utóbbi ve­gyes ülés jegyzőkönyvének hitelesitése végett. Most egyéb tárgy nem lévén, az ülés eloszlik. ■ Eloszlott déli 12 óra felé. CXLV. ülés a’ képviselöházban apr. 22-kén d. e. 11. ór. Elnök Almássy Pál. Elnök: Az ülés megnyílt. A’jegyzőkönyv fog hitelesít­tetni. (Hitelesítetett.) Frideczki Lajos képviselőnek igazolási ügyében méltóztattak elhatározni, hogy a’ vizsgálat megtételé­re egy képviselő küldessék ki; az e végett történt szavazás eredménye az, hogy a’ kiküldetésre Darvas Antal képvi­; selő kapott legtöbb szavazatot, 91-et; Darvas ur lesz tehát ki­küldve. Most az igazoló választmánynak van rövid jelentése. Dobolyi S. (igaz. vál. előadó): Az igazoló választ­mánynak Zilált károsa, Krasznamegye egyik választó kerületé­vel közösen tett képviselői választása tárgyában készült Jegy­zőkönyve. Z i 1 a h városának Krasznamegye egyik választó kerületé­vel idei april. 2-án közösen végrehajtott követválasztásáról vá­lasztási elnök Viski László ’s választási jegyző Pap József alá­írásuk alatt készült választási jegyzőkönyvéből tisztán áll, mikép az említett választó vegyes kerület egyhangúlag Deáki Sa­mut választó el a’ folyamatban levő országgyűlésre képvise­lőnek. — Melly választás minden tekintetben a’ választás tár­gyában rendelkező törvény által kimutatott kellékek szerint lé­vén végrehajtva; annáífogva az ig. bizottmány Deáki Samut iga­zolt képviselőnek tekinti. (Iíözhelycslés.) Elnök: Ezen minden formakellékkel történt választás­ban a’ ház megnyugodván. — Most kormányzó ejnök urnák lesz előterjeszteni valója. Kossuth Lajos (kormányzó-elnök) : Mielőtt alázatos indítványt tennék azon tárgyra nézve, melly végett megkértem a’ t. elnök urat, hogy ma ülés tartassék, a’ most felolvasott jegyzőkönyv folytán bátor vagyok megjegyezni.’s a’ tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy a’ Kubinyi képviselő ur által indítvá­nyozott esküformának tárgyalásánál méltóztassanak figyelemmel lenni a’ körülményekre, mert én részemről, ’s mind azok, ki­ket a’ reám bízott hatalomnál fogva ministerekké nevezek, kétségtelenül az esküt szent dolognak tartjuk, mellyet a’ szó legszorosabb értelmében meg kell tartani;’s ha most, midőn for­radalmi időket élünk, arra akarnak minket kötelezni, hogy Ver­­biíczy törvényeinek korlátái között mentsük meg a’ hazát, akkor bizony nem vállalom el ezen kötelességet. Mondottam a’ napod­ban is, hogy jöhetnek elő körülmények, ’s most is a’ csajkás kerületre nézve szükségesnek tartottam elhatározni, hogy an­nak katonai szerkezete megszüntetvén, Bácsmegyébe kebelez­­tessék. Sok illyen eset adhatja magát elő, ’s a’ ki intézkedik illyenekre nézve felelni fog iránta az országgyűlésnek és" á’ nemzetnek, hanem ha előlegesen megkötik az embert, hogy mindig nézze meg a’ corpus jurist, akkor bizony nem mentjük meg a’ hazát. Azt hiszem esküt kell tenni, ’s ha valaki tesz ollyasmit, mi a’ hazára ártalmas, felelni kell neki, de én a’ fe­lelősséget tágabb értelemben veszem, ’s azt tartom, hogy a’ körülményekre kell figyelmezni, — Én csak rövid motivatio mel­lett fogom előterjeszteni indítványomat, mert azon hazafiak, ki­ket a’ ministeriumok elvállalására felszólítottam, minthogy coin­­binatiommal egészen készen vagyok, többen közülök nemcsak távol, de hivatalos foglalkozásban is vannak, úgy hogy rögtön levelem vételével további rendelkezések nélkül helyeiket el nem hagyhatják, ’s így bizony még e’ perezben is csak magam va­gyok kénytelen ft’ kormányzatról intézkedni, és sajnálom, hogy a’ törvényjavaslatot is magam vagyok kénytelen előterjeszteni;' ’s nem fordíthattam reá nagy figyelmet sok dolgaim között. Azért kérem előlegesen a’ tisztelt házat, hogy csak meritumára néz­ve méltóztassanak azt indítványnak venni, nem pedig- szerkeze­tére nézve, mert a’ szerkezetre nem fordíthattam annyi gon­got, egészségemtől is akadályoztatva Az egész az, hogy a’ füg-, getlenségí nyilatkozat nyomán, melly által az ország a’ sza- * bad európai statusok sorába van igtatva, azt hiszem, hogy a’ mi; különben is már a’ szükséghez tartozott volna, még inkább szük­ségessé vált, t. i. az ország honvédelmi erejének szaporítása; mert minél inposantabb állást vesz a’ nemzet, anriáf kevesebb ’ vérbe és áldozatba fog kerülni tökéletes megszilárdítása azon 1 állapotnak, mellyet a’ nemzetgyűlés kimondott. Ezt múlhatatla­nul szükségesnek vélvén, egy kis törvényjavaslatot vagyok bá- '• tor előterjeszteni a’ háznak bölcs elhatározása alá, újólag kije­lentvén, hogy annak csak meritumát méltóztassanak tekintetbe 1 venni. (Felolvassa az indítványt). Törvényjavaslat. A’ hadseregnek 50. e?er föveí.sza- ’ porilása elrendeltetik. A’ múlt óvben elrendelt katonaáliitásból netalán még hát­ralevő illetőségeknek kiállításán felül a’ hazát védelmező had­seregnek 50 ezer fővel szaporítása ezennel megrendeltetvén, , ezen haderőnek kiállítása iránt, következők határoztalak: 1. §. A’ törvényhatóságok közti kivetésben arányúi azon kulcs fog szolgálni, melly szerint a’ múlt évi újonczállitás ki­vetve volt. 2. §. A’ törvényhatóságok a’ rájok eső illetőséget közsé­genkint hasonlóképen a’ múlt évi arány szerint vetendik ki, ’s a’ községek a’ rájok vetendő illetőséget mindenek előtt toborzás útján igyekezendnek kiállítani, úgy mindazonáltal, hogyha azt a’ kiszabandó batáridőig akként ki nem állítanák, a’hiányzó í számnak kiállítása sorshúzás utján történjék. A’ sorshúzás a’ i9 éveseken kezdetik, ’s ha ezekből a’ hiányzó szám ki nem telnék, a’ rendre egymásután veendő egyegy éves korszakok - szerint fogván folytattatni. , 3. §. Fogl ’lópénzül minden újoncz számára 20 forint hatá­­roztatik, mit az illető községek fizetendnek; de az nekik orszá- - gos adóba fog betudatni. 4 §. Ha mindazáltal valamelly község illetőségét a’ kisza- ’ bandó határidő alatt ki nem állítaná, a’ hiánynak a’ hátramaradó község rovására kiállítását szintúgy kiszabandó határidő alatt, az ilietö törvényhatósági tisztviselő fogja bármi áron eszközöl­ni, melly ár ezen esetben a’ község adójába nem fog betudatni. 5. §. Ennek végrehajtásáért az ilietö tisztviselők akként felelősök, hogyha azt pontosan eszközölni elmulasztanák, az il­lető törvényhatóság főbb tisztviselője hasonló felelősség terhe ! alatt, az ö költségökre tartozandik a’ hiányt pótolni. 6. §. A’ szolgálati időszak ezúttal is négy évre határozla­­tik, ’s a’ kivételekre és helyettesítési engedélyre nézve a’ múlt . évi újonczálhtásnál szabályul szolgált határozatok ez alkalom­ra is szolgálnak. 7. §. A’ kormány a’ nemzet függetlenségi nyilatkozata alapján a’ katonaság számára új esküformát fog megállapítani. 8. §. Ezen törvény végrehajtásáról az ország kormányzó elnöke, az ilietö ministeriumok útján gendoskodandik. Ennyiből áll indítványom, méltóztassanak azt kinyomat­ni ’s tanácskozás alá venni. Egyúttal, mert fordulnak elő esetek a’ mostani viszonyok közt, hol szinte kénytelenségben van a’ kormány valamit tenni, a’ mi szorosan a’ fenálló törvé­nyek korlátain túl terjed, hanem tenni felelősségre, épen azért azon esetről, a’ mellyet említettem, szinte egy kis törvényja- . vaslatot terjesztek elő, mert úgy hiszem, ezután nem határoza­tok fognak hozatni, hanem törvények. (Felolvassa indítványát a’ csajkás kerületnek Bácsmegyébe visszakebelezéséröl.) «

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék