Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-29 / 92. szám

Debreczen, 92. sz. Vasárnap, ápril 29.1849 • * rjj B • _ LONT. hivatalos lap. A* „Közlőn y“ hótföt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, ói póstán négyszeri szétküldéssel hetenként ‘7 írt 12'kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a* kiadó hivatalban Debreczenben. — .HIVATALOS RÉSZ. HADI TUDÓSÍTÁSOK. 6259. | K. 1. Görgci tábornok fővezér, apr. 22. már komáromi főhadiszállásáról küldé jelentését az ország kormányzó elnökéhez, mellyet — a’ későbbi hadi működésekre vonatkozó részének kihagyásával — im a’ közönség elóba juttatunk. Az I. és II. hadtest (Klapka és Damjanics) ma Komáromig előnyomultak. Előnyomulásunk által e’ nagyfontosságu vár a’ bal Duna és Vág part oldalróli megszállás alól fölszabadiltatott, azonban a’ Dunán túl húzott parallclákbóli lövöldözés folyvást tart, ám­bár az ellenség ostromlövegeinek száma, különösen a’ taracz­­koké nagyon csökkentnek látszik. A’ vár az eddigi ostromoltalás által keveset szenvedett. Lenkey tábornok ma négy zészlóalj gyalogság, egy osz­tály huszárok ós egy üteggel a’ várat Csallóköz felöl megszállt ellenséges hadsereg ellen tett egy kirohanást, mire az ellenség állomásait odahagyva, három gőzhajón a’ szigetről a’ Duna jobb partjára átkelt, de a’ mieink által űzőbe vétetvén, ismét több embert vesztett, kik kezeink közé foglyokul estek. A’ mi vesz­teségünk csekély volt. A’ Csallóköz ezzel szinte megtisztult az ellenségtől. Minden tudósitásokból és saját tapasztalatom után azt kö­vetkeztethetem, hogy az ellenséges sereg Komárom megszállá­sát nem igen fogja sok ideig folytatni. Kedves kötelességemnek nézem még azt is megemlíteni, hogy a’ haza iránti jó szellem, melly a’ komáromiakat lelkcsité, — a’ szenvedett sok veszteség ós veszedelmek daczára is — épen nem csökkent, és minden dicséretet érdemel. Az utóbbi hídrakásnál (a* Dunán keresztül) a’ polgárok a’ legnagyabb el­lenséges tűz közepette munkás részt vettek, valamint most is, midőn seregünk a’ várhoz közeledők, a’ lakosság a’ Zsitván és a’ vidéknek megáradott árkain átvivő hidak helyreállításához szükséges épületfát a* legnagyobb készséggel ós gyorsasággal állította ki. Épen most érkezett tudósítás szerint Görgey Armin őr­nagy és mozgó csapat parancsnok Körmöczbányára bevonult, minek következtében az ellenség Turóczig visszavonulván, a* mieink a’ bányavárosokat ismét elfoglalák. Debreczen, april. 27. 1849. tit Az orsz. korm. elnöke. f II. 6263 | K. Perczel Mór tábornoktól következő jelentés érkezett: Ó-becsei hadiszállás april 20-án 1849. A’ csajkás kerület meghódított részének biztosítására ’s a’ Titel helységből ki-kicsapó ellenség dulásai elleni védelemül Új­vidéken elegendő erőt hagyva, f hó 19-én hadammal Ó-Be­csére értem, hol a’ lázongók a’ sz. tamásihoz hasonló roppant sánezokat hányva, azokat ágyukkal, nagyszámú gyalogsággal ’s osztrák dsidásokkal megrakták. Közeledésemre azonban az ellenségés sánezok védőinek nagy része futásban keresett menedéket, más része hadsergem által űzetve lekaszaboltatott és a’ Tiszába fulasztatott. Délutáni 1 órától késő estig tartott a’ tüzelés. E’ nagy napnak nehéz fáradalmaiban kitüntették magokat: * az 5-dik honvéd zászlóaljból Aleman László és százada; a’ 30- dik honvéd z.aljból Furkós Tamás és báró Bornemisza József századosok. A* lovas tüzérek közöl Trappl József tizedes, Rácz János, Kovács József és Sztojkovics Szvija. Egyébiránt Bács megye tökéletesen, a’ volt csajkás kerület pedig négy helysé­gét kivéve, szinte egészen meghódittatott. Az ország kormányzó elnöke. 6298 : K. A’ mindig győzelmes Perczel tábornok újabb meg újabb diadalról tudósit; legközelebbi jelentéséből közetkező örven­detes tények adatnak a’ közönségnek tudtára: Kikinda, april 24. 1849. April 19-én a’ráczság által időközben ismét elfoglalt és bámulatosan körülsánczolt Ó-Becsét meglépésig rövid küzdelem­mel elfoglalva, mig kitűzött tervemhez képest erőm egy részéve a’ Tiszán átkelhetnék, az ellenséget erőm más részével mind a’ Becsénél, Török-Becse ellenében, mind Péterváradon hagyott csapataimmal a’ Josephsdorfban ismét nagy erőt pontosított el­lenséget nyugtalanitám, és vonám el figyelmüket mozdulatom­tói, 21. és 22-kén a’ Bácskában működött seregem egy részé­vel Adánál a’ Tiszán átkelve, a’ már eleve Tisza-Sz.Miklósra >erendelt szegedi hadosztályommal egyesültem. Mokrinban a’ rácz vajdaság és patriarchájuk Rajasics nagy népfelkelést határza; és ott vagy 12—15 cíet rácz népség részint fegyverrel, részint lándsákkal ellátva az egész Bánátból összegyüjteték. Ezek a’ szegedi hadosztály jobb szárnyát a’ Derra őrnagy alatti dandárt megtámadták, april 22-én, de általa vitézül fogadtatván, miután a’ balszárnyat vezető hadosztállyal Kollmann ezredes által ellenükben oldá­­las támadás intézteiéit, megfutamodtak, és ismét Mokrinba vonultak. Ó-Becsénél, Földvárnak és Josephsdorfra intézett szün­­nellcni nyugtalanitásaim folytán Theodorovicsnak a’ bánáti csá­szári erő parancsnokának azt kelle hinnie, hogy vagy Ó-Be­csénél, vagy Földvárnál akarok átkelni a’ Tiszán. így törtón­­íete csak, hogy ö már több nappal előbb, T. Kanizsát is el­­»agyva Török-Becse és Becskorek sánczaiba voná erejét. A’ felső vidéket Supán szerb ezredesre és a’ népfelkelés védelmé­re bizván. 23-án a’ szegedi hadosztályt Mokrinra utasítván, ’s a’ bá­csi hadosztály egy dandárát Kikinda alá a’ becskereki útra küld­­vén, Kikindának onnani támadására, és a’ Becskcrckröli ellen­séges erők figyelemben tartására: mig magam személyesen a’ má­sik dandárral a’ Mokrin és Kikinda közti támadásra nyomulók. A’mokrini népfelkelés észreveré a’ veszedelmet, melly környezi, Mokrint védtelen feladá, és sok ezer kocsin, lóháton menekülést kerese. E* közben két erős gyalog csapatja keresz­tül akart elöczirkálóimon törni, és bámulatos vitézséget fejte ki A’ Hunyadi-huszárok által nagy tüzelések között háromszor meg­­rohantaték, mig végre részint ezek kitartó elszánt vitézségé­nek ’s szüntelen ismételt rohanásának, részint a’ gyalog 6 fon­tos fél üteg néhány jól irányzott lövéseinek sikerült őket szét­­ugrasztani, részint kivégezni, részint elfogni, Sok ezer kocsi esett birtokunkba. Ezer fo­goly, számos fegyver, kósza marha. A’ rá­­ezok vesztettek 5—600 halottat mindenfelé. A’ kocsik nőkkel és gyermekekkel meg lévén rakva, ezek vitéz és nagylelkű seregem által szabadon bocsáttattak. A’ bánáti németség hódol, már ma sok jött hozzánk. A’ könnyen veszedelmessé válhatott Mokrinbani népfelkelés egy szerencsésen sikerült menettel, kevés áldozattal megsem­­misíltetett. Én most indulok Theodorovics ellen. Perczel Mik­lós Péterváradnál a’ Csajkás kerületben pontosult erő fékezetére működik. Basahid, Melencze közt a’csatatéren apr.24.1849. Theodorovics generálnak a’ Kikindánál szétvert lázadók egy részével egyesült hadát ma délutáni 2 órától 6-ig tartó harezban megvertem, Basahidát szuronyt szegezve elfoglal­tam, és az ellenséget vitéz magatartása daczára Melenczéig kergettem. Az ellenség 6—7 ezer gyalogságot és 1 divisio szerb lovasságot 5 ágyúval birt, halottjainak száma alig szá­mítható, mert kegyelem nem adaték. Egy löszerkocsi, egy ha­di pénztár, és a’ szerb dsidás osztály parancsnoka esett bir­tokunkba. Perczel Miklóstól most vevék jelentést arról, hogy Nugent ostrom-tábora 21. és 22-én támadást intéze Mariaschnee elfog­lalására; de onnét személyes vezérlete alatt visszaveretók. Úgy szinte egy romboló dereglyét is külde az ellenség a’ a’ Dunán le, a’ híd lerontására; de ez az ügyes dispositiók kö­vetkeztében derék pontonierjeink körmei közé jutott, és pattant szót — kárt nem okozhatva. — Perczel, tábornok. KINEVEZÉSEK. A. 11517. Az ország kormányzó elnökének rendelete folytán, kine­veztetnek őrnagyokúl: Kékessy Mihály 43. hv.z. aljbeli szá­zados, Török József 17—ik huszár ezredbeli föszázados, ugyan ezen ezredhez. Sándor Kálmán 9-ik honvéd z. aljbeli százados ugyanezen z. alj parancsnokául. Mindnyájuknak rangja és illetménye f. évi apr. 20-tól szá­mítandó. Bem József altábornagy úr felterjesztése, ’s a’ kormányzó elnök úr megerősítése folytán kineveztetnek: Őrnagyokúl: Krasznai Pál százados, alakulandó z.alj parancsnokául april 1-sö napjától számítandó ranggal és illet­ménynyel ; Bokori N. százados, a’ 72-dik z. alj parancsnokául, rangja és illetménye f. évi april 3-tól; Szigethi Sándor száza­dos a’ il-ik honv. z. alj parancsnokáéi f.évi április 8-kai rang­gal és illetménynyel. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. r. g. 10,496, szám. Bem altábornagy ’s fővezér úr által kineveztettek, ezen­nel megerősittetnek: Balog János 87-dik z. aljhoz élelmezési tisztnek, hadnagyi ranggal ’s illetékkel. Tamási Lajos 77-dik z. aljhoz számvevő segédnek hadnagyi ranggal, april 4-től kezd­ve. Kurovszky Ferencz a’szcbeni löhadi hivatalnál századosnak. Irusz Lajos pedig ugyanitt hadnagynak f. hó 3-tól számítandó rang és ezzel járó illetménynyel. Jünger János 31—ik z. aljhoz számvevösegédnek hadnagyi ranggal f. hó 5-töl. Bóra Zsigmond a’ 11-ik huszárezredhez föszámvevőnek századosi ranggal, és Yfrrjasi Ádám szinte ezen ezredhez 2-.od rendű számvevösegéd­nek hadnagyi ranggal f, hó. 4-től kezdve. Debreczen, april 27. 4849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. F. g. 40,396. Damjanics tábornok ’s hadvezér úr által kinevezettek ezen­nel megrösittetnek: A’ hadseregi gondnokságnál: Századossá: Pettkő Béla főhadnagy. Föhadnagyúl: Áron József, hadnagy. Hadnagyokúi: Pettkó Lajos 29—ik z.-alji őrmester; Kertay József, és Hazai Ernő. Folyó hó 4-től számítandó rang, ’s il* letménynyel. Debreczen april 24. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 14,169. Damjanich tábornok ’s hadvezér úr által kinevezett,Pietsch József tizedes tüzér a’tartalék szekerészi osztálynál 2-od rendű számvevő segéddé hadnagyi ranggal f. hó 1-től kezdve kine­veztetett. Debreczen april. 24. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. A. 11,112. Madarass József főhadnagy a’ szathmári rokkantok háza parancsnokságához ezennel kineveztetik segédül. 11638. h. ü. | 270 n. ö. Debroczen, april 25. 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. F. g. 11,064. sz. Kornstein lgnácz unghi önkénytes zászlóaljbeli őrmester, az ujonan alakult 89-ik zászlóaljhoz 2-od rendű számvevőse­gédnek hadnagyi ranggal f. hó 16-tól kezdve kineveztetett. Debreczen, április 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 10,835. Kosztka Károly álladalmi mérnök, a’ munkácsi hadszer­­osztályhoz számvevőnek f. hó 1—töl kezdve kineveztetett. Debreczen, april 23-án 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 10,048. 11,338. Nagy-Károlyban alakított koródába számvevő segédi gya­kornok Farkas Ferencz 37—ik gyalog sorezredi őrmester. A’ n -váradi kórodák, és szállító házhoz pedig »zámvevö­­segédi gyakornokok, Kovacsovics József, tüzér tizedes; Besz­­terczei György gazdasági számvevő tiszt, és Romancsik Mihály megyei írnok, másodrendű számvevősegédekké hadnagyi rang­gal f. hó 16-tól kezdve kineveztettek. Debreczen april 27. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 11210. Kolbusevszky Kázmér »zámvevösegéd a’ n.-váradi kóro­déba számvevőnek főhadnagyi ranggal f. hó 16-tól kezdve ki­neveztetett. Debreczenben, april 24. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 92

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék