Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 1. félév)

1918-02-03 / 10. szám

- 239 ­7. szám. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég ; folyó-és alszáma! A czéa, szószerinti szövege A főtelep ós a fióktelepek : helye Czégvezetők és felszámoló A társaság jogviszonyai 3 czégvezetők | legyzet Budapesti törvényszék 19)8-10 1918. január 4. Cg. 2185/6. 247/29 Kőszénbánya-és téglagyár­társulat Pesten Steinkohlen und Zlegelwerks­Gesellschaft in Pest Société de Char bonage et de Tuilerle a Pest Drustvo kamenik ugljenika i cig­lana u Pesti Főtelep Budapest Az 1917. évi november hó 14. nap­ján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott alapszabálymódositás be­jegyeztetett Ezen módosított alapszabályok sze­rint : A társaság eddigi alaptőkéje 1900 darab, egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló új részvé­nyek kibocsátása által 380.000 koroná­val felemeltetvén, a részvénytársaság ezidőszerinti alaptőkéje 1,460.000 ko­rona, mely 22.300 darab, egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. Cg. 2185 (Lásd 1917. évf. 56. számát.) Budapesti törvényszék 1918—10 1918. január 8. Cg.. 538/12. 411/54 Cs. kir. szab. kassa oderbergi vasút K K. priv. Kaschau Oder­berger Eisenbahn Főtelep Budapest Samarjay társasági tisztviselő. Samarjay Lajos társasági tisztvise­lőnek alapszaflUyszeríi czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. o C3 •> QC CO IC ab O (Lásd Iii 18. évf. 4.. számát.) Budapesti törvényszék 1918—10. • 191S. január 6. Cg. 7258. 2 224/3 Kunossy Vilmos és fia Wilhelm Kunossy & Sohn « Főtelep Budapest P­X w" -t< 00 CO C2 00 ír Tf >o .CD -P Az üzletből kilépett Kunossy Vilmos társtagi minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett maga a czég Kunossy Frigyes eddigi társtaggal, mint egyedüli czégbirtokossal a kereskedelmi egyéni czégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett a kereskedelmi egyéni czégek jegyzékének XXXVI. kötet 361. lapjára. (Lásd 1904. évf. 87. számát.) Budapesti törvényszék 1918 10. 1918. január 6. Cg. 7247. 320Í/2 Békés és Klein Békés & Klein Főtelep Budapest ­P­X w" -t< 00 CO C2 00 ír Tf >o .CD -P Ezen czég megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1893. évf. 90. számát.) Budapesti törvényszék lilIK 10. 1918. január 7. Cg. 1461/8. 3432/25 Royal Nagyszálloda Részvénytársaság Grand Hotel Royal Actiengesellschaft Grand Hotel Royal spciété anonyme Royal tirand Hotel Company Limited Főtelep Bndapxst • P­X w" -t< 00 CO C2 00 ír Tf >o .CD -P Dr. Kammer Ernő igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogogultságának megszünése bejegyeztetett, (Lásd "1915, évi. 80. számul.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék