Központi Értesítő, 1920 (45. évfolyam, 2. félév)

1920-09-26 / 78. szám

155 77. szám. Királyi törvényszék I A bejegyzést j | rcnclolő végzés j A czég szószerinti I kelte, a czég szövege • lolyó-éí, alszAma A főtelep | Czégvezetök és a fióktelepek i és felszámoló belye [ czégvezetök A társaság |o.Tetszőn vai ll Jegyzet Budapesti törvényszék 1920—78. Budapesti törvényszék 1920—78. 1920. márczius 31. Cg. 10038/2. 16585/1 1920. márczius 24. Cg. 10307/2. 16562/1 »Szinházi Világ« Kiadóvállalat Részvénytársaság Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete, mint az Iparosok Országos Köz­ponti Szövetkezet tagja Főtelep Budapest Főtelep Budapest Faragó Jenő, Hecht Béla, Heimler Kálmán, Kondor, Labori Miklós, dr. Rigócz és Schlesinger igazgatósági tagek. A czég a 6-ik rovatban irt módodat szerint jegyeztetik. Kiss József, Mautner Jenő, Nagy Antal, Kovács Gábor, Szabó Gyula, Szalay János, Lopos Gyula és Ipách Ede igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban irt módozat szerint jegyeztetik. Ezen részvénytársaság az 1920. évi február hó 22. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: színházzal és művészettel kapcsolatos lapoknak, elsősorban a „Szinházi Világ" czímű művészeti hetilapnak kiadása, könyv­kiadás, lap- és könyvterjesztés, szinházi és hangversenyjegyek áru­sítása, hangversenyek és matinék rendezése s általában a fentebbiek­kel összefüggő mindennemű üzleti és adminisztratív tevékenység. Tartama: határozatlan időre ter­jed. Alaptőkéje: 300.000 korona, mely 750 darab, egyenkint 400 korona névértékű, bemutatóra szóló rész­vényre oszlik. Az igazgatóság legalább 3 és leg­feljebb 7 tagból áll. Az alakuló közgyűlés által az első igazgatóság tagjaiul megválasz­tattak: Faragó Jenő, Hecht Béla, Himler Kálmán, Kondor Izor, Labori M. Miklós, dr. Rigócz Kálmán és Schlesinger Rezső, kiknek ebbeli minőségűk és czégjegyzési jogosult­ságuk bejegyeztetett. A czég érvényes jegyzése akké­pen történik, hogy az előirt, előnyo­mott, vagy előnyomtatott czégszö­veg alá két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy a tár­saság igazgatósága által czégjegy­zési jogosultsággal felruházott tár­sasági tisztviselő (czégvezető) ne­vét sajátkezüleg aláirja. Minden, a társaság nevében ki­adandó hirdetmény a magyar hiva­talos lapban fog közhírré tétetni. Okmánytári szám: 3.821. ^ Ezen korlátolt felelősségű szö­vetkezet az 1920. évi január hó 11. napján tartott alakuló közgyűlés ál­tal elfogadott és az alakuló közgyű­léstől nyect felhatalmazás alapján az igazgatóság által módosított alap­szabályok szerinHíeletkezett. Székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: anyagraktár fenntartása, melyben a tagoknak iparüzletükhöz szükséges bárminő anyagokat és szerszámokat jutányos áron beszerez s tagjainak rájuk nézve előnyösen áruba bocsátja (el­árusítja). Jartama: határozatlan időre ter­jed. A tagok a szövetkezet kötelezett­ségeiért saját üzletrészeik névérté­kének ötszörös összegéig felelősek. Az igazgatóság 9 tagból áll. Az alakuló közgyűlés által az első igazgatóság tagjaiul megvá­lasztattak: Kiss József, Mautner Jenő, Nagy Antal, Kovács Gábor, Szabó Gyula, Szalay János, Lopos Gyula és Ipach Ede, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jogo­sultságuk bejegyeztetett. A czég érvényes jegyzése akként történik, hogy az előirott, vagy elő­nyomott czégszöveg alá az igazga­tóság két tagja törvényszékileg be­jegyzett névaláírását írja. Minden, a társaság nevében ki­adandó hirdetmény az „Ipari Hirek" czímű lapbon fog közhírré tétetni. Okmánytári szám: 3.811 . bJ3 o Üzlete : V., Lipót-körút 1 .'szám. Üzlete : X., Kerepesi-út 27—29. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék