Köznevelés, 1993 (49. évfolyam, 1-41. szám)

1993-03-12 / 10. szám

Apróhirdetés Állás Az enyingi Általános Iskola, Dolgozók Gimnáziuma és Speciális Szakiskola igazgatója pályázatot hirdet az alábbi üres állásokra: 1993. augusztus 15-től. Egy magyar-történelem, egy magyar­angol, egy fizika-bármely szakos közép­iskolai tanári állást pályakezdőknek, el­sősorban nőknek az elhelyezés miatt. Jelentkezni lehet személyesen, cím: 8130 Enying, Kossuth utca 55., vagy a 06-22/372-211-es telefonon, Tóth De­zső igazgatónál. A kispesti Deák Ferenc Gimnázium német szakos középiskolai tanárt, és egyetemi végzettségű könyvtárost ke­res. A tanári állás 1993. augusztus ló­tól, a könyvtárosi 1993. május 1-jétől tölthető be. Cím: 1192 Budapest, Gu­tenberg krt. 6. Telefon: 147-4714. A lengyeli általános iskola (7184 Len­gyel, Petőfi u. 15.) pályázatot hirdet né­met, földrajz, testnevelés, angol szakos tanári állásra bármely szakpárosításban. Az állás azonnal is elfoglalható, de leg­később 1993. augusztus 15-én. A soproni Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola egy német­magyar szakos tanárt keres. A pályázat folyamatos. Az állás elfoglalásának ha­tárideje: 1993. augusztus 16. Címünk: 9400 Sopron, Szent György u. 9. Tele­fon: 99/11-518 Az orgoványi általános iskola igazga­tója (6077 Orgovány, Kossuth u. 62. Telefon: 76/376-380,376-235)pályáza­tot hirdet: két alsó tagozatos tanítói (NYIK programot ismerő), egyikük napközis feladatot látna el; két felső ta­gozatos tanári állásra: testnevelés-reál- szakos (matematika, fizika, technika) valamint magyar-idegen nyelv szakos. Bér: megegyezés szerint. A pályázat be­adásának határideje: 1993. április 30. Az állás elfoglalásának ideje: 1993. augusztus 16. A Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet pályázatot hirdet egy pszicholó­gus állásra. Az állás azonnal betölthető. Cím: 8000 Székesfehérvár, Marx tér 1. Telefon: 22/313-352 A nyirmadai általános iskola igazgató­ja pályázatot hirdet kinevezéssel egy ta­nító szakos pedagógus részére. Az állás betölthető 1993. február 1-jétől, vagy 1993. augusztus 16-tól. Szolgálati férő­hely és kedvezményes étkezés biztosít­ható. Keresünk továbbá kinevezéssel egy német-bármely és egy angol-bár­mely szakos tanárt. Az állások betölthe- tők 1993. augusztus 16-tól. Komfortos szolgálati lakást és kedvezményes étke­zést biztosítunk. Címünk: 4564 Nyír- mada, Honvéd út 36. A vásárosnaményi II. Rákóczi Fe­renc Gimnázium (4800 Vásárosna- mény, Kossuth út 19. Telefon: 44/71- 372) két angol-bármely, egy történe­lem-bármely szakos tanárt keres. Bér megegyezés szerint. Érdeklődni szemé­lyesen vagy telefonon. Budapesti általános iskola angol sza­kos vagy nyelvvizsgával rendelkező ta­nítót keres. Pályázatot hirdetünk mate­matika-kémia vagy számítástechnika szakos tanár részére. Az állások betölt- hetők: 1993. augusztus 23-tól. Jelent­kezni lehet írásban vagy személyesen az iskola igazgatójánál. Cím: 1091 Buda­pest, Ifjúmunkás u. 1. Telefon: 147- 5117 A sárbogárdi Petőfi Sándor Gimná­zium és Híradásipari Szakközépiskola pályázatot hirdet az alábbi tanári állások betöltésére: angol-bármely szakos tanár egyetemi vagy főiskolai végzettséggel - szolgálati lakást az iskola biztosít. Egy férfi nevelőtanár az iskola kollégiumába egyetemi vagy főiskolai végzettséggel. A pályázatot az iskola igazgatójához kell benyújtani: 7000 Sárbogárd, József A. u. 4. A rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója pályázatot hirdet egy idegen nyelv-idegen nyelv, egy magyar-idegen nyelv szakos tanári állásra. A magyar szakos tanár a NYIK- programot ismerje. Az állások elfoglalá­sának határideje 1993. augusztus 16. Helyben étkezést, étkezési térítést, illet­ményföldet biztosítunk. Címünk: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. A váli általános iskola tantestülete ének-német szakos kollégát keres felvé­telre 1993. augusztus 1-jétől. Szolgálati lakás megoldható. Jelentkezés 1993. május 15-ig szakmai önéletrajzzal Kár­páti József iskolaigazgatónál 2473 Vál, Vajda J. u. 14. Telefon: 22/353-428, lakás 22/353-427 A bucsai általános iskola (cím: 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. T. 38.) a követke­ző állásokat hirdeti: magyar-német vagy magyar-angol, testnevelés-bár­mely szak, óvónő és egy napközis tanár, lehetőleg tanítói végzettséggel. Az állá­sok betölthetők 1993. augusztus 16-tól. A magyarszéki általános iskola 1993. augusztus 16-tól alkalmazna német­bármely, testnevelés-fizika vagy kémia, földrajz-rajz szakos tanárokat és egy ta­nítót. Német nyelvvizsgával rendelke­zők előnyben. Bérezés megegyezés sze­rint. Érdeklődni az iskola igazgatójánál lehet. Cím: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. Telefon: 72/90-725 A kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazda- sági Szakközépiskola meghirdeti a kö­vetkező üres állásokat: magyar-történe­lem, matematika-fizika (számítástech­nikával előnyben). Továbbá német­bármely, vagy angol-bármely szakos ta­nárt alkalmaznánk egyetemi vagy főis­kolai végzettséggel. Az állások elfoglalá­sának határideje 1993. augusztus 16. Bér megegyezés szerint. Címünk: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. Telefon: 76/487-211, 487-630 Fax: 76/347-760 Budapesti 12 évfolyamos iskola (1093 Budapest, Lónyay utca 4-8.) pályázatot hirdet nyolcosztályos gimnáziumába egy fő történelem-földrajz, egy angol­bármely szakos középiskolai, illetve egy matematika, és egy francia szakos óra­adó tanár részére. A Dolgozók Közgazdasági Szakközép- iskolája (1075 Budapest VII., Wesselé­nyi u. 38. II. emelet) pályázatot hirdet az 1993/94-es tanévre: közgazdaság­tan-tervezés, számítástechnika, mate­matika-fizika, magyar-történelem sza­kos tanári állásokra. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Gimnázium pályázatot hirdet ma­gyar-történelem, német, angol, német­angol, történelem, földrajz szakos állá­sokra, valamint egy könyvtáros állásra (felsőfokú végzettséggel). 1993. augusz­tus 16. az állás elfoglalásának ideje. Szolgálati lakás, étkezési lehetőség van. Cím: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Telefon: 74/51-719. A dombegyházi általános iskola ke­res egy angol, egy matematika-bár­mely és egy testnevelés-bármely sza­kos tanárt, főiskolai végzettséggel augusztus 1-jétől. Szolgálati lakást biztosítunk. A bonyhádi 504. Sz. Ipari Szakmun­kásképző és Szakközépiskola igazgatója 1993. augusztus 16-i belépéssel állást hirdet német-történelem vagy német­matematika szakos tanárnak. Cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51. A nemesdédi általános iskola igazga­tója pályázatot hirdet pedagógus házas­pároknak : tanítói és bármely szakos ál­talános iskolai tanári állásokra. Szolgá­lati lakást (komfortos, kertes családi ház) és étkezési lehetőséget biztosítunk. Bér: 17 000 forinttól. Az állások 1993. augusztus 16-án foglalhatók el. Cím: 8722 Nemesdéd, Fő u. 64. A kalocsai Zrínyi Ilona Középiskolai Leánykollégium (6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1. sz.) igazgatója pályázatot hirdet nevelőtanári munkakörre. Mate­matika-kémia vagy német-bármely sza­kos tanár jelentkezését várjuk. Az állás elfoglalásának ideje: 1993. augusztus 15. A gersekaráti általános iskola 1993. augusztus 16-tól felvesz határozott idő­re magyar-német szakos tanárt. Szolgá­lati lakás van. Érdeklődni az iskola igaz­gatójánál lehet: 9813 Gersekarát, Hon­véd u. 16. Telefon: 06-94/73-011 A soponyai általános iskola (Fejér me­gye) az 1993/94-es tanévre a következő állásokat hirdeti meg: egy német-bár­mely, egy történelem-ének vagy törté­nelem-bármely, vagy ének-bármely szakos tanári állások. Az állás elfoglalá­sának időpontja: 1993. augusztus 16. Érdeklődni a 22/375-010 telefonon le­het. Szolgálati lakást biztosítunk. Egyéb juttatás: illetményföld, étkezés. Címünk: 8123 Sopolya, Dózsa György u. 5. A hajdúdorogi Görög Katolikus Álta­lános Iskola igazgatója az 1993/94. tan­évre pályázatot hirdet az alábbi állások­ra : egy kémia-bármely szakkal, egy szá­mítástechnika-bármely szakkal, egy né­met-bármely szakkal, két általános is­kolai tanító (német vagy angol nyelv­vizsgával rendelkező előnyben). Cí­münk : 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. A rudolftelepi általános iskola 1993. augusztus 16-tól felvesz angol vagy né­met-bármely szakos tanárt. Bér meg­egyezés szerint. Érdeklődni az iskola igazgatójánál. Cím: 3742 Rudolftelep, József A. u. 43. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium történelem-an­gol, történelem-bármely, angol-bár­mely, fizika-angol, fizika-bármely, ma­tematika-fizika, matematika-angol, ma­tematika-számítástechnika vagy számí­tástechnikus, matematika-bármely, földrajz-angol, földrajz-bármely, né­met-bármely szakos középiskolai taná­rokat keres gimnáziumi állásra, vala­mint férfi kollégiumi nevelőtanárt kollé­giumi állásra. Az állások betölthetők: 1993. augusztus 23-án. Jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 8220 Balatonal­mádi, Rákóczi u. 39. Azonnali belépéssel keresünk a meg­előző gyermekvédelmi csoportunkba felsőfokú pedagógiai alapképesítéssel rendelkező munkatársakat. Szociálpe- dagógusi vagy szociális munkás, men- tálhygiénés képzés előnyt jelent. Cím: Városi Nevelési Tanácsadó, Szolnok, Kassai u. 17. Telefon: 341-113 A Szolnok Városi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság gyakorlat­tal rendelkező, oligofrén-szomatopeda- gógiai vagy logopédia szakokat végzett gyógypedagógus munkatársat keres az áthelyezési vizsgálatok végzésére és ko­rai fejlesztésre. Cím: Városi Nevelési Tanácsadó, Szolnok, Kassai út 17. Te­lefon: 341-113 Tanítót, napközis nevelőt, magyar­rajz, matematika-bármely, technika, félállású technika, testnevelés-biológia, technika-német, földrajz-könyvtár sza­kos tanárt keresünk az 1993/94-es tan­évre, lehetőleg 21-35 éves korig. Cím: Mező Ferenc Általános Iskola 1144 Bu­dapest, Ond vezér park 5. Telefon: 252- 4355 A hidvégardói általános iskola pályá­zatot hirdet két tanítói állásra. Kineve­zés határozatlan időre, bér megegyezés szerint. Az állás elfoglalásának időpont­ja: 1993. július. Cím: 3768 Hidvégardó, Tornai út 39. A gyönki Tolnai Lajos Magyar-Német Tanítási Nyelvű Gimnázium pályázatot hirdet történelem, matematika, fizika, német nyelv, földrajz, ének-zene, angol nyelv, női kollégiumi nevelői, férfi kol­légiumi nevelői állásra augusztus ló­tól. Egyetemi végzettség szükséges. Előny: a felsoroltakból szakpárosítás, vagy ilyen szakpárosítással rendelkező pedagógus házaspár. A történelem, a földrajz, a fizika német nyelven is. Kol­légiumunkban szolgálati férőhelyet biz­tosítunk, vagy albérletet ajánlunk. Bér megegyezés szerint, plusz területi pót­lék, plusz illetményföld. Címünk: 7064 Gyönk, Telefon: 74/87-012 A kunbajai általános iskola pályázatot hirdet egy német-bármely szakos tanári állásra. Bér: megegyezés szerint. Szol­gálati lakás megoldható. Az állás 1993. augusztus 15-én foglalható el. Jelent­kezni lehet: 6435 Kunbaja, Szabadság tér 30. Telefon: 79/71-072 A zalátai Körzeti Általános Iskola pá­lyázatot hirdet egy tanítói állásra Zalá- tán, valamint piskói tagiskolájában két tanítói állásra. Házaspárok előnyben. Címünk: 7839 Zaláta, Kossuth L. u. 1. A lábodi általános iskola keres ének­bármely szakos tanárt (összkomfortos szolgálati lakást adunk), testnevelés­bármely szakost (szolgálati lakás, étke­zési lehetőség), technika-bármely sza­kost (szolgálati lakást adunk), tanítót német nyelvvizsgával vagy szociálpeda- gógiai kollégiumi végzettséggel. A pá­lyázatok benyújtásának határideje: 1993. április 10. Az állás elfoglalásának ideje: 1993. augusztus 16. A bajai Központi Általános Iskola ke­res két német vagy német-bármely sza­kos tanárt 1993. augusztus 1-jétől. Cí­münk: 6500 Baja, Deák F. u. 11. Mindenféle Budapesti, Szent István körúti há­romszobás, 116 négyzetméteres örökla­kásomat eladom. Telefon este 111-7951 Itt az új közalkalmazotti törvény szerinti személyzeti bérátsorolást készí­tő, nyilvántartó, összegző, nyomtató programcsomag! Eszközigény: bármi­lyen IBM számítógép, bármilyen nyomtató. Minimális gépismeret, ma­gyar karakterkészlet, csak magyar hiba­üzenetek. Igény szerinti módosítás. Ára: 20 000 forint + áfa. Garancia: két év + módosítás és betanítás a helyszí­nen. Megrendelhető: Vancsa István 5830 Battonya, Hősök tere 11/B. Tele­fon: 504 A Kölcsey-művek és műértelmezések című kötet megrendelhető a Kölcsey Társaság címén: 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. Ára: 160 Ft + posta- költség. Az alábbi művek és a hozzájuk kapcsolódó értelmezések olvashatók a kiadványban: Elfojtódás, Csolnakon, Himnusz, Huszt, Vanitatum vanitas, Parainesis, Zrínyi második éneke. A Harmonikus Életért Alapítvány (Postacím: 7150 Bonyhád, Pf. 16.) pe­dagógusok és népművelők jelentkezését várja nyári táborainak szervezéséhez és a „zsibongó” rendezvénysorozat meg­valósításához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék