Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-27 / 90. szám

Debreczen, 90. sz. Péntek, ápril 27.1849 —— 8 írt h i v a t a 1 o s lap. ........... ' ' ■' ..... ............... .....................................! II .1 I ----------------------------------------------------------------------------­A’ „Közlőn y“j;hótfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és péstán négyszeri szétküldéssel hetenként '7 frt 12kr. pp., naponkinti szétküldéssel pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mcllyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden illadalmi postahivataloknál és a’ kiadó liivatalban Debreczenbcn. — HIVATALOS RÉSZ. ' RENDELET. 6083 | K. Tapasztaltatván, mikép a’ honárulási bűn miatt az állomány mint törvényes és természetszerinti tulajdonos számára lefog­lalt vagyonok körüli eljárásban, a’ kormáybiztosok részérél nem tartatik meg azon egyformaság, mellyet az administratio rende megkíván: Ezennel az egész országban, a’ vele egyesült Erdélyben, ’s minden hozzá tartozé tartományokban, a’ honárulási btin miatt elkobzandé, vagy elélegesen lezárolandó javak körüli eljárásra nézve kővetkező szabály állapíttatik meg: az illető kormány­­biztosok, ’s átalában mind azon köztisztviselők által szorosan szorosan megtsrtandók, kiknek működése körében vagyonel­kobzás (confíscatio), vagy lezárolás (sequestratio)esete adand­­ja magát elő. A’ honárulási bűn miatt az állomány részére szállt vagyont elkobzó (conftscáló) activitási köre következőkben határozta­­tik meg: A’ vagyont az álladalom részére lefoglal­ja, biztosítja, rendes lelettár (inventarium) veze­tése mellett összeírja; a’lezárolt vagyon szá­mára zárgondnokot nevez, ’s nem várva be az összeirás befejezését a’ pénzügyi ministeri­­umnak o 11 y végre tesz jelentést, hogy az, mint az ország minden vagyonának egyedüli keze­lője, az átvétel és kezelés iránt kellőleg ren­delkezhessék. Debreczen, april. 26. 1849. Kossuth Lajos, az orsz. kormányzó elnök«. 6185 : K. Tapasztalván, miszerint a’ földmivelés tetemes hátrama­radásával most, a’ munkaidő legszorgosabb napjaiban, túl a’ ren­din hosszú fuvarozás által sanyargattatik némelly vidéken a’ nép, annálfogva bármelly előfogatot a’ rendes állomáson túl erősza­kolni, szigorú felelet terhe alatt eltiltatnak az illetők. Kelt Debreczenben, april 26-án 1849. Kossuth Lajos, az ország kormányzó elnöke. K. | 5683. FIGYELMEZTETÉS és RENDELET. A’ „Pesther Zeitung“ czimü lap f. évi april 15-kén meg­jelent számában, herczeg Windischgraetznek april 16-<n kelt abbeli hirdetménye foglaltatik: miszerint az ellenség hadi költ­ségeinek fedezésére 5,10, 100, és 1000 ftos utalványok Ma­gyarország közjövedelmeire forgalmi esiköz gyanánt kényszeritett kelettel ki fognak bocsáttatni, mel­­lyek minden közpénztáraknál érezpénz helyett teljes névszerinti értékökben, ’s szintúgy magán forgalomban is minden fizeté­seknél elfogadandék leendenek. Az e’ részbeni minták szerint ezen utalványok mind két oldalukon nyomtatva lesznek, és pedig előlapjukon magyar, hátlapjukon német irattal. Az ellenség a’ hadi költségek fedezéseire képtelenségét önként elismervén, ollyatén forgalmi eszközhöz folyamodik, mellyet olly valamire alapit, a’ mi nem az ö tulajdona, ’s azzá soha sem is leszen, t. i. Magyarország közjövedelmeire. Az az adósságot csinál más vagyonára. Az ellenség maga is teljesen átlátja, miképen illyetén alapnélküli utalványainak hitelt nem szerezhet, ’s ez okból azoknak kényszeritett keletet mer paran­csolni , ’s pedig az érezpénz teljes értékéhez hasonlót Hogy a’ közönség még inkább elámittassék, ’s a’ fent em­lített becsnélküli papirosok, ha máskint nem lehet, itt ott csaló­dásból elfogadókra találjanak, az ellenség ezeket magyar nyel­ven nyomatja. A’ trónvesztett és száműzött osztrák ház, melly mig a’ magyar trónuson türetett, számos éveken át vonakodott a’ magyar nép igazságos kivánatát betölteni, ’s a’ magyar arany és ezüstből vert pénznemeket magyar körirattal ellátni, jelenleg ön maga azon ravaszsággal él, hogy haszontalan pénzutalványait magyarúl nyomatja, ’s szántszándékkal óvatosan kerüli ezen utalványokat az osztrák sassal elláttatni, reménylvén, hogy az ol­vasni nem tudó miveletlenebb emberek között akadand olly együgyüekre, kiket akkint sikerülend megcsalnia. Ezen cselekedet a’ legundokabb csalás nemek közé tar­tozik. A’ Windischgraetz-fóle 5 és 10 frtos utalványok mintáin azon aláírások ki nem jelelvék, mellyekkel ezek el fognak lát­tatni, a’ közönség nagyobb elámitására azonban az ellenség hi­hetőleg ugyanazon aláírásokat fogja használni, mellyekkel a’ magyar pénzjegyek ellátvák: t. i. Völgyi Ferencz főpénztárnok és Endrei Endre ellenőr aláírásait. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata ugyan már magában foglalja az ellenség mitden illy vétkes tetteinek kár­­hoztatását, mindazonáltal nehogy valaki tudatlanság miatt meg­­csalattassék, a’ kormány kötelességének ismeri egy részről a’ közönséget jé eleve figyelmessé tenni azon károkra, mellyek az érintett minden érték nélküli utalványok elfogadásából rá há­­romlanának, más részről ollyatén eszközökhöz nyúlni, mellyek által az ellenség vétkes czélja meggátoltassák. Ugyanazért a’ fent említett utalványokat semmit érőknek ’s csalárdoknak nyilvánítván, rendelem: hogy azok sem a’ közpénztároknál, sem pedig magán for­galomban el ne fogadtassanak. Ki ezen utalványokat elfogadná, vagy épen azokat kiadni merészelné, a’ nemzet függetlenségi nyilatkozatában foglalt ha­tározat értelmében is akkint fog tekintetni, mint a’ ki az ellen­ségnek hazánk ellen intézett pártütő czéljainak kivitelét elő­mozdítja, következéskép mint honáruló fog tekintetni és bün­­tettetni. Kelt Debreczenben, ápril 22-kón 1849. Kossuth Lajos, s. k. az ország kormányzó elnöke. 1154. H. Közönségesen tudva lévén az: hogy az orvosok táboro­zások alkalmával, nem csupán saját podgyászaikat, de egy­szersmind az ezredekhez ’s szászlóaljakhoz tartozó gyógy­szereket, sebészi eszközöket és kötöző készleteket is kötele­sek magokkal szállítani; ennél fogva jövőre nekik, mindenkor egy előfogat fog kiszolgáltatni, és melléjük egy legény azon czélra rendeltetni, hogy az említett tárgyakat használat köz­ben utánok hordozzák. Debreczen april 23. 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. 1154. H. 2-3. A’ tábori orvosok illetményei tárgyában gyakrabban ér­kező tudakozódások kielégítése tekintetéből, a’ hadügyi egész­ségi osztály részéről ezennel közhírré tétetik : 1- szőr. Hogy az ezredorvosok havi fizetése, az ezred tökéletes rendezéséig százados rang mellett 60pft rendes, és 50 pft pótlék díjban állapíttatott meg. 2- szor. Szállásbér fejében havonkint jár: a) a’ törzsorvosnak 25 pft. b) az ezred és főorvosnak 12 pft. 30 kr. e) főhadnagy alorvosnak 8 pft 20 kr. d) hadnagy alorvosnak 5 pft. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha valahol a’ beszál­­lásoltatás és táborozás csak néhány napig tartana, akkor a’ törzsorvos 50, a’ többi fokozatú orvosok pedig különbség nél­kül a’ fentebbi szálláspénz illetmény fejében 24 krt. fognak húz­ni naponkint. 3- szor. Failletményben csak a’ főhadnagy és hadnagy-al­orvosok részeltetnek, még pedig csak a’ téli 6 hónapra 5 ha­tod ölet számítva havonkint. Debreczen április 23-kán 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. KINEVEZÉSEK. A. 11508. Sziklai — ezelőtt Wels — János őrnagy egri térparancs­nokéi neveztetik ki. A. 11571. Mone Károly főhadnagy egri szállitóház parancsnokául kineveztetik. Debreczen april 25-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. Adakozások. C. t. 1460. sz. Bognár György helybeli lakatos mester egy pár jó pisz­tolyt ajándékozott az álladalomnak, miért is fogadja köszönete­­met a’ haza nevében. Debreczen april 22. 184». Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. | g. 10417. A’ szegedi kórodákban szenvedő honv. számára Aigner Ka­talin asszonyság 2 pár uj fehérruhát, Hoffer Róza, Janka és Ka­talin k. asszonyok 2 font finom tépést, 12 sobkötöt, és 1 csomó sebre való ruhákat. Szekula János 1 csomó tépést. Milkovits Er­zsébet, Tóth Mihály föbiró neje 15 pftot. Tóth Rozina 1 pár uj, ’s egy pár ócska fehérruhát, 4 font tépést, ’s több sebkötöket ajándékoztak; mit ezennel a’ közönséggel tudatván, az ajándé­kozóknak, a’ kormány nevében, szives köszönetemet kijelentem. Mészáros Lázár, ^ ideigl. hadügyminísteé. F. | g. 10620. A’ 16 szepességi városok kebeléből kiállított és a’ harcz­­ban megsérült vitézek fölsegélésére Dobsa János hadnagy had­bíró folyó évi april 16-tól kezdve egy egész esztendeig: ha­­vonkinti levonás mellett: havi díjból 5 pftot ajándékozott. Ezen hazafias ajánlatával tanúsított hazaszeretete a’ midőn nyilvános­ságnak utánzásra méltó példányul átadatik , fogadják ezt Arad alatt táborozó lelkes szép es fiától az ős kárpát földié azon indu­lattal, minővel a’ haza és kormánya nevében elismerő köszöne­temet kijelentem. Debreczen april. 20. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. C | t. 1426. sz. Özvegy Deák Ferencz böszörményi lakosnö egy kardot, Csorba Ján os egykori Vilmoshuszár őrmester egy kardot, egy pár pisztolyt száz éles töltéssel, mellyet az ellenségtől szerzet­tek az álladalomnak ajándékozván, fogadják köszönetemet a’ haza nevében. Debreczen, április 20-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 11,029. Tokk Ferencz debreczeni nemzetőr 1 jó karban lévő kar­dot ajánlott a’ haza oltárára; miért is ezennel köszönetemet nyilvánítom. Debreczen, april 21. 1849. M ószár o t L á z ár, ideigl. hadügyminister. F. g. 9855. sz. Alaga Imre bács-megyei képviselőnek 8 éves fiacskája Geyza, saját kezével készített egy csomag tépést sérült honvé­­deink gyógyítására ajándékozott; fogadja tehát a’ serdülő kis honpolgár köszönetemet azon szives óhajtásom kíséretében, hogy e’ zsenge korában tanúsított honszeretete mindinkább mélyebb gyökereket verjen. Kelt Debreczenben april 16. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 10,482. Csutak Kálmán őrnagy neje a’ n.-váradi kóroda számára 35 kisebb, és 7 nagyobb lepedőnek való vásznat ajándékozott, vegye a’ lelkes nő a’ már többször tanúsított nagylelkűségéért szives köszönetemet. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. Oszeczki János clcki segédlelkész a’ fehértemplomig és de debeliácsi szenvedő lakosok számára kitűnő szorgalommal és fáradtsággal helységében 50 ezüst forint beszedett öszveget be­küldött. Mi is ezennel a’ legnagyobb hálával közhírré tétetik. Kelt Debreczenben april 19-kén 1849. Az országos rendőri hivatal. H. 1124. A’ tokaji tórparancsnokság által Pospischel és Kretzer to­kaji gyógyszerárus urak a’ haza oltárára letett — két láda és három zsák gyógyszernemüek Debreczenbe beküldettek. — A’ nevezett gyógyszerész urak — nemesebb áldozatot nem tehet­tek, — mint midőn a’ harezban megsebesülteknek — legelső se­gély nyújtását ekkép gyámoliták, a’ haza méltó fiai közzé fogja őket számítani, az osztály pedig hálás köszönetét, ezennel nyil­vánítja. Ugyan azon térparancsnokság feljelenté: hogy Sisáry geszthelyi kerület szolgabirája, mint egy 118 darab mindenfé­le fehér ruhát, 110 lepedőt, és egy csomó kapezának valót, ajándékozott a’ harezban sebesültek számára, a’ nevezett szol­­gabiró, nemes tettének öntudatában érzi legfőbb jutalmát, de az egészségi osztály sem mulasztja el a’ haza és szenvedő emberi­ség nevében hálás köszönetét ezennel kijelenteni. Debreczen április 22-én 1849. Flór Ferencz, egészségi osztályfőnök. 90

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék