Központi Értesítő, 1886 (11. évfolyam)

1886-09-16 / 75. szám

- 571 — T^ii-álír! A bejegyzést ren-; luratyi deis végzés keite A czeg törvényszék a cz éf f. o ly 6" é a szószerinti szövege I AISZÄLQÄ A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Jegyzet Budapesti k. és v. törv. 1886. sept. 3. 4346/1 Rózsay S. Budapest Rózsay Sarolta, női szabó üzlettulajdo­nos Budapesten J» 1886. sept 3. 4347/1 Berényi Miksa Itutlapest Berényi Miksa, női divat czikk és kész női ruha kereskedő Budapesten 1 1886. sept. 3. 4348/1 Brün Sándor Budapest Brün Sándor, rőfösáru kereskedő Buda­pesten >1 1886. sept. 3 4349/1 Berger Josef J. Josef J. Berger Budapest Berger József, aranyműves Budapesten 1 > 1886. sept. 3. 4350/1 Gottfried Simon Simon Gottfried Budapest Gottfried Simon, vegyes kézmüáru keres­kedő Budapesten ÍJ 1886. sept. 3. 3917/2 Spitz Adolf Budapest. Ezen czég kitöröl­tetik. (Lásd 1884. évf. 61. számát). b) Társas czégek. ITir6lvi |A bejegyzést ren­rvirdlyl 'del5 végzés kelte törvényszék » cz éf * o 1* 6- é s J | alszama A czég szószerinti szövege A főtelep ŐB a fióktelepek helye Czégvezetök és felszámoló czég­vezetök J A társaság jogviszonyai Jegyzet Budapesti k. és v. törv. 1886. sept. 3. 1779/1 Kaiser & Fleiseh­man Budapest A czég együttesen jegyeztetik. Közkereseti társaság ; a vállalat 1886. évi aug. hó 15-ik napján vette kezdetét; társtagjai: Kaiser Salamon és Fleischman Mór bizományi és ügynöki üzlettulajdo­nosok, budapesti lakosok. A czégjegyzés akként eszközöltetik, hogy Kaiser Salamon a „Kaiser" nevet, Fleischman Mór pedig az ,,& Fleisch­man" szavakat jegyzi. Soproni törvényszék 1886. aug. 4. 29/2 Siegendorfer Zu­ckerfabrik Con­rad Patzenhofer vagy Siegendorfer Zu­ckerfabrik Josef Bäechle Cziufalva Bäechle József beltag kilépése foly­tán a Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad Patzenhofer vagy Siegendorfer Zucker­fabrik Josef Bäechle közkereseti társa­ság, ugy a czég feloszlása következtében beállott megszűnte folytán, Sedlmayer Ernő czégvezetési felhatalmazása a tár­sas czégek jegyzékéből kitöröltetik. (Lásd 1876. évf. 147. számát). Debreczeni törvényszék 1886. aug. 31. 85/2 Lám Sándor és társa Dcbreezen Ezen czégnek kitör­lése bejegyeztetett. (Lásd 1883. évf. 85. számát). Pozsonyi törvényszék 1886. aug. 12. 238/1 Wiesner testvé­rek Gebrüder Wies­ner Slalaczka Wiesner Bernát, Wiesner Alfréd. Ezen közkereseti társaság, melynek egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai Wiesner Bernát és Wiesner Alfréd malaczkai lakosok, könyvnyomdászok papir- és Írószer kereskedők és könyv­kötők és a mely vállalat 1886. évi aug. hó 6-án vette kezdetét, bejegyeztetik. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék