Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-09-22 / 75. szám

75. szám. - 1236 ­Királyi törvényszék V A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég olyó-és alszáma A czég szószerinti szfivege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszámoló czégvezetOk \ A társaság logvlszonyal I i 1 Jegyzet Székes­fehérvári törvényszék 1918—75 •1918. szeptember 8. Ct. 487. 487/1 t Dunapentele és vidéke »Hangya« fogyasztási és értékesitő szövetkezet i főtelep Dunapentele t Ligday K., Gáspár, Tóth János, • Szabó Árpád, Précsényi György, Murger Mihály, Szarvas György. Ezen korlátolt felelősségű szö­vetkezet az 1918. évi junius lió 2-ik napján tartott alakuló köz­gyűlés által elfogadott alapszabá­lyok szerint keletkezett. Székhelye: Dunapentele. A vállalat tárgya (czélja) : Tag­jainak és hozzátartozóinak olcsó és jóniinőségü háztartási és gazdasági czikkekkel való ellátása és termé­keik eladásának közvetítése. Tartama határozatlan idő. A szövetkezetnek tagjai a szö­vetkezet kötelezettségeiért az álta­luk jegyzett üzletrészek ötszörös é.'tókéig felelősek. Egy üzletrész 20 koron". Az igazgatóság 5 — 7 tagból áll, kiket a közgyűlés szavazattöbbség­gel 3 évre választ. Az első két évben az első igazgatóságnak két-két tagja sorsolás útján kilép. Jelenleg az igazgatóság tagjai ezégjegyzési jogosultsággal: Ligday Kán ly, Gáspár Károly, Tóth János, Szabó Árpád, Précsényi György, Murger Mihály és Szarvas György. A ezóg. érvényességéhez szük­séges, hogy a szövetkezet irott vagy nyomott czége alá két igaz­gatósági tag saját bejegyzett alá­írását csatolja. Minden a társaság nevében ki­adandó hirdetmény a Budapesten megjelenő „Gazdaszövetség" czímü lapban fog közhírré tétetni. Okmánytári szám : 1?3. * oo Ő • Székes­fehérvári törvényszék 1918—75. 1918 szeptember 6. Ct. 46/6. 46/8 Ercsi és Vidéke takarékpénztára Főtelep Ercsi Mészáros. Dr. Dömötör József igazgató­sági tagnak ebbeli minősége és ezégjegyzési jogosultsága megszűnt és helyette Mészáros Jfátyás válasz­tatott meg ezégjegyzési jogosult­sággal igazgatósági taggá. <i> -í O (Lásd 1917. évf. 30. számát.) Szombat­helyi törvényszél 1918—75. -1918. augusztus 19 Ct. 518/7. 518/8 Szombathelyi egyházmegyei takarékpénztár részvénytársaság Főtelep Szombathely Fióktelep Xaua pp. Scheibner Gyula. Sohoibner Gyula a kassai fiók­telep ezógének alapszabályszerü jegyzésére^ felhatalmazást nyert. o 05 oo" m 5 (Lásd 1918. évf. 63. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék