Központi Értesítő, 1923 (48. évfolyam, 2. félév)

1923-10-25 / 43. szám

/ 43. szám. — 1266 megszűnése bejegyeztetett. (4818.) (Lásd 1923. évf. 4.) (1923—43.) Nagy és fia lakberendezési és bútorgyár részvénytársaság. Budapest. IV., Semmelweis-utca 21. Budapesti kir. tvszk 1923. VIII. 4. Cg 20389/2. 21051/1. — Ezen részvénytársaság az 1923. évi , junius hó 24. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott és az alakuló közgyűléstől nyert felhatal­mazás alapján az igazgatóság által módositott alap­szabályok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest A vállalat tárgya : Budapesten, IV., Semmelweis­utca 21. szám alatti házban létező „Nagy és fia" budapesti bejegyzett egyéni bútor és egyéb lak­berendezési tárgyak elárusitásával foglalkozó cég üzletének megszerzése és folytatása, az ezekhez szükséges anyagok vétele és eladása ; bútorgyárak és műhelyek megszerzése és azok üzembéntartása. Tartama : határozatlan időre terjed. Alaptőkéje 15,000.000 korona, mely 5000 darab, egyenként 3000 kor na névértékű bemutatóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság 2—5 tagból áll. Az alapitók által az első igazgatóság tagjaivá kineveztettek : Nagy Sámuel, Nagy Emil és dr. Nagy Sándor, kiknek ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosult­ságuk bejegyeztetett. Érvényesen a cég akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott vagy bélyegzővel ellátott, illetve lenyomott cégszöveghez két igaz­gatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és a cégnek „per procura" feljogositott tisztviselője együttes névaláírását csatolja. Minden, a, társaság nevében kiadandó hirdetmény a „Budapesti Közlöny"­ben fog közhirré tétetni. Okmánytár 5437. szám. (3947/b.) — (1923—43.) Nagytétényi sertésvásár pénztár részvénytársaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 23. Cg 17132/10. 19733/3. — Nyegre László és dr. Morvay Jenő igazgatósági tagoknak ebbeli minősége és cégjegy­zési jogosultsága bejegyeztetett. (4874.) — (Lásd 1923.' évf. 4.) (1923—13.) Nemes és Acél. Budapest, V., Hold-utca 1. Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 22. Cg 17282/3. 19766/2. — A társtagoknak készpénzfizetés mellett értékpapirkereskedői minősége bejegyeztetett. — A társtagok bankbizományosi iparüzlettulajdonosi minőségének megszűnése bevezettetett, továbbá az üzlettelepnek IV., Kammermayer Káról y-utca 5. szám alól V., Hold-utca 1. szám alá történt át­helyezése feljegyeztetett. (4831.) (Lásd 1922. évf. 28.) (1923—43/) Neumann és társa papir, könyv- és zenemiikereskedés. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1923. III. 14. Cg 11750/2. 16999/2. — Az üzletbe társtagul belépett Révész Izidor Izsó budapesti lakos, könyv, papir és zenemű­kereskedőnek társtagi minősége és cégjegyzési jogo­sultsága bejegyeztetett azzal, hogy a cég Weisz­berger Jolán és Révész Izidor Izsó társtagok által önállóan képviseltetik és jegyeztetik olyképpen, hogy az előirott vagy előnyomott cégszöveg alá bármelyik társtag a vezetéknevét irja. — Az üzleti­ből kilépett Neumann Sándor társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (Lásd 1920. évf. 101.) (1923—43.) Neumann és társa papir-, könyv- és zeneműkereskedés. Budapest. , Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 12. Cg 11750/3. 16999/3. — Az üzletből kilépett Révész Izsó társ­tagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett maga a cég változatlan cég­szöveggel és Weiszberger Jolán budapesti lakos, könyv, papir és ze-viemükereskedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonos eddigi társtaggal mint egyedüli cégbirtokossal a kereskedelmi egyéni cégek jegy­zékébe átvezettetett, (4592.) Átvezettetett a keres­kedelmi egyéni cégek jegyzékének XLVI. kötet 79. lapjára. (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzé­tételét.) (1923—43.) Neuwirth és Alpár. Budapest. VI., Vilmos császár-út 17. Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 22. Cg 21105/1. 21195/1. — Közkereseti társaság; kezdetét vette : 1923. augusztus hó 17. napján. Társtagjai : Neu­virth Félix és Alpár Elek budapesti lakosok, textil (len, pamut, gyapjú) és kézmüáru nagykereskedők, bejegyeztetett azzal, hogy a cég a társtagok által olyképen jegyeztetik, hogy az előirott, vagy elő­nyomott cégszöveg alá mindkét társtag a vezeték­nevét együttesen irja. — (4813.) (1923—43.) Nizsalovsky és Vámos. Budapest, VIII., Baross-utca 127. Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 22. Cg 21101/1. 21196/1. — Közkereseti társaság; kezdetét vette: 1923. április 28. napján. Társtagjai: Nizsalovszky Vladimir és Vámos Kálmán budapesti lakosok, képkeretkészités és aranyozással foglalkozó ipar­üzlettulajdonosok bejegyeztettek azzal, hogy a cég a társtagok által olyképpen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott cégszöveg alá bármelyik társtag a vezetéknevét önállóan irja. (4812.) — (1923—43.) Nyiri Miklós és társa. Budapest, VII., Damjanich-utca 54. Budapesti kir. tvszk 1923. IX. 24. Cg 21122/1. 21197/1. — Közkereseti társaság, kezdetét vette: 1923. évi szeptember hó 15. napján. Társtagjai: Nyiri Miklós és Kovács István budapesti lakósok, készpénzfizetés mellett értékpapirkereskedéssel fog­lalkozó iparüzlettulajdonosok bejegyeztetett azzal, liogy a cég a társtagok által olyképen jegyeztetik, hogy az előirott, vagy előnyomott cégszöveg alá vezetéknevüket együttesen irják. (4824.) — (1923—43.) A Nyugdíjas közalkalmazottak közgazdasági szövetkezete. Budapest. V., Falk Miksa-utca 9­Budapesti kir. tvszk 1923. VIII. 14. Cg 20446/3. 21085/1. — Ezen korlátolt felelősségű szövetkezet az 1923. évi junius hó 21. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott és az alakuló közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján az igazgatóság által módositott alapszabályok szerint keletkezett. Szék­helye : Budapest. A vállalat tárgya : a tagok anyagi helyzetének javítása az által, hogy azok áru szükségletét móltányos áron kielégíti, háztar­tásuk folytatásában, esetleg vállalkozásaikban és üzleti ügyeikben segiti, gazdasági vállalatokban való részvételre serkenti és azzal kapcsolatosan őket keresethez, foglalkozáshoz juttatja. A szövet­kezet e végből : 1. tagjait nagybani vásárlás utján beszerzett háztartási, élelmezési és egyéb cikkekkel m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék